WC-40372-6

รหัสบัตรกำนัลที่คุณป้อนไม่ถูกต้องหรือยังไม่สามารถใช้งานได้

สาเหตุส่วนใหญ่มีดังนี้:
  • ป้อนรหัสไม่ถูกต้อง
  • รหัสที่คุณพยายามแลกนั้นหมดอายุหรือยังไม่ได้เปิดให้ใช้งาน
  • ภูมิภาคของบัญชี PSN ของคุณไม่ตรงกับภูมิภาคของบัตรกำนัล
  • บัญชีของคุณไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่บัตรกำนัลจำกัดไว้

ข้อเสนอแนะ:

  1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ป้อนรหัสอย่างถูกต้องแล้ว
  2. ตรวจสอบว่าวันที่ของรหัสนั้นถูกต้องหรือไม่ และตรวจสอบว่าบัตรกำนัลมีข้อจำกัดในการใช้งานใดๆ หรือไม่