Tilgjengelighetsinnstillinger på PS5-konsoller

Slik bruker du tilgjengelighetsinnstillinger på PS5-konsoller

Finn ut hvordan du tilpasser innstillingene for kontrolleren, konfigurerer visningszoom og aktiverer innstillinger for teksting med tilgjengelighetsinnstillinger på PlayStation®5-konsoller.

Tilgjengelighetsinnstillinger for PS5™-konsoller

Hvis du vil konfigurere disse innstillingene, går du til hjem-skjermbildet og velger Innstillinger > Tilgjengelighet.

Slik tilpasser du kontrollerinnstillinger på PS5-konsoller

Gå til Innstillinger > Tilgjengelighet > Kontrollere for å endre følgende kontrollerinnstillinger:

 1. Slå på Aktiver egendefinerte knappetildelinger for å bruke et egendefinert knappeoppsett.

 2. Velg Tilpass knappetildelinger , og velg en knapp på kontrolleren for å endre knappetildelingene. 

 3. Når du er ferdig, velger du Bekreft

Velg Tilbakestill for å gå tilbake til standardoppsettet.

Angi intensiteten for vibrasjonen i kontrolleren.

Du kan angi intensiteten på avtrekkereffekten. Avtrekkereffektfunksjonen gjør at du kan føle varierende spennings- og motstandsnivå fra L2- og R2-knappene som svar på spillingen din. Opplev denne funksjonen i spill der den støttes.

Set the trykk og hold-forsinkelse for the PS-knapp or opprett-knapp.

Slik forstørrer du skjermområdet på PS5-konsoller

Gå til Innstillinger > Tilgjengelighet > Skjerm > Zoom, og slå på Aktiver zoom.

Hvis du slår på Juster visningsområde etter bevegelse, beveger skjermområdet seg automatisk etter bevegelsene dine når du har zoomet inn.

 1. Mens du er på skjermen du vil forstørre, trykker du på PS-knappen og firkantknappen samtidig.
  Zoomforstørrelsen endres for hvert trykk. Du kan bruke den høyre spaken til å flytte visningsområdet.
 2. Når zoomforstørrelsen er slik du vil, trykker du på X-knappen.
  Zoomforstørrelsen og skjermen er angitt, og du kan fortsette handlinger mens du har zoomet inn. Hvis du slo på Juster visningsområde etter bevegelse, beveger visningsområdet seg automatisk etter bevegelsene dine når du har zoomet inn.

Zoomfunksjonen er ikke tilgjengelig med enkelte funksjoner eller programmer, for eksempel  

 • under Avstandsspill
 • mens du kringkaster
 • mens du deler skjermen med Share Screen eller Share Play.

Når du bruker bestemte funksjoner, for eksempel et spill eller ser på platebaserte medier, vil ikke visningsområdet bevege seg selv om Juster visningsområdet etter bevegelse er slått på.

 1. Når du har zoomet inn, trykker du på PS-knappen og firkantknappen samtidig.
  Du kommer tilbake til skjermbildet for forstørrelse og justering av visningsområdet.
 2. Trykk på sirkelknappen for å avslutte zoom
  .

Slik tilpasser du skjerm- og tekstinnstillinger på PS5-konsoller

Gå til Innstillinger > Tilgjengelighet > Skjerm for å endre følgende innstillinger for skjerm og tekst:

Reverser tekst- og bakgrunnsfarger på skjermen. Når denne innstillingen er aktivert, er HDR (High Dynamic Range) slått av.

Slå på Aktiver fargefilter  og velg et Fargefilter for å få alternative fargealternativer. 

Dra glidebryteren for å justere fargeintensiteten.

Endre tekststørrelse.

Slå på for å vise tekst med fet skrift.

Slå på for å endre fargen på teksten og bakgrunnene for å forbedre kontrasten og lesbarheten.

Angi hastigheten for horisontal rulling av tekst.

Slå på for å redusere bevegelseseffekter og bevegelser på skjermen.

Slik slår du på skjermleser på PS5-konsoller 

Skjermleseren leser opp tekst på skjermen. Den gir også taleveiledning for betjening av konsollen.

Legg merke til at skjermleseren bare er tilgjengelig på enkelte språk. Skjermleserspråket er knyttet til konsollspråket.

Hvis du vil aktivere skjermleseren og konfigurere innstillingene, går du til hjem-skjermbildet og velger Innstillinger > Tilgjengelighet > Skjermleser.

Du kan gjennomføre følgende handlinger samtidig som tekst leses høyt.

 • Pause/Spille av
  Trykk på PS-knappen og triangelknappen samtidig.
 • Starte opplesingen fra begynnelsen
  Trykk på PS-knappen og R1-knappen samtidig.

Aktiver skjermleser
Slå skjermleseren på eller av.

Talehastighet
Angi talehastighet.

Taletype
Velg en stemme.

Talevolum
Dra glidebryteren for å justere volumet på den oppleste teksten.

Slik slår du på underteksting i medier på PS5-konsoller

Underteksting hjelper deg med å følge med på det som vises på skjermen, og gir tekst til dialoger og lydsignaler. Slik aktiverer og konfigurerer du underteksting:

Gå til Innstillinger > Tilgjengelighet > Undertekst, og slå deretter på Vis undertekst.

Hva du ser på, bestemmer som standard hvordan undertekst vises.

Hvis du vil tilpasse hvordan undertekst vises på skjermen, velger du Innstillinger for undertekst, slår av Vis undertekst som angitt av innhold og konfigurerer deretter følgende:

 • Skriftstørrelse, farge, kanter og opasitet

 • Bakgrunnsfarge og opasitet, vindusfarge og opasitet

Slik slår du på transkripsjon av chat på PS5-konsoller

Med funksjonen for transkripsjon av chat (tale-til-tekst og tekst-til-tale) konverteres stemmene til andre spillere i talechat i selskaper og støttede spill. Den leser også opp tekst som du skriver inn til andre spillere. Transkripsjon av chat i spillchat er bare tilgjengelig i spill som støtter det.

Hvis du vil aktivere transkripsjon av chat og konfigurere innstillingene for chattetranskripsjon, går du til Innstillinger > Tilgjengelighet > Transkripsjon av chat:

Slå transkripsjon av chat av eller på.

Velg ett av de tilgjengelige språkene. Tekst du skriver inn, leses opp på dette språket, og tekst du snakker inn, transkriberes på dette språket. Som standard brukes konsollspråket som talespråket. Hvis konsollspråket ikke støttes, er engelsk som standard angitt som talespråk.

Velg en taletype som skal representere deg. Andre spillere i talechatten hører denne stemmen når tekst du skriver inn, leses opp for dem.

Hvis du vil bruke transkripsjon av chat, må du være i en talechat.

Når du har konfigurert transkripsjon av chat, konverteres stemmene til andre spillere til tekst og vises på høyre side av kortet for talechat.

Hvis du vil, kan du la tastaturet snakke for deg. Velg Si noe , og bruk skjermtastaturet til å skrive inn tekst. Teksten du skriver inn, leses opp for de andre spillerne i den taletypen du velger.

Bruk Multitasking for å se hva andre spillere i talechatten din sier mens du gjør noe.

 • Trykk på options-knappen eller velg Multitasking på talechatkortet, og velg enten Bilde-i-bilde eller Fest til side.
 • Trykk raskt to ganger på PS-knappen for å bruke transkripsjon av chat og skrive inn tekst samtidig som du bruker skjermlayoutene Bilde-i-bilde eller Fest til side i talechat.

Trenger du hjelp? 

Kontakt kundestøttespesialistene våre