NW-31247-7

การเชื่อมต่อเครือข่ายหมดเวลา

การเชื่อมต่อเครือข่ายของคุณอาจไม่เสถียรหรือไม่แรงพอ

  • หากคุณใช้การเชื่อมต่อ Wi-Fi ให้วาง PS4 และเราเตอร์ไว้ให้ใกล้กันมากขึ้น และตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีสิ่งกีดขวางระหว่างกัน
  • อุปกรณ์อื่นๆ บนเครือข่ายของคุณอาจกำลังใช้แบนด์วิดธ์จำนวนมาก รอจนกว่าจะเสร็จสิ้น
  • ตรวจสอบสถานะการเชื่อมต่อของ PS4 ใน [การตั้งค่า] > [เครือข่าย] > [ทดสอบการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต]