E-82000133

รหัสบัตรกำนัลที่คุณป้อนหมดอายุไปแล้วหรือยังไม่สามารถใช้งานได้

  1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าป้อนรหัสถูกต้อง
  2. ตรวจสอบว่าบัตรกำนัลพร้อมใช้งานเมื่อใดและมีข้อจำกัดในการใช้งานหรือไม่