PlayStation.com

Informacje prawne

 
 

1. Kim jesteśmy?

1.1. Nasza firma nazywa się Sony Interactive Entertainment Europe Limited (nr rej. 03277793), z siedzibą pod adresem 10 Great Marlborough Street, Londyn, W1F 7LP, Wielka Brytania. 

2. Zdefiniowane terminy

2.1. „System Autoryzowany” oznacza dowolny z systemów: PS1, PlayStation®2, PlayStation®Portable, PlayStation®3, PlayStation®Vita, PlayStation®TV i PlayStation®4.

2.2. „PSN” oznacza PlayStation®Network.

2.3. „Oprogramowanie” oznacza grę PlayStation oraz oprogramowanie użytkowe, opracowane z myślą o ich działaniu w jednym lub większej liczbie Systemów Autoryzowanych.

3. Kiedy mają zastosowanie niniejsze Warunki korzystania z oprogramowania?

3.1. Nasze Warunki korzystania z oprogramowania („Warunki”) odnoszą się do korzystania ze wszelkiego Oprogramowania działającego w Systemach Autoryzowanych. Obejmuje to korzystanie z usługi PlayStation™Now, umożliwiającej uzyskiwanie dostępu do Oprogramowania za pośrednictwem takich urządzeń, jak komputery i telewizory Smart TV. 

4. Oprogramowanie jest licencjonowane

4.1. Przy zakupie Oprogramowania użytkownikowi udzielana jest licencja na korzystanie z tego Oprogramowania w sposób opisany w niniejszych Warunkach, jednak użytkownik nie nabywa prawa własności do Oprogramowania. W razie nieprzestrzegania niniejszych Warunków mamy prawo odebrać Licencję na Oprogramowanie udzieloną na mocy niniejszych Warunków, co oznacza, że użytkownik traci prawo do korzystania z Oprogramowania.

5. Kto udziela Licencji na oprogramowanie?

5.1. Istnieją dwa typy Oprogramowania:

5.1.1. oprogramowanie wydawane przez nas, na które to my udzielamy licencji; oraz

5.1.2. oprogramowanie wydawane przez inne firmy, na które licencji udzielają te firmy.

5.2. Wydawca podany jest albo:

5.2.1. na opakowaniu — w przypadku Oprogramowania na fizycznym nośniku, takim jak płyta DVD czy Blu-ray lub karta pamięci PS Vita („Oprogramowanie na nośniku”); albo

5.2.2. w opisie produktu — w przypadku Oprogramowania udostępnianego przez PlayStation®Store lub inne tego rodzaju placówki dystrybucji cyfrowej przez nas zatwierdzane („Oprogramowanie w postaci cyfrowej”). 

5.3. Jeśli to my jesteśmy wydawcą Oprogramowania, udzielamy licencji na jego użytkowanie zgodnie z niniejszymi Warunkami oraz ewentualnie innymi szczegółowymi warunkami przekazanymi przez nas w odniesieniu do konkretnego Oprogramowania.

5.4. Jeśli Oprogramowanie jest publikowane przez innego wydawcę, udziela on licencji na korzystanie z Oprogramowania na warunkach, które obejmują niniejsze Warunki, ale nie muszą się do nich ograniczać. Wydawca ten może także narzucać inne warunki korzystania z Oprogramowania, w którym to przypadku takie warunki obowiązywać będą łącznie z niniejszymi Warunkami, a nie zamiast nich. W przypadku konfliktu pomiędzy dodatkowymi warunkami a niniejszymi Warunkami moc obowiązującą będą miały niniejsze Warunki.

6. Ograniczenia użytkowania Oprogramowania

6.1. Licencja na korzystanie z Oprogramowania to niewyłączna, nieprzenoszalna licencja osobista na korzystanie z Oprogramowania jedynie na prywatny użytek i tylko w Systemach Autoryzowanych (jak podano na opakowaniu Oprogramowania na nośniku, w opisie produktu w przypadku Oprogramowania w postaci cyfrowej lub w inny sposób przez nas podawany) oraz wyłącznie w Europie, na Bliskim Wschodzie, w Afryce, Indiach, Rosji i Oceanii. 

6.2. Nie wolno wykorzystywać Oprogramowania w celach komercyjnych, rozpowszechniać go, pobierać opłat za jego używanie ani w inny sposób udostępniać publicznie bez naszej wyraźnej zgody oraz, jeśli zostało ono wydane przez inną firmę, bez zgody zarówno naszej, jak i tej firmy.

6.3. Nie wolno dzierżawić, wynajmować, podlicencjonować, publikować, modyfikować, adaptować ani tłumaczyć żadnej części Oprogramowania. 

6.4. Nie wolno emulować Oprogramowania.

6.5. W najwyższym stopniu dozwolonym przez prawo, nie wolno dokonywać inżynierii odwrotnej, dekompilacji, rozkładu ani kopiować żadnej części Oprogramowania ani tworzyć jego pochodnych, ani w żaden inny sposób próbować stworzyć kod źródłowy z kodu źródłowego Oprogramowania.

6.6. Nie wolno korzystać z żadnych sposobów obchodzenia lub wyłączania jakiegokolwiek mechanizmu szyfrowania lub uwierzytelniania w Systemach Autoryzowanych i w dowolnym Oprogramowaniu ani sposobów uzyskiwania nieupoważnionego dostępu do jakiegokolwiek konta, usługi, sprzętu, oprogramowania lub sieci związanej z PSN, lub ingerowania w powyższe. 

6.7. Nie wolno używać kradzionych ani uzyskanych niezgodnie z prawem Systemów Autoryzowanych i Oprogramowania.

6.8. Korzystanie z funkcji społecznościowych zainstalowanych w naszych Systemach Autoryzowanych oraz autoryzowanym Oprogramowaniu wydawanym w celu używania go w tych Systemach zgodnie z obowiązującymi umowami określonymi w punkcie 10.1 nie stanowią naruszenia postanowień punktów 6.2 i 6.5 niniejszych Warunków.

7. Odsprzedaż

7.1. Nie wolno odsprzedawać ani Oprogramowania na nośniku ani Oprogramowania w postaci cyfrowej, chyba że w tym celu uzyskano od nas wyraźne upoważnienie, a w przypadku publikowania tego Oprogramowania przez inną firmę, wymagane jest dodatkowo upoważnienie tej firmy.  

8. Klasyfikacja wiekowa

8.1. Jeśli Oprogramowanie opatrzone jest klasyfikacją wiekową, oznacza to, że zawiera ono treści nieodpowiednie dla osób w wieku niższym niż określony w tej klasyfikacji. Rodziców lub opiekunów prosimy o zapoznanie się z informacjami zamieszczonymi na stronie www.playstation.com/safety, gdzie podajemy instrukcje, jak zablokować odtwarzanie gier powyżej określonej kategorii wiekowej w systemie PlayStation®Portable, PlayStation®3, PlayStation®Vita lub PlayStation®4.

8.2. Jeśli zarejestrowany wiek użytkownika lub właściciela konta, za którego użytkownik jest odpowiedzialny, jest niższy niż kategoria wiekowa wskazana na konkretnym Oprogramowaniu, możemy zablokować użytkownikowi lub właścicielowi konta możliwość przeglądania, zakupu lub użytkowania Oprogramowania. W odniesieniu do Oprogramowania z grami, możemy zablokować dostęp użytkownika lub właściciela konta do korzystania z gry w trybie online, nawet jeśli wersje offline działają w systemie PlayStation®Portable, PlayStation®3, PlayStation®Vita lub PlayStation®4. 

9. Prywatność i korzystanie z oprogramowania w sieci

9.1. Sieć PSN (Playstation Network) pozwala na korzystanie z Oprogramowania w Internecie. Podczas korzystania z PSN:

9.1.1. warunki świadczenia usługi PSN oraz Umowa użytkownika („Warunki świadczenia usługi”) zawarte z Sony Interactive Entertainment Network Europe Limited podczas zakładania konta w sieci PSN („Konto”) obowiązują łącznie z niniejszymi Warunkami. Aktualne Warunki świadczenia usługi można znaleźć pod adresem www.playstation.com/legal/PSNTerms;

9.1.2. zarówno my, jak i Sony Interactive Entertainment Network Europe Limited możemy gromadzić informacje na temat użytkowników. Wyjaśnienie sposobów korzystania z danych osobowych można znaleźć w Polityce prywatności PlayStation. Warunki świadczenia usługi oraz Politykę prywatności PlayStation Privacy można znaleźć pod adresem www.playstation.com/legal/PSNTerms; oraz

9.1.3. jeśli licencję na Oprogramowanie wydała inna firma, ona także może gromadzić informacje na temat użytkownika zgodnie z własną polityką prywatności.

 

 

10. Zachowanie wobec nas oraz innych użytkowników

10.1. W Systemach Autoryzowanych oraz Oprogramowaniu mogą być dostępne funkcje społecznościowe, umożliwiające komunikację i interakcję z innymi osobami poprzez PSN oraz inne serwisy społecznościowe. Funkcje społecznościowe podlegają kilku umowom z różnymi firmami:

10.1.1. niniejszym Warunkom; oraz

10.1.2. warunkom świadczenia usługi; oraz

10.1.3. polityce prywatności PlayStation; oraz

10.1.4. ewentualnym dodatkowym warunkom narzuconym przez wydawcę Oprogramowania; oraz

10.1.5. ewentualnym dodatkowym warunkom narzuconym przez firmę prowadzącą serwis społecznościowy, z którego użytkownik korzysta (w którym użytkownik może być zobowiązany do założenia konta).

10.2. Użytkownik i Nieletni członkowie rodziny muszą przestrzegać naszego Kodeksu postępowania we wszystkich kontaktach z nami i innymi użytkownikami.

Nikogo nie wykluczaj.

Usługa PSN jest przeznaczona dla wszystkich osób powyżej 7 roku życia, niezależnie od tożsamości płciowej, orientacji seksualnej, rasy, pochodzenia etnicznego, narodowości, koloru skóry, statusu imigracyjnego, klasy społecznej i ekonomicznej, poziomu wykształcenia, wyglądu, statusu rodzinnego, przekonań politycznych, wyznania oraz zdolności umysłowych i fizycznych lub jakichkolwiek innych cech, których ludzie używają do kategoryzowania lub dzielenia społeczności.

Nie używaj ani nie promuj wypowiedzi szerzących nienawiść.

Nie używaj gróźb, nie krzywdź nikogo i nie zastraszaj.

Nie nękaj, nie molestuj, ani nie prześladuj innych osób.

Zachowuj się rozsądnie. Przestrzegaj prawa.

Nie zachowuj się wulgarnie ani obraźliwie.

Nie zachęcaj nikogo do zranienia siebie lub kogoś innego.

Nie stosuj gróźb, nie przyzwalaj na jakiekolwiek nielegalne działania, nie dopuszczaj się ich ani nie promuj.

Nie podszywaj się pod inne osoby.

Nie naruszaj prywatności innych osób ani nie zniesławiaj ich.

Nie naruszaj własności intelektualnej innych osób.

Bądź osobą wyrozumiałą i taktowną. Traktuj innych życzliwie.

Każdy kiedyś zaczynał. Możesz sprawić, że czyjeś pierwsze doświadczenia z grami i społecznością będą pozytywne.

Szanuj innych.

Zdajemy sobie sprawę, że nie musisz się ze wszystkim zgadzać. Wyrażaj swój brak zgody z szacunkiem albo nie angażuj się w dyskusję.

Graj zespołowo.

Pomagaj innym. Jeśli znajdziesz lukę w PSN lub Produkcie, powiadom nas o tym, abyśmy mogli ją naprawić, zapewniając bezpieczeństwo Tobie, innym i naszej firmie.

Nie przeszkadzaj innym.

Nie oszukuj.

Nie wykorzystuj żadnych błędów, zakłóceń, luk w zabezpieczeniach ani niezaplanowanych mechanizmów w Produktach lub PSN, aby uzyskać przewagę and innymi graczami.

Nie udostępniaj, nie kupuj, nie sprzedawaj, nie wynajmuj kont, nie udzielaj na nie sublicencji, nie handluj nimi, nie przekazuj ich innym, nie próbuj się na nie włamywać, nie zbieraj żadnych informacji o kontach, ich danych lub innych danych uwierzytelniających.

Nie spamuj.

Nie wysyłaj rekomendacji/ofert swoim kontaktom bez ich zgody.

Nie używaj PSN ani żadnego z Produktów dostępnych w tej usłudze do działalności komercyjnej, ani nie kojarz ich z taką działalnością.

Nie rób niczego, co mogłoby zaszkodzić reputacji PSN lub PlayStation.

Zachowuj dyskrecję. Kieruj się zasadami dobrego wychowania.

Rzeczy, które mówisz i robisz online, wpływają na innych ludzi i mają realne konsekwencje. Pomyśl, zanim opublikujesz cokolwiek online. Pamiętaj, że informacje umieszczone w Internecie mogą być rozpowszechniane dalej i widoczne dla osób, które nie były ich adresatami.

Nie ujawniaj danych osobowych innych osób ani swoich własnych. Może to narazić Ciebie lub innych na określone zagrożenia. Dane osobowe obejmują numery telefonów, adresy e-mail oraz rzeczywiste adresy, np. domowy, szkolny czy tymczasowy.

Nie udostępniaj wizualnych materiałów erotycznych ani pornograficznych.

Nie udostępniaj zdjęć innych osób bez ich zgody.

Pomóż nam sprawić, aby PSN było najlepszym miejscem dla graczy.

Zawsze kieruj się zdrowym rozsądkiem i zachowuj dobre maniery. Jeśli zauważysz, że ktoś inny niewłaściwie się zachowuje:

Zgłoś tę osobę, korzystając z naszych kontekstowych narzędzi do zgłaszania zażaleń. Jeśli korzystasz z najbardziej odpowiedniego narzędzia do zgłaszania zażaleń, przesyłając zgłoszenie, możesz podać odpowiednie dowody, które pomogą nam w ocenie zgłoszenia. Oczywiście inne osoby również mogą zgłaszać zażalenia dotyczące Ciebie i Twoich materiałów. Więcej informacji na temat zgłaszania zażaleń można znaleźć na stronie www.playstation.com/safety.

Jeśli postanowisz zwrócić komuś uwagę, zachowaj spokój i okazuj tej osobie szacunek. Dawaj przykład i nie naruszaj postanowień niniejszych Warunków.

Postępuj zgodnie z wszelkimi szczegółowymi Zasadami każdego Produktu.

 

11. Tworzenie i udostępnianie w sieci

11.1. UGC utworzone i udostępniane przez użytkownika są jego własnością, jednakże my (a także w stosownych przypadkach wydawca Oprogramowania) nadal zachowujemy prawa własności intelektualnej do UGC użytkownika, tym samym nie wolno mu wykorzystywać UGC do celów komercyjnych bez zgody zarówno naszej, jak i wydawcy Oprogramowania. 

11.2. Każdy użytkownik udziela upoważnienia zarówno nam i powiązanym z nami podmiotom, jak i innym użytkownikom PSN do używania, rozpowszechniania, kopiowania, modyfikowania, wyświetlania i publikowania jego UGC, jego identyfikatora internetowego (oraz imienia/nazwiska, jeśli zdecyduje się go używać) poprzez sieć PSN i inne powiązane serwisy, takie jak strony internetowe powiązane z Oprogramowaniem. Każdy użytkownik upoważnia nas także, bez opłat na swoją rzecz, do licencjonowania, sprzedaży i innego wykorzystywania dla celów komercyjnych jego UGC (np. sprzedaży subskrypcji dostępu do jego UGC (osobno lub w połączeniu z innymi UGC) i/lub uzyskiwania przychodów z reklam w związku z UGC), oraz do wykorzystywania jego UGC w promowaniu produktów, Oprogramowania i usług PlayStation®. Każdy użytkownik przyjmuje do wiadomości, że zarówno my, jak i inni użytkownicy PSN mogą dokonywać zmian w jego UGC oraz usuwać je. Zamieszczenie UGC będzie oznaczać, że użytkownik dysponuje wszelkimi prawami niezbędnymi do zamieszczania takich UGC i do udzielania praw określonych w tym punkcie.

 

 

12. Co robić w razie doznania nieprzyjemności w sieci?

12.1. Chcemy, aby wszyscy użytkownicy czerpali radość z uczestnictwa we wspólnocie sieciowej, jednakże nie jesteśmy w stanie zagwarantować, że każdy będzie zachowywać się w sposób właściwy.  Nie ponosimy odpowiedzialności wobec żadnego użytkownika za działania oraz UGC innych użytkowników sieci PSN, ani wobec innych użytkowników za działania i UGC któregokolwiek użytkownika. 

12.2. Jeśli podczas gry użytkownik zetknie się z niedopuszczalnym lub nieodpowiednim zachowaniem, prosimy o powiadomienie o tym odpowiedniego wydawcy (którym możemy być my).

12.3. Choć możemy umożliwiać wszystkim użytkownikom łączenie się z serwisami społecznościowymi oraz innymi witrynami internetowymi stron trzecich, nie ponosimy odpowiedzialności za te serwisy.  Jeśli użytkownik zetknie się z niedopuszczalnym lub nieodpowiednim zachowaniem w serwisie społecznościowym lub witrynie internetowej strony trzeciej, należy zgłosić to w serwisie społecznościowym lub witrynie internetowej strony trzeciej poprzez ich własny system składania zażaleń.

13. Składanie skarg poprzez wydawane przez nas gry

13.1. W publikowanych przez nas grach oraz w ramach funkcji realizowanych poprzez nasze Systemy Autoryzowane (np. komunikatory PSN) udostępniamy mechanizmy składania zażaleń tam, gdzie naszym zdaniem mogą być najbardziej odpowiednie.  Opcja ta będzie na przykład dostępna przy komunikatach otrzymywanych w sieci PSN oraz w narzędziach znajdujących się w grach, w każdej spośród wydawanych przez nas gier, jeśli taka gra oferuje możliwość udostępniania UGC.  Jeśli użytkownik korzysta z najbliższego narzędzia do składania zażaleń, ma wtedy również możliwość przesłania nam odpowiedniego dowodu, co pozwoli nam ocenić jego zgłoszenie.  Użytkownik musi mieć świadomość, że także inne osoby mogą zgłaszać zażalenia pod jego adresem i na jego UGC.  

13.2. Więcej informacji na temat zgłaszania zażaleń można znaleźć na stronie www.playstation.com/safety.

14. Czy śledzimy działania użytkowników w Internecie?

14.1. Tak, ale nie jesteśmy w stanie śledzić wszystkich działań i nie podejmujemy się tego.

14.2. Możemy śledzić i rejestrować działania użytkownika związane z Oprogramowaniem oraz usuwać wszelkie Treści generowane przez użytkownika, które naruszają niniejsze Warunki, bez konieczności powiadamiania o tym użytkownika. Inni użytkownicy mogą zgłaszać rzeczy, które zauważą, i wysyłać je do nas.

14.3. Uzyskiwane przez nas informacje mogą obejmować treści, wiadomości głosowe i tekstowe, filmy z rozgrywek, czas i lokalizację aktywności użytkownika, prawdziwe imię i nazwisko użytkownika, identyfikator internetowy PSN oraz adres IP.

14.4. Informacje te są wykorzystywane przez nas (lub firmy powiązane) w celu egzekwowania niniejszych Warunków, przestrzegania prawa, ochrony naszych praw oraz praw naszych licencjodawców i użytkowników, a także w celu ochrony naszej społeczności. Możemy przekazać te informacje policji lub innym odpowiednim władzom.

14.5. Więcej informacji na temat wykorzystania tych informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności dostępnej pod adresem www.playstation.com/legal/PSNTerms/

15. Sklepy internetowe

15.1. Podczas korzystania z Oprogramowania w trybie online istnieje możliwość zakupu produktów w sklepie internetowym przy użyciu portfela PSN. Wszystkie zakupy są dokonywane w firmie Sony Interactive Entertainment Network Europe Limited i podlegają Warunkom świadczenia usługi. 

16. Przekazywanie uwag oraz próbne wersje beta

16.1. Jesteśmy otwarci na pomysły oraz uwagi dotyczące naszych usług oraz produktów, jednak użytkownicy mogą przekazywać nam wyłącznie swoje własne pomysły oraz uwagi. Przekazując nam swoje pomysły oraz uwagi, użytkownik przenosi na nas prawo własności do nich, jednak decyzja o zastosowaniu się do nich pozostaje w naszej gestii. Użytkownik nie otrzyma zapłaty ani żadnego innego wynagrodzenia za przekazane pomysły lub uwagi. 

16.2. Jeśli użytkownik decyduje się uczestniczyć w testowaniu bezpłatnych wersji beta lub jeśli wykorzysta kupon na taką wersję, wyraża zgodę na następujące warunki dodatkowe:

16.2.1. użytkownik musi dbać o bezpieczeństwo oprogramowania w wersji beta i utrzymywać je w dobrym stanie, nie może kopiować, przekazywać ani sprzedawać oprogramowania w wersji beta żadnym innym osobom oraz nie może próbować dokonywać inżynierii odwrotnej ani wykorzystywać oprogramowania w wersji beta do tworzenia dzieł pochodnych;

16.2.2. udzielana użytkownikowi licencja na korzystanie z oprogramowania dotyczy wyłącznie wersji beta tego oprogramowania;

16.2.3. nie udzielamy gwarancji, że oprogramowanie w wersji beta będzie działać prawidłowo (ani że w ogóle będzie działać);

16.2.4. podczas testowania wersji beta możemy modyfikować oprogramowanie w wersji beta bez powiadamiania, co może wiązać się z dodawaniem lub usuwaniem danych, zawartości oraz funkcji, a użytkownik akceptuje fakt, że nie ponosimy odpowiedzialności w związku z utratą wszelkich tego rodzaju danych, zawartości i funkcji; oraz

16.2.5. w dowolnym momencie możemy zakończyć testowanie wersji beta lub uniemożliwić użytkownikowi dostęp do niej. 

17. Aktualizacje Oprogramowania i wycofanie usługi

17.1. Czasami możemy aktualizować Oprogramowanie, w ramach czego możemy dodawać lub usuwać istniejące funkcje. Jeśli to zrobimy, zawsze będziemy brać pod uwagę interesy użytkownika i rozważać je w porównaniu z naszymi własnymi. Naszym celem jest podejmowanie decyzji, które są rozsądne w danych okolicznościach. Staramy się raczej wzbogacać niż ograniczać wrażenia użytkownika płynące z korzystania z Oprogramowania. Naszym celem jest traktowanie naszych klientów w uczciwy sposób („Nasze wytyczne”).

17.2 Część Oprogramowania obejmuje usługi online, takie jak tryb online dla wielu graczy, tabele wyników czy komunikatory. Te usługi online nie są zapewniane na czas nieokreślony. Stosujemy Nasze wytyczne, gdy chcemy zamknąć usługę online. Powiadomimy użytkownika z wyprzedzeniem o planowanym zamknięciu.

17.3 W przypadku Oprogramowania publikowanego przez osoby trzecie prosimy te osoby o przesłanie uprzedniego powiadomienia o zamknięciu.

18. Prawa autorskie

18.1. Całe Oprogramowanie zawiera programy bibliotek, do których prawa autorskie posiada Sony Interactive Entertainment Inc i do których posiadamy wyłączną licencję w regionie geograficznym, na którym prowadzimy działalność. Użytkownik może też być powiadamiany o innych prawach autorskich oraz prawach własności intelektualnej występujących w Oprogramowaniu.

19. Egzekwowanie Warunków korzystania z oprogramowania

19.1. Użytkownik wyraża zgodę na egzekwowanie od niego przez nas niniejszych Warunków korzystania z oprogramowania w odniesieniu do wszelkiego Oprogramowania, bez względu na to, czy jesteśmy jego wydawcą, czy nie.  

20. Prawa użytkownika i zakres naszej odpowiedzialności

20.1. Jako konsument, użytkownik może mieć prawa wynikające z obowiązujących przepisów lokalnych, których nie można wykluczyć, ograniczyć ani zmienić. Prawa te mają pierwszeństwo przed wszystkim, co jest zawarte w niniejszych Warunkach, w tym w niniejszej klauzuli 20.

20.2. Niniejsze Warunki:

20.2.1. nie mają wpływu na żadne gwarancje ustawowe lub gwarancje przysługujące użytkownikowi jako konsumentowi zgodnie z obowiązującymi przepisami lokalnymi (takie jak prawa użytkownika w przypadku wadliwego Oprogramowania);

20.2.2. nie wyłączają ani nie ograniczają naszej odpowiedzialności w przypadku śmierci lub obrażeń ciała spowodowanych naszym zaniedbaniem lub zaniedbaniem naszych pracowników, agentów lub podwykonawców;
20.2.3. nie wyłączają ani nie ograniczają naszej odpowiedzialności w przypadku oszustwa lub oszukańczego wprowadzenia w błąd; lub

20.2.4. nie wyłączają ani nie ograniczają w żaden sposób naszej odpowiedzialności, chyba że jest to dozwolone na mocy obowiązujących przepisów lokalnych.

20.3. Jeśli użytkownik jest konsumentem, z zastrzeżeniem punktów 20.1 i 20.2, nasza odpowiedzialność wobec użytkownika jest ograniczona do 100 GBP (lub równowartości w walucie lokalnej) lub – jeśli jest ona wyższa – do ceny Oprogramowania, które spowodowało powstanie takiej odpowiedzialności, w PS Store.

20.4. W zakresie, w jakim użytkownik korzysta z Oprogramowania w celach innych niż konsumenckie:

20.4.1 nie ograniczamy naszej odpowiedzialności za: (i) śmierć lub obrażenia ciała spowodowane naszym zaniedbaniem lub zaniedbaniem naszych pracowników, agentów lub podwykonawców; (ii) nasze oszustwo lub oszukańcze wprowadzenie w błąd; (iii) wszelką odpowiedzialność, której nie można ograniczyć lub wykluczyć na mocy obowiązujących przepisów lokalnych.

20.4.2 z zastrzeżeniem punktu 20.4.1, nie ponosimy odpowiedzialności za (i) utratę zysków; (ii) utratę sprzedaży lub udziału w rynku; (ii) utratę umów lub kontraktów; (iii) utratę przewidywanych oszczędności; (iv) utratę lub uszkodzenie oprogramowania; (v) utratę danych lub informacji; (vi) utratę lub zmniejszenie wartości firmy; oraz (vii) wszelkie straty pośrednie lub wynikowe.

20.4.3 z zastrzeżeniem punktu 20.4.1, nasza całkowita odpowiedzialność wobec użytkownika na mocy niniejszych Warunków lub w związku z nimi, czy to w ramach umowy, deliktu (w tym zaniedbania), naruszenia obowiązku ustawowego lub w inny sposób, nie będzie większa niż 100 GBP (lub równowartość w walucie lokalnej).

21. Zmiany w niniejszych Warunkach i nasze prawo do przeniesienia umów zawartych z użytkownikiem

21.1 Okresowo możemy wprowadzać zmiany do niniejszych Warunków. Jeśli zmiany są zmianami istotnymi, poprosimy o zaakceptowanie nowej wersji niniejszych Warunków. Jeśli zmiany są niewielkie, poinformujemy o nich z odpowiednim wyprzedzeniem, na przykład za pośrednictwem poczty elektronicznej. Jeśli użytkownik lub Nieletni członkowie rodziny użytkownika będą nadal korzystać z Oprogramowania po powiadomieniu o zmianach, zmiany zostaną uznane za zaakceptowane. Użytkownik nie będzie mógł nadal korzystać z zakupionego wcześniej Oprogramowania, chyba że wyrazi zgodę na wszystkie zmiany.

21.2 Możemy przenieść nasze prawa i obowiązki wynikające z niniejszych Warunków oraz wszelkich umów zawartych między użytkownikiem a nami na podstawie niniejszych Warunków bez zgody użytkownika. Powiadomimy jednak użytkownika, jeśli będziemy mieli takie plany. Użytkownik nie może przenosić swoich praw i obowiązków wynikających z niniejszych Warunków. 

22 Prawo właściwe, jurysdykcja oraz prawa stron trzecich

22.1. Jeśli użytkownik korzysta z Oprogramowania jako konsument:

22.1.1. niniejsze Warunki, wszelkie umowy zawarte zgodnie z nimi oraz wszelkie spory, jakie możemy mieć w związku z nimi, będą regulowane i rozstrzygane zgodnie z prawem Anglii i Walii, ale użytkownik będzie miał dodatkową ochronę wynikającą z obowiązujących przepisów prawa kraju, w którym mieszka. Prawo obowiązujące kraju, w którym mieszka użytkownik, ma pierwszeństwo przed prawem Anglii i Walii;

22.1.2. możemy egzekwować niniejsze Warunki w sądzie kraju, w którym mieszka użytkownik;

22.1.3. użytkownik może wyegzekwować przestrzeganie niniejszych Warunków w sądzie w kraju, w którym mieszka lub w którym zarejestrowana jest nasza firma. 

22.2. W zakresie, w jakim użytkownik korzysta z Oprogramowania w celach innych niż konsumenckie:

22.2.1. niniejsze Warunki, wszelkie umowy zawarte zgodnie z nimi oraz wszelkie spory, jakie możemy mieć w związku z nimi, będą regulowane i rozstrzygane zgodnie z prawem Anglii i Walii; oraz

22.2.2. sądy Anglii i Walii będą miały wyłączną jurysdykcję.

 

Ostatnia aktualizacja: grudzień 2019 r.