WC-41705-7

การทำธุรกรรมหรือการแลกบัตรกำนัลต้องใช้วิธีการชำระเงินที่บันทึกเก็บไว้ ไม่มีวิธีการชำระเงินที่บันทึกเก็บไว้

การซื้อและข้อเสนอที่เลือกจะใช้ได้เฉพาะเมื่อคุณมีวิธีการชำระเงินที่บันทึกไว้ในบัญชีของคุณ

ป้อนบัตรเครดิตที่ถูกต้องหรือเชื่อมโยงบัญชี PayPal กับบัญชี PSN ของคุณโดยไปที่ PlayStation Store > วิธีการชำระเงิน

ไม่มีตัวเลือกการเพิ่มวิธีการชำระเงินบนบัญชี PSN บางบัญชี เช่น คุณไม่สามารถเพิ่มวิธีการชำระเงินได้หากคุณอายุต่ำกว่า 18 ปี