playstation.com

Juridisk information

LICENSAVTAL FÖR ENHETSPROGRAMVARA TILL PLAYSTATION®VR2 (version 1.1)

LÄS IGENOM DETTA LICENSAVTAL FÖR ENHETSPROGRAMVARA TILL PLAYSTATION®VR2 (”AVTALET”) NOGGRANT FÖR ATT FÖRSTÅ DINA RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER.

AVTALET GÄLLER MELLAN DIG OCH SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT INC. (”SIE”). ÅTKOMST TILL OCH ANVÄNDNING AV PROGRAMVARAN I SIE:s PLAYSTATION®VR2-SYSTEM (”ENHETEN”) FÅR ENBART SKE NÄR VILLKOREN I DETTA AVTAL HAR ACCEPTERATS. GENOM ATT ANVÄNDA DIN ENHET VISAR DU ATT DU ÄR KAPABEL TILL ATT INGÅ ETT AVTAL ENLIGT GÄLLANDE LAGAR DÄR DU BEFINNER DIG OCH ATT DU GÅR MED PÅ ATT FÖLJA VILLKOREN I DETTA AVTAL.

Du godkänner detta avtal för egen räkning och för andra som har åtkomst till eller använder (i) din Enhet, eller (ii) ditt konto för PlayStation™Network (”konto”) med denna enhet, som du äger eller har förfogande över. Du är ansvarig för andras användning av din enhet och för att de följer villkoren i detta avtal.

SIE förbehåller sig rätten att när som helst, med eller utan förvarning till dig, ändra villkoren i detta avtal. Den senaste versionen av detta avtal ersätter alla tidigare versioner.

Detta avtal gäller för all systemprogramvara och inbyggd programvara i din enhet och alla programkorrigeringar, uppdateringar, uppgraderingar eller nya versioner av dessa. All programvara och inbyggd programvara som beskrivs i det här stycket kallas sammanfattningsvis för ”programvaran” i detta avtal.

Om du befinner dig i Europa, Mellanöstern, Afrika, Australien, Oceanien, Indien, Ryssland eller Ukraina är alla spel och annan programvara som tillgängliggjorts för användning med ditt PS5-system licensierade till dig, inte sålda, enligt användningsvillkoren för programvara på https://www.playstation.com/legal/software-usage-terms/.

Om du befinner dig i Nord-, Syd- eller Centralamerika är alla spel och annan programvara som tillgängliggjorts för användning med ditt PS5-system licensierade till dig, inte sålda, enligt användningsvillkoren för programvara på http://us.playstation.com/softwarelicense.

OBSERVERA: OM DU BOR I USA ELLER I NORD-, CENTRAL- ELLER SYDAMERIKA INNEHÅLLER DETTA AVTAL, I DEN STÖRSTA UTSTRÄCKNING LAGEN TILLÅTER, EN BINDANDE INDIVIDUELL FRISKRIVNINGSKLAUSUL FRÅN SKILJEDOMSTVIST OCH STÄMNING I AVSNITT 8 SOM PÅVERKAR DINA RÄTTIGHETER ENLIGT DETTA AVTAL OCH ALLA EVENTUELLA ”TVISTER” (ENLIGT DEFINITION I AVSNITT 8) MELLAN DIG OCH ”SONYRÄTTSFIGUR” (ENLIGT DEFINITION I AVSNITT 8). DU HAR RÄTT ATT AVSTÅ FRÅN ATT ACCEPTERA DENNA FRISKRIVNINGSKLAUSUL FRÅN SKILJEDOMSTVIST OCH STÄMNING ENLIGT VILLKOR SOM KLARGÖRS I AVSNITT 8.

 

1. LICENSUPPLÅTELSE

I enlighet med detta avtals villkor ger SIE dig begränsad, icke-exklusiv, icke-kommersiell, icke-överlåtbar, återkallningsbar rätt att använda programvaran enbart på enheten. Dina rättigheter till användning av tidigare versioner av programvaran än den aktuella versionen upphör så fort du kan ta emot eller innehar den senaste versionen av programvaran installerad på din enhet.

Explicita licensvillkor för SIE-licenserad tredjepartsprogramvara, -teknik eller -tjänst kan kräva att SIE tillhandahåller tillkännagivanden och licensvillkor för tredjepartsprogramvaran, -tekniken eller -tjänsten i fråga. Dessa tillkännagivanden och licensvillkor finns tillgängliga på playstation.com/en-us/ps-vr2/oss eller annan plats där SIE finner det lämpligt.

Alla rättigheter till användning av programvaran medges enbart på licens och ger dig inga ägandeskapsrättigheter, ingen status och inget intresse i programvaran. SIE och dess licensgivare innehåller samtliga immateriella rättigheter till programvaran. All användning av eller åtkomst till programvaran är föremål för villkoren i detta avtal och applicerbar immaterialrättslig lagstiftning. Förutom undantag som uttryckligen ges i detta avtal förbehåller sig SIE och dess licensgivare samtliga rättigheter till programvaran.

 

2. RESTRIKTIONER

Du får inte (i) sprida, kopiera, hyra ut, hyra, underlicensiera, publicera, modifiera, bygga ut, adaptera eller översätta programvaran; (ii) dekonstruera, dekompilera eller disassemblera programvaran, skapa något derivat av programvaran eller försöka skapa källkod för programvaran från dess objektkod; (iii) använda någon oauktoriserad, olaglig, förfalskad eller modifierad maskinvara eller programvara med programvaran; (iv) använda verktyg för att förbigå, odugliggöra eller kringgå någon krypterings-, säkerhets- eller autentiseringsmekanism för enheten; (v) installera om tidigare versioner av programvaran (”nedgradering”); (vi) bryta mot någon lag, reglering, stadga eller några rättigheter som tillhör SIE eller tredje part i samband med din åtkomst till eller användning av programvaran; (vii) använda någon maskinvara eller programvara som gör att programvaran accepterar eller använder oauktoriserad, olaglig eller piratkopierad programvara eller maskinvara; (viii) införskaffa programvaran på något sätt annat än genom SIE:s auktoriserade distributionsmetoder; eller (ix) utnyttja programvaran på något sätt annat än att använda den i enheten i enlighet med den medföljande dokumentationen och med auktoriserad programvara och maskinvara, inklusive användning av programvaran för att utforma, utveckla, uppdatera eller distribuera oauktoriserad programvara eller maskinvara för användning i samband med enheten.

Dessa restriktioner skall gälla i den största utsträckning som gällande lag tillåter.

 

3. TJÄNSTER OCH UPPDATERINGAR; TREDJEPARTSAVTAL OCH -INNEHÅLL

SIE kan komma att tillhandahålla uppdateringar, uppgraderingar eller tjänster för din programvara. Somliga uppdateringar, uppgraderingar och tjänster kan komma att tillhandahållas automatiskt utan förvarning när du loggar in på PlayStation™Network och andra kan vara tillgängliga för dig genom SIE:s webbplats eller auktoriserade kanaler. Du ger ditt medgivande till att SIE tillhandahåller dig dessa automatiska uppdateringar, uppgraderingar och tjänster. Tjänsterna kan komma att omfatta den senaste uppdateringen eller nedladdning av en ny leveransversion av programvaran som kan innehålla programkorrigeringar för ökad säkerhet, ny teknik eller reviderade inställningar och funktioner som kan hindra åtkomst till oauktoriserat eller piratkopierat material eller användning av oauktoriserad maskinvara eller programvara i anslutning till enheten.Dessa uppdateringar, uppgraderingar och tjänster kan påverka enhetens funktionalitet, och SIE tar inget ansvar för sådana effekter eller skada som orsakas av installationsprocessen.

Du är skyldig att installera eller ha installerat den senaste versionen av programvaran så snart som du rimligen kan. Somliga uppdateringar, uppgraderingar och tjänster kan ändra dina nuvarande inställningar, förorsaka förlust av data eller innehåll eller förorsaka funktionalitets- eller funktionsförlust.

Andra tjänster och annat innehåll kan komma att tillhandahållas av tredje part och de kan då kräva ditt medgivande till separata villkor och deras egen sekretesspolicy. Programvaran kan hänvisa till, visa eller förse dig med länkar till webbplatser eller innehåll som oberoende tillhandahålls och underhålls av tredje part (”tredjepartsinnehåll och -länkar”).

SIE och dess närstående bolag varken kontrollerar eller styr över tredjepartsinnehåll och -länkar, och SIE och dess närstående bolag varken övervakar, godkänner, ansvarar för eller sponsrar tredjepartsinnehåll och -länkar. SIE och dess närstående bolag har inget ansvar gentemot dig för tredjepartsinnehåll och -länkar. Din tillit till tredjepartsinnehåll och -länkar sker på egen risk och du åtar dig alla förpliktelser och konsekvenser till följd av din tillit.

 

4. INSAMLING AV INFORMATION/VERIFIERING

Alla data som inhämtas från denna enhet behandlas i enlighet med SIE:s sekretesspolicy i din region. För mer information om vilka personuppgifter som samlas in och varför, var och hur de behandlas, vilka de delas med samt dina juridiska rättigheter, se SIE:s sekretesspolicy i din kontoregion. Läs policyn i enhetsinställningarna eller genom att besöka www.playstation.com/legal/privacy-policy.

Om du bor i USA, Nord-, Central- eller Sydamerika, Japan eller ett land/område i Ostasien eller Sydostasien frånsäger du dig härmed, i den största utsträckning lagen tillåter, alla rättigheter eller förväntningar vad gäller informationsmässig integritet, sekretess eller publicitet i ditt spelande och kommunikation via enheten, förutom det som beskrivs i PS5-användarhandboken och sekretesspolicyn i din region.

 

5. GARANTIFÖRBEHÅLL OCH ANSVARSBEGRÄNSNING

5.1. Programvaran tillhandahålls ”I BEFINTLIGT SKICK” utan uttryckliga eller antydda garantier förutom det som gäller enligt tillämplig lagstiftnings konsumenträttigheter. SIE och dess närstående bolag och licensgivare friskriver sig uttryckligen från garantier gällande säljbarhet, garantier gällande lämplighet för något visst ändamål samt garantier gällande icke-överträdelser.

5.2 SIE OCH DESS NÄRSTÅENDE BOLAG TAR UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER ANSVAR FÖR NÅGON FÖRLUST AV DATA, FÖRLUST AV VINST, ELLER NÅGON ANNAN FÖRLUST ELLER SKADA, VARE SIG DIREKT, INDIREKT, TILLFÄLLIG, SÄRSKILD ELLER PÅFÖLJANDE, OAVSETT HUR DEN UPPSTÅTT, SOM ETT RESULTAT AV ÅTKOMST TILL ELLER ANVÄNDNING AV PROGRAMVARAN. SÅ LÄNGE DETTA STADGANDE ÄR GENOMDRIVBART INOM DIN DOMVÄRJO SKA DE OVAN NÄMNDA BEGRÄNSNINGARNA, UTESLUTANDENA OCH FÖRBEHÅLLEN GÄLLA I DEN STÖRSTA UTSTRÄCKNING LAGEN TILLÅTER, ÄVEN OM NÅGON GOTTGÖRELSE FÖRFELAR SITT VÄSENTLIGA ÄNDAMÅL. VISSA LÄNDER TILLÅTER INTE OVANSTÅENDE UTESLUTANDEN OCH BEGRÄNSNINGAR, SÅ DE KANSKE INTE GÄLLER DIG.
Swedish - Sweden-svenska-se or sv OM DU ÄR BOSATT I JAPAN ELLER LAND/OMRÅDE I OSTASIEN ELLER SYDOSTASIEN OCH IFALL SIE, DESS NÄRSTÅENDE BOLAG ELLER LICENSGIVARE ÄR ANSVARIGA, OAVSETT OM ANSVARET ÄR FÖRLUST AV DATA, FÖRLUST AV VINST, ELLER NÅGON ANNAN FÖRLUST ELLER SKADA, VARE SIG DIREKT, INDIREKT, TILLFÄLLIG, SÄRSKILD ELLER PÅFÖLJANDE, OAVSETT HUR DEN UPPSTÅTT, SOM ETT RESULTAT AV ÅTKOMST TILL ELLER ANVÄNDNING AV PROGRAMAVARAN, OAKTAT NÅGOT ANNAT STAGANDE I DETTA AVTAL ÄR DERAS ANSVAR BEGRÄNSAT TILL DIREKTA SKADOR SOM DU HAR ÅSAMKATS UPP TILL DET BELOPP SOM DU FAKTISKT BETALADE FÖR PLAYSTATION®VR2, SÅVIDA INTE SIE, DESS NÄRSTÅENDE BOLAG OCH LICENSGIVARE HAR UPPVISAT AVSIKTLIG ELLER GROV VÅRDSLÖSHET. SÅ LÄNGE DETTA STADGANDE ÄR GENOMDRIVBART INOM DIN DOMVÄRJO SKA DE OVAN NÄMNDA BEGRÄNSNINGARNA, UNDANTAGEN OCH FÖRBEHÅLLEN GÄLLA I DEN STÖRSTA UTSTRÄCKNING LAGEN TILLÅTER, ÄVEN OM NÅGON GOTTGÖRELSE FÖRFELAR SITT VÄSENTLIGA ÄNDAMÅL. I VISSA LÄNDER/OMRÅDEN ÄR OVANNÄMNDA UNDANTAG OCH BEGRÄNSNINGAR INTE TILLÅTNA, SÅ DE KANSKE INTE GÄLLER DIG.

Om du är i Europa, Mellanöstern, Afrika, Australien, Oceanien, Indien, Ryssland eller Ukraina gäller det följande dig: 

5.1. Du kan ha rättigheter under gällande lokala lagar som inte kan undantas, begränsas eller ändras Dessa rättigheter har företräde framför allt i avtalet, inklusive denna klausul 5.

5.2. Detta avtal

5.2.1. påverkar inte några lagstadgade rättigheter som du har som konsument enligt gällande lokal lagstiftning (till exempel dina rättigheter om programvaran är defekt);

5.2.2. utesluter inte eller begränsar inte vårt ansvar på något sätt för dödsfall eller personskada orsakad av vår vårdslöshet eller vårdslöshet från våra medarbetare, agenter eller underleverantörer;

5.2.3. utesluter inte eller begränsar inte vårt ansvar på något sätt för avsiktlig överträdelse, vilseledande framställning eller grov vårdslöshet; eller

5.2.4. utesluter eller begränsar inte vårt ansvar på något sätt såvida vi inte har tillåtelse att göra det enligt dina lokala gällande lagar.

5.3. I enlighet med klausul 5.1 och 5.2 är vårt ansvar gentemot dig begränsat till priset du betalade för hårdvaran associerad med programvaran som gav upphov till ansvaret.

 

6. AVTALSBROTT, UPPHÖRANDE AV RÄTTIGHETER OCH SIE:S ÅTGÄRDER

Om SIE fastställer att du har brutit mot villkoren i detta avtal kan SIE själva eller genom annan part komma att vidta åtgärder för att skydda sina intressen, som att förvägra dig åtkomst till eller användning av delar av programvaran eller programvaran i dess helhet, hindra användning av enheten online eller offline, vägra dig åtkomst till PlayStation™Network, vägra dig garantitjänster, reparationstjänster eller andra tjänster som tillhandahålls för enheten, implementera automatiska eller obligatoriska uppgraderingar eller anordningar i syfte att förhindra oauktoriserad användning, eller vidta andra botåtgärder som skäligen är nödvändiga för att förhindra användning av modifierad programvara eller otillåten användning av programvaran.

SIE, dess licensgivare och dess licensgivare förbehåller sig rätten att vidta rättsliga åtgärder i fall av brott mot detta avtal. SIE kan komma att delta i offentliga och privata rättsliga åtgärder eller undersökningar angående din användning av programvaran.

 

7. EXPORTKONTROLL OCH IAKTTAGANDE AV LAGAR

Programvaran kan innehålla viss teknik som är föremål för vissa restriktioner enligt exportkontrollslagstiftning och -regleringar. Som sådan får enheten inte exporteras eller återexporteras till personer och juridiska personer om det bryter mot sådana lagar och regleringar. Du måste iaktta dessa lagar när du använder programvaran.

 

8. BINDANDE INDIVIDUELL FRISKRIVNINGSKLAUSUL FÖR VISSA MEDBORGARE

De villkor som följer i detta avsnitt 8, som gäller i den största utsträckning lagen tillåter, gäller enbart om du är medborgare i USA eller ett land i Nord-, Central eller Sydamerika.

Termen ”tvist” gäller alla slags tvister, anspråk och konflikter mellan dig och SIE, Sony Interactive Entertainment LLC, någon av deras aktuella eller tidigare närstående juridiska personer, och eventuella föregångare eller efterträdare till något av föregående, inklusive Sony Computer Entertainment Inc., och Sony Computer Entertainment America LLC och Sony Interactive Entertainment America LLC (”Sonyrättsfigur”) angående all användning av programvaran, inklusive men inte begränsat till inhämtning användning, lagring och uppdagande av data som resultat av all form av användning av programvaran, oavsett om de grundar sig i kontrakt, stadga, reglering, förordning, otillåten civilrättslig handling (inklusive bedrägeri, falsk framställning, brottslig övertalning eller försumlighet) eller annan rättslig eller billighetsrättslig definition och omfattar giltighet, verkställbarhet och omfattning av detta avsnitt 8 (undantaget verkställbarhet för friskrivningsklausulen för stämning nedan). Begreppet ”tvist” ska tolkas i ordets mest omfattande betydelse.

I händelse av tvist (som ej innefattas av listan nedan över undantag från friskrivningsklausulen) med Sonyrättsfigur eller Sonyrättsfigurs tjänsteman, chef, anställd eller representant (”Sonymotpart”) som icke kan lösas genom förhandling enligt villkor och beskrivning nedan, skall du och Sonymotparten söka lösa tvisten uteslutande genom skiljedomsförfarande enligt villkor i avsnitt 8 och inte driva tvisten i rätten. Skiljedom innebär att tvisten skall lösas av opartisk skiljeman och inte i domstol av domare eller jury.

DU OCH SONYS RÄTTSFIGURER ÄR ÖVERENS OM ATT TALAN SOM VÄCKS AV DIG ELLER AV SONYRÄTTSFIGUR I BAGATELLMÅL EJ OMFATTAS AV SKILJEDOMSVILLKOREN I DETTA AVSNITT 8.

OM DU EJ ÖNSKAR VARA BUNDEN AV DENNA FRISKRIVNINGSKLAUSUL FRÅN SKILJEDOMSTVIST OCH STÄMNING I DETTA AVSNITT 8 MÅSTE DU SKRIFTLIGEN MEDDELA SIE OM DETTA INOM 30 DAGAR FRÅN DET ATT DU GODKÄNT DETTA AVTAL. DITT SKRIFTLIGA MEDDELANDE SKALL SKICKAS TILL SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT INC. C/O SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT LLC, 2207 BRIDGEPOINTE PARKWAY, SAN MATEO, CA 94404, ATTN: LEGAL DEPARTMENT – WAIVER OCH OMFATTA: (1) DITT NAMN, (2) DIN ADRESS, (3) DITT INLOGGNINGS-ID, OM DU HAR ETT SÅDANT, OCH (4) ETT TYDLIGT MEDDELANDE OM ATT DU EJ ÖNSKAR LÖSA TVISTER MED SONYRÄTTSFIGURER GENOM SKILJEDOM.

VID TVIST MED SONYRÄTTSFIGUR SKALL DETTA SKRIFTLIGEN MEDDELAS TILL SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT INC. C/O SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT LLC, 2207 BRIDGEPOINTE PARKWAY, SAN MATEO, CA 94404, ATTN: LEGAL DEPARTMENT - DISPUTE RESOLUTION FÖR ATT GE SONYMOTPARTEN MÖJLIGHET ATT LÖSA TVISTEN GENOM INFORMELL FÖRHANDLING.

Du förbinder dig att genom förhandling söka lösa konflikten i god tro i minst 60 dagar efter att ha meddelat Sonymotparten om tvisten. Om Sonymotparten ej löser tvisten inom 60 dagar från det att den mottagit ditt meddelande om tvisten kan du eller Sonymotparten gå vidare och söka lösa konflikten genom skiljedom enligt villkor i detta avsnitt 8.

ALLA EVENTUELLA TVISTLÖSNINGSFÖRHANDLINGAR, OAVSETT OM DE SKER I SKILJEDOM ELLER I RÄTTEN, SKALL ENDAST BEDRIVAS SOM INDIVID OCH EJ SOM GRUPP, REPRESENTANT FÖR GRUPP, NAMNGIVEN ELLER ICKE NAMNGIVEN MEDLEM AV GRUPP, KONSOLIDERAD, REPRESENTATIV ELLER PRIVAT STATSÅKLAGARTALAN, SÅVIDA INTE BÅDE DU OCH SONYMOTPARTEN UTTRYCKLIGEN KOMMIT ÖVERENS DÄROM SKRIFTLIGEN EFTER ATT SKILJEDOMSFÖRHANDLING INLETTS.

Om du eller Sonymotparten väljer att lösa tvisten genom skiljedom kan den initiativtagande parten inleda skiljedomsförhandlingen med American Arbitration Association (”AAA”), www.adr.org eller JAMS www.jamsadr.com. Villkoren i detta avsnitt 8 gäller även om de strider mot reglerna hos den skiljedomsorganisation som parterna väljer.

Du och Sonymotparterna samtycker till att detta skiljeavtal bestyrker mellanstatlig handel och att den federala skiljedomslagen Federal Arbitration Acts och AAA:s faktiska och procedurmässiga åtgärder (se nedan) därför reglerar tolkningen och tillämpningen av detta i avsnitt 8. För yrkanden om mindre än 75 000 dollar gäller AAA:s supplementära förfarande för konsumentrelaterade tvister (”supplementär förfarandebeskrivning”) inklusive schema för kostnader för skiljeförfarande enligt avsnitt C-8 i denna supplementära förfarandebeskrivning. För yrkanden om mer än 75 000 dollar gäller AAA:s kommersiella skiljedomsregler och relevanta kostnadsscheman för enskilda stämningsförfaranden.

AAA:s bestämmelser finns tillgängliga på www.adr.org eller genom att ringa 1-800-778-7879. Vidare gäller, om ditt yrkande ej överstiger 75 000 och om du meddelat och förhandlat i god tro med Sonymotparten enligt ovan, att om skiljemannen anser att du har överhanden i skiljeförfarandet, kan du få rätt till ersättning för rimliga juristarvoden och kostnader enligt skiljemannens avgörande, i tillägg till de rättigheter till detsamma som rådande delstatslagstiftning eller federal lagstiftning skänker Sonymotparten eller dig.

Skiljemannen skall utfärda skiljedom skriftligen, men utan krav på redovisning för bakomliggande orsaker om ej detta efterfrågats av endera parten. Skiljedomen är bindande och slutgiltig, undantaget möjlighet till överklagande som ges av FAA, och kan åberopas som bindande för båda parterna i eventuell rättstvist.

Du eller Sonymotpart kan inleda skiljeförfarande i antingen San Mateo County, Kalifornien eller det county där du bor. Om du väljer ditt residenscounty kan Sonymotparten välja att flytta skiljeförfarandet till San Mateo County om den går med på att betala eventuella ytterligare avgifter och kostnader för dig som följer av denna flytt, enligt beslut av skiljemannen.

Om någon klausul inom detta avsnitt 8 (undantaget friskrivningsklausulen för stämning ovan) skulle vara lagstridig eller ogenomdrivbar skall denna klausul betraktas som ogiltig, men resten av detta avsnitt 8 gälla fullt ut. Om friskrivningsklausulen för stämning skulle vara lagstridig eller ogenomdrivbar skall hela detta avsnitt 8 betraktas som ogenomdrivbart och tvisten avgöras i domstol.

Detta avsnitt 8 gäller även efter detta avtals upphörande.

 

9. RÅDANDE LAG OCH JURISDIKTIONSORT

Om du bor i Japan eller ett land/område i Ostasien eller Sydostasien skall detta avtal regleras av och tolkas i enlighet med japansk lag med undantag för regler om motstridig lagstiftning. Alla tvister som uppkommer under eller i relation till detta avtal skall utan undantag lämnas över till Tokyos distriktsdomstol i Tokyo i Japan.

Om du bor i Europa, Afrika, Australien och Oceanien, Mellanöstern, Indien, Ukraina eller Ryssland skall detta avtal regleras av och tolkas i enlighet med engelsk lag, men du skyddas även av de obligatoriska lagarna i landet du bor i.

Om du bor på annan ort skall detta avtal regleras av och tolkas i enlighet med kalifornisk delstatslag i USA med undantag för regler om motstridig lagstiftning. Om du bor i USA skall alla tvister som ej är föremål för skiljeförfarande och som ej tagits upp som bagatellmål behandlas i en domstol med tillräcklig jurisdiktion, antingen i Kaliforniens överdomstol i countyt San Mateo eller i USA:s federala distriktsdomstol i Kaliforniens norra distrikt.

 

10. ALLMÄNJURIDISKA VILLKOR

Du är bunden av den senaste versionen av detta avtal. Du kan ladda ner en utskrivbar och aktuell version av detta avtal från https://www.playstation.com/legal/ssla-ps-vr2. Din fortsatta åtkomst till eller användning av programvaran bekräftar att du accepterar den senaste versionen av detta avtal.

Om någon del av detta avtal skulle komma att betraktas som ogiltig, lagstridig eller ogenomdrivbar varken påverkar eller begränsar det giltigheten, lagligheten och genomdrivbarheten hos resten av detta avtal på intet sätt. Du bekräftar att brott mot detta avtal skulle innebära ohjälplig skada för SIE där monetär ersättning ej vore att betrakta som tillräcklig kompensation och att SIE har rätt till skälig kompensation i tillägg till all annan lagstadgad ersättning.

Detta avtal utgör ditt och SIE:s avtal gällande programvaran i sin helhet och ersätter alla tidigare eller samtidiga överenskommelser gällande denna. Inget misslyckande eller fördröjning i att utöva någon av rättigheterna enligt detta avtal häver på något sätt dessa rättigheter. SIE kan överlåta vilken som helst av sina rättigheter enligt detta avtal, inklusive rätten att framtvinga efterlevnad av detta avtal, till valfri SIE närstående part.