Profiler för den trådlösa DualSense Edge-handkontrollen

Ställa in profiler och inställningar för trådlösa DualSense Edge-handkontroller

Läs om hur du ställer in profiler och inställningar för handkontroller så att de passar ditt sätt att spela.

Skapa en profil för den trådlösa DualSense Edge-handkontrollen

Du kan spara inställningar för spakens känslighet, anpassade knapptilldelningar, intensitet för vibration och mycket mer i anpassade profiler.

 1. Gå till Inställningar > Tillbehör.

 2. Välj Trådlös DualSense Edge-handkontroll > Anpassade profiler.

 3. Välj Skapa anpassad profil, ange ett namn för din anpassade profil och välj sedan OK.

 4. Välj en inställning att anpassa.

 • När du väljer en profil från fliken Tilldelade profiler eller Ej tilldelade profiler kan du redigera profilen.
 • Profiler som du skapar visas på fliken Ej tilldelade profiler. När du tilldelar en profil till en genväg flyttas den till fliken Tilldelade profiler.
 • Markera profilen och välj … (Mer) om du vill ändra profilens namn, ta bort profilen eller kopiera den.

Använda profilgenvägar 

Tilldela profiler genvägar så att du kan växla till dem när du spelar och använda dem på andra PS5-konsoler.

Du kommer åt genvägar genom att hålla ned Fn-knappen och sedan trycka på en handlingsknapp (triangelknapp, cirkelknapp, kryssknapp eller fyrkantknapp).

Den profil som är tilldelad till genvägen med Fn-knappen och triangelknappen är standardprofilen och kan inte ändras. Du kan tilldela profiler som du har gjort till de andra tre genvägarna.

 1. Gå till Inställningar > Tillbehör.

 2. Välj Trådlös DualSense Edge-handkontroll > Anpassade profiler.

 3. Gå till fliken Ej tilldelade profiler och välj Tilldela bredvid den profil du vill tilldela.

 4. Välj en genväg.
  Om det redan finns en profil tilldelad till genvägen visas den profilens namn. Om du tilldelar profilen skrivs den föregående profilen över.

 5. Använd genvägen för att ändra din profil.

 • Om du vill konfigurera handkontrollen till att vibrera och att spelarindikatorn blinkar när du byter profil går du till hemskärmen och väljer Inställningar > Tillbehör > Trådlös DualSense Edge-handkontroll > Få feedback när du byter profil. Förutom att handkontrollen vibrerar och spelarindikatorn blinkar kan du också få en popupavisering på skärmen.

Anpassa handkontrollens knapptilldelningar

Gör det enklare att använda den trådlösa DualSense Edge™-handkontrollen genom att ändra knapptilldelningarna.

 1. Skapa eller redigera en anpassad profil och välj Anpassa knapptilldelningar.

 2. Välj den knapp som du vill ändra och välj sedan den funktion som du vill tilldela den.
  Om du väljer Inaktivera kommer en tryckning på knappen inte att resultera i någon inmatning.

 3. Välj Tillämpa
 4. Välj Tillbaka till spelet för att gå tillbaka till spelet. Din anpassning sparas automatiskt.
  Tryck och håll ned Fn-knappen och tryck sedan på alternativknappen för att återgå till anpassningsmenyn.
 • Du kan inte tilldela Fn-knappen till en annan funktion eller tilldela Fn-knappens funktion till en annan knapp.

 • Tryck på Återställ för att återställa alla knapptilldelningar till sina standardvärden.

 • Om du trycker på Fn-knappen inaktiveras användningen av knappar och de funktioner som har tilldelats dem. 

 • Du måste alltid tilldela cirkel- och kryssknappar

 • Även om du kan byta funktionerna mellan avtryckarknapparna L2 och R2 kan du inte tilldela en annan knapp samma funktioner som avtryckarknapparna eller tilldela flera funktioner till L2 och R2. 

Anpassa inmatningen för spakar för den trådlösa DualSense Edge-handkontrollen

Justera känsligheten och den döda zonen för spakarna på den trådlösa DualSense Edge-handkontrollen

 1. Skapa eller redigera en anpassad profil och välj Spakens känslighet/döda zon.

 2. Använd riktningsknapparna för att välja de inställningar du vill ändra.

Namnge din profil. 

Välj att anpassa vänster eller höger spak.

Se känsligheten när du rör på spaken.

Gå tillbaka till spelet och se resultatet av din anpassning. När du går tillbaka till spelet sparas de ändringar du gjort automatiskt. Om du vill göra fler justeringar trycker du på och håller ned Fn-knappen och trycker sedan på alternativknappen för att återgå till den här skärmen.

Välj mellan sex typer av känslighetskurvor.

Standard
Den registrerade inmatningen ökar i proportion till hur mycket du rör spaken.

Snabbt
Den registrerade inmatningen accelererar när du lutar spaken. Bra för snabba rörelser. Få övertaget i actionfyllda skjutspel genom att sikta snabbt.

Precision
Minimal inmatning registreras när du lutar spaken. Bra för att göra exakta rörelser.

För fans av skjutspel kan det vara användbart att kunna sikta långsamt och precist.

Stadig
Den registrerade inmatningen är begränsad även om du lutar spaken långt i någon riktning. Detta resulterar i mjuka och stabila rörelser.

Digital
Om du lutar spaken minsta lilla i någon riktning registreras nästan maximal inmatning. Fungerar som riktningsknapparna på handkontrollen. Få en omedelbar inmatningsreaktion i fighting- och actionspel.

Dynamiskt
Den registrerade inmatningen är begränsad när du lutar spaken lite eller långt i någon riktning, men accelererar i mellanområdet. Möjliggör mångsidigt spelande i skjutspel, där du inte bara behöver sikta noggrant utan också vända på dig snabbt.

Finjustera den typ av kurva du valde i E.

Den döda zonen är hur mycket du kan luta spaken innan det identifieras som en inmatning. Med en död zon på 10 % måste du till exempel överskrida en lutning på 10 % innan spelet registrerar en inmatning.

Den horisontella axeln är spakens lutning och den vertikala axeln är inmatningen som återspeglas i spelet. Om lutningen till exempel är svag blir rörelserna jämna när du lutar spaken mycket. Om lutningen är brant blir rörelserna snabba även när du bara lutar spaken litegrann.

Ställa in död zon för avtryckare

Den döda zonen är hur mycket du kan trycka på en knapp innan det identifieras som en inmatning.

När du till exempel håller hårt i handkontrollen och råkar trycka på knapparna L2 eller R2 kan du ställa in det så att ingen inmatning registreras.

 1. Skapa eller redigera en anpassad profil och välj Död zon för avtryckare.
 2. Följ anvisningarna på skärmen för att konfigurera indataområdet.

Namnge din profil. 

När den här inställningen är aktiverad visas endast en sida. Eventuella ändringar du gör påverkar både vänster och höger avtryckare lika mycket.

Ställ in hur mycket du måste trycka på avtryckaren innan spelet registrerar en inmatning.

Om du till exempel ställer in indataområdet från 30 till 70 kommer en tryckning på avtryckaren som är djupare än 30 att registrera en inmatning i spelet. Inmatningen har ett maximalt djup på 70. Om du trycker på avtryckaren med ett tryck som är grundare än 30 eller djupare än 70 registreras ingen inmatning.

Tryck på knappen L2 eller R2 för att se indataområdet.

Gå tillbaka till spelet och se resultatet av din anpassning. När du går tillbaka till spelet sparas de ändringar du gjort automatiskt. Om du vill göra fler justeringar trycker du på och håller ned Fn-knappen och trycker sedan på alternativknappen för att återgå till den här skärmen.

Göra ändringar i funktionsmenyn

Du kan ändra vad som visas i funktionsmenyn när du trycker på och håller ned Fn-knappen.

 1. Gå till Inställningar > Tillbehör > Trådlös DualSense Edge-handkontroll.

 2. Välj Funktionsmenyn.

Har du problem med knappinställningar och profiler? 

Om du upplever oväntade knappinmatningar kan du prova att granska spelets inställningar för handkontrollen. Det kan vara så att de skiljer sig från profilinställningarna för den trådlösa DualSense Edge-handkontrollen.

Om du har försökt att återställa handkontrollen och fortfarande upplever problem kan du besöka PlayStation-reparationer. 

Behöver du hjälp? 

Kontakta våra supportexperter