PC错误代码

PlayStation支持服务

搜索您的错误代码或浏览下方最常见的PC错误代码。

PF-205305-5 由于您的PC可用空间不足,更新失败。 

PF-205304-4 您的PC无法下载更新。 

PF-205344-8 您的PC无法安装更新。 

PF-205345-9 您的PC无法安装更新。 

PF-205306-6 您的PC无法下载更新。 

PF-205308-8 您的PC无法下载更新。 

PF-205347-1 您的PC无法下载更新。 

PF-205348-2 您的PC无法下载更新。 

PF-205349-3 您的PC无法下载更新。 

PF-205350-5 您的PC无法下载更新。 

PF-205352-7 您的PC无法下载更新。 

PF-205351-6 您的PC无法下载更新。 

PF-205354-9 您的PC无法下载更新。 

PF-205353-8 您的PC无法下载更新。 

PF-205355-0 您的PC无法下载更新。 

PF-205356-1 您的PC无法下载更新文件。 

PF-205357-2 您的PC无法下载更新文件。 

PF-205358-3 您的PC无法下载更新文件。 

PF-205359-4 您的PC无法下载更新文件。 

PF-205360-6 您的PC无法下载更新文件。 

PF-205361-7 您的PC无法下载更新文件。 

PF-205362-8 您的PC无法下载更新文件。 

PF-205363-9 您的PC无法下载更新文件。 

PF-205364-0 您的PC无法下载更新文件。 

PF-205365-1 您的PC无法下载更新文件。 

PF-205366-2 您的PC无法下载更新文件。 

PF-205367-3 您的PC无法下载更新文件。 

PF-205368-4 您的PC无法下载更新文件。 

PF-205369-5 您的PC无法下载更新文件。 

PF-205370-7 您的PC无法下载更新文件。 

PF-205371-8 您的PC无法下载更新文件。 

PF-205309-9 您的PC无法下载升级文件。 

PF-205310-1 您的PC无法下载更新文件。 

PF-205372-9 您的PC无法下载更新文件。 

PF-205373-0 您的PC无法下载更新文件。 

PF-205374-1 您的PC无法下载更新文件。 

PF-205380-8 您的PC无法下载更新文件。 

PF-205375-2 您的PC无法下载更新文件。 

PF-205376-3 您的PC无法下载更新文件。 

PF-205381-9 您的PC无法下载更新文件。 

PF-205377-4 您的PC无法下载更新文件。 

PF-205382-0 您的PC无法下载更新文件。 

PF-205378-5 您的PC无法下载更新文件。 

PF-205379-6 您的PC无法下载更新文件。 

PF-205383-1 您的PC无法下载更新文件。 

PF-205384-2 您的PC无法下载更新文件。 

PF-205385-3 您的PC无法下载更新文件。 

PF-205387-5 您的PC无法下载更新。 

PF-205386-4 您的PC无法下载更新文件。 

PF-205388-6 您的PC无法下载更新。 

PF-205311-2 您的PC无法下载更新文件。 

PF-205390-9 您的PC无法下载更新。 

PF-205391-0 您的PC无法下载更新。 

PF-205312-3 您的PC无法下载更新。 

PF-205392-1 您的PC无法下载更新。 

PF-205393-2 您的PC无法下载更新。 

PF-205394-3 您的PC无法下载更新。 

PF-205395-4 您的PC无法下载更新。 

PF-205389-7 您的PC无法下载更新。 

PF-205396-5 您的PC无法下载更新。