CE-32869-8

ไม่สามารถเริ่มแอปพลิเคชันได้เนื่องจากข้อมูลไม่ถูกต้อง ฐานข้อมูลอาจได้รับความเสียหายบางส่วน

  1. เปิด PlayStation 4 ใน Safe Mode และเลือก 5 สร้างฐานข้อมูลใหม่
  2. ลองเปิดใช้งานแอป หากยังคงมีข้อผิดพลาดอยู่ ให้รีบูตระบบใน Safe Mode อีกครั้งและเลือก 3 อัปเดตซอฟต์แวร์ระบบ หรือ 5 สร้างฐานข้อมูลใหม่
  3. หากข้อผิดพลาดเกิดขึ้นเฉพาะกับบางแอปพลิเคชัน ให้ลบแอปนั้นโดยกดปุ่มตัวเลือกบนคอนโทรลเลอร์ของคุณขณะที่เลือกเน้นแอปนั้นบนหน้าหลัก และเลือก ลบ ติดตั้งแอปพลิเคชันอีกครั้งผ่าน PlayStation Store
  4. หากข้อผิดพลาดเกิดกับแอปพลิเคชันหลายแอปหรือทุกแอป ให้สำรองข้อมูลที่บันทึกไว้ใน การตั้งค่า > การจัดการข้อมูลแอปพลิเคชันที่บันทึกไว้ > ข้อมูลที่บันทึกไว้ในที่จัดเก็บระบบ และรีเซ็ตระบบ PlayStation 4 ที่ การตั้งค่า > การรีเซ็ต > รีเซ็ต PS4 > ด่วน