WC-40330-0

มีข้อผิดพลาดเกี่ยวกับการหมดเวลา

  • ลองอีกครั้ง หากมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นใน PlayStation Store ให้ปิดร้านค้าแล้วลองอีกครั้ง
  • หากยังคงมีข้อผิดพลาดอยู่ ให้ออกจากร้านค้าและออกจากระบบแล้วลงชื่อเข้าใช้สู่ PlayStation Network ที่ การตั้งค่า > PlayStation Network