CE-36485-6

ไม่รองรับอุปกรณ์จัดเก็บ USB

  • ตรวจสอบว่าเสียบอุปกรณ์จัดเก็บ USB เข้าพอร์ต USB จนสุดแล้ว
  • ตรวจสอบว่าที่จัดเก็บ USB ได้ฟอร์แมตด้วยระบบไฟล์ที่รองรับ (FAT หรือ exFAT)
  • หากมีการแจ้ง "ไม่สามารถใช้อุปกรณ์จัดเก็บ USB นี้ได้” แสดงขึ้นมาเมื่อคุณเสียบอุปกรณ์เข้ากับ PS4 เป็นไปได้ว่าอาจเป็นอุปกรณ์ที่ไม่รับรอง