Ustawienia ułatwień dostępu na konsolach PlayStation®5

Ustawienia ułatwień dostępu na konsolach PlayStation®5

W konsolach PlayStation®5 wprowadzono wiele funkcji ułatwień dostępu.

Ustawienia dostępności PlayStation®5

Aby skonfigurować te ustawienia, przejdź do ekranu głównego i wybierz Ustawienia > Dostępność.

Jak dostosować ustawienia kontrolera PS5

Wybierz Ustawienia > Dostępność > Kontrolery, aby zmienić następujące ustawienia kontrolera:

  1. Włącz opcję Personalizacja przycisków, aby skorzystać z niestandardowego układu przycisków.

  2. Wybierz opcję Personalizuj przypisania przycisków i wybierz przycisk kontrolera, aby zmienić jego przypisanie. 

  3. Po zakończeniu wybierz polecenie Potwierdź

Wybierz opcję Resetuj, aby przywrócić układ domyślny.

Ustaw intensywność wibracji kontrolera.

Możesz ustawić intensywność efektu „trigger”. Efekt „trigger” umożliwia odczuwanie różnych poziomów naprężenia i oporu przycisków L2 i R2 w odpowiedzi na rozgrywkę. Odczuj ten efekt w grach, które go obsługują.

Set the opóźnienie naciśnięcia i przytrzymania przycisku for the przycisk PS or przycisk tworzenia.

Jak dostosować ustawienia wyświetlania i tekstu na PS5

Wybierz kolejno Ustawienia > Dostępność > Wyświetlanie , aby zmienić następujące ustawienia wyświetlania i tekstu:

Odwrócenie kolorów tekstu i tła na ekranie. Gdy to ustawienie jest włączone, funkcja HDR (wysoki zakres dynamiczny) jest wyłączona.

Aktywuj opcję Włącz filtr kolorów i wybierz Filtr kolorów , aby udostępnić alternatywne opcje kolorów. 

Przeciągnij suwak, aby dostosować intensywność koloru.

Zmień rozmiar tekstu.

Włącz, aby wyświetlać tekst pogrubioną czcionką.

Włącz, aby zmienić kolor tekstu i tła w celu poprawy kontrastu i czytelności.

Ustaw szybkość przewijania tekstu w poziomie.

Włącz, aby zmniejszyć efekty ruchu i ruch ekranu.

Jak wyłączyć czytnik ekranowy na konsoli PS5 

Czytnik ekranu odczytuje na głos tekst wyświetlany na ekranie. Podaje on również głosowe wskazówki dotyczące obsługi konsoli.

Należy pamiętać, że czytnik ekranu jest dostępny tylko w niektórych językach. The język ekran reader speaks is tied to your konsola język.

Aby włączyć czytnik ekranu i skonfigurować ustawienia, przejdź do ekranu głównego i wybierz Ustawienia > Dostępność > Czytnik ekranu.

Włącz czytnik ekranu
Włącza lub wyłącza czytnik ekranu.

Szybkość mowy
Ustawia szybkość mowy.

Typ głosu
Umożliwia wybór głosu.

Głośność mowy
Przeciągnięcie suwaka umożliwia dostosowanie głośności tekstu mówionego.

Jak włączyć napisy w systemie PS5

Napisy ułatwiają podążanie za tekstem mówionym na ekranie, przedstawiając tekst dialogów oraz wskazówki dźwiękowe. Aby włączyć i skonfigurować napisy:

Wybierz Ustawienia > Ułatwienia dostępu > Napisy i włącz opcję Wyświetlaj napisy.

Domyślnie sposób wyświetlania napisów zależy od oglądanego materiału.

Aby dostosować wygląd napisów na ekranie, wybierz Ustawienia napisów, wyłącz opcję Wyświetlaj napisy zgodnie z treścią, a następnie skonfiguruj:

  • Rozmiar, kolor, krawędzie i przezroczystość czcionki

  • Kolor i nieprzezroczystość tła, kolor i nieprzezroczystość okna

Włączanie zapisu czatu na PS5

Funkcja zapisu rozmów (mowa na tekst i tekst na mowę) konwertuje głos innych graczy podczas rozmów głosowych na imprezach i w obsługiwanych grach oraz odczytuje głosowo wpisywany przez Ciebie tekst innym graczom. Funkcja zapisu rozmów w czacie gry jest dostępna tylko w grach, które ją obsługują.

Aby włączyć zapis czatu i skonfigurować ustawienia zapisu, wybierz kolejno Ustawienia > Dostępność > Zapis czatu:

Włącz lub wyłącz zapis czatu.

Wybierz jeden z dostępnych języków. Wprowadzany tekst jest odczytywany na głos, a tekst mówiony jest zapisywany w tym języku. Domyślnie jako język mówiony używany jest język ustawiony w konsoli. Jeśli język konsoli nie jest obsługiwany, domyślnym językiem mówionym jest język angielski.

Wybierz typ głosu, który będzie Cię reprezentował. Inni gracze na czacie głosowym usłyszą ten głos, gdy wprowadzony tekst zostanie im odczytany.

Aby korzystać z funkcji zapisu czatu, należy być uczestnikiem czatu głosowego. Rozpocznij czat głosowy w ramach imprezy.

Po skonfigurowaniu zapisu czatu głosy innych graczy są konwertowane na tekst i wyświetlane po prawej stronie karty czatu głosowego.

Jeśli chcesz, pozwól, aby klawiatura mówiła za Ciebie. Wybierz opcję Powiedz coś i wprowadź tekst za pomocą klawiatury ekranowej. Wprowadzony tekst jest odczytywany na głos innym graczom wybranym Typem głosu.

Użyj opcji Układ ekranu, aby sprawdzić, co mówią inni gracze na czacie głosowym.

  • Naciśnij przycisk OPTIONS lub wybierz opcję Układ ekranu na karcie czatu głosowego, a następnie wybierz opcję Obraz w obrazie lub Przypnij do boku.
  • Szybko naciśnij dwukrotnie przycisk PS, aby użyć funkcji zapisu czatu do wprowadzania tekstu w układzie czatu głosowego Obraz w obrazie lub Przypnij do boku.

Potrzebujesz pomocy? 

Skontaktuj się z naszymi specjalistami ds. pomocy technicznej