playstation.com

ข้อมูลด้านกฎหมาย

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

เว็บไซต์นี้ ("เว็บไซต์") เป็นกรรมสิทธิ์ของ, ดำเนินการโดย และดูแลรักษาโดยหรือในนามของ Sony Interactive Entertainment Hong Kong Limited ("SIEH").

โปรดอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานต่อไปนี้ ("ข้อกำหนดและเงื่อนไข") อย่างละเอียดถี่ถ้วนก่อนเข้าถึงและเรียกดูเว็บไซต์นี้ คุณจะสามารถใช้งานเว็บไซต์นี้ได้ก็ต่อเมื่อคุณเห็นชอบและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าวโดยไม่มีข้อจำกัดหรือข้อสงวนสิทธิ์ใดๆ เราจะถือว่าคุณได้ยอมรับในข้อกำหนดและเงื่อนไขแล้วถ้าคุณใช้งานเว็บไซต์นี้

SIEH สามารถที่จะเปลี่ยนแปลง, ปรับเปลี่ยน, แก้ไข, เพิ่มเติม และ/หรือลบเนื้อหาบางส่วนของข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ได้ทุกเมื่อโดยการปรับปรุงเนื้อหาในหน้านี้ ตามดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว ดังนั้น ขอให้คุณเข้าชมหน้านี้และตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขที่มีผลบังคับใช้ ณ เวลานั้นเป็นระยะ

เว็บไซต์นี้มีการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่นๆ ซึ่งดำเนินการโดย SIEH, บริษัทแม่ Sony Interactive Entertainment Inc. ("SIE Inc") หรือบริษัทในเครือ ("เว็บไซต์ของ SIEH") นอกเหนือจากข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้แล้ว การใช้งานเว็บไซต์ของ SIEH แต่ละเว็บจะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์ของ SIEH นั้นๆ โดยเฉพาะด้วย ในกรณีที่ข้อกำหนดและเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่ง และ/หรือประกาศที่อยู่ในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ มีเนื้อหาขัดแย้งกับข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์ของ SIEH นั้นๆ โดยเฉพาะ ให้ถือว่าข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์ของ SIEH ดังกล่าวมีอำนาจเหนือกว่าและบังคับใช้กับเว็บไซต์ของ SIEH นั้นๆ

ข้อจำกัดการใช้งาน

สิทธิ์ทั้งหมด (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงลิขสิทธิ์) ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาและข้อมูลทั้งหมดที่แสดงและ/หรือมีให้บริการจากเว็บไซต์นี้ (เช่น เนื้อหาที่มีให้ดาวน์โหลด) ได้รับการจัดการโดย, เป็นกรรมสิทธิ์ของ หรือใช้งานโดยได้รับอนุญาตจาก SIEH

ห้ามมิให้คุณนำเนื้อหาใดๆ ไปใช้งาน (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การคัดลอก, การดัดแปลงแก้ไข, การผลิตซ้ำเนื้อหาทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน, การอัพโหลด, การส่งต่อ, การแจกจ่าย, การให้สิทธิ์, การจำหน่าย และการเผยแพร่) โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก SIEH ก่อน ยกเว้นการใช้งานภายในแบบส่วนบุคคลที่ไม่ใช่เพื่อการพาณิชย์ ทั้งนี้ พึงระลึกไว้ว่าเนื้อหาหรือข้อมูลบางอย่างอาจมีข้อกำหนดและเงื่อนไขของเนื้อหาหรือข้อมูลนั้นๆ โดยเฉพาะ ซึ่งในกรณีเช่นนี้ คุณจะต้องยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าวเมื่อเข้าถึงเนื้อหาและข้อมูลเหล่านั้น

การใช้งานเครื่องหมายการค้า

“, “PlayStation”, ””, “PS5”, “”, “PS4”, “”, “PS3, “”, “PS2”, “”, “”, “”, “DualSense”, “DUALSHOCK”, “”, “PlayStation Shapes Logo”, “”, “SHARE FACTORY” และ “Play Has No Limits” เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนหรือเครื่องหมายการค้าของ Sony Interactive Entertainment Inc.

"SONY" และ "" เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนหรือเครื่องหมายการค้าของ Sony Group Corporation

ชื่อผลิตภัณฑ์ ชื่อบริการ โลโก้ และ/หรือชื่อบริษัทอื่นๆ ที่ใช้ในเว็บไซต์นี้เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเป็นทรัพย์สินที่เป็นลิขสิทธิ์ของผู้เป็นเจ้าของและ/หรือผู้ออกใบอนุญาต

การกระทำที่เป็นข้อห้าม

ห้ามกระทำการต่อไปนี้ในขณะที่ใช้งานเว็บไซต์นี้:

(1) การละเมิดสิทธิ์ตามกฎหมาย (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง สิทธิ์ในความเป็นส่วนตัวและสิทธิ์ในการทำให้ปรากฏต่อสาธารณะ) ของผู้อื่น

(2) การทำให้ผู้อื่นได้รับความเสียหายหรือเสียประโยชน์

(3) การรบกวนความสงบเรียบร้อยของประชาชน

(4) การกระทำผิดทางอาญา

(5) การอัพโหลดหรือการแจกจ่ายข้อมูลส่วนตัวของบุคคลที่สามโดยไม่ได้รับการยินยอมจากบุคคลดังกล่าว

(6) การใช้งานเว็บไซต์นี้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า

(7) การใส่ร้าย, การทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง หรือการหมิ่นประมาทผู้อื่น

(8) การอัพโหลดไฟล์ที่มีไวรัสหรือไฟล์ที่มีความเสียหายซึ่งอาจสร้างความเสียหายต่อการปฏิบัติการของคอมพิวเตอร์ของผู้อื่น

(9) กิจกรรมอื่นใดที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือต้องห้ามตามกฎหมายใดๆ ที่บังคับใช้

(10)กิจกรรมอื่นใดที่ SIEH เห็นว่าไม่เหมาะสม

การเชื่อมโยงกับเว็บไซต์ที่ไม่ใช่ของ SIEH

เว็บไซต์ของบุคคลที่สาม (นอกเหนือจากเว็บไซต์ของ SIEH) ที่เชื่อมโยงถึงหรือจากเว็บไซต์นี้ ("เว็บไซต์ที่เชื่อมโยง") เป็นเว็บไซต์ที่ได้รับการควบคุมและดูแลโดยอิสระจากบุคคลที่สามนั้นๆ และไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมและ/หรือการดูแลของ SIEH การใช้งานเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงจะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ตั้งขึ้นโดยผู้ดำเนินการของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงแต่ละแห่ง SIEH จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียหรือความเสียหายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตามอันเกี่ยวเนื่องกับการใช้งานเว็บไซต์ที่เชื่อมโยง อีกทั้ง คุณต้องรับผิดชอบความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการเข้าถึงเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงด้วยตนเอง

เนื้อหาทั้งหมดในเว็บไซต์นี้ไม่อาจถูกนำมาตีความได้ว่า SIEH ให้การแนะนำและ/หรือการสนับสนุนในเนื้อหาของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยง ตลอดจนผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการที่ปรากฏและ/หรือจัดไว้ให้ผ่านเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงนั้นๆ เนื้อหาทั้งหมดภายในนี้ไม่อาจแสดงถึงความร่วมมือหรืออื่นๆ ที่คล้ายกันระหว่างผู้ดำเนินการของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงกับ SIEH ได้

ข้อมูลสาธารณะ

พึงระลึกไว้ว่าข้อมูลทุกอย่างที่ได้รับการส่งเข้ามา, โพสต์ หรือเปิดเผยต่อ SIEH และ/หรือในบล็อก PlayStation ของเรานั้น สามารถนำไปผลิตซ้ำ, เปิดเผย, ส่งต่อ, เผยแพร่, ถ่ายทอด หรือโพสต์ในที่อื่นได้ บริษัท SIEH, SIE Inc หรือบริษัทในเครือสามารถนำไอเดีย แนวคิด หรือเทคนิคที่คุณส่งให้, โพสต์ หรือเปิดเผย ตลอดจนทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา การผลิต และการตลาดของผลิตภัณฑ์ของเรา มาใช้งานได้โดยไม่ต้องให้ค่าตอบแทนกับคุณ หากคุณมีกรรมสิทธิ์ในสิ่งใดก็ตามที่คุณส่งเข้ามา, โพสต์ หรือเปิดเผย คุณได้ยินยอมให้บริษัท SIEH, SIE Inc และบริษัทในเครือมีสิทธิ์ที่จำเป็นในการนำสิ่งนั้นไปใช้งาน

ข้อมูลส่วนตัว

SIEH สามารถที่จะขอให้คุณให้ข้อมูลส่วนตัว ซึ่งหมายถึงข้อมูลที่ใช้ระบุตัวตนของบุคคลได้ เช่น ชื่อ, ที่อยู่, ที่อยู่อีเมล, ไอดีสำหรับลงชื่อเข้าใช้, รหัสผ่าน, ฯลฯ ผ่านเว็บไซต์นี้ได้ เพื่อที่จะให้คุณเข้าร่วมในกิจกรรมบางอย่าง ("ข้อมูลส่วนตัว") ข้อมูลส่วนตัวจะนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุโดย SIEH เท่านั้นเมื่อมีการร้องขอข้อมูลส่วนตัว หาก SIEH ต้องการนำข้อมูลส่วนตัวของคุณไปใช้งานเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ SIEH จะแจ้งวัตถุประสงค์ใหม่นั้นให้คุณทราบ SIEH จะใช้ความระมัดระวังอย่างมากในการดูแลรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัวและในการป้องกันการเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวโดยไม่ได้รับอนุญาตผ่านการใช้งานเทคโนโลยีและกระบวนการดำเนินงานภายในที่เหมาะสม

SIEH จะไม่ให้ข้อมูลส่วนตัวกับบุคคลที่สามโดยไม่ได้รับการยินยอมจากคุณ ยกเว้นในกรณีต่อไปนี้: (เนื้อหาในส่วนนี้ไม่มีผลกับข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตน เช่น ข้อมูลเชิงสถิติซึ่งไม่สามารถใช้ระบุตัวตนของบุคคลได้)

(1)กับบุคคลหรือบริษัทที่ SIEH ว่าจ้างให้ดำเนินการหรือให้การสนับสนุนในการดำเนินกิจกรรมหรือหน้าที่บางอย่าง (ในกรณีดังกล่าว SIEH จะกำหนดให้บุคคลหรือบริษัทนั้นๆ ดูแลรักษาข้อมูลส่วนตัวดังกล่าวอย่างเคร่งครัด รวมถึงไม่ให้นำข้อมูลดังกล่าวไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ นอกเหนือจากที่จำเป็น) หรือ

(2)เมื่อกำหนดตามกฎหมายหรือคำสั่งศาล

หากคุณต้องการตรวจสอบ แก้ไข หรือลบข้อมูลส่วนตัวของคุณ SIEH จะทำตามคำขอของคุณอย่างรวดเร็ว

การเป็นสมาชิก

คุณสามารถลงทะเบียนเป็นสมาชิกในเว็บไซต์นี้ได้ฟรี เพื่อที่จะรับผลประโยชน์จากการเป็นสมาชิกของเรา ซึ่งอาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การรับจดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ฟรีและข้อเสนอส่งเสริมการขาย ทั้งนี้ คุณต้องมีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไปจึงจะสามารถเป็นสมาชิกของเราได้ โดยคุณรับรองว่าคุณมีอายุ 18 ปีหรือมากกว่าเมื่อคุณได้ลงทะเบียนหรือใช้งานบริการสมาชิกของเรา SIEH ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธคำขอลงทะเบียนตามดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียวและไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม

คุณได้ให้ข้อมูลส่วนตัวของคุณกับ SIEH เมื่อสมัครเป็นสมาชิกกับเรา คุณแสดงความยินยอมอย่างชัดแจ้งให้ SIEH นำข้อมูลส่วนตัวของคุณที่เก็บรวบรวมไว้ไปใช้งานเพื่อวัตถุประสงค์ในการติดต่อสื่อสารกับคุณเรื่องผลประโยชน์ของการเป็นสมาชิก, ข้อเสนอส่งเสริมการขาย รวมถึงข้อมูลอื่นใดของโปรแกรมการเป็นสมาชิกที่สอดคล้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา คุณอนุญาตให้ SIEH ใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณร่วมกับบุคคลหรือบริษัทที่ SIEH ว่าจ้างให้ดำเนินการหรือให้การสนับสนุนเพื่อวัตถุประสงค์ที่กล่าวไว้ข้างต้น

SIEH ขอสงวนสิทธิ์ในการยุติการเป็นสมาชิกของคุณตามดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียวและไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม หากคุณต้องการยุติการเป็นสมาชิก กรุณาส่งคำขอเป็นลายลักษณ์อักษรมาที่ Sony Interactive Entertainment Hong Kong Limited, Suites 01-07, Level 16, Office Tower, Langham Place, 8 Argyle Street, Mongkok, Kowloon, Hong Kong

การสงวนสิทธิการรับประกัน

บริษัท SIEH และ/หรือ SIE Inc และ/หรือบริษัทในเครือ ไม่ให้การรับรองและการรับประกัน ทั้งโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ทั้งที่ชอบหรือมิชอบด้วยกฎหมาย ตลอดจนถึงการรับประกันหรือการรับรองเกี่ยวกับความถูกต้อง, ความน่าเชื่อถือ, ความสมบูรณ์, ความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์เฉพาะ, ความไม่ละเมิดสิทธิ์ของบุคคลที่สาม และ/หรือความปลอดภัยของเนื้อหาในเว็บไซต์นี้ และขอปฏิเสธโดยชัดแจ้งถึงการรับรองและการรับประกันใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่กล่าวมา ยกเว้นในขอบเขตที่ต้องห้ามตามกฎหมายที่บังคับใช้

บริษัท SIEH และ/หรือ SIE Inc และ/หรือบริษัทในเครือ จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ อันเนื่องมาจากการใช้งานหรือการเข้าถึง หรือการไม่สามารถใช้งานหรือเข้าถึงเว็บไซต์ได้ ยกเว้นในขอบเขตที่ต้องห้ามตามกฎหมายที่บังคับใช้

SIEH อาจเปลี่ยนแปลงและ/หรือปรับเปลี่ยนเนื้อหาในเว็บไซต์นี้ หรืออาจระงับหรือเลิกให้บริการที่จัดไว้ให้ผ่านเว็บไซต์นี้ได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า บริษัท SIEH หรือ SIE Inc หรือบริษัทในเครือจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายอันเนื่องมาจากการปรับเปลี่ยนหรือการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในเนื้อหา ยกเว้นในขอบเขตที่ต้องห้ามตามกฎหมายที่บังคับใช้

กฎหมายและเขตอำนาจศาลที่บังคับใช้

ให้บังคับใช้และตีความข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ตามกฎหมายของเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน เว้นแต่ได้แจ้งไว้เป็นอย่างอื่น ข้อโต้แย้งและข้อพิพาททั้งหมดอันเนื่องมาจากหรืออันเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ รวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ ให้ยื่นฟ้องต่อศาลของเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน

ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ไม่ได้มีเจตนาเพื่อจำกัดสิทธิ์ของคุณภายใต้กฎหมายการคุ้มครองผู้บริโภค ไม่ว่าจะทางหนึ่งทางใด หากเนื้อหาส่วนใดในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ใช้การไม่ได้, ตกเป็นโมฆะ หรือไม่มีอำนาจบังคับใช้ได้ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ให้ถือว่าเนื้อหาในส่วนนั้นๆ เป็นข้อบังคับที่แยกส่วนออกได้ และไม่กระทบต่อการมีผลบังคับได้ตามกฎหมายและอำนาจบังคับใช้ของเนื้อหาในส่วนที่เหลือ

ในกรณีที่ข้อกำหนดและเงื่อนไขในฉบับภาษาอังกฤษและภาษาจีนมีความคลาดเคลื่อน ให้ถือเอาฉบับภาษาอังกฤษเป็นหลัก