CE-105638-3

การเปิดใช้งานเนื้อหาล้มเหลว

หากเกิดข้อผิดพลาดนี้โปรดลองทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

  1. รีสตาร์ทคอนโซล PlayStation®5 ของคุณ
  2. ทำการทดสอบการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตโดยไปที่ การตั้งค่า > เครือข่าย > ทดสอบการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต และตรวจสอบว่าคุณเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตอย่างถูกต้องหรือไม่ นอกจากนี้ให้ตรวจสอบและกำหนดค่าเครือข่ายของคุณอีกครั้งหากจำเป็น
  3. ปิดเราเตอร์ จากนั้นรออย่างน้อย 5 นาทีแล้วจึงเปิดอีกครั้ง
  4. หากคุณใช้การเชื่อมต่อแบบไร้สายให้ลองนำคอนโซล PS5 มาใกล้เราเตอร์ของคุณมากขึ้นหรือเคลื่อนย้ายสิ่งที่กีดขวางการเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์ออก นอกจากนี้ลองใช้การเชื่อมต่อแบบมีสายหากเป็นไปได้
  5. ปัญหาอาจเกิดจากการใช้บัญชีผู้ใช้เดียวกันในคอนโซล PS5 หลายคอนโซลพร้อมกัน ไปที่ การตั้งค่า > ผู้ใช้และบัญชีผู้ใช้ > อื่นๆ > การแชร์คอนโซลและการเล่นแบบออฟไลน์ และเปิดใช้งาน การแชร์คอนโซลและการเล่นแบบออฟไลน์ 
  6. ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นชั่วคราว โปรดลองอีกครั้งในอีกสักครู่

ต้องการความช่วยเหลือใช่ไหม 

ติดต่อผู้เชี่ยวชาญในการสนับสนุนของเรา