Tilgjengelighetsinnstillinger på PS5-konsoller

Slik bruker du tilgjengelighetsinnstillinger på PS5-konsoller

Finn ut hvordan du tilpasser kontrollerinnstillingene, konfigurerer visningszoom og aktiverer teksting for hørselshemmede med tilgjengelighetsinnstillinger på PlayStation®5-konsoller.

Tilgjengelighetsinnstillinger for PS5™-konsoller

Hvis du vil konfigurere tilgjengelighetsinnstillingene, går du til hjem-skjermen og velger Innstillinger > Tilgjengelighet.

Slik tilpasser du kontrollerinnstillingene på PS5-konsoller

 1. Gå til Innstillinger > Tilgjengelighet. 
 2. Velg Kontrollere og deretter en av de følgende kontrollerinnstillingene:
 1. Slå på Aktiver tilpassede knappetildelinger for å konfigurere tildelinger av knapper og analoge spaker.
 2. Velg en knapp på kontrolleren for å endre tildelingen for den. Når du er ferdig, velger du Bruk.
  Du kan velge Tilbakestille hvis du ønsker å gå tilbake til standard-oppsettet.
 3. Velg Bytt venstre og høyre spaker for å bytte om på funksjonene til venstre og høyre spak.

Angi intensiteten for vibrasjonen i kontrolleren.

Angi intensiteten for avtrekkereffekten. Avtrekkereffektfunksjonen gjør at du kan føle varierende spennings- og motstandsnivå fra L2- og R2-knappene som svar på spillingen din. Opplev denne funksjonen i spill der den støttes.

Angi trykk ned og hold-forsinkelse for PS-knappen eller opprett-knappen.

Forsinkelsen angir hvor lang tid som skal gå fra knappen trykkes ned til kontrolleren registrerer trykket.

Slik forstørrer du visningsområdet på PS5-konsoller

 1. Gå til Innstillinger > Tilgjengelighet > Skjerm og lyd > Zoom.
 2. Slå på Aktiver zoom.

Hvis du slår på Juster visningsområdet etter bevegelser, flytter skjermområdet seg automatisk etter bevegelsene dine når du har zoomet inn.

 1. Mens du er på skjermen du vil forstørre, trykker du på PS-knappen og firkantknappen samtidig.
  Zoomforstørrelsen endres for hvert trykk. Du kan bruke den høyre spaken til å flytte visningsområdet.
 2. Når zoomforstørrelsen er slik du vil, trykker du på X-knappen.
  Zoomforstørrelsen og skjermen er stilt inn, og du kan fortsette handlinger mens du har zoomet inn. Hvis innstillingene for Juster visningsområdet etter bevegelser er slått på, flytter visningsområdet seg automatisk etter bevegelsene dine når du har zoomet inn.

Zoomfunksjonen er ikke tilgjengelig med enkelte funksjoner eller programmer, for eksempel:

 • under avstandsspill
 • mens du kringkaster
 • mens du deler skjermen med Delt skjerm eller Delingsspill
 • mens du bruker PlayStation VR.

Når du bruker bestemte funksjoner, for eksempel et spill eller ser på diskbaserte medier, vil ikke visningsområdet bevege seg selv om Juster visningsområdet etter bevegelser er slått på.

 1. Når du har zoomet inn, trykker du på PS-knappen og firkantknappen samtidig.
  Du kommer tilbake til skjermbildet for forstørrelse og justering av visningsområdet.
 2. Trykk på sirkelknappen for å avslutte zoom
  .

Slik tilpasser du skjerm- og tekstinnstillinger på PS5-konsoller

 1. Gå til Innstillinger > Tilgjengelighet > Skjerm og lyd.
 2. Velg mellom de følgende skjerm- og tekstinnstillingene:

Reverser tekst- og bakgrunnsfarger på skjermen. Når denne innstillingen er aktivert, er HDR (High Dynamic Range) slått av.

Slå på Aktiver fargefilter  og velg et Fargefilter for å få alternative fargealternativer. 

Dra glidebryteren for å justere fargeintensiteten.

Endre tekststørrelse.

Slå på for å vise tekst med fet skrift.

Slå på for å endre fargen på teksten og bakgrunnene for å forbedre kontrasten og lesbarheten.

Merk av aktiverte innstillinger, slik at du enkelt kan se at de er slått på.

Still inn hastigheten for å bla horisontalt.

Slå på for å redusere bevegelseseffekter og bevegelser på skjermen.

Slik slår du på skjermleser på PS5-konsoller 

Skjermleseren leser opp tekst på skjermen. Den gir også taleveiledning for betjening av konsollen.

Legg merke til at skjermleseren bare er tilgjengelig på enkelte språk. Skjermleserspråket er knyttet til konsollspråket.

 1. Gå til hjem-skjermen, og velg Innstillinger > Tilgjengelighet. 
 2. Aktiver Skjermleser.

Du kan gjennomføre følgende handlinger samtidig som tekst leses høyt.

 • Pause/Spille av
  Trykk på PS-knappen og triangelknappen samtidig.
 • Starte opplesingen fra begynnelsen
  Trykk på PS-knappen og R1-knappen samtidig.

Aktiver skjermleser
Slå skjermleseren på eller av.

Talehastighet
Angi talehastighet.

Taletype
Velg en stemme.

Stemmevolum
Dra glidebryteren for å justere volumet på den oppleste teksten.

Skjermleser er for øyeblikket tilgjengelig på:

Arabisk

Japansk

Nederlandsk

Koreansk

Engelsk

Polsk

Fransk

Portugisisk

Tysk

Russisk

Italiensk

Spansk

Slik slår du på teksting for hørselshemmede i medier på PS5-konsoller

Teksting for hørselshemmede transkriberer det som blir sagt, slik at du ser det på skjermen. Med visse typer innhold ser du også tekst for lydsignaler. 

 1. Gå til Innstillinger > Tilgjengelighet > Teksting for hørselshemmede
 2. Slå på Vis undertekster for hørselshemmede.

Hva du ser på, bestemmer som standard hvordan undertekst vises.

Hvis du vil tilpasse hvordan undertekster for hørselshemmede vises på skjermen, velger du Innstillinger for undertekster for hørselshemmede, slår av Vis undertekst for hørselshemmede som spesifisert etter innhold og konfigurerer deretter følgende:

 • Skriftstørrelse, farge, kanter og gjennomsiktighet.

 • Bakgrunnsfarge og gjennomsiktighet, vindusfarge og gjennomsiktighet.

Slik slår du på transkripsjon av chat på PS5-konsoller

Med funksjonen for transkripsjon av chat (tale-til-tekst og tekst-til-tale) konverteres stemmene til andre spillere i talechat i selskaper og støttede spill. Den leser også opp tekst som du skriver inn til andre spillere. Transkripsjon av chat i spillchat er bare tilgjengelig i spill som støtter det.

 1. Gå til Innstillinger > Tilgjengelighet > Transkripsjon av chat.
 2. Aktiver transkripsjon av chat:

Slå transkripsjon av chat av eller på.

Velg ett av de tilgjengelige språkene. Tekst du skriver inn blir lest høyt og tekst du sier blir transkribert til andre spillere på det valgte språket, hvis de andre spillerne også bruker transkripsjon av chat. Som standard brukes konsollspråket som talespråket. Hvis konsollspråket ikke støttes, er engelsk som standard angitt som talespråk.

Transkripsjon av chat er tilgjengelig på:

Engelsk Italiensk
Fransk Japansk
Tysk Spansk

Velg en stemmetype som skal representere deg. Andre spillere i talechatten hører denne stemmen når tekst du skriver inn, leses opp for dem.

Hvis du vil bruke transkripsjon av chat, må du være i en talechat i selskap.

Når du har konfigurert transkripsjon av chat, konverteres stemmene til andre spillere til tekst og vises på høyre side av kortet for talechat.

Hvis du vil, kan du la tastaturet snakke for deg. Velg Si noe , og bruk skjermtastaturet til å skrive inn tekst. Teksten du skriver inn, leses opp for de andre spillerne i den taletypen du velger.

Bruk Multitasking for å se hva andre spillere i talechatten din sier mens du gjør noe.

 1. Trykk på valg-knappen eller velg Multitasking på talechatkortet, og velg enten Bilde-i-bilde eller Fest på siden.
 2. Trykk raskt to ganger på PS-knappen for å bruke transkripsjon av chat og skrive inn tekst samtidig som du bruker skjermoppsettene Bilde-i-bilde eller Fest på siden i talechat.

Slik slår du på monolyd for øretelefoner

Monolyd for øretelefoner lar deg spille samme lyd fra både venstre og høyre side av øretelefonene dine.

 1. Gå til Innstillinger > Lyd > Utsignal for lyd.

 2. Velg Øretelefoner > Monolyd for øretelefoner.

Trenger du hjelp? 

Kontakt kundestøttespesialistene våre