God of War Ragnarök – hjälpmedel

Upptäck över 70 hjälpmedel i God of War Ragnarök, som låter dig skräddarsy spelupplevelsen efter just dina behov.

 

Standardinställningar

God of War Ragnarök har fyra nya menystandardinställningar, som alla har två alternativ: ”some” (”lite”) eller ”full” (”fullständigt”). Välj dem för att ge några alternativ i menyn nya värden. Ändrade inställningar visas i blått. Du kan återställa alla ändrade värden genom att antingen använda standardinställningen ”off” (”av”) eller hålla in reset all-knappen (återställ allt-knappen).

Standardinställningar för syn

Alternativ: Off (av), some (lite), full (fullständigt)

 • Tillämpar några standardinställningar för dig som har nedsatt syn. Bland annat justeras följande:
  • Navigation assist (navigeringshjälp)
  • Puzzle timing (pusseltajming)
  • Puzzle aim assist (sikteshjälp vid pussel)
  • Lock-on (sikte)
  • Recenter camera on attack (återjustera kamera vid attack)
  • Auto pickup (automatisk upplockning)
  • Traversal assist (förflyttningshjälp)
  • Mini-game style (minispelsstil)
  • Audio cues (ljudsignaler)
  • Stun grab enemies (lamslagningsgrepp på fiender)
  • High contrast HUD (hög kontrast på gränssnittet)
  • UI text size (gränssnittstextens storlek)
  • Icon, subtitle and caption size (storlek på ikoner och undertext)

Standardinställningar för hörsel

Alternativ: Off (av), some (lite), full (fullständigt)

 • Tillämpar några standardinställningar för dig som har nedsatt hörsel. Bland annat justeras följande:
  • Subtitles (undertext)
  • Captions (undertext för ljud)
  • Direction indicators (riktningsindikatorer)
  • Speaker Names (namn på talare)
  • Subtitle and caption background (ikon- och undertextbakgrund)
  • Subtitle and caption blur (oskärpa för ikoner och undertext)

Standardinställningar för minskade rörelser

Alternativ: Off (av), some (lite), full (fullständigt)

 • Tillämpar några standardinställningar för dig som är känslig för snabba rörelser och skakningar med handkamera. Bland annat justeras följande:
  • Camera sway (kamerasvajighet)
  • Camera shake (kameraskakning)
  • Cinematic smoothing (utjämnade filmsekvenser)
  • Persistent dot (fast punkt)
  • Motion blur (rörelseoskärpa)
  • Film grain (filmkornighet)
  • Strafe assist (hjälp att gå i sidled)
  • Recenter on attack (återjustera vid attack)
  • Aim sensitivities (sikteskänslighet)
  • Camera rotation speeds (hastighet för kamerarotation)

Standardinställningar för motorikhjälpmedel

Alternativ: Off (av), some (lite), full (fullständigt)

 • Tillämpar några standardinställningar för dig som har en fysisk funktionsnedsättning eller rörelsenedsättning. Bland annat justeras följande:
  • Puzzle timing (pusseltajming)
  • Puzzle aim assist (sikteshjälp vid pussel)
  • Navigation assist (navigeringshjälp)
  • Controller visualization (visualisering av handkontroll)
  • Repeated button presses (upprepade knapptryckningar)
  • Menu holds (hålla in menyknappar)
  • Sprint and mini-game style (spring- och minispelsstil)
  • Stun grab enemies (lamslagningsgrepp på fiender)
  • Rage mode (Rage-läget)
  • Lock-on (sikte)
  • Recenter camera on attack (återjustera kamera vid attack)
  • Aim and block toggle (sikte och blockering på/av)
  • Auto pickup (automatisk upplockning)
  • Traversal assist (förflyttningshjälp)
  • Evade style (väjningsstil)

Ändrad inställningsindikator

Alternativ: automatiskt

 • Inställningar som ändras från standardvärdet visas i blått så att man snabbt ser vad som justerats.

Alternativa kontroller

Santa Monica Studio har tagit till sig av spelarnas återkoppling och gjort om kontrollanpassningen med nya sätt att komma åt viktiga förmågor och alternativa inmatningsmetoder till lite klurigare handlingar. Med nya styrplattsgenvägar, inmatningsmetoder, kontrollstandardinställningar och anpassade scheman får du full kontroll över hur du spelar. 

Handkontrollsjusteringar och knappbindningar

Kontrollanpassning

Alternativ: Bind om med hjälp av ett manöverbaserat system för 14 unika spelarknappar.

 • Bind om och anpassa alla kontroller.

Kontrollschema

Alternativ: Default (standard), Inverted (inverterat), Classic (klassiskt), Left-Handed (vänsterhänt), Right-Handed (högerhänt), Survivalist (överlevare), Assassin (lönnmördare), Custom 1 (anpassat 1), Custom 2 (anpassat 2), Custom 3 (anpassat 3).

 • Bind om och anpassa alla kontroller.

Handkontrollsvibration

Alternativ: Reglage från 0 till 10

 • Justera handkontrollens vibrationsstyrka.

Styrplattsknappen (öppna menyn)

Alternativ: Left/right entry (vänster/höger för att öppna), Press/hold entry (tryck/håll in för att öppna), Weapons (vapen), Screen Only (endast skärm), Map Only (endast karta).

 • Ändra hur styrplattsknappen öppnar menyerna.

Genvägar för styrplatssvepning

Alternativ: Off (av), Navigation Assist (navigeringshjälp), HUD Toggle (gränssnitt på/av), High Contrast Display (högkontrastvisning), Spartan Rage, Quick Turn (snabbvändning), Shield Strike (sköldattack).

 • Binder knappmanövrar till någon av de fyra svepriktningarna. Svepriktningarna är komplement till den huvudsakliga inmatningsmetoden. Genvägar går att binda till mer än en riktning.

Vänster- och högerspaken

Alternativ: Default (standard), Inverted (inverterat).

 • Välj Default (standard) för att flytta karaktären med vänsterspaken och kameran med högerspaken eller Inverted (inverterat) för det motsatta.

Klättringsstyrning

Alternativ: Default (standard) eller Camera (kamera)

 • Slå på inställningen för att förflytta dig lodrätt på ett annat sätt när du klättrar.
  • Default (standard): Du klättrar i riktningen du trycker in.
  • Camera (kamera): Du rör dig i kamerans riktning när du trycker framåt. Om du till exempel trycker framåt medan du tittar nedåt klättrar du ner ett steg.
 • Alternativet Camera (kamera) passar för dig som använder navigeringshjälp för att flytta kameran i målets riktning.

Quick turn (snabbvändning)

Alternativ: Off (av), Hold Block [L1] + Bare Hands Button [Down Directional Button] (håll in blockering [L1] + handgemängsknappen [nedåtknappen]), Hold Back on Move Stick + Press Sprint Button [R3] (dra rörelsespaken bakåt + tryck på springknappen [R3]).

 • Aktivera Quick Turn (snabbvändning) för att rotera kameran 180 grader så att du ser vad som händer bakom dig. Det här går även att ha som svepningsgenväg på styrplattan.

Spartan Rage (spartanvrede)

Alternativ: Sprint [L3] + Lock On [R3] (spring [L3] + sikta [R3]), Evade [X] + Interact [O] (väja [X] + interagera [O]).

 • Välj en knappkonfiguration för aktivering av Spartan Rage (spartanvrede). Det här går även att ha som svepningsgenväg på styrplattan.

Stun Grab Enemies (lamslagningsgrepp på fiender)

Alternativ: Press Lock-On [R3] (tryck på siktesknappen [R3]), Hold Interact [Circle] (håll in interaktionsknappen [cirkel]), Move Stick (rörelsespaken).

 • Lock-on Button [R3 – Default] (siktesknappen [R3 som standard]): Tryck på siktesknappen när du är inom en lamslagen fiendes räckhåll för att utföra ett lamslagningsgrepp.
 • Hold Interact [Circle] (håll in interaktionsknappen [cirkel]): Tryck på interaktionsknappen när du är inom en lamslagen fiendes räckhåll för att utföra ett lamslagningsgrepp.
 • Move Stick (rörelsespaken): Tryck in rörelsespaken och gå/spring i en lamslagen fiendes riktning för att utföra ett lamslagningsgrepp automatiskt.

Skills Navigation (färdighetsnavigering)

Alternativ: Default (standard), riktningsknapparna

 • Byt mellan [Movement Button], fri markör och riktningsknapparna som metod för att röra dig inom menyn Skills Tree (färdighetsträdet).

Weapon Sheathing (lägga undan vapen)

Alternativ: Default (standard), Weapon Toggle (byta vapen)

 • Välj hur du lägger undan vapen:
  • Default (standard): Använd Bare Hands Button [Down Directional Button] (handgemängsknappen [nedåtknappen]) för att lägga undan vapnet du för närvarande använder.
  • Weapon Toggle (byta vapen): När du trycker på en vapenknapp byter du mellan att utrusta och lägga undan vapnet.

Hold and presses (Håll in och tryck snabbt)

Santa Monica Studio har varit väldigt måna om att göra svåra handlingar mindre uttröttande och därför sett till att många handlingar har alternativa inmatningsmetoder istället för att behöva hålla in länge eller trycka snabbt.  

Repeated button presses (upprepade knapptryckningar)

Alternativ: Tap (trycka) eller Hold (håll in)

 • Handlingar som kräver flera tryck kan göras antingen genom att trycka snabbt eller hålla inne den angivna knappen.
  • TAP (tryck) (standard): Tryck på knappen snabbt för att komma vidare.
  • HOLD (håll in): Håll in knappen för att komma vidare.

Block style (blockeringsstil)

Alternativ: Hold (håll in) eller Toggle (av/på)

 • Byt inmatningsmetod för blockering.
  • HOLD (håll in) (standard): Håll in blockeringsknappen [L1] för att blockera. Släpp för att sluta blockera.
  • TOGGLE (av/på): Tryck på blockeringsknappen [L1] för att blockera. Tryck på blockeringsknappen [L1] igen för att sluta blockera.

Aiming Style (siktesstil)

Alternativ: Hold (håll in) eller Toggle (av/på)

 • Ändra hur du siktar.
  • HOLD (håll in) (standard): Håll in [L2] för att sikta. Släpp för att sluta sikta.
  • TOGGLE (av/på)(standard): Tryck på [L2] för att sikta. Tryck på [L2] igen för att sluta sikta.

Evade style (väjningsstil)

Alternativ: Hold (håll in) eller Toggle (av/på) – i spelet är det här utskrivet som Default (standard), Default+, (standard+) och Tap Roll (tryck för att rulla).

 • Ändra hur du väjer.
  • DEFAULT (standard)(Standard): Tryck för att väja åt sidan, dubbeltryck för att följa upp med en enkel rullning.
  • DEFAULT+ (standard+): Tryck för att väja åt sidan, dubbeltryck för att följa upp med en rullning. Fortsätt hålla in för att fortsätta väja och rulla.
  • TAP ROLL (tryck för att rulla): Tryck för att väja och sen rulla automatiskt. Fortsätt hålla in för att fortsätta väja och rulla.

Neutral Evade (neutral väjning)

Alternativ: Off (av), On (på)

 • Använd Evade Button (väjningsknappen) [O] för att väja bakåt när ingen riktning trycks in.

Evade Assist (hjälp att väja)

Alternativ: Off (av), On (på)

 • Ger mer immunitet vid väjning.
  (Note: Evade Assist is NOT available in No Mercy or God of War difficulties.) (Obs! Hjälp att väja är EJ tillgängligt på Visa ingen nåd- eller God of War-svårighetsgraden)

Sprint (springa)

Alternativ: Tryck på Sprint Button (springknappen) [L3], Hold Evade (håll in väjning) [X], Auto (automatisk).

 • Välj hur du springer. Inmatningar där du trycker och håller in kan bindas om.

Delay Auto Sprint (fördröjning av automatiskt springande)

Alternativ: 0,0–5,0

 • Anpassar hur lång tid det tar innan Auto Sprint (automatiskt springande) aktiveras. Vid lägre inställningar börjar man springa efter kortare avstånd. Vid högre inställningar tar det längre tid innan man börjar springa.

Menu Holds (hålla in menyknappar)

Alternativ: Default (standard), Fast (snabb)

 • Anpassar hur lång tid en knapp måste tryckas in i en meny för att genomföra särskilda handlingar som att tillverka saker eller använda XP.
  • Default (standard): Håll in knappen hela tiden som krävs för att bekräfta handlingen.
  • Fast (snabb): Sänk tiden som knappen måste hållas in för att bekräfta handlingen.

Hjälp

Utforska en rad olika hjälpalternativ för vanliga handlingar i spelet. Få hjälp med allt från svåra strider till kluriga pussel och få tiden du behöver för att hinna sikta eller tänka efter. Funktionerna Auto pickup (automatisk upplockning) och Auto Equip (automatisk utrustning) har också lagts till, vilket gör det smidigt att plocka upp saker och hantera din utrustning.

Sikteshjälp

Alternativ: Off (av), Classic (klassisk), Classic+ (klassisk+)

 • Den här funktionen styr kameran med målfriktion och hjälp att gå i sidled när du siktar.
  • Classic (klassisk): Pekar kameran mot det närmsta målet i förhållande till siktesikonen.
  • Classic (klassisk): Pekar kameran mot det närmsta målet i förhållande till siktesikonen från vilken punkt som helst på skärmen.

Puzzle aim assist (sikteshjälp vid pussel)

Alternativ: Off (av), On (på)

 • Får siktesikonen att hoppa till rätt plats när du siktar under ett pussel.

Lock-on Camera (Sikteslås)

Alternativ: Off (av), Classic (klassisk), Auto-Target (autosikte), Auto-Target+ (autosikte+)

 • Använd Lock-on Button (sikteslåsknappen för att aktivera och använd Move Stick (rörelsespaken) för att byta mål. Sikteslåset håller fienden centrerad i kameravyn tills något händer som bryter låset.
  • Classic (klassisk): Sikteslåset håller fienden i sikte tills den dör. Sikteslåset släpps också tillfälligt när spelaren siktar. Mål kan bryta sig ur sikteslåset med särskilda rörelser eller genom att gå utom räckhåll.
  • Auto-Target (autosikte): Sikteslåset kvarstår medan du siktar och byter till ett nytt mål på skärmen när det aktuella målet dör. När du siktar kan du svepa för att sikta in dig på specifika delar av vissa fiender. Autosiktet hittar ett mål på nytt strax efter att sikteslåset bryts av speciella rörelser.
  • Auto-Target+ (autosikte+): Utöver alla funktionsinställningar för Auto-Target (autosikte) kan du även sikta in dig på fiender utanför skärmen.

Strafe assist (hjälp att gå i sidled)

Alternativ: On (på), Off (av)

 • Kameran spårar automatiskt grupper av fiender när du går i sidled.

Motion Sensor Function Aiming Activation (aktivering av rörelsesensorsiktning)

Alternativ :Off (av), Aiming (sikte)

 • Aktivera rörelsesensorbaserade handkontrollsrörelser för att styra kameran medan du siktar.

Puzzle timing (pusseltajming)

Alternativ: Default (standard), Extended (utökat), Extended+ (utökat+)

 • Ger dig mer tid att klara pusslen i omgivningarna. Det skulle kunna innebära att pusselföremål saktas ned och/eller att pussellösningstiden utökas.

Horizontal (horisontell) / Vertical Speed (vertikal fart) – Motion Sensor Function Aiming (rörelsesensorsiktning)

Alternativ: 0.1-3.0 slider (reglage från 0,1 till 3,0)

 • Anpassa hastigheten som kameran vänder sig med via rörelsesensorsiktning

Acceleration – Motion Sensor Function Aiming (rörelsesensorsiktning)

Alternativ: 0-10 slider (reglage från 0 till 10)

 • När du siktar kommer de snabbare hastigheter som upptäcks av rörelsesensorsiktningen att förbättra kamerarörelserna. Rör du dig snabbt kommer kameran röra sig mer, rör du dig långsamt rör sig kameran mindre.

Reduce Small Motions (reducera mindre rörelser) – Motion Sensor Function Aiming (rörelsesensorsiktning)

Alternativ: 0-30 slider (reglage från 0 till 30)

 • När du siktar reduceras kamerarörelserna om kontrollen roterar saktare än den här hastigheten (grader per sekund) om rörelsesensorsiktning har aktiverats. Det här kan hjälpa till att kompensera för oavsiktliga kamerarörelser från knapptryckningar och annat.

Mini-game style (minispelsstil)

Alternativ: Precision, Single Button (en knapp), Auto

 • Change the method used to complete precision mini games (byt metoden som används för att klara precisionsminispel):
  • Precision: Move in a specified direction to complete the mini-game. (rör dig i en specifik riktning för att klara minispelet)
  • Single Button (en knapp): Press a single button for each required action in the mini-game. (tryck på en knapp för varje enskild funktion i minispelet)
  • Auto: After initiating a mini-game, it is completed automatically. (efter att du startat ett minispel så klaras det automatiskt)

Miniboss Checkpoints (miniboss-kontrollpunkter)

Alternativ: Off (av), On (på)

 • När du dödats av en miniboss (en uråldrig, alltså) så har den mindre hälsa när du startar om striden om den skadats tillräckligt innan spelaren dog. (Obs! Miniboss-kontrollpunkter är EJ tillgängliga i Visa ingen nåd- eller God of War-svårighetsgraden.)

Auto Equip Feature (autoutrustningsfunktion)

Alternativ: Activated in Weapons and Armor Menus (aktiveras i vapen- och rustningsmenyerna)

 • Tryck på autoutrustningsknappen i vapen- och rustningsmenyerna och välj ett attribut för att automatiskt tilldela Kratos utrustning. Den här funktionen kommer prioritera utrustning som ger Kratos den största kraftnivå-ökningen, baserat på det valda attributet.

Auto Pick-Up (automatisk upplockning)

Alternativ: Off (av), Essentials (nödvändigt), Economy (ekonomi), Full (allt)

 • Plocka upp olika föremål automatiskt när du närmar dig.
  • Nödvändigt: Picks up health, rage, and other stones when needed. (Plockar upp hälsa, ilska och andra stenar när det behövs.)
  • Ekonomi: Plockar upp hacksilver, resurser och loot utanför strider.
  • Allt: Kombinerar både nödvändigt- och ekonomi-inställningarna.

Recenter Camera on Attack (återjustera kamera vid attack)

Alternativ: Off (av), Classic (klassisk), Priority (prio), Priority+ (prio+)

 • Kameran förflyttar sig automatiskt bakom spelaren när närstridsattacker används.
  • Klassisk: Recenter the camera when hitting an enemy with melee attacks. (Centrera kameran när närstridsattacker träffar en fiende.)
  • Prio: Recenters the camera towards the nearest on-screen enemy when swinging a weapon or on parry. (Centrera kameran på närmaste fiende som befinner sig på skärmen när du svingar ett vapen eller parerar.)
  • Prio+: Recenters the camera towards the nearest enemy when swinging a weapon or on parry, including off screen enemies. (Centrera kameran på närmaste fiende när du svingar ett vapen eller parerar, även fiender som inte syns på skärmen.)

Subtitle and captions (ikoner och undertext)

Val för ikoner och undertext följer en standard som tagits fram för film och tv och försäkrar att spelarna får en otrolig upplevelse oavsett om ljudet är på eller inte.

Subtitles (undertext)

Alternativ: Off (av), On (på)

 • Visar undertext för talad dialog.

Subtitle and caption blur (oskärpa för ikoner och undertext)

Alternativ: Off (av), On (på)

 • Gör bakgrunden suddig bakom undertexter och ikoner för att förbättra läsbarheten.
  (Note: This can be combined with the Subtitle and Caption Background feature.) (Obs! Det här kan kombineras med ikon- och undertextbakgrund-funktionen.)

Subtitle and caption background (ikon- och undertextbakgrund)

Alternativ: None (ingen), Light (ljus), Dark (mörk)

 • Visar en mörk bakgrund bakom undertexten för att göra den lättare att läsa.
  • Ljus: Add a low opacity black box behind the text for slight contrast. (Lägg till en genomskinlig svart ruta bakom texten för bättre kontrast.)
  • Mörk: Add a high opacity black box behind text high contrast. (Lägg till en lätt genomskinlig svart ruta bakom texten för bättre kontrast.)

Direction indicators (riktningsindikatorer)

Alternativ: Off (av), On (på)

 • Aktiverar en pil intill undertexterna som visar var på skärmen ljudet kommer ifrån vad gäller talad dialog och ljud som inte är tal. Högtalare som syns på skärmen kommer inte ha riktningsindikatorer med sina dialogundertexter.

Speaker Names (namn på talare)

Alternativ: Off (av), On (på)

 • Visar namnet på den person som talar.

Caption color (färg på undertexter för ljud)

Alternativ: Off (White) (av (vit)), Cyan, Green (grön), Yellow (gul), Pink (rosa), Orange, Purple (lila), Blue (blå)

 • Välj färg på undertext för ljud som inte är dialog.

Speaker color (färg på talarnamn)

Alternativ: Off (White) (av (vit)), Cyan, Green (grön), Yellow (gul), Pink (rosa), Orange, Purple (lila), Blue (blå)

 • När funktionen Speaker Names (namn på talare) är aktiv visas namnet i en unik färg.

Subtitle color (färg på undertexter)

Alternativ: Off (White) (av (vit)), Cyan, Green (grön), Yellow (gul), Pink (rosa), Orange, Purple (lila), Blue (blå)

 • Välj färg på dialogundertexter.

Captions (undertext för ljud)

Alternativ: Off (av), On (på)

 • Visa undertexter för ljud som inte är dialog och beskrivningar.

Storlek på undertexter och textning för hörselskadade

Alternativ: Default (standard), Large (stor), X-Large (extra stor)

 • Justerar storleken på undertexter och ljudbeskrivningstext.
Default subitles (standardundertexter)
Large subtitles (stora undertexter)
Extra large subtitles (extra stora undertexter)

Visual aids (visuella hjälpmedel)

God of War Ragnarök har inställningar som låter spelaren se viktiga saker tydligt även om denne sitter långt från skärmen eller har nedsatt syn. Det finns många olika inställningar som gör viktig information på skärmen tydlig, oavsett om det handlar om att läsa dialogtext, strider med flera fiender eller att jaga värdefulla samalrföremål. 

Default UI text size (Standardstorlek på gränssnittstext)
XXL UI text size (XXL-storlek på gränssnittstext)

Icon size (ikonstorlek)

Alternativ: Small, (liten), Default (standard), Large (stor), X-Large (extra stor)

 • Öka (eller) minska storleken på knappikoner i spelet, prompter, fienders hälsomätare, kartikoner och sikteslåsningsindikatorer så långt det är möjligt
Default icon (Standardikon)
Small icon (Liten ikon)
Large icon (Stor ikon)
Extra large icon (extra stor ikon)

UI Text Size (gränssnittstextens storlek)

Alternativ: Default (standard), Large (stor), X-Large (extra stor), XX-Large (ännu större)

 • Ökar gränssnittstexten så den blir lättare att läsa, så långt det är möjligt. (Obs! Den här inställningen är separat från inställningen Subtitle and Caption Size (Storlek på undertext och ljudbeskrivningar).)

UI color correction (färgkorrigering för gränssnitt)

Alternativ: Default (standard), Set 1 (uppsättning 1), Set 2 (uppsättning 2), Set 3 (uppsättning 3)

 • Välj en uppsättning färger till viktiga gränssnittselement i spelvärlden, som Block Break- (blockeringsbrytande) eller Unblockable- (oblockeringsbar).

Axe Reflect Visual (yxstudsvisualisering)

Alternativ: Off (av), On (på)

 • Visar en båge som reflekteras från vissa pusselytor för att visa hur en yxa studsar.

Filter strength (Filterstyrka)

Alternativ: 1–10

 • Justera intensiteten på helskärmsfärgfiltren.

Visualization contrast (Visualiseringskontrast)

Alternativ: Light (ljus), Medium (mellan), Dark (mörk)

 • Ändra ogenomskinligheten på handkontrollsvisualiseringen:
  • Light (ljus): Endast konturer och markeringar.
  • Medium (mellan): En något genomskinlig svart bakgrund läggs till.
  • Dark (mörk): En ogenomskinlig svart bakgrund läggs till.

High contrast HUD (hög kontrast på gränssnittet)

Alternativ: Off (av), On (på)

 • Ger gränssnittselement en mörk bakgrund som skapar kontrast.

High Contrast Cinematics (Hög kontrast i filmsekvenser)

Alternativ: Off (av), On (på)

 • Välj om högkontrastfärger ska visas under filmsekvenser.

Minska blinkande ljus

Alternativ: Off (av), On (på)

 • Minska blinkande under moment med blinkande helskärmseffekter (t.ex. förmågeeffekter i Flash Bang-stil).

Individuella färgval i 10 kategorier

 • Alternativ:    
  • Kratos color (Kratos-färg)
  • Atreus color (Atreus-färg)
  • Boss/Miniboss color (Boss-/miniboss-färg)
  • Enemy color (fiendefärg)
  • NPC color (NPC-färg)
  • Target color (målfärg)
  • Interact color (interaktionsfärg)
  • Hazard color (farofärg)
  • Traversal markings (förflyttningsmarkerare)
  • Bakgrundsfärg
 • Tilldela individuella färger till valfri kombination av kategorier för att skapa ett eget högkontrastläge.

Färgfilter

Alternativ: Off (av), Red-Green (rödgrönt), Green-Red (grönrött), Blue-Yellow (blågult)

 • Tillämpar ett helskärmsfilter på föremål i spelet. Filtret använder färgskiftning för att minska användningen av vissa färgspektran (även kallat Daltonisering).

Controller visualization (visualisering av handkontroll)

Alternativ: Off (av), On (på)

 • Aktiverar visning av en handkontroll och knapptryck när du spelar.
  Den göms automatiskt i menyer och filmsekvenser.

High Contrast Display Preset (förinställning för högkontrast)

Alternativ: Off (av), General (allmänt), Red-Green (rödgrönt), Green-Red (grönrött), Blue-Yellow (blågult), Collector (samlare), Danger (fara), Lighting (belysning)

 • Välj en högkontrastförinställning för att tillämpa en förvald färgpalett på ett antal kategorier samtidigt eller använda alternativen nedan för att ställa in kategorier individuellt. Högkontrastläget justerar färgmättnaden för karaktärer och föremål för att göra dem lättare att se. (Obs! När det här kombineras med en High Contrast Display Swipe (högkontrastsvepning) kan det här läget slås på och av när du vill under spelets gång. Det här alternativet stängs av automatiskt i karaktärsmenyer.)

Motion reduction (minskade rörelser)

God of War Ragnarök har inställningar som ger dig en smidigare spelupplevelse, bland att minska kameraskakningar eller aktivera en fixerad prick på skärmen.

Camera shake (kameraskakning)

Alternativ: Reglage från 0 till 10

 • Justera intensiteten för korta, högfrekventa och plötsliga kamerarörelser. De här rörelserna inträffar oftast under strid.

Ambient camera sway (kamerasvajighet)

Alternativ: Reglage från 0 till 10

 • Ställer in intensiteten på långsamma, handhållna och andra loopande kamerarörelser när du spelar. De här rörelserna inträffar oftast när du står still eller går runt. (Obs! Påverkar inte filmsekvenser.)

Motion blur (rörelseoskärpa)

Alternativ: Reglage från 0 till 10

 • Justerar intensiteteten på rörelseoskärpan.

Film grain (filmkornighet)

Alternativ: Reglage från 0 till 10

 • Ställer in mängden filmkornighet.

Presistent center dot (fast mittpunkt)

Alternativ: Off (av), Small (liten), Medium (mellanstor), Large (stor)

 • Visar en beständig punkt i mitten av skärmen med flera olika storleksalternativ.

Presistent center dot color (färg på fast mittpunkt)

Alternativ: White (vit), Black (svart), Blue (blå), Green (grön), Purple (lila), Red (röd), Yellow (gul)

 • Ställ in färgen på den fasta mittpunkten.

Cinematic smoothing (utjämnade filmsekvenser)

Alternativ: Off (av), On (på)

 • Jämna ut kamerarörelser för att minska skakning och svajighet från handhållna kamerarörelser under filmsekvenser, så långt det är möjligt.

Navigering och utforskning

Det är viktigt att kunna ta sig runt världen när du ger dig ut på äventyr. Med de nya Navigation Assist- (navigeringshjälp) och Traversal Assist-alternativen (förflyttningshjälp) blir det lätt för dig att förflytta dig runt världen.    

Navigation assist (navigeringshjälp)

Alternativ: Off (av), On (på)

 • Tryck på låsningsknappen för att rikta kameran mot nästa destination i berättelsen, eller en destination du själv valt på kartan, när du inte är i strid. (Obs! Navigation Assist (navigeringshjälp) kan kombineras med svepaktivering.)

Traversal assist (förflyttningshjälp)

Alternativ: Off (av), Auto, Auto+

 • Ta dig över föremål och hinder med enbart rörelsespaken, vilket minskar antalet knapptryck som krävs för att klättra över föremål och kanter.
  • Auto: Innefattar att klättra över föremål, hoppa över hål och klättra ner från kanter.
  • Auto+: Lägger till att krypa, tränga sig genom skrevor och klättringspunkter bland de handlingar som ingår i Auto.

Audio cues and screen reader (ljudsignaler och skärmläsare)

God of War-serien får nu två nya funktioner som hjälper spelare med nedsatt syn. Audio Cues (ljudsignaler) spelas när vissa händelser inträffar och informerar därmed spelaren om att vissa handlingar går att utföra. Funktionen Screen Reader (skärmläsare, finns enbart på engelska) hjälper spelare att navigera genom ett urval av menyer och lära sig spelets grunder. 

Audio Cues (ljudsignaler)

Alternativ: Off (av), On (på)

 • Spelar ytterligare ljud (eller talade beskrivningar) som svarar mot vissa strids- och förflyttningshandlingar. (Obs! Se Audio Cue Glossary (listan över ljudsignaler) för att höra alla signaler som finns.)

Screen Reader for select key menus (Skärmläsare för utvalda menyer, endast engelska)

Alternativ: Off (av), On (på)

 • Aktiverar uppläsning av utvald text på skärmen (endast engelska). Funktionen Screen Reader (skärmläsare) fungerar på följande skärmar: 
  • Start Screen (startskärmen)
  • Onboarding Menu (introduktionsmenyn)
  • Options Menu (alternativmenyn)
  • Tutorials Menu (handledningsmenyn)
  • Realm Selection Menu (världsvalmenyn)
  • Auto-equip Menu (autoutrustningsmenyn)
 • Gå till menyn  Audio Volumes (ljudvolym)  för att justera volymen på skärmläsaren.

Audiotuning (ljudjustering)

Justera spelets ljud så att det passar just dina förutsättningar, genom att exempelvis förstärka röster eller placera dialog i mittenkanalen, och se till att det låter perfekt för just dig.

Global (globalt)

Alternativ: Reglage från 0 till 10

 • Justerar maxvolymen för alla ljud i spelet.

Effects (effekter)

Alternativ: Reglage från 0 till 10

 • Ändra volymen på ljudeffekter.

Dialogue (dialog)

Alternativ: Reglage från 0 till 10

 • Ändra volymen på dialoger.

Music (musik)

Alternativ: Reglage från 0 till 10

 • Ändra volymen på musik.

Controller speaker (handkontrollens högtalare)

Alternativ: Reglage från 0 till 10

 • Justera volymen på handkontrollens högtalare.

Accessibility audio cues (hjälpande ljudsignaler)

Alternativ: Reglage från 0 till 10

 • Justera volymen på de hjälpande ljudsignalerna.
  (Obs! Audio Cues (ljudsignaler) finns i menyn Audio & Subtitles (ljud och undertexter) och menyn Accessibility (hjälpmedel).)

Screen Reader volume (skärmläsarvolym)

Alternativ: Reglage från 0 till 10

 • Justera volymen på text-till-tal (endast engelska).

Audio Cue glossary (lista över ljudsignaler)

Alternativ: I alternativmenyn

 • Bläddra mellan och lyssna på olika ljudsignaler som kan höras under spelet.

Audio panning (ljudriktning)

Alternativ: Reglage från -5 till 5

 • Justerar ljudets vänster-/högerriktning.

Center pan dialogue (dialog i mittenkanalen)

Alternativ: Off (av), On (på)

 • All karaktärsdialog spelas i mittenkanalen när det här alternativet är aktiverat. Det här tar bort all riktnings- och surroundinformation, vilket gör ljudet mindre stämningsfullt men gör det lättare att höra vad som sägs.

Voice boost (röstförstärkning)

Alternativ: Off (av), On (på)

 • Justerar ljudmixen för att göra dialog en tydligare. (Obs! Det här kan påverka hur väl musik och ljudeffekter hörs när karaktärerna talar.)

Mono-Audio system integrated support (integrerat stöd för monoljud)

Alternativ: Auto Detect (upptäck automatiskt)

 • Upptäck användning av monoljud i PlayStations inställningar och tillämpa det i spelet.

HUD (gränssnitt)

Gränssnittsalternativen från God of War (2018) återvänder och nu kan du slå på eller av de här elementen med en enkel svepning.

Compass (kompass)

Alternativ: On (på), Swipe (svep), Off (av)

 • Visa kompassen högst upp på skärmen.
  • On (på) (standard): Spelet avgör när kompassen visas och döljs.
  • Swipe (svep): Kompassen slås på eller stängs av genom en svepning.
  • Off (av): Kompassen visas oftast inte.

Enemy Health Bars (fienders hälsomätare)

Alternativ: On (på), Swipe (svep), Off (av)

 • Visar ett element ovanför fienders huvud som visar nivå, hälsa, lamslagning och statuseffekter.
  • On (på) (standard): Spelet avgör när fienders hälsomätare visas och döljs.
  • Swipe (svep): Fienders hälsomätare slås på eller stängs av genom en svepning.
  • Off (av): Fiendes hälsomätare visas inte under strid.

Boss Health Bars (bossars hälsomätare)

Alternativ: On (på), Swipe (svep), Off (av)

 • Visar en bosshälsomätare högst upp på skärmen när du slåss med en boss eller miniboss.
  • On (på) (standard): Spelet avgör när bossars hälsomätare visas och döljs.
  • Swipe (svep): Bossars hälsomätare slås på eller stängs av genom en svepning.
  • Off (av): Bossars hälsomätare visas inte under strid.

Enemy Off-screen indicator (indikator för fiender utanför skärmen)

Alternativ: On (på), Swipe (svep), Off (av)

 • Visar en indikator runt Kratos som lyser och pekar för att visa varifrån en attack kommer och vilken typ av attack det är.
  • On (på) (standard): Spelet avgör när indikatorn för fiender utanför skärmen visas och döljs.
  • Swipe (svep): Indikatorn för fiender utanför skärmen slås på eller stängs av genom en svepning.
  • Off (av): Indikatorn för fiender utanför skärmen visas inte under strid.

Combat HUD (stridsgränssnitt)

Alternativ: On (på), Swipe (svep), Off (av)

 • Visa hälsa, vrede eller andra stridsrelaterade element i gränssnittet.
  • On (på) (standard): Spelet avgör när stridsgränssnittet (hälsa, vrede, osv.) visas och döljs.
  • Swipe (svep): Stridsgränssnittet slås på eller stängs av genom en svepning.
  • Off (av): Stridsgränssnittet visas oftast inte.

Gameplay notifications (spelaviseringar)

Alternativ: On (på), Swipe (svep), Off (av)

 • Låter allmän spelinformation som föremål, uppdrag och upplåsningsbara saker visas i gränssnittet.
  • On (på) (standard): Spelet avgör när Gameplay Notifications (spelaviseringar om föremål, uppdrag, osv.) visas och döljs..
  • Swipe (svep): Gameplay Notifications (spelaviseringar) slås på eller stängs av genom en svepning.
  • Off (av): Gameplay Notifications (spelaviseringar) visas oftast inte.

Aim Reticle (siktesikon)

Alternativ: On (på), Swipe (svep), Off (av)

 • Visar en siktesikon på skärmen som visar vart spelaren siktar.
  • On (på) (standard): Spelet avgör när siktesikonen visas och döljs.
  • Swipe (svep): Siktesikonen slås på eller stängs av genom en svepning.
  • Off (av): Siktesikonen visas oftast inte.

Game difficulty (spelsvårighet)

Slutligen har Santa Monica Studio utökat urvalet av stridssvårighetsgrad med en ny nivå som gör det mer flexibelt.

Challenge (utmaning)

Alternativ: Story (berättelse), Grace (behaglight), Balance (balanserat), No Mercy (ingen nåd), God of War

 • Justerar spelets övergripande stridssvårighetsgrad.
  • Give Me a Story (ge mig en berättelse): För de som vill ha en upplevelse som inte fokuserar på strider.
  • Give Me Grace (ge mig något behagligt): För spelare som vill fokusera främst på berättelsen men även vill ha lite fokus på strider.
  • Give Me Balance (ge mig något balanserat): Lika mycket fokus på strid som övriga spelmoment.
  • Give Me No Mercy (ge mig ingen nåd): För de som vill ha mer krävande strider.
  • Give Me God of War (ge mig God of War): För de som vill ha det så svårt som möjligt. God of War-läget kan bara väljas när du startar ett nytt spel från startmenyn.

Lessons Learned Codex (lektionskodex)

 • Se tips och lektioner i kodexen när du vill, bland annat information om strider, utforskning och ny spelmekanik.

Ett meddelande från Santa Monica Studio

”Hela spelbranschen satsar på tillgängligare spel. Det vi har implementerat i God of War Ragnarök hade inte varit möjligt utan våra många partners kunskap och vägledning. Vi vill tacka PlayStation Studios världen över för deras ovärderliga kunskap och information – särskilt teamen på Naughty Dog och Insomniac Games.

Dessutom vill vi tacka våra tillgänglighetskonsulter för deras hjälp under utvecklingen: Joshua Straub, Paul Amadeus Lane, James Rath, Alanah Pearce, Jason Bolte, SightlessKombat och Christopher Robinson.”

-Mila Pavlin