PlayStation.com

Warunki korzystania

 
 
Triangle Circle Shapes
Square Cross Shapes

Warunki korzystania

Operatorem niniejszej witryny internetowej jest firma Sony Interactive Entertainment Europe Limited z siedzibą pod adresem 10 Great Marlborough Street, Londyn, W1F 7LP, Zjednoczone Królestwo (dalej „SIEE”). Firma SIEE obsługuje, lub w jej imieniu jest obsługiwanych wiele witryn internetowych oferujących wiele różnych funkcji. W niniejszych Warunkach korzystania określono sposoby użycia witryn internetowych firmy SIEE, jednak dostępność poszczególnych funkcji zależy od konkretnej witryny. Witryny internetowe firmy SIEE mogą być dostępne tylko w określonych krajach i wersjach językowych.
Korzystając z niniejszej witryny internetowej, użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie niniejszych Warunków korzystania. Firma SIEE zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych Warunków korzystania, dlatego też użytkownicy powinni okresowo zapoznawać się w z treścią tej strony. Dodatkowe warunki mogą obowiązywać w przypadku dokonywania zakupów w naszych witrynach internetowych lub w przypadku niektórych funkcji lub promocji.

W przypadku naruszenia przez użytkownika niniejszych Warunków korzystania, niezależnie od innych praw i środków naprawczych, firma SIEE może podjąć w odniesieniu do konta SEN użytkownika (jeśli takowe posiada) działania, włącznie z zablokowaniem konta SEN, w szczególności jeśli firma SIEE uzna, że może ono stanowić zagrożenie dla jej reputacji, sieci lub klientów.


1. Dzieci

Część zawartości dostępnej w witrynach internetowych firmy SIEE może być nieodpowiednia dla dzieci poniżej określonego wieku. W pewnych przypadkach wyświetlana będzie klasyfikacja wskazująca, czy dana zawartość jest odpowiednia, a ponadto dostęp może zostać ograniczony do określonych grup wiekowych. Rodzice i opiekunowie prawni powinni nadzorować dostęp dzieci do witryn internetowych firmy SIEE, a zwłaszcza sposób korzystania z obszarów społecznościowych.

2. Własność intelektualna

Prawo do własności intelektualnej do informacji oraz zawartości dostępnych w naszych witrynach internetowych należy do firmy SIEE lub jej licencjodawców. Duża część zawartości jest chroniona prawami autorskimi, prawami do znaków handlowych i innymi prawami. Jeśli nie zostało określone inaczej, zawartość można kopiować wyłącznie do użytku osobistego. Zawartości nie wolno modyfikować, odtwarzać, publikować, przesyłać do żadnych osób ani używać do celów komercyjnych. Za wyjątkiem zakresu dozwolonego przez odpowiednie przepisy prawa nie wolno dezasemblować, dekompilować, kopiować technologii ani w żaden inny sposób łamać lub próbować łamać szyfr chroniący zawartość.

3. Dostępność

Witryny internetowe firmy SIEE są dostarczane „takie, jakimi są”. Witryny internetowe mogą bywać niedostępne, obarczone błędami lub poddawane pracom konserwacyjnym, lub też z powodu okoliczności znajdować się poza kontrolą firmy SIEE. Firma SIEE nie udziela gwarancji na jakość, funkcjonalność, dostępność ani sposób działania witryn internetowych oraz zawartości dostępnej za ich pośrednictwem. Firma SIEE zastrzega sobie prawo do zmiany, zawieszenia i wycofania zawartości z witryn internetowych, zawieszenia rejestracji użytkowników lub ich możliwości dostępu do witryn, oraz do zaprzestania obsługi dowolnych witryn lub ich funkcji w dowolnym czasie i bez powiadomienia. Użytkownik odpowiada za opłaty na rzecz usługodawcy internetowego oraz wszelkie inne opłaty związane z użyciem witryny internetowej firmy SIEE.

Użytkownikowi nie wolno niszczyć witryn internetowych ani ich zawartości, zakłócać ich działania ani dostępu do nich, jak również robić niczego, co mogłoby upośledzać ich funkcjonalność lub utrudniać dostęp innych osób do witryn internetowych firmy SIEE. Użytkownikowi nie wolno korzystać z witryn internetowych w sposób niezgodny z prawem lub szkodliwy dla firmy SIEE, jej firm zależnych lub innych osób.

4. Społeczność

Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za wszelkie materiały tekstowe, filmowe, dźwiękowe, obrazy, fotografie i inne oraz dowolnego rodzaju zawartość, którą udostępnia za pośrednictwem witryn internetowych firmy SIEE. Prosimy o odpowiedzialne korzystanie z dostępnych narzędzi społecznościowych. W szczególności podczas interakcji z nami lub innymi użytkownikami (wśród których mogą być dzieci), należy zachowywać się zgodnie z prawem, przyzwoicie, z rozwagą i szacunkiem. Dotyczy to korzystania z wszelkich funkcji udostępniania i komunikacji, które umożliwiają udostępnianie wiadomości, komentarzy, obrazów, zdjęć, plików wideo, modów/dodatków do gier, wizualnych zapisów gier oraz innych materiałów i informacji, a także komunikacji z pracownikami naszego działu obsługi klienta oraz z innymi pracownikami i przedstawicielami poprzez wiadomości e-mail, telefonicznie lub innymi drogami.

Przykłady:
Nie wolno udostępniać żadnych treści wulgarnych ani wykorzystywać funkcji społecznościowych, mając na celu skrzywdzenie lub zastraszenie innej osoby.
Nie wolno udostępniać żadnych treści oszczerczych ani obraźliwych (w tym pod względem rasowym, etnicznym, religijnym lub seksualnym).
Nie wolno stosować ani promować mowy nienawiści, zachowań agresywnych ani niedozwolonych substancji.
Nie wolno stosować gróźb ani przemocy, ani popierać stosowania przemocy, co dotyczy również gróźb związanych z terroryzmem oraz popierania terroryzmu.
Nie wolno zachowywać się w sposób zakłócający spokój, zagrażający lub zastraszający, ani podszywać się pod inne osoby lub prześladować innych użytkowników.
Nie wolno przesyłać spamu ani przekazywać rekomendacji/ofert osobom z listy kontaktów bez uzyskania ich zgody.
Nie wolno oszukiwać ani wykorzystywać błędów, usterek oraz braków w zabezpieczeniach witryn.
Nie wolno udostępniać, wymieniać, wyłudzać ani pozyskiwać danych poufnych ani danych osobowych.
Nie wolno wykorzystywać naszych witryn do celów związanych z jakąkolwiek działalnością komercyjną, ani powiązywać ich z tego rodzaju działalnością.
Nie wolno postępować w sposób naruszający prywatność lub prawa własności intelektualnej.
Nie wolno wykonywać żadnych działań będących w sprzeczności z niniejszymi Warunkami korzystania lub obowiązującym prawem, ani też podejmować prób ich wykonania lub grozić ich wykonaniem.
Należy zawsze kierować się zdrowym rozsądkiem i dobrymi manierami.

Użytkownik udziela firmie SIEE stałego, ważnego na całym świecie, niewyłącznego, zwolnionego z tantiem i w pełni przenośnego prawa do użycia, kopiowania, modyfikacji, publikowania i wyświetlania wszelkich materiałów, które publikuje lub udostępnia w jej witrynach internetowych, jak również prawa do wykorzystania tych materiałów w innych pracach. Użytkownik rezygnuje z ewentualnych moralnych praw do tej zawartości.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że firma SIEE nie monitoruje całej zawartości wytwarzanej przez użytkowników w witrynach internetowych, ani nie jest do tego zobowiązana. Jednak zastrzegamy sobie prawo do monitorowania całości zawartości tego rodzaju oraz do edytowania, usuwania lub kasowania bez powiadomienia dowolnych zawartości, które uznamy za nieodpowiednie. Poglądy wygłaszane w obszarach społecznościowych są poglądami osób postronnych i nie są tożsame z poglądami firmy SIEE, jej firm zależnych, licencjodawców ani partnerów. Udostępniamy mechanizmy składania zażaleń tam, gdzie naszym zdaniem mogą być najbardziej odpowiednie. W razie zetknięcia się w witrynach firmy SIEE z niedopuszczalnym lub niewłaściwym zachowaniem, należy zgłosić to firmie SIEE, korzystając z najodpowiedniejszej procedury składania zażaleń. Podczas przesyłania zgłoszenia użytkownik ma również możliwość przesłania nam odpowiedniego dowodu, co pozwoli nam ocenić jego zgłoszenie. Użytkownik musi mieć świadomość, że także inne osoby mogą zgłaszać zażalenia dotyczące użytkownika oraz generowanych przez niego treści. Więcej informacji na temat składania zażaleń można znaleźć pod adresem www.playstation.com/safety.

5. Łącza do innych witryn

Firma SIEE nie dokonywała akceptacji ani sprawdzenia witryn innych firm, w których znajdują się łącza do naszych witryn internetowych i w żaden sposób nie odpowiada za ich zawartość. Korzystanie przez użytkownika z witryn internetowych innych firm podlega regulaminom tych firm.

6. Zrzeczenie odpowiedzialności

Firma SIEE nie gwarantuje poprawności, niezawodności ani kompletności informacji dostępnych w swoich witrynach internetowych. Firma SIEE, jej firmy zależne i licencjodawcy w najszerszym zakresie dozwolonym przez przepisy prawa wykluczają odpowiedzialność za straty lub zniszczenia, których dozna użytkownik lub strony trzecie, bezpośrednie i pośrednie, przypadkowe lub wynikowe i jakiekolwiek inne, powstałe w wyniku używania lub uzyskiwania dostępu do witryn internetowych lub niemożności skorzystania z nich lub uzyskania dostępu do nich, w tym za straty danych lub szkody powstałe w wyniku pobrania ich zawartości.

Użytkownikowi jako konsumentowi mogą przysługiwać inne prawa, których nie obejmują niniejsze Warunki korzystania. Jeśli któreś z postanowień niniejszych Warunków korzystania zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania, inne postanowienia pozostaną w mocy.

7. Prawo właściwe

Niniejsze Warunki korzystania podlegają prawu angielskiemu. Miejscem zawarcia umowy między firmą SIEE a użytkownikiem jest Anglia.