CE-36329-3

เกิดข้อผิดพลาดขึ้นกับซอฟต์แวร์ระบบ

  1. โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ติดตั้ง ซอฟต์แวร์ระบบ เวอร์ชันล่าสุดแล้วโดยเลือก การตั้งค่า > การอัปเดตซอฟต์แวร์ระบบ แล้วระบบจะรีสตาร์ท
  2. หากคุณไม่สามารถเข้าถึง การตั้งค่า ได้ โปรดอัปเดตซอฟต์แวร์ระบบโดยใช้ตัวเลือก 3 ของ Safe Mode
  3. หากเกิดข้อผิดพลาดขึ้นอีกครั้ง ให้สำรองข้อมูลที่บันทึกไว้และรีเซ็ตระบบ PS4 โดยไปที่ การตั้งค่า > การรีเซ็ต > รีเซ็ต PS4 หรือโดยใช้ตัวเลือก 6 ของ Safe Mode
  4. หากยังคงมีข้อผิดพลาดอยู่ โปรดติดต่อความช่วยเหลือของ PlayStation