NW-31295-0

ไม่สามารถเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi ความแรงของสัญญาณ Wi-Fi อาจอ่อนเกินไป

  • ทำการทดสอบการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตบน PS4 โดยการไปที่ การตั้งค่า > เครือข่าย > ทดสอบการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
  • รีเซ็ตการเชื่อมต่อเครือข่ายท้องถิ่นของคุณโดยปิดโมเด็มหรือเราเตอร์ของคุณและรอ 5 นาทีก่อนเปิดใหม่
  • วาง PS4 และเราเตอร์ Wi-Fi ให้ใกล้กันมากขึ้นและตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีสิ่งกีดขวางระหว่างกัน