WS-116367-4

การเข้าใช้งาน PSN ถูกระงับ

หากข้อผิดพลาดนี้ปรากฏขึ้นขณะใช้ PlayStation™Network บัญชีผู้ใช้ของคุณอาจถูกระงับ

  1. โปรดตรวจสอบว่าคุณสามารถลงชื่อเข้าใช้จากอุปกรณ์อื่น เช่น PC ได้หรือไม่
  2. หากคุณไม่สามารถลงชื่อเข้าใช้จากอุปกรณ์อื่นได้ หมายความว่าบัญชีของคุณได้ถูกระงับเนื่องจากละเมิดข้อกำหนดการให้บริการ โปรดตรวจสอบข้อกำหนดการให้บริการและข้อตกลงผู้ใช้ก่อนเข้าใช้งาน PSN

ต้องการความช่วยเหลือใช่ไหม 

ติดต่อผู้เชี่ยวชาญในการสนับสนุนของเรา