Warunki korzystania z oprogramowania

 1. Kim jesteśmy?

1.1. Nasza firma nazywa się Sony Interactive Entertainment Europe Limited (nr rej. 03277793), z siedzibą pod adresem 10 Great Marlborough Street, Londyn, W1F 7LP, Wielka Brytania.

 1. Zdefiniowane terminy

2.1. „Systemy autoryzowane” oznacza dowolny z systemów: PS one, PlayStation®2, PlayStation®Portable, PlayStation®3, PlayStation®Vita, PlayStation®TV, PlayStation®4 i PlayStation®5.

2.2. „PSN” oznacza PlayStation®Network.

2.3. „Oprogramowanie” oznacza gry i aplikacje PlayStation stworzone do działania na co najmniej jednym z Systemów autoryzowanych.

2.4.Treści generowane przez użytkownika”, zwane również „UGC” to tekst, wiadomości, komentarze, zdjęcia, dźwięk, muzyka, filmy, zasoby gier, filmy z gier i informacje związane z grami oraz inne materiały (i) utworzone przez użytkownika lub inne osoby w PSN,  lub (ii) udostępnione przez użytkownika lub inne osoby za pośrednictwem PSN.

 1. Kiedy mają zastosowanie niniejsze warunki korzystania z oprogramowania?

3.1. Niniejsze warunki korzystania z oprogramowania („Warunki”) odnoszą się do korzystania z wszelkiego Oprogramowania działającego w Systemach autoryzowanych. Obejmuje to korzystanie z usługi PlayStation™Now, umożliwiającej uzyskiwanie dostępu do Oprogramowania za pośrednictwem takich urządzeń, jak komputery i telewizory Smart TV.

 1. Oprogramowanie jest licencjonowane

4.1. Przy zakupie Oprogramowania użytkownikowi udzielana jest licencja na korzystanie z tego Oprogramowania w sposób opisany w niniejszych Warunkach, jednak użytkownik nie nabywa prawa własności do Oprogramowania.  W razie nieprzestrzegania niniejszych Warunków mamy prawo odebrać Licencję na Oprogramowanie udzieloną na mocy niniejszych Warunków, co oznacza, że użytkownik traci prawo do korzystania z Oprogramowania.

 1. Kto udziela licencji na Oprogramowanie?

5.1. Istnieją dwa rodzaje Oprogramowania:

5.1.1. oprogramowanie wydawane przez nas, na które to my udzielamy licencji; oraz
5.1.2. oprogramowanie wydawane przez inne firmy, na które licencji udzielają te firmy.

5.2. Wydawca jest określony w dwóch miejscach:

5.2.1. na opakowaniu – w przypadku Oprogramowania na fizycznym nośniku, takim jak płyta DVD czy Blu-ray lub karta pamięci PS Vita („Oprogramowanie na nośniku”) albo
5.2.2. w opisie produktu — w przypadku Oprogramowania udostępnianego przez PlayStation®Store lub inne tego rodzaju punkty dystrybucji cyfrowej zatwierdzane przez nas („Oprogramowanie w postaci cyfrowej”). 

5.3. Jeśli to my jesteśmy wydawcą Oprogramowania, udzielamy licencji na jego użytkowanie zgodnie z niniejszymi Warunkami oraz ewentualnie innymi szczegółowymi warunkami przekazanymi przez nas w odniesieniu do konkretnego Oprogramowania.

5.4. Jeśli Oprogramowanie jest publikowane przez innego wydawcę, udziela on licencji na korzystanie z Oprogramowania na warunkach, które obejmują niniejsze Warunki, ale nie muszą się do nich ograniczać.  Wydawca ten może także określać inne warunki korzystania z Oprogramowania, w którym to przypadku takie warunki obowiązywać będą łącznie z niniejszymi Warunkami, a nie zamiast nich.  W przypadku konfliktu pomiędzy dodatkowymi warunkami a niniejszymi Warunkami moc obowiązującą będą miały niniejsze Warunki.

 1. Ograniczenia użytkowania Oprogramowania

6.1. Licencja na korzystanie z Oprogramowania to niewyłączna licencja osobista na korzystanie z Oprogramowania jedynie na prywatny użytek i tylko w Systemach Autoryzowanych (jak podano na opakowaniu Oprogramowania na nośniku, w opisie produktu w przypadku Oprogramowania w postaci cyfrowej lub w inny sposób przez nas podawany) oraz wyłącznie w Europie, na Bliskim Wschodzie, w Afryce, Indiach, Rosji i Oceanii. Licencji na korzystanie z gier nie można przenieść, chyba że jest to dozwolone przez lokalne przepisy prawa.

6.2. Nie wolno wykorzystywać Oprogramowania w celach komercyjnych, rozpowszechniać go, pobierać opłat za jego używanie ani w inny sposób udostępniać publicznie bez naszej wyraźnej zgody oraz, jeśli zostało ono wydane przez inną firmę, bez zgody zarówno naszej, jak i tej firmy

6.3. Nie wolno dzierżawić, wynajmować, podlicencjonować, publikować, modyfikować, adaptować ani tłumaczyć żadnej części Oprogramowania.  

6.4. Nie wolno emulować Oprogramowania.

6.5. W najwyższym stopniu dozwolonym przez prawo nie wolno dokonywać inżynierii odwrotnej, dekompilacji, rozkładu ani kopiować żadnej części Oprogramowania ani tworzyć jego pochodnych, ani w żaden inny sposób próbować stworzyć kod źródłowy z kodu źródłowego Oprogramowania.

6.6. Nie wolno korzystać z żadnych sposobów obchodzenia lub wyłączania jakiegokolwiek mechanizmu szyfrowania albo uwierzytelniania w Systemach Autoryzowanych i w dowolnym Oprogramowaniu ani sposobów uzyskiwania nieupoważnionego dostępu do jakiegokolwiek konta, usługi, sprzętu, oprogramowania lub sieci związanej z PSN, lub ingerowania w powyższe.  

6.7. Nie wolno używać kradzionych ani uzyskanych niezgodnie z prawem Systemów Autoryzowanych i Oprogramowania.

6.8. Korzystanie z funkcji społecznościowych zainstalowanych w naszych Systemach Autoryzowanych oraz autoryzowanym Oprogramowaniu wydawanym w celu używania go w tych Systemach zgodnie z obowiązującymi umowami określonymi w punkcie 10.1 nie stanowią naruszenia postanowień punktów 6.2 i 6.5niniejszych Warunków.

 1. Odsprzedaż

7.1. Nie wolno odsprzedawać gier na dyskach ani gier w postaci cyfrowej, chyba że w tym celu uzyskano od nas wyraźne upoważnienie, a w przypadku publikowania tego Oprogramowania przez inną firmę, wymagane jest dodatkowo upoważnienie tej firmy.

 1. Klasyfikacja wiekowa

8.1. Jeśli Oprogramowanie opatrzone jest klasyfikacją wiekową, oznacza to, że zawiera ono treści nieodpowiednie dla osób w wieku niższym niż określony w tej klasyfikacji.  Rodziców lub opiekunów prosimy o zapoznanie się z informacjami zamieszczonymi na stronie www.playstation.com/safety, gdzie podajemy instrukcje, jak zablokować odtwarzanie gier powyżej określonej kategorii wiekowej w Systemach autoryzowanych.

8.2. Jeśli zarejestrowany wiek użytkownika lub właściciela konta, za którego użytkownik jest odpowiedzialny, jest niższy niż kategoria wiekowa wskazana na konkretnym Oprogramowaniu, możemy zablokować użytkownikowi lub właścicielowi konta możliwość przeglądania, zakupu lub użytkowania Oprogramowania.  W odniesieniu do gier możemy zablokować dostęp użytkownika lub właściciela konta do korzystania z gry w trybie online, nawet jeśli wersje offline działają w Systemach autoryzowanych.

 1. Prywatność i korzystanie z oprogramowania online

9.1. PSN umożliwia korzystanie z Oprogramowania w Internecie.  Podczas korzystania z PSN:

9.1.1. Warunki świadczenia usługi PSN oraz Umowa użytkownika („Warunki świadczenia usługi”) zawarte przez użytkownika z firmą Sony Interactive Entertainment Network Europe Limited podczas zakładania konta w sieci PSN („Konto”) obowiązują łącznie z niniejszymi Warunkami. Aktualne Warunki świadczenia usługi można znaleźć na stronie www.playstation.com/legal/PSNTerms.
9.1.2. My i firma Sony Interactive Entertainment Network Europe Limited możemy gromadzić dane na temat użytkownika.  Wyjaśnienie sposobów korzystania z danych osobowych można znaleźć w Polityce prywatności PlayStation. Warunki świadczenia usługi oraz Politykę prywatności PlayStation można znaleźć pod adresem www.playstation.com/legal/PSNTerms.
9.1.3. Jeśli licencję na Oprogramowanie wydała inna firma, ona także może gromadzić informacje na temat użytkownika zgodnie z własną polityką prywatności.

 1. Jak zachowywać się wobec nas i innych użytkowników

10.1. W Systemach autoryzowanych oraz Oprogramowaniu mogą być dostępne funkcje społecznościowe, umożliwiające komunikację i interakcję z innymi osobami poprzez PSN oraz inne serwisy społecznościowe. Funkcje społecznościowe podlegają umowom z różnymi firmami:

10.1.1. Niniejszym Warunkom;
10.1.2. Warunkom świadczenia usługi;
10.1.3. Polityce prywatności PlayStation;
10.1.4. ewentualnym dodatkowym warunkom określonym przez wydawcę Oprogramowania;
10.1.5. ewentualnym dodatkowym warunkom określonym przez firmę prowadzącą serwis społecznościowy, z którego użytkownik korzysta (w którym użytkownik może być zobowiązany do założenia konta).

10.2. Użytkownik i członkowie jego rodziny muszą przestrzegać naszego Kodeksu postępowania we wszystkich kontaktach z nami i innymi członkami społeczności PSN. Zapoznaj się z nim uważnie i pomóż nam sprawić, aby PSN było najlepszym miejscem dla każdego.

 • Nikogo nie wykluczaj
  Usługa PSN jest przeznaczona dla wszystkich, niezależnie od tożsamości płciowej, orientacji seksualnej, rasy, pochodzenia etnicznego, narodowości, koloru skóry, statusu imigracyjnego, klasy społecznej i ekonomicznej, poziomu wykształcenia, wyglądu, statusu rodzinnego, przekonań politycznych, wyznania oraz zdolności umysłowych i fizycznych lub jakichkolwiek innych cech, których ludzie używają do kategoryzowania lub dzielenia społeczności. 
 • Nie rób ani nie mów niczego, kierując się nienawiścią. Więcej informacji znajdziesz na stronie playstation.com/hate-speech-policy.
 • Nie używaj gróźb, nie krzywdź nikogo i nie zastraszaj, nie zachęcaj też innych, by to robili.
 • Nie nękaj, nie molestuj, ani nie prześladuj innych osób. 
 • Zachowuj się rozsądnie. Postępuj zgodnie z prawem.
 • Nie zachowuj się wulgarnie ani obraźliwie.
 • Nie  zachęcaj nikogo do zranienia siebie lub kogoś innego. 
 • Nie  stosuj gróźb, nie przyzwalaj na żadne nielegalne działania, nie dopuszczaj się ich ani nie promuj.
 • Nie  podszywaj się pod inne osoby.
 • Nie  naruszaj prywatności innych osób ani nie propaguj kłamstw na ich temat.
 • Nie  naruszaj własności intelektualnej innych osób.
 • Traktuj innych życzliwie.
 • Pomagaj innym. Każdy kiedyś zaczynał. Zachowując rozsądek, możesz sprawić, że czyjeś pierwsze doświadczenia z grami i społecznością będą pozytywne.

 • Szanuj innych.
 • Zdajemy sobie sprawę, że nie wszyscy muszą się ze wszystkim zgadzać. Wyrażaj swój brak zgody z szacunkiem albo nie angażuj się w dyskusję.
 • Nie rób niczego, co mogłoby zaszkodzić reputacji marki PlayStation lub społeczności PSN.

 

 • Zachowuj się odpowiedzialnie.
 • Jeśli uważasz, że w produktach lub usługach PSN występuje luka w zabezpieczeniach, zgłoś ją, abyśmy mogli ją naprawić. Informacje na temat programu BugBounty znajdziesz na stronie HackerOne.com/PlayStation.
 • Nie używaj PSN ani żadnego z Produktów dostępnych w tej usłudze do działalności komercyjnej, ani też nie kojarz ich z taką działalnością.
 • Nie udostępniaj, nie kupuj, nie sprzedawaj, nie wynajmuj kont, danych o kontach ani innych danych uwierzytelniających, nie udzielaj na nie podlicencji, nie handluj nimi, nie przekazuj ich innym.
 • Graj zespołowo.
 • Nie utrudniaj innym rozgrywki ani jej nie przerywaj.
 • Nie oszukuj.
 • Nie wykorzystuj żadnych błędów, zakłóceń, luk w zabezpieczeniach ani niezaplanowanych mechanizmów w Produktach lub PSN, aby uzyskać przewagę.
 • Nie próbuj włamywać się na konta ani zbierać informacji o kontach, ich danych lub innych danych uwierzytelniających.
 • Nie  wysyłaj rekomendacji/ofert swoim kontaktom bez ich zgody.
 • Nie rozpowszechniaj informacji, które wprowadzają innych w błąd.
 • Zachowuj dyskrecję. Kieruj się zasadami dobrego wychowania.
 • Zawsze kieruj się zdrowym rozsądkiem i zachowuj dobre maniery. Rzeczy, które mówisz i robisz online, wpływają na innych ludzi i mają realne konsekwencje. Pomyśl, zanim opublikujesz cokolwiek online. Pamiętaj, że informacje umieszczone w Internecie mogą być rozpowszechniane dalej i widoczne dla osób, które nie były ich adresatami. 
 • Nie  ujawniaj danych osobowych innych osób ani swoich własnych. Może to narazić Ciebie lub innych na określone zagrożenia. Dane osobowe obejmują między innymi nicki w sieciach społecznościowych, profile w aplikacjach do obsługi wiadomości, numery telefonów, adresy e-mail i adresy rzeczywiste, takie jak dom, szkoła lub tymczasowe miejsce pobytu.
 • Nie udostępniaj materiałów pornograficznych, obscenicznych ani takich, które przedstawiają skrajną lub odrażającą przemoc.
 • Nie udostępniaj bez zgody danej osoby żadnych obrazów ani multimediów ją przedstawiających, nie groź też, że to zrobisz.

 • Pomóż nam sprawić, aby PSN było najlepszym miejscem dla graczy.
 • Dokładamy wszelkich starań, by stworzyć bezpieczne i przyjazne środowisko. Jeśli naruszysz postanowienia tego kodeksu albo Twoje zachowanie poza PSN da nam powody, by uznać je za zagrażające bezpieczeństwu i dobrostanowi naszej społeczności, możemy podjąć wszelkie uzasadnione działania, aby chronić PSN i naszych graczy.
 • Jeśli uważasz, że ktoś naruszył postanowienia tego Kodeksu postępowania, poinformuj nas o tym, abyśmy mogli zapewnić bezpieczeństwo PSN i naszej społeczności. Szczególnie ważne jest poinformowanie nas w sytuacji, gdy uznasz, że ktoś może zostać skrzywdzony w prawdziwym życiu.
 • Jeśli zauważysz, że ktoś inny niewłaściwie się zachowuje:
 • Zgłoś tę osobę, korzystając z naszych kontekstowych narzędzi do zgłaszania zażaleń. Więcej informacji o zgłaszaniu zażaleń i blokowaniu znajdziesz na stronach playstation.com/reporting i playstation.com/blocking.
 • Jeśli postanowisz zwrócić komuś uwagę, zachowaj spokój i okazuj tej osobie szacunek. Dawaj przykład i nie naruszaj postanowień tego Kodeksu.
 • Nie przesyłaj fałszywych zażaleń i nie nadużywaj systemu zgłaszania zażaleń w żaden inny sposób.
 • Postępuj zgodnie z wszelkimi szczegółowymi zasadami każdego Produktu.
 • Więcej informacji znajdziesz w dodatkowych zasobach na stronach playstation.com/safety i playstation.com/behavior.
 1. Tworzenie i udostępnianie w sieci

11.1. Treści stworzone i udostępniane przez użytkownika są jego własnością, jednakże my (a także w stosownych przypadkach wydawca Oprogramowania) nadal zachowujemy prawa własności intelektualnej do takich treści użytkownika. Tym samym nie wolno mu wykorzystywać takich treści do celów komercyjnych bez zgody zarówno naszej, jak i wydawcy Oprogramowania. 

11.2. Każdy użytkownik udziela pozwolenia zarówno nam i powiązanym z nami podmiotom, jak i innym użytkownikom PSN na używanie, rozpowszechnianie, kopiowanie, modyfikowanie, wyświetlanie i publikowanie jego treści, jego identyfikatora internetowego (oraz imienia/nazwiska, jeśli zdecyduje się go używać) w PSN i innych powiązanych serwisach, takich jak strony internetowe powiązane z Oprogramowaniem. Każdy użytkownik udziela nam także pozwolenia, bez opłat na swoją rzecz, na licencjonowanie, sprzedaż i inne wykorzystywanie dla celów komercyjnych utworzonych przez siebie treści (np. sprzedaż subskrypcji pozwalających na dostęp do jego treści, osobno lub w połączeniu z innymi treściami, lub uzyskiwanie przychodów z reklam w związku z treściami użytkownika), oraz na wykorzystywanie utworzonych przez niego treści do promowania produktów, Oprogramowania i usług PlayStation®. Użytkownik uznaje, że my i inni użytkownicy PSN mogą zmieniać lub usuwać treści generowane przez użytkownika. Przesłanie treści wygenerowanych przez użytkownika będzie oznaczać, że użytkownik dysponuje wszelkimi prawami niezbędnymi do zamieszczania takich treści i do udzielania praw określonych w tym punkcie.

 1. Co zrobić, jeśli spotkają mnie nieprzyjemności w sieci?

12.1. Chcemy, aby wszyscy użytkownicy czerpali przyjemność z uczestnictwa we wspólnocie sieciowej, nie jesteśmy jednak w stanie zagwarantować, że każdy będzie zachowywać się w sposób właściwy.  Nie ponosimy odpowiedzialności wobec żadnego użytkownika za działania oraz treści wygenerowane przez innych użytkowników sieci PSN ani wobec innych użytkowników za działania i treści wygenerowane przez któregokolwiek użytkownika.  

12.2. Jeśli podczas gry użytkownik zetknie się z niedopuszczalnym lub nieodpowiednim zachowaniem, prosimy o powiadomienie o tym odpowiedniego wydawcy (którym możemy być my).

12.3. Choć możemy umożliwiać wszystkim użytkownikom łączenie się z serwisami społecznościowymi oraz innymi witrynami internetowymi stron trzecich, nie ponosimy odpowiedzialności za te serwisy.  Jeśli użytkownik zetknie się z niedopuszczalnym lub nieodpowiednim zachowaniem w serwisie społecznościowym albo witrynie internetowej strony trzeciej, należy zgłosić to w serwisie społecznościowym lub witrynie internetowej strony trzeciej poprzez ich własny system składania zażaleń.

 1. Składanie skarg za pośrednictwem wydawanych przez nas gier

13.1. W publikowanych przez nas grach oraz w ramach funkcji realizowanych poprzez nasze Systemy autoryzowane (np. komunikatory PSN) udostępniamy mechanizmy składania zażaleń tam, gdzie naszym zdaniem mogą być najbardziej odpowiednie.  Opcja ta będzie na przykład dostępna przy komunikatach otrzymywanych w PSN oraz w narzędziach znajdujących się w grach, w każdej spośród wydawanych przez nas gier, jeśli taka gra oferuje możliwość udostępniania treści wygenerowanych przez użytkownika.  Jeśli użytkownik korzysta z najbliższego narzędzia do składania zażaleń, ma wtedy również możliwość przesłania nam odpowiedniego dowodu, co pozwoli nam ocenić jego zgłoszenie.  Użytkownik musi mieć świadomość, że także inne osoby mogą zgłaszać zażalenia pod jego adresem i w odniesieniu do wygenerowanych przez niego treści. 

13.2. Więcej informacji na temat zgłaszania zażaleń można znaleźć na stronie www.playstation.com/safety.

 1. Czy śledzimy działania użytkowników w Internecie?

14.1. Tak, ale nie jesteśmy w stanie śledzić wszystkich działań i nie podejmujemy się tego.

14.2. Możemy śledzić i rejestrować działania użytkownika związane z Oprogramowaniem oraz usuwać wszelkie Treści generowane przez użytkownika, które naruszają niniejsze Warunki, bez konieczności powiadamiania o tym użytkownika. Inni użytkownicy mogą zgłaszać rzeczy, które zauważą, i wysyłać je do nas.

14.3. Uzyskiwane przez nas informacje mogą obejmować treści, wiadomości głosowe i tekstowe, filmy z rozgrywek, czas i lokalizację aktywności użytkownika, prawdziwe imię i nazwisko użytkownika, identyfikator internetowy PSN oraz adres IP.

14.4. Informacje te są wykorzystywane przez nas (lub firmy powiązane) w celu egzekwowania niniejszych Warunków, przestrzegania prawa, ochrony naszych praw oraz praw naszych licencjodawców i użytkowników, a także w celu ochrony naszej społeczności. Możemy przekazać te informacje policji lub innym odpowiednim władzom.

14.5. Więcej informacji na temat wykorzystania tych informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności dostępnej pod adresem www.playstation.com/legal/PSNTerms/.  

 1. Przekazywanie uwag oraz próbne wersje beta

15.1. Jesteśmy otwarci na pomysły i uwagi dotyczące naszych usług oraz produktów, jednak użytkownicy mogą przekazywać nam wyłącznie swoje własne pomysły oraz uwagi. Przekazując nam swoje pomysły oraz uwagi, użytkownik przenosi na nas prawo własności do nich, jednak decyzja o zastosowaniu się do nich pozostaje w naszej gestii. Użytkownik nie otrzyma zapłaty ani żadnego innego wynagrodzenia za przekazane pomysły lub uwagi.  

15.2. Jeśli użytkownik decyduje się uczestniczyć w testowaniu bezpłatnych wersji beta lub jeśli wykorzysta kupon na taką wersję, wyraża zgodę na następujące warunki dodatkowe:

15.2.1. Użytkownik musi dbać o bezpieczeństwo oprogramowania w wersji beta i utrzymywać je w dobrym stanie, nie może kopiować, przekazywać ani sprzedawać tego oprogramowania żadnym innym osobom, nie może też próbować dokonywać na nim inżynierii odwrotnej ani wykorzystywać go do tworzenia dzieł pochodnych;
15.2.2. użytkownik jest upoważniony do korzystania z oprogramowania w wersji beta wyłącznie w zakresie wersji beta;
15.2.3. nie gwarantujemy, że oprogramowanie w wersji beta będzie działać poprawnie (lub że w ogóle będzie działać);
15.2.4. w trakcie udostępniania oprogramowania w wersji beta możemy je modyfikować bez wcześniejszego powiadomienia, co może spowodować dodanie lub usunięcie danych, treści i funkcjonalności, a użytkownik akceptuje fakt, że nie ponosimy odpowiedzialności za taką utratę danych, treści lub funkcjonalności;
15.2.5. w każdej chwili możemy zakończyć działanie oprogramowania w wersji beta lub odebrać użytkownikowi dostęp do niej. 

 1. Aktualizacje Oprogramowania i wycofanie usługi

16.1. Od czasu do czasu możemy aktualizować Oprogramowanie, ale jedynie w sytuacjach, gdy poprawki są niewielkie i uzasadnione. Możemy przykładowo wprowadzać następujące zmiany:

16.1.1 aby zagwarantować, że Oprogramowanie działa w sposób zamierzony (np. naprawa błędów i usterek) i poprawić jego działanie;

16.1.2 ze względów bezpieczeństwa;

16.1.3 aby dostosować Oprogramowanie do nowego systemu lub środowiska technicznego;

16.1.4 aby ulepszyć Oprogramowanie. Może to obejmować zaktualizowanie przedmiotów, poziomów i zadań w grze oraz zmianę nagród za realizowanie zadań w grze;

16.1.5 aby dostosować Oprogramowanie do zmiany liczby jego użytkowników albo zapewnić rentowność handlową Oprogramowania.

 1. Własność praw autorskich

17.1. Całe Oprogramowanie zawiera programy bibliotek, do których prawa autorskie ma firma Sony Interactive Entertainment Inc., i na które mamy wyłączną licencję w regionie geograficznym, gdzie prowadzimy działalność.   Użytkownik może też być powiadamiany o innych prawach autorskich oraz prawach własności intelektualnej występujących w Oprogramowaniu.

 1. Egzekwowanie Warunków korzystania z oprogramowania

18.1. Użytkownik wyraża zgodę na egzekwowanie od niego przez nas niniejszych Warunków korzystania z oprogramowania w odniesieniu do wszelkiego Oprogramowania, bez względu na to, czy jesteśmy jego wydawcą, czy nie.   

 1. Prawa użytkownika i zakres naszej odpowiedzialności

19.1. Jako konsument, użytkownik może mieć prawa wynikające z obowiązujących przepisów lokalnych, których nie można wykluczyć, ograniczyć ani zmienić. Prawa te mają pierwszeństwo przed wszystkim, co jest zawarte w niniejszych Warunkach, w tym w niniejszej klauzuli 19.

 

19.2. Niniejsze Warunki:

19.2.1. Nie mają wpływu na żadne gwarancje ustawowe lub gwarancje przysługujące użytkownikowi jako konsumentowi zgodnie z obowiązującymi przepisami lokalnymi (takie jak prawa użytkownika w przypadku wadliwego Oprogramowania);

19.2.2.  Nie wyłączają ani nie ograniczają w żaden sposób naszej odpowiedzialności, jeśli spowodujemy śmierć albo obrażenia ciała na skutek naszego zaniedbania lub zaniedbania naszych pracowników, przedstawicieli lub podwykonawców;
19.2.3. Nie wyłączają ani nie ograniczają w żaden sposób naszej odpowiedzialności za umyślne naruszenie, oszustwo, podanie fałszywych informacji lub rażące zaniedbanie;

19.2.4. nie wyłączają ani nie ograniczają w żaden sposób naszej odpowiedzialności, chyba że jest to dozwolone na mocy obowiązujących przepisów lokalnych.

19.3. Jeśli użytkownik jest konsumentem, z zastrzeżeniem punktów 19.1 i 19.2, nasza odpowiedzialność wobec użytkownika jest ograniczona do 100 GBP (lub równowartości w walucie lokalnej) lub – jeśli jest ona wyższa – do ceny Oprogramowania, które spowodowało powstanie takiej odpowiedzialności, w PS Store.

19.4. W zakresie, w jakim użytkownik korzysta z Oprogramowania w celach innych niż konsumenckie:

19.4.1 Nie ograniczamy naszej odpowiedzialności za: (i) śmierć lub obrażenia ciała spowodowane naszym zaniedbaniem albo zaniedbaniem naszych pracowników, agentów lub podwykonawców; (ii) dokonane przez nas oszustwo lub oszukańcze wprowadzenie w błąd; (iii) wszelką odpowiedzialność, której nie można ograniczyć lub wykluczyć na mocy obowiązujących przepisów lokalnych.

19.4.2 z zastrzeżeniem punktu 19.4.1, nie ponosimy odpowiedzialności za (i) utratę zysków; (ii) utratę sprzedaży lub udziału w rynku; (iii) utratę umów lub kontraktów; (iv) utratę przewidywanych oszczędności; (v) utratę lub uszkodzenie oprogramowania; (vi) utratę danych lub informacji; (vii) utratę lub zmniejszenie wartości firmy; oraz (viii) wszelkie straty pośrednie lub wynikowe.

19.4.3 Z zastrzeżeniem punktu 19.4.1 nasza całkowita odpowiedzialność wobec użytkownika na mocy niniejszych Warunków lub w związku z nimi, czy to w ramach umowy, deliktu (w tym zaniedbania), naruszenia obowiązku ustawowego lub w inny sposób, nie będzie większa niż 100 GBP (lub równowartość w walucie lokalnej).

 1. Zmiany w niniejszych Warunkach i nasze prawo do przeniesienia umów zawartych z użytkownikiem

20.1 Okresowo możemy wprowadzać zmiany w niniejszych Warunkach. Jeśli zmiany są niewielkie i uzasadnione, poinformujemy o nich z odpowiednim wyprzedzeniem, na przykład za pośrednictwem poczty elektronicznej. W przypadku innych zmian przed ponownym zalogowaniem się użytkownika do PSN poprosimy go o zaakceptowanie nowych Warunków. Jeśli głównym użytkownikiem jest Nieletni członek rodziny, przed ponownym zalogowaniem się może być konieczne zaakceptowanie warunków przez opiekuna.

 1. Prawo właściwe, jurysdykcja oraz prawa stron trzecich

21.1. Jeśli użytkownik korzysta z Oprogramowania jako konsument:

21.1.1.  Niniejsze Warunki, wszelkie umowy zawarte zgodnie z nimi oraz wszelkie spory, jakie możemy mieć w związku z nimi, będą regulowane i rozstrzygane zgodnie z prawem Anglii i Walii, ale użytkownik będzie miał dodatkową ochronę wynikającą z obowiązujących przepisów prawa kraju, w którym mieszka. Prawo obowiązujące kraju, w którym mieszka użytkownik, ma pierwszeństwo przed prawem Anglii i Walii.

21.1.2.  Możemy egzekwować niniejsze Warunki w sądzie właściwej jurysdykcji w kraju, w którym mieszka użytkownik.

21.1.3.  Użytkownik może wyegzekwować przestrzeganie niniejszych Warunków w sądzie właściwej jurysdykcji w kraju, w którym mieszka użytkownik lub w którym zarejestrowana jest nasza firma. 

21.2. W zakresie, w jakim użytkownik korzysta z Oprogramowania w celach innych niż konsumenckie:

21.2.1. Niniejsze Warunki, wszelkie umowy zawarte zgodnie z nimi oraz wszelkie spory, jakie możemy mieć w związku z nimi, będą regulowane i rozstrzygane zgodnie z prawem Anglii i Walii; oraz

21.2.2. Sądy Anglii i Walii będą miały wyłączną jurysdykcję.

Ostatnia aktualizacja: Grudzień 2022 (wer. 2)