playstation.com

Juridisk information

Officiella regler: TREAT CODES 2022

INGA KÖP ELLER ANDRA SLAGS BETALNINGAR BEHÖVER GÖRAS FÖR ATT DELTA, VINNA ELLER FÅ ETT PRIS. KÖP OCH BETALNINGAR ÖKAR INTE CHANSEN ATT VINNA. 

1.            KAMPANJPERIOD.  Treat Codes 2022 (”kampanjen”) börjar klockan 19.00 svensk tid den 15 februari 2022 och slutar klockan 19.00 svensk tid den 7 mars 2022 (”kampanjperioden”). Sponsorns dator är officiell klocka för allt som gäller kampanjen (”sponsorn” definieras under punkt 11).

 

2.           DELTAGARGILTIGHET. Kampanjen är bara öppen för personer som uppfyller alla krav som anges i det här avsnittet.

 

Personer som deltar måste:

 

a.           Vara medborgare i någon av följande stater eller regioner (kallade ”deltagande områden”): Argentina, Australien, Belgien, Chile, Danmark, Finland, Frankrike, Hongkong, Indonesien, Irland, Japan, Kanada, Kroatien, Malaysia, Mexiko, Nederländerna, Norge, Nya Zeeland, Polen, Portugal, Ryssland, Saudiarabien, Schweiz, Singapore, Slovakien, Spanien, Sverige, Sydkorea, Taiwan, Thailand, Tjeckien, Tyskland, Ungern, USA*, Storbritannien, Österrike.

*Gäller i USA:s 50 delstater och District of Columbia. Gäller inte i andra områden som ägs av USA eller militärbaser utomlands, eller andra platser där det förbjuds eller begränsas enligt lag.

 

b.           Vara minst 18 år gamla och vara myndig i det deltagande område där de bor när de anmäler sig.

 

c.           Ha en internetuppkoppling.

 

d.           Ha ett konto för PlayStation™Network (”PSN-konto”).

 

e.           Vara inloggade på sitt PSN-konto för att delta.

 

Alla som uppfyller kraven är ”deltagare”.

 

Argentina, Chile och Mexiko: Sponsorn förbehåller sig rätten att avbryta, skjuta upp eller modifiera kampanjen delvis eller i sin helhet.

 

Undantag: Deltagare får inte vara (a) anställda hos sponsorn eller RealTime Media, Inc. (”prisutdelaren”) eller något av dess moderbolag, dotterbolag, samarbetspartner eller andra relaterade organisationer, eller (b) närstående (förälder, barn, syskon, make/maka eller make/maka till någon av tidigare nämnda, oavsett adress) eller bosatta på samma adress som någon i kategori (a), oavsett om de är släkt eller inte.

 

3.            SÅ DELTAR MAN. För att delta i kampanjen måste deltagarna:

 

a.            Hitta en kod

b.            Besöka www.playstation.com och logga in på sitt PSN-konto

c.            Klicka på Treat Codes-widgeten och följ instruktionerna för att ange koden

d.            Om den angivna koden stämmer får deltagarna svara på en fråga. När en deltagare svarar på frågan räknas det som ett ”bidrag”. Obs! (i) En deltagare får bara svara en gång. (ii) Det går inte att ändra ett svar som redan skickats in.

               

14 ”koder” blir tillgängliga 15 februari 2022–7 mars 2022. Varje kod består av 10 symboler baserade på handlingsknapparna (triangel, cirkel, kryss, fyrkant), L1/R1-knapparna, L2/R2-knapparna och riktningsknapparna som finns på PlayStation-handkontroller. Koderna dyker upp i de deltagande områdena under viktiga kulturhändelser inom (men inte enbart) följande områden: sport, spel, film, musik och mode. Koderna kommer även att finnas på sociala medier som YouTube och Twitter. Om du vill ha ledtrådar och tips under kampanjperioden kan du följa PlayStation-bloggen (blog.playstation.com) och/eller vårt Twitter-konto @playstation (www.twitter.com/playstation).

 

Deltagandegräns: Varje deltagare får endast delta en gång per kod. Det innebär att under kampanjperioden får varje deltagare delta högst 14 gånger (en gång per kod). Sponsorn förbehåller sig rätten att diskvalificera alla som försöker delta mer än en gång per kod. Det är förbjudet för deltagare att använda mer än en e-postadress, ett konto eller en identitet. Om det upptäcks eller misstänks att en deltagare använder mer än en e-postadress eller flera identiteter för att delta i kampanjen har sponsorn rätt att diskvalificera denne från kampanjen.

 

Genom att delta i kampanjen anses alla deltagare ha godtagit de regler och villkor som anges i de här officiella reglerna.

 

MEDDELANDE- OCH DATAAVGIFTER KAN TILLKOMMA OM EN DELTAGARE DELTAR VIA SIN MOBILENHET.  DELTAGARE BÖR KONTROLLERA SIN MOBILOPERATÖRS AVGIFTER.  DELTAGANDE VIA MOBILENHET ÄR INTE NÖDVÄNDIGT I DEN HÄR KAMPANJEN.

 

4.            PRISER.

 

a.            Priser. I samband med varje kod får deltagare i var och en av de tre deltagargrupperna chansen att vinna en av 126 PlayStation 5-konsoler (med skivläsare).

 

Deltagargrupperna är:

 

Deltagande områden

Grupp A               Argentina, Chile, Kanada, Mexiko och USA*

*Gäller i USA:s 50 delstater och District of Columbia. Gäller inte i andra områden som ägs av USA eller militärbaser utomlands, eller andra platser där det förbjuds eller begränsas enligt lag.

 

Grupp B               Hongkong, Indonesien, Japan, Malaysia, Singapore, Sydkorea, Taiwan, Thailand

 

Grupp C               Australien, Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Irland, Kroatien, Nederländerna, Norge, Nya Zeeland, Polen, Portugal, Ryssland, Saudiarabien, Schweiz, Slovakien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern, Österrike.

 

Varje pris (en PlayStation 5-konsol) är värt 499,99 USD/449,99 GBP/49 980 JPY. Den sammanlagda prispotten på 126 PlayStation 5-konsoler är värd 62 998,74 USD/56 698,74 GBP/6 297 480 JPY.

 

b.            Inga byten. Priser kan inte överlåtas åt andra eller bytas mot andra priser eller pengar. Om det anses nödvändigt och inget annat alternativ finns kan sponsorn besluta om att ersätta ett pris med ett annat pris av samma eller större värde, t.ex. om det tilltänkta priset inte är tillgängligt. 

c.            Skatter och kostnader. Värdet på priser som delas ut till en vinnare kan leda till krav att betala skatt i vinnarens hemland. Om inte lokal lagstiftning säger något annat är vinnarna ensamt ansvariga för eventuella skatter, utgifter, kostnader eller avgifter som uppstår i samband med vinst eller mottagande av pris. Vi rekommenderar att du kontaktar en ekonomisk rådgivare om du har frågor om eventuella skatter på pris du vinner. 

 

Endast bosatta i USA: De som vinner ett pris värt 600 $ eller mer och är bosatta i USA får ett exemplar av Federal Tax Form 1099.

 

d.            Utse vinnare. I samband med varje kod utses de tre (3) deltagare med de mest korrekta svaren i varje deltagargrupp till ”potentiella vinnare” tills dess att det avgjorts ifall de potentiella vinnarna är kvalificerade och har följt de här reglerna.

 

Potentiella vinnare som bor i Argentina, Chile, Mexiko, USA eller Kanada kan behöva svara, utan hjälp, på en tidsbegränsad fråga som ställs av sponsorn för att utses till vinnare och få sina priser. Sponsorn avgör själv om den frågan ställs online, via e-post, via telefon eller som del av att den potentiella vinnaren förklarar sig kvalificerad.

 

e.            Kontakt med och verifiering av vinnare. Potentiella vinnare blir kontaktade av sponsorns prisutdelare via den e-postadress som är knuten till deras PSN-konton. I samband med detta kan de potentiella vinnarna behöva bekräfta att de är kvalificerade och att de följer de officiella reglerna.

 

När prisutdelaren har bekräftat att en potentiell vinnare är kvalificerad och har följt reglerna blir personen verifierad som vinnare (och refereras till som verifierad vinnare hädanefter). Priserna delas bara ut till verifierade vinnare. 

 

Om sponsorn inte kan nå en potentiell vinnare via den e-postadress som är knuten till deras PSN-konto inom sju (7) arbetsdagar från det första försöket, eller om e-postmeddelanden inte kan levereras frånsäger den potentiella vinnaren sig sitt pris. Om den potentiella vinnaren uppger all efterfrågad information inom den tidsperiod som anges i meddelandet (sju (7) arbetsdagar) frånsäger denne sig sitt pris.

 

f.             Uteblivna priser. Om ett pris av någon anledning uteblir kan sponsorn välja att ge priset till en alternativ vinnare som väljs från återstående kvalificerade deltagare (enligt skriftliga instruktioner som ges under gällande lagstiftning eller regelverk). Om sponsorn, efter ett ärligt försök, inte kan dela ut ett pris till en verifierad vinnare, kan priset delas ut till den deltagare i samma grupp vars resultat ligger närmast.

 

g.            Diskvalificering. Om en potentiell eller verifierad vinnare blir diskvalificerad, inte är kvalificerad att vinna, inte har följt reglerna, eller av någon annan anledning inte tar emot priset frånsäger sig denne detta.

 

h.            Vinnarlista. Sponsorn kan på eget bevåg publicera varje verifierad vinnares namn på sponsorns webbplats(er). Namnen på verifierade vinnare kan lämnas ut vid rimliga förfrågningar till de individer som skickar med ett självadresserat kuvert märkt ”Treat Codes 2022” till sponsorns adress (se avsnitt 11) inom 30 dagar från kampanjperiodens slut. Om en verifierad vinnare protesterar mot att få sitt namn publicerat eller tillgängliggjort ska denne ta kontakt med sponsorn. Tänk på att sponsorn kanske måste lämna denna information till en organisatör.

 

5.            PRISUTDELNING. Prisutdelaren levererar priserna till verifierade vinnares bostadsadresser (uppges av verifierade vinnare som del av verifieringsprocessen) inom 60 dagar från det att vinnarna verifierats. Om ett pris inte kan levereras till en verifierad vinnare frånsäger denne sig priset.

 

6.            RÄTTEN TILL PUBLICITETSLICENS. Genom att delta i den här kampanjen går alla verifierade vinnare med på att göra de rimliga offentliga framträdanden som krävs av sponsorn. Alla verifierade vinnare ger sponsorn rätt att använda deras namn, adresser (stad/delstat/land), PSN-ID, avatar och annan information/annat innehåll vinnarna tillhandahåller i samband med publiceringar sponsorn gör gällande kampanjen världen över (både online och offline) utan att informeras, ges möjlighet att granska eller godkänna publiceringen eller få kompensation, utom där lagen förbjuder det. Om en verifierad vinnare inte vill delta i sådan publicering kan denne skriva till sponsorns adress i avsnitt 11.

 

7.            UPPGIFTSINSAMLING OCH -BEHANDLING.

Information som samlas in i samband med kampanjen samlas in i enlighet med sponsorns integritetspolicy, som finns på https://www.playstation.com/legal/privacy-policy/. Genom att delta i kampanjen går alla deltagare med på att följa sponsorns integritetspolicy. Information som samlas in av prisutdelaren i samband med kampanjen samlas in i enlighet med prisutdelarens integritetspolicy, som finns på https://privacy.rtm.com/PrivacyPolicy.pdf.

 

Argentina, Chile och Mexiko: Deltagande innebär uttryckligt godkännande av offentlig spridning, överföring, återskapande eller publicering av bild- och/eller ljudupptagningar och/eller personuppgifter relaterade till deltagare, i synnerhet vinnaren, i alla kommunikationsmedel (bild, ljud eller annat, t.ex. tv, radio, internet, osv.) i alla syften under hela tävlingen och upp till tre (3) år efter att den avslutas, utan att deltagare kan begära kompensation. Deltagarna försäkrar att det inte finns någon tredje part som har ensamrätt på att visa, publicera, förvränga och/eller återskapa deras röster eller personuppgifter. Om en sådan part finns åtar deltagarna sig att se till att sponsorn inte drabbas av eventuella anspråk tredje part gör av denna anledning. Deltagarna går med på att deltagande inte gör någon ekonomisk skada och frånsäger sig därmed rätten att kräva kompensation för utebliven inkomst.

 

Argentina: SKYDD AV PERSONUPPGIFTER: Deltagare kan komma åt uppgifter som ges ut gratis med minst sex (6) månaders mellanrum, om inte ett berättigat intresse däromkring kan bevisas enligt avsnitt 14 i paragraf 3 av lag 25 326. NATIONALDIREKTORATET FÖR SKYDD AV PERSONUPPGIFTER, ansvarigt organ för lag 25 326.

 

8.            BEGRÄNSNING AV OCH FRISKRIVNING FRÅN ANSVAR. 

Genom att delta i kampanjen går alla deltagare med på att friskrivna sponsorn och skydda denne och alla dess anställda, företrädare, moderbolag, partner och dotterbolag (de ”friskrivna parterna”) från allt ansvar och alla skador eller förluster som uppstår i samband med kampanjen, däribland skador på egendom eller person eller dödsfall som uppstår i samband med, under förberedelser för, resor till eller deltagande i kampanjen eller ägande, mottagning eller användning av priser eller deltagande i aktiviteter relaterade till kampanjen, eller anspråk relaterade till publicitetsrättigheter, upphovsrätts- och varumärkesbrott, förtal eller integritetsintrång, dataskydd och leverans av varor.

 

Utan begränsning av föregående ska de friskrivna parterna inte hållas ansvariga, om inte lokal lagstiftning hävdar annat, för: felaktig information i deltagande; mänskliga fel; tekniska fel; försvunna, stulna, skadade, fellevererade, felfrankerade, oläsliga, ofullständiga eller försenade bidrag som kan begränsa deltagarens förmåga att delta i kampanjen, även om det orsakas av sponsorns slarv; fel, störningar eller raderingar som uppstår i telefonnätverk, datorsystem, datorutrustning, servrar, programvara eller hos leverantörer, däribland skador på deltagaren eller annan persons dator som gör att deltagaren inte kan delta i kampanjen; oförmåga att komma åt webbplatsen och ladda upp information eller data; stöld, manipulering, förstörelse eller otillåten åtkomst/ändring av bidrag; uppgifter som behandlas sent eller fel eller är ofullständiga/går förlorade på grund av fel i telefon, dator eller elnät, eller överbelastade telefonlinjer, internetanslutningar eller webbplatser, eller någon annan anledning; tryckfel eller andra fel; eller någon kombination av ovanstående. Bevis på uppladdning av information eller data på webbplatsen anses inte vara bevis på leverans eller mottagande. Oläsliga, ofullständiga eller kopierade bidrag diskvalificeras. Falska, bedrägliga eller missledande bidrag eller handlingar (i sponsorns ögon) diskvalificerar deltagare och alla deras bidrag blir ogiltiga.

 

Så långt lagen tillåter ska de friskrivna partnerna inte på något sätt hållas ansvariga för oavsiktliga skador, följdskador eller skadeståndsersättningar som uppstår till följd av eller i samband med kampanjen.

 

VISSA JURISDIKTIONER TILLÅTER INTE BEGRÄNSNING ELLER FRISKRIVNING AV ANSVAR FÖR OAVSIKTLIGA SKADOR, FÖLJDSKADOR ELLER ANDRA SKADOR. DÄRMED GÄLLER VISSA AV OVANSTÅENDE BEGRÄNSNINGAR ELLER FRISKRIVNINGAR KANSKE INTE DELTAGARE SOM BOR I DESSA JURISDIKTIONER.

 

9.            ALLMÄNNA VILLKOR.

a.            Rätten att ändra, skjuta upp eller avbryta. Sponsorn har rätt att helt eller delvis avbryta, skjuta upp eller ändra på kampanjen om sponsorn anser att:

 

i.             Kampanjen inte kan utföras som sponsorn tänkt, eller

 

ii.            fel, försummelse, bedrägeri, tekniska fel, manipulering, datorvirus, krig, allmän hälsofara, eller annan faktor, teknisk eller inte, bortom sponsorns rimliga kontroll påverkar eller kan påverka sponsorns möjlighet att genomföra kampanjen enligt gällande lagar eller regelverk.

 

Om kampanjen skjuts upp, avbryts eller avslutas i förtid kan sponsorn välja att utföra en dragning med alla giltiga, ej misstänksamma, bidrag som gjorts innan beslutet fattats. Information om en sådan dragning tillhandahålls via sponsorns webbplats www.playstation.com.

 

b.            Buggar och fel. Sponsorn är inte ansvarig för problem, buggar eller fel deltagare stöter på under kampanjen.

 

c.            Manipulering eller störning av kampanj. Sponsorn kan diskvalificera en deltagare (och alla dennes bidrag) från den här kampanjen eller annan kampanj som genomförs nu eller i framtiden av sponsorn eller dess systerbolag, i händelse av

 

i.             manipulation av deltagandeprocessen, eller

 

ii.            bedrägeri eller bedrägligt agerande som påverkar kampanjens integritet.

 

d.            Officiella reglers kontroll. Om de här reglerna och annat kampanjmaterial säger emot varandra är det reglerna som gäller.

 

e.            Särskiljande. Om en domstol anser någon del av de här reglerna vara olaglig, ogiltig eller på annat sätt ogenomförbar kommer den delen av reglerna anses vara borttagen. Resterande regler gäller.

 

f.             Översättningar. Sponsorn kan få de här reglerna officiellt översatta till andra språk än engelska.  Så långt lagen tillåter det gäller tolkningar av den engelska versionen om en översättning och den engelska versionen av reglerna motsäger varandra.

 

10.          SPONSOR. Kampanjens sponsor i alla deltagande områden anges i följande tabell:

 

DELTAGANDE OMRÅDE                       REGIONAL SPONSOR

Argentina, Chile, Kanada, Mexiko och USA*

Sony Interactive Entertainment LLC

2207 Bridgepointe Parkway

Foster City, CA 94404

 

Hongkong, Indonesien, Japan, Malaysia, Singapore, Sydkorea, Taiwan, Thailand

Sony Interactive Entertainment Inc.

1-6-27, Konan, Minato-ku, Tokyo

108-8270 Japan

 

Australien, Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Irland, Kroatien, Nederländerna, Norge, Nya Zeeland, Polen, Portugal, Ryssland, Saudiarabien, Schweiz, Slovakien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern, Österrike.

Sony Interactive Entertainment Europe Limited

10 Great Marlborough Street,

London W1F 7LP

Storbritannien

 

Sponsorns beslut kring kampanjen och de här officiella reglerna är slutgiltiga och bindande i alla avseenden. Deltagare med frågor om kampanjen eller de officiella reglerna ska kontakta sponsorn för den geografiska region de bor i. I de här reglerna avgörs vilket land en person bor i av vilket land deras konto för PlayStation Network är registrerat i.

 

11.          GÄLLANDE LAGAR OCH JURISDIKTION. Så långt tillämpliga lagar tillåter det ska de här reglerna och eventuella dispyter som uppstår hanteras enligt tabellen nedan i alla deltagande områden. Om domstolsförhandling äger rum kring det här avtalet betalas alla avgifter och kostnader, däribland advokatkostnader, av den förlorande parten.

 

DELTAGANDE OMRÅDE                       GÄLLANDE LAGAR OCH JURISDIKTION

Argentina, Chile, Kanada, Mexiko och USA*

I de här deltagande områdena lyder reglerna under och tolkas enligt lagar i delstaten Kalifornien i USA, utan hänsyn till bestämmelser om konflikter mellan lagar. Dispyter som inte kan avgöras genom skiljedom och inte påbörjas i en domstol för mindre ärenden kan tas upp i domstol i antingen Kaliforniens överdomstol i San Mateo, eller USA:s federala distriktsdomstol för Kaliforniens norra distrikt, och parterna (deltagare och sponsor) går bägge med på att målet ska föras i någon av just dessa domstolar och frånsäger sig rätten att protestera baserat på jurisdiktion, plats eller olämpligt forum.

 

Hongkong, Indonesien, Japan, Malaysia, Singapore, Sydkorea, Taiwan, Thailand

I de här deltagande områdena tolkas reglerna enligt japansk lagstiftning, utan hänsyn till bestämmelser om konflikter mellan lagar. Om en dispyt går till domstol ska parterna mötas i Tokyos distriktsdomstol.

 

Australien, Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Irland, Kroatien, Nederländerna, Norge, Nya Zeeland, Polen, Portugal, Ryssland, Saudiarabien, Schweiz, Slovakien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern, Österrike.

I de här deltagande områdena tolkas reglerna enligt engelsk lagstiftning. Om en dispyt går till domstol ska parterna mötas i någon av Englands eller Wales domstolar.