NW-31453-6

การตอบสนองของเซิร์ฟเวอร์ล่าช้า

  1. ลองทำการทดสอบการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่ การตั้งค่า > เครือข่าย > ทดสอบการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ตรวจสอบว่าสถานะอินเทอร์เน็ตถูกต้อง
  2. ตรวจสอบสถานะ PlayStation Network