Warunki korzystania z oprogramowania

 1. Kim jesteśmy?

1.1. Nasza firma to Sony Interactive Entertainment Network Europe Limited (zarejestrowana pod numerem 03277793) z siedzibą pod adresem: 10 Great Marlborough Street, Londyn, W1F 7LP, Wielka Brytania.

 1. Zdefiniowane terminy

2.1. „Autoryzowane systemy” to systemy PS one, PlayStation®2, PlayStation®Portable, PlayStation®3, PlayStation®Vita, PlayStation®TV, PlayStation®4 i PlayStation®5.

2.2. „PSN” to PlayStation®Network.

2.3. „Oprogramowanie” to gry i aplikacje PlayStation stworzone do działania na co najmniej jednym Autoryzowanym systemie.

2.4.Treści generowane przez użytkownika”, zwane również „UGC” to tekst, wiadomości, komentarze, zdjęcia, dźwięk, muzyka, filmy, zasoby gier, filmy z gier i informacje związane z grami oraz inne materiały (i) utworzone przez użytkownika lub inne osoby w PSN  lub (ii) udostępnione przez użytkownika lub inne osoby za pośrednictwem PSN.

 1. Kiedy mają zastosowanie niniejsze warunki korzystania z oprogramowania?

3.1. Niniejsze warunki korzystania z oprogramowania („Warunki”) mają zastosowanie do korzystania przez użytkownika z wszelkiego Oprogramowania na Autoryzowanych systemach. Obejmuje to korzystanie z PlayStation™Now, które umożliwia dostęp do oprogramowania za pośrednictwem urządzeń takich jak komputery i telewizory Smart TV.

 1. Oprogramowanie jest licencjonowane

4.1. Przy zakupie Oprogramowania użytkownik otrzymuje licencję na korzystanie z Oprogramowania w sposób opisany w niniejszych Warunkach, ale nie nabywa prawa własności do Oprogramowania.  Jeśli użytkownik nie zastosuje się do niniejszych Warunków, możemy wypowiedzieć licencję na Oprogramowanie przyznaną użytkownikowi na mocy niniejszych Warunków, co oznacza, że nie będzie już miał prawa do korzystania z Oprogramowania.

 1. Kto udziela licencji na Oprogramowanie?

5.1. Istnieją dwa rodzaje Oprogramowania:

5.1.1. oprogramowanie publikowane i licencjonowane użytkownikowi przez nas oraz
5.1.2. oprogramowanie publikowane i licencjonowane użytkownikowi przez inne firmy.

5.2. Wydawca jest podany:

5.2.1. na opakowaniu – w przypadku Oprogramowania na płycie fizycznej, takiej jak DVD, Blu-ray lub karcie PS Vita („Oprogramowanie na płycie”) lub
5.2.2. w opisie produktu – w przypadku Oprogramowania dostępnego w PlayStation®Store lub w innych cyfrowych sklepach detalicznych, które w dowolnym momencie zatwierdzamy („Oprogramowanie cyfrowe”). 

5.3. Jeśli jesteśmy wydawcą Oprogramowania, udzielamy użytkownikowi licencji na korzystanie z niego na niniejszych Warunkach i innych szczegółowych warunkach, o których informujemy w odniesieniu do konkretnego Oprogramowania.

5.4. Jeśli wydawcą Oprogramowania jest inna firma, udziela ona użytkownikowi licencji na korzystanie z niego na warunkach, które obejmują, między innymi, niniejsze Warunki.  Firma taka może przekazać użytkownikowi takie warunki, które nakłada na użytkowanie Oprogramowania, w którym to przypadku warunki te mają zastosowanie oprócz niniejszych Warunków, a nie zamiast nich.  W przypadku konfliktu między dodatkowymi warunkami a niniejszymi Warunkami obowiązują niniejsze Warunki.

 1. Ograniczenia dotyczące korzystania z oprogramowania przez użytkownika

6.1. Licencja użytkownika na korzystanie z Oprogramowania stanowi niewyłączną, nieprzenośną licencję osobistą na korzystanie z Oprogramowania do użytku prywatnego wyłącznie w odpowiednich Autoryzowanych systemach (zgodnie ze wskazaniem na opakowaniu Oprogramowania na płycie, w opisie produktu w przypadku Oprogramowania cyfrowego lub w inny sposób przekazywany przez nas użytkownikowi w dowolnym momencie). Licencja jest ważna wyłącznie w Europie, na Bliskim Wschodzie, w Afryce, Indiach, Rosji i Oceanii. 

6.2. Użytkownik nie może korzystać z Oprogramowania w celach komercyjnych, transmitować jego działania, pobierać opłat za jego użytkowanie ani w inny sposób pokazywać go publicznie bez wyraźnej zgody naszej firmy, a jeśli wydawcą jest inna firma – bez dodatkowej zgody tego wydawcy.

6.3. Użytkownik nie może dzierżawić, wypożyczać, udzielać sublicencji, publikować, modyfikować, adaptować ani tłumaczyć jakiejkolwiek części Oprogramowania. 

6.4. Użytkownik nie może emulować Oprogramowania.

6.5. W najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo użytkownik nie może odtwarzać kodu źródłowego, dekompilować, dezasemblować ani kopiować jakiejkolwiek części Oprogramowania, tworzyć jakichkolwiek programów pochodnych ani w żaden inny sposób podejmować prób stworzenia kodu źródłowego z kodu obiektowego Oprogramowania.

6.6. Użytkownik nie może korzystać z żadnych środków w celu ominięcia lub wyłączenia jakiegokolwiek mechanizmu szyfrowania, zabezpieczeń czy uwierzytelniania Autoryzowanych systemów lub Oprogramowania, ani w celu uzyskania nieautoryzowanego dostępu lub zakłócania działania jakichkolwiek kont, usług, sprzętu, oprogramowania lub sieci połączonych z PSN.  

6.7. Użytkownik nie może używać skradzionych albo nielegalnie pozyskanych Autoryzowanych systemów ani Produktów.

6.8. Korzystanie z funkcji społecznościowych zapewnianych przez Autoryzowany system i autoryzowane Oprogramowanie opublikowane do użytku na nim zgodnie z właściwymi umowami opisanymi w punkcie 10.1 nie będzie naruszać punktów 6.2 i 6.5 niniejszych Warunków.

 1. Odsprzedaż

7.1. Użytkownik nie może odsprzedawać Oprogramowania na płycie ani Oprogramowania cyfrowego, chyba że uzyska od nas wyraźne upoważnienie, a jeśli wydawcą jest inna firma – dodatkowo upoważnienie tego wydawcy.

 1. Klasyfikacja wiekowa

8.1. Jeśli Oprogramowanie wyświetla klasyfikację wiekową, oznacza to, że zawiera treści nieodpowiednie dla osób poniżej wskazanego wieku.  Jeśli użytkownik jest rodzicem lub opiekunem, winien odwiedzić stronę www.playstation.com/safety, aby uzyskać informacje na temat tego, jak zapobiec uruchamianiu gier sklasyfikowanych powyżej określonego poziomu na Autoryzowanym systemie.

8.2. Jeśli użytkownik lub posiadacz konta, za którego użytkownik jest odpowiedzialny, ma na koncie zarejestrowany wiek poniżej klasyfikacji wiekowej wskazanej w określonym Oprogramowaniu, możemy uniemożliwić użytkownikowi lub posiadaczowi konta przeglądanie, zakup lub korzystanie z tego Oprogramowania.  W odniesieniu do gier możemy uniemożliwiać użytkownikowi lub posiadaczowi konta korzystanie z trybów online tej gry, nawet jeśli tryby offline są obsługiwane w Autoryzowanym systemie.

 1. Prywatność i korzystanie z oprogramowania online

9.1. PSN umożliwia korzystanie z oprogramowania online.  Podczas korzystania z PSN:

9.1.1. Oprócz niniejszych Warunków obowiązują Warunki świadczenia usługi PSN i Umowa użytkownika („Warunki świadczenia usługi”) firmy Sony Interactive Entertainment Network Europe Limited zaakceptowane przez użytkownika podczas tworzenia konta w PSN („Konto”). Aktualne Warunki świadczenia usługi można znaleźć pod adresem www.playstation.com/legal/PSNTerms.
9.1.2. My oraz Sony Interactive Entertainment Network Europe Limited możemy zbierać informacje o użytkowniku.  Wyjaśnienie sposobu wykorzystania danych osobowych użytkownika można znaleźć w Polityce prywatności PlayStation. Warunki korzystania z usługi oraz Politykę prywatności PlayStation można znaleźć pod adresem www.playstation.com/legal/PSNTerms.
9.1.3. Jeśli na Oprogramowanie udzielana jest licencja innej firmy, może ona również gromadzić informacje o użytkowniku i wyjaśniać to zagadnienie we własnej polityce prywatności.

 1. Jak zachowywać się wobec nas i innych użytkowników

10.1. Autoryzowane systemy i Oprogramowanie mogą oferować funkcje społecznościowe, które umożliwiają komunikowanie się i interakcję z innymi osobami za pośrednictwem PSN oraz innych sieci społecznościowych. Korzystanie z funkcji społecznościowych podlega umowom z różnymi firmami:

10.1.1. Niniejszym Warunkom;
10.1.2. Warunkom świadczenia usługi;
10.1.3. Polityce prywatności PlayStation;
10.1.4. Wszelkim dodatkowym warunkom dostarczonym przez wydawcę Oprogramowania;
10.1.5. Wszelkim dodatkowym warunkom dostarczonym przez firmę, która obsługuje sieć społecznościową, z której korzysta użytkownik (i w przypadku której może być konieczne posiadanie konta).

10.2. Użytkownik i Nieletni członkowie rodziny muszą przestrzegać naszego Kodeksu postępowania we wszystkich kontaktach z nami i innymi użytkownikami.

 • Nikogo nie wykluczaj
  Usługa PSN jest przeznaczona dla wszystkich osób powyżej 7 roku życia, niezależnie od tożsamości płciowej, orientacji seksualnej, rasy, pochodzenia etnicznego, narodowości, koloru skóry, statusu imigracyjnego, klasy społecznej i ekonomicznej, poziomu wykształcenia, wyglądu, statusu rodzinnego, przekonań politycznych, wyznania oraz zdolności umysłowych i fizycznych lub jakichkolwiek innych cech, których ludzie używają do kategoryzowania lub dzielenia społeczności. 
 • Nie  używaj ani nie promuj wypowiedzi szerzących nienawiść.
 • Nie  używaj gróźb, nie krzywdź nikogo i nie zastraszaj. 
 • Nie  nękaj, nie molestuj i nie prześladuj innych osób. 
 • Zachowuj się rozsądnie. Przestrzegaj prawa.
 • Nie  zachowuj się wulgarnie ani obraźliwie.
 • Nie  zachęcaj nikogo do zranienia siebie lub kogoś innego. 
 • Nie  stosuj gróźb, nie przyzwalaj na żadne nielegalne działania, nie dopuszczaj się ich ani nie promuj.
 • Nie  podszywaj się pod inne osoby.
 • Nie  naruszaj prywatności innych osób ani nie zniesławiaj ich.
 • Nie  naruszaj własności intelektualnej innych osób.
 • Bądź osobą wyrozumiałą i taktowną. Traktuj innych życzliwie.
 • Każdy kiedyś zaczynał. Możesz sprawić, że czyjeś pierwsze doświadczenia z grami i społecznością będą pozytywne.

 • Szanuj innych.
 • Zdajemy sobie sprawę, że nie musisz się ze wszystkim zgadzać. Wyrażaj swój brak zgody z szacunkiem albo nie angażuj się w dyskusję.
 • Graj zespołowo.
 • Pomagaj innym. Jeśli znajdziesz lukę w PSN lub Produkcie, powiadom nas o tym, abyśmy mogli ją naprawić, zapewniając bezpieczeństwo Tobie, innym i naszej firmie.
 • Nie  przeszkadzaj innym.
 • Nie  oszukuj.
 • Nie  wykorzystuj żadnych błędów, zakłóceń, luk w zabezpieczeniach ani niezaplanowanych mechanizmów w Produktach lub PSN, aby uzyskać przewagę.
 • Nie  udostępniaj, nie kupuj, nie sprzedawaj, nie wynajmuj kont, nie udzielaj na nie sublicencji, nie handluj nimi, nie przekazuj ich innym, nie próbuj się na nie włamywać, nie zbieraj żadnych informacji o kontach, ich danych lub innych danych uwierzytelniających.
 • Nie  spamuj.
 • Nie  wysyłaj rekomendacji/ofert swoim kontaktom bez ich zgody.
 • Nie  używaj PSN ani żadnego z Produktów dostępnych w tej usłudze do działalności komercyjnej, ani nie kojarz ich z taką działalnością.
 • Nie  rób niczego, co mogłoby zaszkodzić reputacji PSN lub PlayStation.
 • Zachowuj dyskrecję. Kieruj się zasadami dobrego wychowania.
 • Rzeczy, które mówisz i robisz online, wpływają na innych ludzi i mają realne konsekwencje. Pomyśl, zanim opublikujesz cokolwiek online. Pamiętaj, że informacje umieszczone w Internecie mogą być rozpowszechniane dalej i widoczne dla osób, które nie były ich adresatami. 
 • Nie  ujawniaj danych osobowych innych osób ani swoich własnych. Może to narazić Ciebie lub innych na określone zagrożenia. Dane osobowe obejmują numery telefonów, adresy e-mail oraz rzeczywiste adresy, np. domowy, szkolny czy tymczasowy.
 • Nie  udostępniaj wizualnych materiałów erotycznych ani pornograficznych.
 • Nie  udostępniaj zdjęć innych osób bez ich zgody.

 • Pomóż nam sprawić, aby PSN było najlepszym miejscem dla graczy.
 • Zawsze kieruj się zdrowym rozsądkiem i zachowuj dobre maniery. Jeśli zauważysz, że ktoś inny zachowuje się niewłaściwie:
 • Zgłoś tę osobę, korzystając z naszych kontekstowych narzędzi do zgłaszania zażaleń. Jeśli korzystasz z najbardziej odpowiedniego narzędzia do zgłaszania zażaleń, przesyłając zgłoszenie, możesz podać odpowiednie dowody, które pomogą nam w ocenie zgłoszenia.  Oczywiście inne osoby również mogą zgłaszać zażalenia dotyczące Ciebie i Twoich materiałów. Więcej informacji na temat zgłaszania zażaleń można znaleźć na stronie www.playstation.com/safety.
 • Jeśli postanowisz zwrócić komuś uwagę, zachowaj spokój i okazuj tej osobie szacunek. Dawaj przykład i nie naruszaj postanowień niniejszych Warunków.

 • Postępuj zgodnie z wszelkimi szczegółowymi zasadami dla każdego produktu.
 1. Tworzenie i udostępnianie w Internecie

11.1. Treści generowane przez użytkownika, przez niego tworzone i udostępnione należą do użytkownika, jednak my oraz w stosownych przypadkach odpowiedni wydawca Oprogramowania nadal posiadamy prawa własności intelektualnej do treści generowanych przez użytkownika, dlatego użytkownik nie może wykorzystywać takich treści w celach komercyjnych bez naszej zgody i zgody wydawcy Oprogramowania. 

11.2. Użytkownik upoważnia nas, nasze spółki zależne i innych użytkowników PSN do wykorzystywania, rozpowszechniania, kopiowania, modyfikowania, wyświetlania i publikowania treści generowanych przez użytkownika, swojego identyfikatora internetowego PSN (oraz swojego imienia i nazwiska, jeśli użytkownik zdecyduje się z nich korzystać) w PSN i innych powiązanych usługach, takich jak strony internetowe powiązane z Oprogramowaniem. Użytkownik upoważnia nas bezpłatnie do licencjonowania, sprzedaży i innych komercyjnych zastosowań treści generowanych przez użytkownika (na przykład sprzedaży subskrypcji na dostęp do treści generowanych przez użytkownika (samodzielnie lub w połączeniu z innymi treściami użytkowników) lub otrzymywania przychodów z reklam związanych z treściami generowanymi przez użytkownika), a także do wykorzystywania treści generowanych przez użytkownika do promocji produktów, oprogramowania i usług PlayStation®. Użytkownik uznaje, że my oraz inni użytkownicy PSN mogą zmieniać lub usuwać treści generowane przez użytkownika. Udostępniając treści generowane przez użytkownika, użytkownik potwierdza, że posiada wszelkie niezbędne prawa do ich publikowania oraz do przyznawania praw określonych w niniejszej klauzuli.

 1. Co zrobić w przypadku nieprzyjemnych doświadczeń w Internecie?

12.1. Chcemy, aby wszyscy użytkownicy dobrze czuli się w społeczności online, jednak nie możemy zagwarantować, że wszyscy będą zachowywać się prawidłowo.  W związku z tym nie ponosimy żadnej odpowiedzialności wobec użytkownika za działania innych użytkowników PSN bądź za treści generowane przez tych użytkowników ani wobec innych osób za użytkownika i generowane przez niego treści.  

12.2. W przypadku wystąpienia niedopuszczalnego lub nieodpowiedniego zachowania w grze oczekujemy, że użytkownik poinformuje właściwego wydawcę (którym możemy być my).

12.3. Mimo że możemy umożliwić użytkownikowi oraz innym użytkownikom publikowanie w serwisach społecznościowych i w witrynach innych firm, nie ponosimy odpowiedzialności za te usługi.  W przypadku wystąpienia niedopuszczalnego lub niewłaściwego zachowania w serwisie społecznościowym albo witrynie innej firmy należy to zgłosić obsłudze serwisu społecznościowego lub witryny innej firmy, korzystając z udostępnionej tam procedury zgłaszania uwag.

 1. Zgłaszanie problemów z gier publikowanych przez nas

13.1. W grach publikowanych przez nas i w celu zapewnienia funkcjonalności udostępniamy za pośrednictwem naszych Autoryzowanych systemów (np. komunikator w PSN) mechanizmy zgłaszania uwag, które naszym zdaniem mogą być najbardziej istotne.  Na przykład, jeśli dana gra oferuje możliwość udostępniania treści generowanych przez użytkownika, obok wiadomości otrzymywanych w PSN i narzędzi raportowania w grze użytkownik zobaczy opcję zgłaszania.  Jeśli użytkownik do przesłania zgłoszenia korzysta z najbardziej odpowiedniego narzędzia do zgłaszania uwag, może podać odpowiednie dowody, które pomogą nam w ocenie zgłoszenia.  Oczywiście inne osoby również mogą zgłaszać uwagi dotyczące użytkownika i generowanych przez niego treści. 

13.2. Więcej informacji na temat zgłaszania zażaleń można znaleźć na stronie www.playstation.com/safety.

 1. Czy śledzimy działania użytkowników w Internecie?

14.1. Tak, ale nie jesteśmy w stanie śledzić wszystkich działań i nie podejmujemy się tego.

14.2. Możemy śledzić i rejestrować działania użytkownika związane z Oprogramowaniem oraz usuwać wszelkie Treści generowane przez użytkownika, które naruszają niniejsze Warunki, bez konieczności powiadamiania o tym użytkownika. Inni użytkownicy mogą zgłaszać rzeczy, które zauważą, i wysyłać je do nas.

14.3. Uzyskiwane przez nas informacje mogą obejmować treści, wiadomości głosowe i tekstowe, filmy z rozgrywek, czas i lokalizację aktywności użytkownika, prawdziwe imię i nazwisko użytkownika, identyfikator internetowy PSN oraz adres IP.

14.4. Informacje te są wykorzystywane przez nas (lub firmy powiązane) w celu egzekwowania niniejszych Warunków, przestrzegania prawa, ochrony naszych praw oraz praw naszych licencjodawców i użytkowników, a także w celu ochrony naszej społeczności. Możemy przekazać te informacje policji lub innym odpowiednim władzom.

14.5. Więcej szczegółów na temat wykorzystania tych informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności dostępnej pod adresem www.playstation.com/legal/PSNTerms/. 

 1. Opinie i wersje próbne beta

15.1. Chętnie przyjmujemy pomysły i opinie użytkowników dotyczące naszych usług i produktów, jednak użytkownik może przekazywać tylko własne pomysły i opinie. Przesyłając nam tego typu informacje, użytkownik przekazuje nam prawo własności do nich, jednak decyzja o ich wdrożeniu należy do nas. Użytkownik nie otrzyma wynagrodzenia ani żadnych innych świadczeń za swoje pomysły lub opinie.  

15.2. W przypadku uczestnictwa lub użycia kuponu do uczestnictwa w bezpłatnym okresie próbnym wersji beta użytkownik wyraża zgodę na następujące warunki dodatkowe:

15.2.1. Oprogramowanie beta musi być bezpieczne i w dobrym stanie, zabronione jest jego kopiowanie, przekazywanie i sprzedawanie innym, a także próby inżynierii wstecznej i wykorzystywanie oprogramowania do tworzenia dzieł pochodnych.
15.2.2. Użytkownik uzyskuje licencję na korzystanie z oprogramowania beta tylko w wersji beta.
15.2.3. Nie gwarantujemy, że oprogramowanie beta będzie działać prawidłowo (lub w ogóle).
15.2.4. W trakcie dostępności wersji beta możemy modyfikować oprogramowanie beta bez powiadomienia, w tym dodawać lub usuwać dane, zawartość i funkcjonalności, a użytkownik akceptuje fakt, że nie ponosimy odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę danych, zawartości lub funkcjonalności.
15.2.5. W dowolnym momencie możemy zakończyć działanie wersji beta lub przerwać dostęp do niej. 

 1. Aktualizacje oprogramowania i zakończenie świadczenia usługi

16.1. Czasami możemy aktualizować Oprogramowanie, w ramach czego możemy dodawać lub usuwać istniejące funkcje. Jeśli to zrobimy, zawsze będziemy brać pod uwagę interesy użytkownika i rozważać je w porównaniu z naszymi własnymi. Naszym celem jest podejmowanie decyzji, które są rozsądne w danych okolicznościach. Staramy się raczej wzbogacać niż ograniczać wrażenia użytkownika płynące z korzystania z Oprogramowania. Naszym celem jest traktowanie naszych klientów w uczciwy sposób („Nasze wytyczne”).

16.2 Niektóre Oprogramowanie obejmuje usługi online, takie jak wieloosobowa gra online, tabele wyników czy narzędzia do komunikacji. Te usługi online nie są udostępniane na czas nieokreślony. Stosujemy nasze wytyczne, gdy chcemy zamknąć usługę online. O planowanym zamknięciu powiadomimy użytkownika z wyprzedzeniem.

16.3 W przypadku Oprogramowania publikowanego przez inne firmy prosimy takie firmy o odpowiednio wczesne przesłanie powiadomienia o zamknięciu.

 1. Prawa autorskie

17.1. Wszelkie Oprogramowanie zawiera programy bibliotek, których prawa autorskie należą do firmy Sony Interactive Entertainment Inc. i są nam licencjonowane wyłącznie na potrzeby obszaru geograficznego, w którym działamy.  Inne prawa autorskie i prawa własności intelektualnej przynależą do Oprogramowania i od czasu do czasu możemy o nich informować użytkownika.

 1. Egzekwowanie warunków korzystania z oprogramowania

18.1. Użytkownik zgadza się, że możemy egzekwować od niego niniejsze Warunki w odniesieniu do całego Oprogramowania, niezależnie od tego, czy jesteśmy jego wydawcą, czy nie.  

 1. Prawa użytkownika i nasza odpowiedzialność

19.1. Jako konsument użytkownik może mieć prawa wynikające z obowiązujących przepisów lokalnych, których nie można wykluczyć, ograniczyć ani zmienić. Prawa te mają pierwszeństwo przed wszystkim, co jest zawarte w niniejszych Warunkach, w tym w niniejszym punkcie 19.

19.2. Niniejsze Warunki:

19.2.1. Nie mają wpływu na żadne gwarancje ustawowe lub gwarancje przysługujące użytkownikowi jako konsumentowi zgodnie z obowiązującymi przepisami lokalnymi (takie jak prawa użytkownika w przypadku wadliwego Oprogramowania);

19.2.2.  Nie wyłączają ani nie ograniczają w żaden sposób naszej odpowiedzialności za śmierć lub obrażenia ciała spowodowane zaniedbaniem ze strony naszych pracowników, agentów lub podwykonawców.
19.2.3. Nie wyłączają ani nie ograniczają w żaden sposób naszej odpowiedzialności za oszustwa lub oszukańcze wprowadzanie w błąd.

19.2.4. Nie wyłączają ani nie ograniczają w żaden sposób naszej odpowiedzialności, chyba że jest to dozwolone na mocy obowiązujących przepisów lokalnych.

19.3. Jeśli użytkownik jest konsumentem, to z zastrzeżeniem punktów 19.1 i 19.2 nasza odpowiedzialność wobec użytkownika jest ograniczona do 100 GBP (lub równowartości w walucie lokalnej) lub – jeśli jest ona wyższa – do ceny Oprogramowania, które spowodowało powstanie takiej odpowiedzialności, w PS Store.

19.4. W zakresie, w jakim użytkownik korzysta z Oprogramowania w celach innych niż konsumenckie:

19.4.1 Nie ograniczamy naszej odpowiedzialności za: (i) śmierć lub obrażenia ciała spowodowane naszym zaniedbaniem albo zaniedbaniem naszych pracowników, agentów lub podwykonawców; (ii) oszustwo lub oszukańcze wprowadzenie w błąd z naszej strony; (iii) wszelką odpowiedzialność, której nie można ograniczyć lub wykluczyć na mocy obowiązujących przepisów lokalnych.

19.4.2 Z zastrzeżeniem punktu 19.4.1 nie ponosimy odpowiedzialności za (i) utratę zysków; (ii) utratę sprzedaży lub działalności gospodarczej; (ii) utratę umów lub kontraktów; (iii) utratę przewidywanych oszczędności; (iv) utratę lub uszkodzenie oprogramowania; (v) utratę danych lub informacji; (vi) utratę lub uszkodzenie wartości firmy; oraz (vii) wszelkie straty pośrednie lub wynikowe.

19.4.3 Z zastrzeżeniem punktu 19.4.1 nasza całkowita odpowiedzialność wobec użytkownika na mocy niniejszych Warunków lub w związku z nimi, czy to w ramach umowy, deliktu (w tym zaniedbania), naruszenia obowiązku ustawowego lub w inny sposób, nie będzie większa niż 100 GBP (lub równowartość w walucie lokalnej).

 1. Zmiany w niniejszych Warunkach i nasze prawo do przenoszenia umów z użytkownikiem

20.1 Od czasu do czasu możemy wprowadzać zmiany w niniejszych Warunkach. Jeśli zmiany są zmianami istotnymi, poprosimy o zaakceptowanie nowej wersji niniejszych Warunków. Jeśli zmiany są niewielkie, poinformujemy o nich z odpowiednim wyprzedzeniem, na przykład za pośrednictwem poczty elektronicznej. Jeśli użytkownik lub Nieletni członkowie rodziny użytkownika będą nadal korzystać z Oprogramowania po powiadomieniu o zmianach, zmiany zostaną uznane za zaakceptowane. Użytkownik nie będzie mógł nadal korzystać z zakupionego wcześniej Oprogramowania, chyba że wyrazi zgodę na wszystkie zmiany.

20.2 Możemy przenieść nasze prawa i obowiązki wynikające z niniejszych Warunków oraz wszelkich umów zawartych między użytkownikiem a nami na podstawie niniejszych Warunków bez zgody użytkownika. Powiadomimy jednak użytkownika, jeśli będziemy mieli takie plany. Użytkownik nie może przenosić swoich praw i obowiązków wynikających z niniejszych Warunków.

 1. Prawo właściwe, jurysdykcja i prawa osób trzecich

21.1. Jeśli użytkownik korzysta z Oprogramowania jako konsument:

21.1.1.  Niniejsze Warunki, wszelkie umowy zawarte zgodnie z nimi oraz wszelkie spory, jakie możemy mieć w związku z nimi, będą regulowane i rozstrzygane zgodnie z prawem Anglii i Walii, ale użytkownik będzie miał dodatkową ochronę wynikającą z obowiązujących przepisów prawa kraju, w którym mieszka. Prawo obowiązujące kraju, w którym mieszka użytkownik, ma pierwszeństwo przed prawem Anglii i Walii.

21.1.2.  Możemy egzekwować niniejsze Warunki w sądzie kraju, w którym mieszka użytkownik.

21.1.3.  Użytkownik może wyegzekwować przestrzeganie niniejszych Warunków w sądzie w kraju, w którym mieszka lub w którym zarejestrowana jest nasza firma. 

21.2. W zakresie, w jakim użytkownik korzysta z Oprogramowania w celach innych niż konsumenckie:

21.2.1. Niniejsze Warunki, wszelkie umowy zawarte zgodnie z nimi oraz wszelkie spory, jakie możemy mieć w związku z nimi, będą regulowane i rozstrzygane zgodnie z prawem Anglii i Walii; oraz

21.2.2. Sądy Anglii i Walii będą miały wyłączną jurysdykcję.

 

Ostatnia aktualizacja: Październik 2020 (wersja 1.1)