NW-31291-6

ไม่สามารถเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi Wi-Fi signal strength may be too weak.

  • Run an internet connection test on the PS4 by going to Settings > Network > Test Internet Connection.
  • รีเซ็ตการเชื่อมต่อเครือข่ายท้องถิ่นของคุณโดยปิดโมเด็มหรือเราเตอร์ของคุณและรอ 5 นาทีก่อนเปิดใหม่
  • วาง PS4 และเราเตอร์ Wi-Fi ให้ใกล้กันมากขึ้นและตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีสิ่งกีดขวางระหว่างกัน