WC-40343-4

ข้อมูลบัตรเครดิตหรือเดบิตที่จัดเก็บไว้ในบัญชีของคุณไม่ถูกต้อง

  1. ไปที่ การตั้งค่า > PlayStation Network > กระเป๋าเงิน > ข้อมูลการเรียกเก็บเงิน และตรวจสอบให้แน่ใจว่ารายละเอียดบัตรเครดิตของคุณได้ถูกป้อนอย่างถูกต้อง
  2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลที่อยู่ในบัญชีของคุณตรงกับข้อมูลที่ระบุโดยผู้ออกบัตรของคุณ