PlayStation.com

Informacje prawne

 
 
Triangle Circle Shapes
Square Cross Shapes

Warunki korzystania z oprogramowania

 

1. Kim jesteśmy?
1.1. Nasza firma nazywa się Sony Interactive Entertainment Europe Limited (nr rej. 03277793), z siedzibą pod adresem 10 Great Marlborough Street, Londyn, W1F 7LP, Wielka Brytania.

2. Zdefiniowane terminy
2.1. „System Autoryzowany” oznacza dowolny z systemów: PS1, PlayStation®2, PlayStation®Portable, PlayStation®3, PlayStation®Vita, PlayStation®TV i PlayStation®4.

2.2. „PSN” oznacza PlayStation®Network.

2.3. „Oprogramowanie” oznacza grę PlayStation oraz oprogramowanie użytkowe, opracowane z myślą o ich działaniu w jednym lub większej liczbie Systemów Autoryzowanych.

3. Do czego odnoszą się Warunki korzystania z oprogramowania?
3.1. Nasze Warunki korzystania z oprogramowania („Warunki”) odnoszą się do korzystania ze wszelkiego Oprogramowania działającego w Systemach Autoryzowanych. Obejmuje to korzystanie z usługi PlayStation™Now, umożliwiającej uzyskiwanie dostępu do Oprogramowania za pośrednictwem takich urządzeń, jak komputery i telewizory Smart TV.

4. Licencjonowanie Oprogramowania
4.1. Przy zakupie Oprogramowania użytkownikowi udzielana jest licencja na korzystanie z tego Oprogramowania w sposób opisany w niniejszych Warunkach, jednak użytkownik nie nabywa prawa własności do Oprogramowania.  W razie nieprzestrzegania niniejszych Warunków mamy prawo odebrać Licencję na Oprogramowanie udzieloną na mocy niniejszych Warunków, co oznacza, że użytkownik traci prawo do korzystania z Oprogramowania.

5. Kto udziela Licencji na Oprogramowanie?
5.1. Istnieją dwa typy Oprogramowania:
5.1.1. oprogramowanie wydawane przez nas, na które to my udzielamy licencji; oraz
5.1.2. oprogramowanie wydawane przez inne firmy, na które licencji udzielają te firmy.

5.2. Wydawca podany jest albo:
5.2.1. na opakowaniu — w przypadku Oprogramowania na fizycznym nośniku, takim jak płyta DVD czy Blu-ray lub karta pamięci PS Vita („Oprogramowanie na nośniku”); albo
5.2.2. w opisie produktu — w przypadku Oprogramowania udostępnianego przez PlayStation®Store lub inne tego rodzaju placówki dystrybucji cyfrowej przez nas zatwierdzane („Oprogramowanie w postaci cyfrowej”).

5.3. Jeśli to my jesteśmy wydawcą Oprogramowania, udzielamy licencji na jego użytkowanie zgodnie z niniejszymi Warunkami oraz ewentualnie innymi szczegółowymi warunkami przekazanymi przez nas w odniesieniu do konkretnego Oprogramowania.

5.4. Jeśli Oprogramowanie jest publikowane przez innego wydawcę, udziela on licencji na korzystanie z Oprogramowania na warunkach, które obejmują niniejsze Warunki, ale nie muszą się do nich ograniczać.  Wydawca ten może także narzucać inne warunki korzystania z Oprogramowania, w którym to przypadku takie warunki obowiązywać będą łącznie z niniejszymi Warunkami, a nie zamiast nich.  W przypadku konfliktu pomiędzy dodatkowymi warunkami a niniejszymi Warunkami moc obowiązującą będą miały niniejsze Warunki.

6. Ograniczenia użytkowania Oprogramowania
6.1. Licencja na korzystanie z Oprogramowania to niewyłączna, nieprzenoszalna licencja osobista na korzystanie z Oprogramowania jedynie na prywatny użytek i tylko w Systemach Autoryzowanych (jak podano na opakowaniu Oprogramowania na nośniku, w opisie produktu w przypadku Oprogramowania w postaci cyfrowej lub w inny sposób przez nas podawany) oraz wyłącznie w Europie, na Bliskim Wschodzie, w Afryce, Indiach, Rosji i Oceanii.

6.2. Nie wolno wykorzystywać Oprogramowania w celach komercyjnych, rozpowszechniać go, pobierać opłat za jego używanie ani w inny sposób udostępniać publicznie bez naszej wyraźnej zgody oraz, jeśli zostało ono wydane przez inną firmę, bez zgody zarówno naszej, jak i tej firmy.

6.3. Nie wolno dzierżawić, wynajmować, podlicencjonować, publikować, modyfikować, adaptować ani tłumaczyć żadnej części Oprogramowania.

6.4. Nie wolno emulować Oprogramowania.

6.5. W najwyższym stopniu dozwolonym przez prawo, nie wolno dokonywać inżynierii odwrotnej, dekompilacji, rozkładu ani kopiować żadnej części Oprogramowania ani tworzyć jego pochodnych, ani w żaden inny sposób próbować stworzyć kod źródłowy z kodu źródłowego Oprogramowania.

6.6. Nie wolno korzystać z żadnych sposobów obchodzenia lub wyłączania jakiegokolwiek mechanizmu szyfrowania lub uwierzytelniania w Systemach Autoryzowanych i w dowolnym Oprogramowaniu ani sposobów uzyskiwania nieupoważnionego dostępu do jakiegokolwiek konta, usługi, sprzętu, oprogramowania lub sieci związanej z PSN, lub ingerowania w powyższe.

6.7. Nie wolno używać kradzionych ani uzyskanych niezgodnie z prawem Systemów Autoryzowanych i Oprogramowania.

6.8. Korzystanie z funkcji społecznościowych zainstalowanych w naszych Systemach Autoryzowanych oraz autoryzowanym Oprogramowaniu wydawanym w celu używania go w tych Systemach zgodnie z obowiązującymi umowami określonymi w punkcie 10.1 nie stanowią naruszenia postanowień punktów 6.2 i 6.5 niniejszych Warunków.

7. Odsprzedaż
7.1. Nie wolno odsprzedawać ani Oprogramowania na nośniku ani Oprogramowania w postaci cyfrowej, chyba że w tym celu uzyskano od nas wyraźne upoważnienie, a w przypadku publikowania tego Oprogramowania przez inną firmę, wymagane jest dodatkowo upoważnienie tej firmy.

8. Klasyfikacja wiekowa
8.1. Jeśli Oprogramowanie opatrzone jest klasyfikacją wiekową, oznacza to, że zawiera ono treści nieodpowiednie dla osób w wieku niższym niż określony w tej klasyfikacji.  Rodziców lub opiekunów prosimy o zapoznanie się z informacjami zamieszczonymi na stronie www.playstation.com/safety, gdzie podajemy instrukcje, jak zablokować odtwarzanie gier powyżej określonej kategorii wiekowej w systemie PlayStation®Portable, PlayStation®3, PlayStation®Vita lub PlayStation®4.

8.2. Jeśli zarejestrowany wiek użytkownika lub właściciela konta, za którego użytkownik jest odpowiedzialny, jest niższy niż kategoria wiekowa wskazana na konkretnym Oprogramowaniu, możemy zablokować użytkownikowi lub właścicielowi konta możliwość przeglądania, zakupu lub użytkowania Oprogramowania.  W odniesieniu do Oprogramowania z grami, możemy zablokować dostęp użytkownika lub właściciela konta do korzystania z gry w trybie online, nawet jeśli wersje offline działają w systemie PlayStation®Portable, PlayStation®3, PlayStation®Vita lub PlayStation®4.

9. Prywatność i korzystanie z Oprogramowania w sieci
9.1. Sieć PSN (Playstation Network) pozwala na korzystanie z Oprogramowania w Internecie.  Podczas korzystania z PSN:
9.1.1. Warunki świadczenia usługi PSN oraz Umowa użytkownika („Warunki świadczenia usługi”) zawarte z Sony Interactive Entertainment Network Europe Limited podczas zakładania konta w sieci PSN (dalej: „Konto”) obowiązują łącznie z niniejszymi Warunkami. Aktualne Warunki świadczenia usługi można znaleźć pod adresem www.playstation.com/legal/PSNTerms;
9.1.2. Zarówno my, jak i Sony Interactive Entertainment Network Europe Limited możemy gromadzić informacje na temat użytkowników.  Wyjaśnienie sposobów korzystania z danych osobowych można znaleźć w Polityce prywatności PlayStation. Warunki świadczenia usługi oraz Politykę prywatności PlayStation Privacy można znaleźć pod adresem www.playstation.com/legal/PSNTerms;
9.1.3. Jeśli licencję na Oprogramowanie wydała inna firma, ona także może gromadzić informacje na temat użytkownika zgodnie z własną polityką prywatności.

10. Zachowanie wobec nas oraz innych użytkowników
10.1. W Systemach Autoryzowanych oraz Oprogramowaniu mogą być dostępne funkcje społecznościowe, umożliwiające komunikację i interakcję z innymi osobami poprzez PSN oraz inne serwisy społecznościowe. Funkcje społecznościowe podlegają kilku umowom z różnymi firmami:
10.1.1. niniejszym Warunkom; oraz
10.1.2. Warunkom świadczenia usługi;
10.1.3. Polityce prywatności PlayStation; oraz
10.1.4. ewentualnym dodatkowym warunkom narzuconym przez wydawcę Oprogramowania; oraz
10.1.5. ewentualnym dodatkowym warunkom narzuconym przez firmę prowadzącą serwis społecznościowy, z którego użytkownik korzysta (w którym użytkownik może być zobowiązany do założenia konta).

10.2. Podczas interakcji z nami lub innymi użytkownikami (wśród których mogą być dzieci), należy zachowywać się zgodnie z prawem, przyzwoicie, z rozwagą i szacunkiem. Dotyczy to korzystania z wszelkich funkcji udostępniania i komunikacji dostępnych w PSN, które umożliwiają udostępnianie wiadomości, komentarzy, obrazów, zdjęć, plików wideo, modów/dodatków do gier, wizualnych zapisów gier oraz innych materiałów i informacji (dalej: „Media generowane przez użytkownika” lub „MGU”), a także komunikacji z pracownikami naszego działu obsługi klienta oraz z innymi pracownikami i przedstawicielami poprzez wiadomości e-mail, telefonicznie lub innymi drogami.   

10.3. Przykłady:
10.3.1. Nie wolno udostępniać żadnych treści wulgarnych ani wykorzystywać funkcji społecznościowych, mając na celu skrzywdzenie lub zastraszenie innej osoby.
10.3.2. Nie wolno udostępniać żadnych treści oszczerczych ani obraźliwych (w tym pod względem rasowym, etnicznym, religijnym lub seksualnym).
10.3.3. Nie wolno stosować ani promować mowy nienawiści, zachowań agresywnych ani niedozwolonych substancji.
10.3.4. Nie wolno stosować gróźb ani przemocy, ani popierać stosowania przemocy, co dotyczy również gróźb związanych z terroryzmem oraz popierania terroryzmu.
10.3.5. Nie wolno zachowywać się w sposób zakłócający spokój, zagrażający lub zastraszający, ani podszywać się pod inne osoby lub prześladować innych użytkowników.
10.3.6. Nie wolno przesyłać spamu ani przekazywać rekomendacji/ofert osobom z listy kontaktów bez ich zgody.
10.3.7. Nie wolno oszukiwać ani wykorzystywać błędów, usterek, braków w zabezpieczeniach oraz niezamierzonych zachowań mechaniki gry istniejących w Oprogramowaniu, sieci PSN lub dostępnych w niej produktach w celu uzyskania nieuczciwej przewagi.
10.3.8. Nie wolno udostępniać, wymieniać, wyłudzać ani pozyskiwać danych logowania do Kont.
10.3.9. Nie wolno wykorzystywać Oprogramowania, sieci PSN ani dostępnych w niej produktów do celów związanych z jakąkolwiek działalnością komercyjną, ani powiązywać ich z tego rodzaju działalnością.
10.3.10. Nie wolno postępować w sposób naruszający prywatność lub prawa własności intelektualnej.
10.3.11. Nie wolno wykonywać żadnych działań będących w sprzeczności z niniejszymi Warunkami lub obowiązującym prawem.
10.3.12. Należy zawsze kierować się zdrowym rozsądkiem i dobrymi manierami.

11. Tworzenie i udostępnianie w sieci
11.1. MGU utworzone i udostępniane przez użytkownika są jego własnością, jednakże my (a także w stosownych przypadkach wydawca Oprogramowania) nadal zachowujemy prawa własności intelektualnej do MGU użytkownika, tym samym nie wolno mu wykorzystywać MGU do celów komercyjnych bez zgody zarówno naszej, jak i wydawcy Oprogramowania.

11.2. Każdy użytkownik udziela upoważnienia zarówno nam i powiązanym z nami podmiotom, jak i innym użytkownikom PSN do używania, rozpowszechniania, kopiowania, modyfikowania, wyświetlania i publikowania jego MGU, jego identyfikatora internetowego (oraz imienia/nazwiska, jeśli zdecyduje się go używać) poprzez sieć PSN i inne powiązane serwisy, takie jak strony internetowe powiązane z Oprogramowaniem. Każdy użytkownik upoważnia nas także, bez opłat na swoją rzecz, do licencjonowania, sprzedaży i innego wykorzystywania dla celów komercyjnych jego MGU (np. sprzedaży subskrypcji dostępu do jego MGU (osobno lub w połączeniu z innymi MGU) i/lub uzyskiwania przychodów z reklam w związku z MGU), oraz do wykorzystywania jego MGU w promowaniu produktów, Oprogramowania i usług PlayStation®. Każdy użytkownik przyjmuje do wiadomości, że zarówno my, jak i inni użytkownicy PSN mogą dokonywać zmian w jego MGU oraz usuwać je, i zrzeka się wszelkich osobistych praw autorskich do swoich MGU. Zamieszczenie MGU będzie oznaczać, że użytkownik dysponuje wszelkimi prawami niezbędnymi do zamieszczania takich MGU i do udzielania praw określonych w tym punkcie.

12. Co robić w razie doznania nieprzyjemności w sieci?
12.1. Chcemy, aby wszyscy użytkownicy czerpali radość z uczestnictwa we wspólnocie sieciowej, jednakże nie jesteśmy w stanie zagwarantować, że każdy będzie zachowywać się w sposób właściwy.  Nie ponosimy odpowiedzialności wobec żadnego użytkownika za działania oraz MGU innych użytkowników sieci PSN, ani wobec innych użytkowników za działania i MGU któregokolwiek użytkownika.

12.2. Jeśli podczas gry użytkownik zetknie się z niedopuszczalnym lub nieodpowiednim zachowaniem, prosimy o powiadomienie o tym odpowiedniego wydawcy (którym możemy być my).

12.3. Choć możemy umożliwiać wszystkim użytkownikom łączenie się z serwisami społecznościowymi oraz innymi witrynami internetowymi stron trzecich, nie ponosimy odpowiedzialności za te serwisy.  Jeśli użytkownik zetknie się z niedopuszczalnym lub nieodpowiednim zachowaniem w serwisie społecznościowym lub witrynie internetowej strony trzeciej, należy zgłosić to w serwisie społecznościowym lub witrynie internetowej strony trzeciej poprzez ich własny system składania zażaleń.

13. Składanie skarg poprzez wydawane przez nas gry
13.1. W publikowanych przez nas grach oraz w ramach funkcji realizowanych poprzez nasze Systemy Autoryzowane (np. komunikatory PSN) udostępniamy mechanizmy składania zażaleń tam, gdzie naszym zdaniem mogą być najbardziej odpowiednie.  Opcja ta będzie na przykład dostępna przy komunikatach otrzymywanych w sieci PSN oraz w narzędziach znajdujących się w grach, w każdej spośród wydawanych przez nas gier, jeśli taka gra oferuje możliwość udostępniania MGU.  Jeśli użytkownik korzysta z najbliższego narzędzia do składania zażaleń, ma wtedy również możliwość przesłania nam odpowiedniego dowodu, co pozwoli nam ocenić jego zgłoszenie.  Użytkownik musi mieć świadomość, że także inne osoby mogą zgłaszać zażalenia pod jego adresem i na jego MGU.

13.2. Więcej informacji na temat składania zażaleń można znaleźć pod adresem www.playstation.com/safety.

14. Czy monitorujemy zachowania użytkowników w Internecie?
14.1. Tak, ale nie jesteśmy w stanie monitorować wszystkich działań związanych z Oprogramowaniem i nie zobowiązujemy się do tego. Niemniej jednak zastrzegamy sobie prawo, według własnego uznania, do monitorowania i odnotowywania wszelkiej działalności związanej z Oprogramowaniem oraz do usuwania dowolnych MGU, według własnego uznania, bez konieczności dalszego powiadamiania.  Korzystanie z Oprogramowania może być przez nas zapisywane, odbierane i do nas przesyłane przez innych użytkowników, jak opisano w punkcie 13.1.  Wszelkie zebrane w ten sposób informacje, np. MGU, treść komunikatów głosowych i tekstowych, materiał filmowy ukazujący proces grania przez użytkownika, czas i miejsce działań użytkownika, jak i jego prawdziwe imię/nazwisko, identyfikator internetowy PSN oraz adres IP mogą zostać wykorzystane przez nas lub powiązane z nami spółki celem egzekwowania niniejszych Warunków oraz Warunków świadczenia usługi, przy czym ma to na celu przestrzeganie prawa, ochronę naszych praw oraz praw licencjodawców i użytkowników oraz zapewnienie osobistego bezpieczeństwa naszym pracownikom i użytkownikom. Te informacje zostaną przekazane policji lub innym odpowiednim władzom. Zgadzając się na przestrzeganie niniejszych Warunków korzystania z Oprogramowania, użytkownik wyraża na to wyraźną zgodę.

15. Sklepy internetowe
15.1. Korzystając z Oprogramowania w sieci, można mieć możliwość nabywania artykułów w sklepie internetowym za pomocą portfela SEN. Wszystkie zakupy dokonywane są w firmie Sony Interactive Entertainment Network Europe Limited i podlegają Warunkom świadczenia usługi.

16. Przekazywanie uwag oraz próbne wersje beta
16.1. Jesteśmy otwarci na pomysły oraz uwagi dotyczące naszych usług oraz produktów, jednak użytkownicy mogą przekazywać nam wyłącznie swoje własne pomysły oraz uwagi. Przekazując nam swoje pomysły oraz uwagi, użytkownik przenosi na nas prawo własności do nich, jednak decyzja o zastosowaniu się do nich pozostaje w naszej gestii. Użytkownik nie otrzyma zapłaty ani żadnego innego wynagrodzenia za przekazane pomysły lub uwagi.

16.2. Jeśli użytkownik decyduje się uczestniczyć w testowaniu bezpłatnych wersji beta lub jeśli wykorzysta kupon na taką wersję, wyraża zgodę na następujące warunki dodatkowe:
16.2.1. Użytkownik musi dbać o bezpieczeństwo oprogramowania w wersji beta i utrzymywać je w dobrym stanie, nie może kopiować, przekazywać ani sprzedawać oprogramowania w wersji beta żadnym innym osobom oraz nie może próbować dokonywać inżynierii odwrotnej ani wykorzystywać oprogramowania w wersji beta do tworzenia dzieł pochodnych.
16.2.2. Udzielana użytkownikowi licencja na korzystanie z oprogramowania dotyczy wyłącznie wersji beta tego oprogramowania.
16.2.3. Nie udzielamy gwarancji, że oprogramowanie w wersji beta będzie działać prawidłowo (ani że w ogóle będzie działać).
16.2.4. Podczas testowania wersji beta możemy modyfikować oprogramowanie w wersji beta bez powiadamiania, co może wiązać się z dodawaniem lub usuwaniem danych, zawartości oraz funkcji, a użytkownik akceptuje fakt, że nie ponosimy odpowiedzialności w związku z utratą wszelkich tego rodzaju danych, zawartości i funkcji.
16.2.5. W dowolnym momencie możemy zakończyć testowanie wersji beta lub uniemożliwić użytkownikowi dostęp do niej.

17. Aktualizacje Oprogramowania i wycofanie usługi
17.1. Oprogramowanie może być poddawane aktualizacjom, co może oznaczać dodanie lub usunięcie istniejących funkcjonalności.

17.2. Zarówno my, jak i inni wydawcy czasem uznajemy za konieczne wycofanie obsługi sieciowej Oprogramowania.  Oznacza to koniec dostępności funkcji takich jak gry sieciowe wieloosobowe czy tablice wyników.  Jeśli gra występuje tylko w wersji sieciowej, może to oznaczać koniec możliwości korzystania z niej.

17.3. W razie decyzji o konieczności wyłączenia obsługi sieciowej danej gry, będziemy starali się przekazać tę decyzję z odpowiednim wyprzedzeniem poprzez nasze fora dla graczy oraz pod adresem eu.playstation.com/gameservers.

17.4. Inni wydawcy mogą wycofywać wersje sieciowe swoich gier i mogą powiadamiać o forach i stronach internetowych, na których należy szukać informacji o aktualizacjach.

18. Prawa autorskie
18.1. Całe Oprogramowanie zawiera programy bibliotek, do których prawa autorskie posiada Sony Interactive Entertainment Inc i do których posiadamy wyłączną licencję w regionie geograficznym, na którym prowadzimy działalność.  Użytkownik może też być powiadamiany o innych prawach autorskich oraz prawach własności intelektualnej występujących w Oprogramowaniu.

19. Egzekwowanie Warunków korzystania z oprogramowania
19.1. Użytkownik wyraża zgodę na egzekwowanie od niego przez nas niniejszych Warunków korzystania z oprogramowania w odniesieniu do wszelkiego Oprogramowania, bez względu na to, czy jesteśmy jego wydawcą, czy nie.

20. Prawa użytkownika i zakres naszej odpowiedzialności
20.1. Nie wykluczamy ani w żaden sposób nie ograniczamy naszej odpowiedzialności za:
20.1.1 śmierć lub obrażenia ciała wynikające z naszego zaniedbania lub zaniedbania ze strony naszych pracowników, agentów lub podwykonawców;
20.1.2 oszustwo lub świadome wprowadzenie w błąd;
20.1.3 wszelkie inne zobowiązania, których nie można wykluczyć ani ograniczyć zgodnie z obowiązującym prawem.

20.2. W świetle warunków przedstawionych w punkcie 20.1 nasza odpowiedzialność ogranicza się do kwoty 50 GBP (lub jej równowartości w walucie lokalnej) i jest to jedyne zadośćuczynienie, jakiego może dochodzić użytkownik.

21. Zmiany w niniejszych Warunkach i nasze prawo do przeniesienia umów zawartych z użytkownikiem
21.1 Od czasu do czasu możemy wprowadzać zmiany w niniejszych Warunkach. Jeśli będą to zmiany istotne, poprosimy użytkownika o zaakceptowanie nowej wersji niniejszych Warunków. Jeśli zmiany będą drobne, poprosimy użytkownika o zaakceptowanie nowej wersji lub powiadomimy go o zmianach z odpowiednim wyprzedzeniem. Dalsze korzystanie z Oprogramowania za pośrednictwem konta użytkownika lub kont jego niepełnoletnich członków rodziny po przesłaniu takiego powiadomienia będzie równoznaczne z zaakceptowaniem zmian. Użytkownik nie będzie mógł nadal korzystać z zakupionego wcześniej Oprogramowania, jeśli nie zaakceptuje wszystkich zmian.

21.2 W dowolnym momencie możemy bez zgody użytkownika przenieść nasze prawa i zobowiązania wynikające z niniejszych Warunków oraz dowolnych umów zawartych pomiędzy użytkownikiem a nami w związku z niniejszymi Warunkami. Przekażemy jednak użytkownikowi stosowną informację w przypadku planowania tego rodzaju działania. Użytkownik nie może przenieść swoich praw ani zobowiązań wynikających z niniejszych Warunków.

22 Prawo właściwe, jurysdykcja oraz prawa stron trzecich
22.1 W granicach dozwolonych przez prawo użytkownik wyraża wraz z nami zgodę na to, by niniejsze Warunki, omówione w nich kwestie oraz wszelkie wynikłe z tego spory podlegały prawu angielskiemu i były zgodnie z nim interpretowane, a także zgodę na wyłączną jurysdykcję sądów angielskich.

Ostatnia aktualizacja: Październik 2017 r.