PlayStation® och miljön

Vad vi gör för att minska vår påverkan på miljön och hur du kan hjälpa till.

Vår miljöpåverkan

Förutom att tillhandahålla den bästa platsen att spela på har vi på PlayStation gjort ett antal ambitiösa åtaganden för att ta itu med våra produkters och vår affärsverksamhets miljöpåverkan. Läs vidare så får du veta mer.

Viktiga initiativ

Vi har åtagit oss att efterleva ett antal myndighetsinitiativ med inriktning på globala miljöfrågor.

Video om miljöinitiativ

UNEP VR360 video som informerar barn om klimatpåverkan och klimatarbete, skapad med Dreams till PlayStation 4.

FN:s Playing for the Planet Alliance

PlayStation ingår i FN:s Playing for the Planet Alliance. Det lanserades som en del av FN:s klimatkonferens Climat Action Summit i september 2019 och är en sammanslutning av 21 tv-spelsföretag som formellt åtagit sig att vidta åtgärder mot klimatförändringarna genom att utnyttja sina plattformars räckvidd.

Här är några få av alla de initiativ vi har förbundit oss att genomföra:

 • Vi beräknar att vårt arbete kring PlayStation®4-systemets energieffektivitet kommer att leda till en sänkning av de koldioxidekvivalenta utsläppen med cirka 30 miljoner ton till år 2030* (vilket motsvarar Danmarks totala koldioxidutsläpp år 2017).     
 • Med PS5 inför vi alternativet   att försätta spel i viloläge med betydligt lägre energiförbrukning än för PS4 (vilket vi uppskattar kan åstadkommas med en förbrukning av cirka 0,5 W).
 • Vi har genomfört en utvärdering av koldioxidavtrycket från våra olika speltjänster och informerar konsumenterna om energieffektiv konfiguration och användning av konsolen (se avsnittet [Våra produkter>Energieffektivitet>Hur kan jag minska konsolens energiförbrukning?]).
 • Vi kommer att samarbeta med bransch- och klimatexperter för att stödja FN i att utveckla ett referens-/resurspaket som kan användas av spelutvecklare som vill inkludera teman om klimatförändringarna i spelutvecklingen eller förstå klimatförändringen i relation till spelutvecklingen.
 • Vi ska undersöka möjligheten att utveckla VR-applikationer som ökar medvetenheten om klimatförändringen.

FN:s Playing for the Planet Alliance

PlayStation ingår i FN:s Playing for the Planet Alliance. Det lanserades som en del av FN:s klimatkonferens Climat Action Summit i september 2019 och är en sammanslutning av 21 tv-spelsföretag som formellt åtagit sig att vidta åtgärder mot klimatförändringarna genom att utnyttja sina plattformars räckvidd.

Här är några få av alla de initiativ vi har förbundit oss att genomföra:

 • Vi beräknar att vårt arbete kring PlayStation®4-systemets energieffektivitet kommer att leda till en sänkning av de koldioxidekvivalenta utsläppen med cirka 30 miljoner ton till år 2030* (vilket motsvarar Danmarks totala koldioxidutsläpp år 2017).     
 • Med PS5 inför vi alternativet   att försätta spel i viloläge med betydligt lägre energiförbrukning än för PS4 (vilket vi uppskattar kan åstadkommas med en förbrukning av cirka 0,5 W).
 • Vi har genomfört en utvärdering av koldioxidavtrycket från våra olika speltjänster och informerar konsumenterna om energieffektiv konfiguration och användning av konsolen (se avsnittet [Våra produkter>Energieffektivitet>Hur kan jag minska konsolens energiförbrukning?]).
 • Vi kommer att samarbeta med bransch- och klimatexperter för att stödja FN i att utveckla ett referens-/resurspaket som kan användas av spelutvecklare som vill inkludera teman om klimatförändringarna i spelutvecklingen eller förstå klimatförändringen i relation till spelutvecklingen.
 • Vi ska undersöka möjligheten att utveckla VR-applikationer som ökar medvetenheten om klimatförändringen.

*Cirka 1,8 ton koldioxidekvivalenter av detta kan tillskrivas efterlevnad av kraven för standbyläge och nätverksanslutet standbyläge i EU-direktivet om elförbrukning i standbyläge (ändringen av EG 1275/2008 i och med EU 801/2013) i EU-länder.

EU:s frivilliga avtal för ekodesign för spelkonsoler

EU:s frivilliga avtal för ekodesign för spelkonsoler

I EU har PlayStation , ihop med Microsoft och Nintendo, undertecknat det frivilliga avtalet för ekodesign för spelkonsoler (EU-direktiv 2009/125/EG). Det frivilliga avtalet erkändes formellt av Europeiska kommissionen år 2015, och i det anges åtgärder för att förbättra spelkonsolernas energi- och resurseffektivitet (se efficientgaming.eu), bland andra:

 • obligatoriska tidsgränser för automatisk avstängning
 • gränser för högsta strömförbrukning för konsoler i medie- och navigeringsläge 
 • krav på konsoltillverkare att publicera konsolernas energiförbrukning   
 • åtagande om att tillhandahålla reparationstjänster för ärenden som inte omfattas av garantin och att ge användarna information om hur de sköter sina konsoler
 • åtaganden om att förbättra återvinningen av konsoler.  

Under dagens konsolers livslängd uppskattas det att det frivilliga avtalet kommer att leda till energibesparingar på 48 TWh (vilket motsvarar Portugals årliga elproduktion). Avtalet granskas vart annat år för att säkerställa löpande förbättring.

Våra produkter

Läs mer om hur vi minskat våra produkters miljöpåverkan, vilket omfattar energiförbrukningen för din PlayStation-konsol.

Vår leveranskedja

Frakt med lastbil och flyg är de två transportalternativ som genererar mest koldioxidutsläpp. I hela vår globala verksamhet masstransporterar vi så långt det går varor via sjö- och tågtransport för att hålla utsläppen från transporter på lägsta möjliga nivå.

Huvuddelen av våra tillbehör masstransporteras från Kina och förpackas lokalt. Det ger en betydlig minskning av antalet fraktcontainrar som krävs för transporterna. 

Kontorsaktiviteter 

Vi har tagit fram platsspecifika mål och aktiviteter för att minska miljöpåverkan från vår kontorsverksamhet. Hittills har vi genomfört följande åtgärder:

Energi 

Energieffektivitetsprogram har införts på många av våra globala anläggningar. På alla våra kontor i Storbritannien köper vi in 100 % förnybar el och har minskat den totala energiförbrukningen med 12 % jämfört med 2015. 

På våra London-kontor har vi genomfört ett betydande renoveringsprogram som har minskat energiförbrukningen med 19 % sedan 2015 – trots att vi utökat golvytan med 15 % och lagt till ett personalgym. 

I Amerika tittar vi på att använda 100 % förnybar el. Hittills har vi uppnått det på våra kontor i San Mateo. Vi installerar också energibesparande utrustning på alla anläggningar, bland annat LED-lampor och rörelseavkänningssystem, som en del av vår pågående kontorsmodernisering. Vi har också laddstationer för elbilar vid våra anläggningar.   

I Asien uppmuntras våra medarbetare att spara energi genom att följa goda rutiner. Vidare övervägs och införs energibesparande teknik i kontorsmoderniseringen.  

Återvinning

På våra kontor i Storbritannien uppnådde vi en återvinningsgrad på 74 % vid slutet av 2018. Vi uppnådde också målet om att inte skicka något avfall för deponering genom att avfallet istället antingen återvanns eller skickades för kompostering eller förbränning för att skapa energi. 

Vidare försöker vi minska mängden avfall och har hittills tagit bort vattenflaskor och tetrapack helt från våra serveringar. Idag serveras bara en av fem koppar kaffe som säljs i våra kaféer i engångsmugg. 

I Amerika har vi identifierat och kartlagt alla våra avfallsströmmar. Det har gjort att vi kunnat rikta in oss på specifika avfall, t.ex. engångsplast, vilket vi helt fått bort från våra serveringsområden. Vi försöker minimera mängden mat som kastas och har beräknat vårt livsmedelsrelaterade koldioxidavtryck så att vi kan ange ett minskningsmål för framtiden. 

Våra kontor i Asien har också infört återvinningssystem för att separera återvinningsbara material med målet att förbättra återvinningsandelen i området.

Samhällsaktiviteter

Ta reda på hur våra medarbetare kan delta i lokala och regionala samhällsaktiviteter för att stödja miljövårds- och välgörenhetsarbete.

Mer information

Mer information finns på webbsidan om Sonys miljöarbete samt på vår webbsida om den brittiska lagen Modern Slavery Act .