playstation.com

Juridisk information

LICENSAVTAL FÖR PROGRAMVARA TILL MOBIL FRÅN SIE Inc (version 2.1)

LÄS IGENOM DETTA LICENSAVTAL FÖR PROGRAMVARA TILL MOBIL FRÅN SIE Inc ("AVTALET") NOGGRANT FÖR ATT FÖRSTÅ DINA RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER.

AVTALET GÄLLER MELLAN DIG OCH SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT INC. ("SIE Inc"). ÅTKOMST TILL OCH ANVÄNDNING AV PROGRAMVARAN DISTRIBUERAD AV SIE Inc FÖR ANVÄNDNING PÅ ENHETER MED IOS ELLER ANDROID OS ("PROGRAMVARAN") FÅR ENBART SKE NÄR VILLKOREN I DETTA AVTAL HAR ACCEPTERATS. GENOM ATT ANVÄNDA PROGRAMVARAN VISAR DU ATT DU ÄR KAPABEL TILL ATT INGÅ ETT AVTAL ENLIGT GÄLLANDE LAGAR DÄR DU BEFINNER DIG OCH ATT DU GÅR MED PÅ ATT FÖLJA VILLKOREN I DETTA AVTAL.

Du godkänner detta avtal för egen räkning och för andra som har åtkomst till eller använder (i) Programvaran på den enhet du äger eller styr över och som lagligen kör den gällande versionen av iOS eller Android OS ("Enheten"), eller (ii) ditt konto på PlayStation™Network ("Konto") med Programvaran. Du är ansvarig för andras användning av Programvaran och för att de följer villkoren i detta avtal.

Detta avtal gäller för Programvaran och alla programkorrigeringar, uppdateringar, uppgraderingar eller nya versioner av dessa.

OBSERVERA: OM DU BOR I USA ELLER I NORD-, CENTRAL- ELLER SYDAMERIKA, INNEHÅLLER DETTA AVTAL, I DEN STÖRSTA UTSTRÄCKNING LAGEN TILLÅTER, EN BINDANDE INDIVIDUELL FRISKRIVNINGSKLAUSUL FRÅN SKILJEDOMSTVIST OCH STÄMNING I AVSNITT 9 SOM PÅVERKAR DINA RÄTTIGHETER ENLIGT DETTA AVTAL OCH ALLA EVENTUELLA "TVISTER" (ENLIGT DEFINITION I AVSNITT 9) MELLAN DIG OCH "SONYRÄTTSFIGUR" (ENLIGT DEFINITION I AVSNITT 9). DU HAR RÄTT ATT AVSTÅ FRÅN ATT ACCEPTERA DENNA FRISKRIVNINGSKLAUSUL FRÅN SKILJEDOMSTVIST OCH STÄMNING ENLIGT VILLKOR SOM KLARGÖRS I AVSNITT 9.

 

1. LICENSUPPLÅTELSE

I enlighet med detta avtals villkor ger SIE Inc dig begränsad, icke-överlåtbar, icke-exklusiv, icke-kommersiell rätt att använda Programvaran enbart på din Enhet. Dina rättigheter till användning av tidigare versioner av Programvaran än den aktuella versionen upphör så fort du kan ta emot eller innehar den senaste versionen av Programvaran installerad på din Enhet.

Explicita licensvillkor för SIE Inc-licenserad tredjepartsprogramvara eller -tjänst kan kräva att SIE Inc tillhandahåller tillkännagivanden och licensvillkor för tredjepartsprogramvaran eller -tjänsten i fråga. Dessa tillkännagivanden och licensvillkor finns tillgängliga på den plats där SIE Inc finner det lämpligt.

Alla rättigheter till användning av Programvaran medges enbart på licens och ger dig inga ägandeskapsrättigheter och inget intresse i Programvaran. SIE Inc och dess licensgivare innehåller samtliga immateriella rättigheter till Programvaran. All användning av eller åtkomst till Programvaran är föremål för villkoren i detta avtal och applicerbar immaterialrättslig lagstiftning. Förutom undantag som uttryckligen ges i detta avtal förbehåller sig SIE Inc och dess licensgivare samtliga rättigheter till Programvaran.

 

2. RESTRIKTIONER

Du får inte (i) leasa, hyra ut, ge underlicens för, publicera, modifiera, bygga ut, adaptera eller översätta Programvaran; (ii) dekonstruera, dekompilera eller disassemblera Programvaran, skapa något derivat av Programvaran; (iii) försöka skapa källkod för Programvaran från dess objektkod; (iv) använda någon oauktoriserad, olaglig, förfalskad eller modifierad maskinvara eller programvara med Programvaran; (v) installera om tidigare versioner av Programvaran; (vi) bryta mot någon lag, reglering, stadga eller några rättigheter som tillhör SIE Inc eller tredje part i samband med din åtkomst till eller användning av Programvaran; (vii) införskaffa Programvaran på något sätt annat än genom SIE Inc:s auktoriserade distributionsmetoder; eller (ix) utnyttja Programvaran på olicensierat sätt.

Dessa restriktioner skall gälla i den största utsträckning som gällande lag tillåter.

 

3. TJÄNSTER OCH UPPDATERINGAR; TREDJEPARTSAVTAL OCH -INNEHÅLL

SIE Inc kan komma att tillhandahålla uppdateringar, uppgraderingar eller tjänster för Programvaran. Somliga uppdateringar, uppgraderingar och tjänster kan ändra dina nuvarande inställningar, förorsaka förlust av data eller innehåll eller förorsaka funktionalitets- eller funktionsförlust.

Programvaran kan hänvisa till, visa eller förse dig med länkar till webbplatser eller innehåll som oberoende tillhandahålls och underhålls av tredje part ("tredjepartsinnehåll och -länkar").

SIE Inc och dess närstående bolag varken kontrollerar eller styr över tredjepartsinnehåll och -länkar, och SIE Inc och dess närstående bolag varken övervakar, godkänner, ansvarar för eller sponsrar tredjepartsinnehåll och -länkar. SIE Inc och dess närstående bolag har inget ansvar gentemot dig för tredjepartsinnehåll och -länkar. Din tillit till tredjepartsinnehåll och -länkar sker på egen risk och du åtar dig alla förpliktelser och konsekvenser till följd av din tillit.

 

4. INSAMLING AV INFORMATION/VERIFIERING

För att bäst kunna bedriva sin verksamhet och leverera produkter och tjänster, kan SIE Inc komma att samla in och hämta information om Enheten och Programvaran. Denna information kan användas för systemövervakning/-diagnoser, marknadsföring och anonymiserad datainsamling om användares beteenden. SIE Inc kommer att kunna inhämta det unika ID som automatiskt tilldelas enheten av SIE Inc när du startar Programvaran för första gången på sådan Enhet. När du loggar in på ditt konto från Programvaran kommer SIE Inc att kunna sammankoppla denna information med ditt konto och annan information som har anknytning till ditt konto. Vänligen läs Integritetspolicyn för PSN(SM) för din region som du kan finna via SIE Inc:s sida för juridisk dokumentation på http://doc.dl.playstation.net/doc/legal/index.html för ytterligare detaljer om hur denna information kommer att användas, och om vem du ska kontakta om du har några frågor.

 

5. INTERNETANSLUTNING

Vissa funktioner i programvaran kan kräva en internetanslutning. Du bär ansvaret för alla avgifter du ådrar dig i samband med åtkomst eller användning av internet.

 

6. GARANTIFÖRBEHÅLL OCH ANSVARSBEGRÄNSNING

Programvaran tillhandahålls "SOM DEN ÄR" utan uttryckliga eller antydda garantier. SIE Inc och dess närstående bolag och licensgivare friskriver sig uttryckligen från garantier gällande säljbarhet, garantier gällande lämplighet för något visst ändamål samt garantier gällande icke-överträdelser.

SIE INC OCH DESS NÄRSTÅENDE BOLAG TAR UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER ANSVAR FÖR NÅGON FÖRLUST AV DATA, FÖRLUST AV VINST, ELLER NÅGON ANNAN FÖRLUST ELLER SKADA, VARE SIG DIREKT, INDIREKT, TILLFÄLLIG, SÄRSKILD ELLER PÅFÖLJANDE, OAVSETT HUR DEN UPPSTÅTT, SOM ETT RESULTAT AV ÅTKOMST TILL ELLER ANVÄNDNING AV PROGRAMVARAN. SÅ LÄNGE DETTA STADGANDE ÄR GENOMDRIVBART INOM DIN DOMVÄRJO SKA DE OVAN NÄMNDA BEGRÄNSNINGARNA, UTESLUTANDENA OCH FÖRBEHÅLLEN GÄLLA I DEN STÖRSTA UTSTRÄCKNING LAGEN TILLÅTER, ÄVEN OM NÅGON GOTTGÖRELSE FÖRFELAR SITT VÄSENTLIGA ÄNDAMÅL.

 

7. AVTALSBROTT, UPPHÖRANDE AV RÄTTIGHETER OCH SIE INC:S ÅTGÄRDER

Om SIE Inc fastställer att du har brutit mot villkoren i detta avtal kan SIE Inc själva eller genom annan part komma att vidta åtgärder för att skydda sina intressen, som att förvägra dig åtkomst till eller användning av delar av Programvaran eller Programvaran i dess helhet, vägra dig åtkomst till PSN, vägra dig tjänster som tillhandahålls i Programvaran, eller vidta andra botåtgärder som skäligen är nödvändiga för att förhindra användning av modifierad Programvara eller otillåten användning av Programvaran.

SIE Inc, dess licensgivare och dess licensgivare förbehåller sig rätten att vidta rättsliga åtgärder i fall av brott mot detta avtal. SIE Inc kan komma att delta i offentliga och privata rättsliga åtgärder eller undersökningar angående din användning av Programvaran.

 

8. EXPORTKONTROLL OCH IAKTTAGANDE AV LAGAR

Programvaran kan innehålla viss teknologi som är föremål för vissa restriktioner enligt exportkontrollslagstiftning och -regleringar. Som sådan får Programvaran inte exporteras eller återexporteras till personer och juridiska personer om det bryter mot sådana lagar och regleringar. Du måste iaktta dessa lagar när du använder Programvaran. Du intygar att (i) du inte är bosatt i ett land med embargo från den amerikanska regeringen, eller som av den amerikanska regeringen har klassats som ett "terroriststöttande" land; och (ii) du står inte med på någon av den amerikanska regeringens listor över förbjudna eller begränsade parter.

 

9. BINDANDE INDIVIDUELL FRISKRIVNINGSKLAUSUL FÖR VISSA MEDBORGARE

De villkor som följer i detta avsnitt 9, som gäller i den största utsträckning lagen tillåter, gäller enbart om du är medborgare i USA eller ett land i Nord-, Central eller Sydamerika.

Termen "tvist" gäller alla slags tvister, anspråk och konflikter mellan dig och SIE Inc, Sony Interactive Entertainment LLC, någon av deras aktuella eller tidigare närstående juridiska personer, och eventuella föregångare eller efterträdare till något av föregående, inklusive Sony Computer Entertainment Inc., Sony Computer Entertainment America LLC samt Sony Interactive Entertainment America LLC ("Sonyrättsfigur") angående användning av Programvaran, oavsett om de grundar sig i kontrakt, stadga, reglering, förordning, otillåten civilrättslig handling (inklusive bedrägeri, falsk framställning, brottslig övertalning eller försumlighet) eller annan rättslig eller billighetsrättslig definition och omfattar giltighet, verkställbarhet och omfattning av detta avsnitt 9 (undantaget verkställbarhet för friskrivningsklausulen för stämning nedan). Begreppet ”tvist” ska tolkas i ordets mest omfattande betydelse.

I händelse av tvist (som ej innefattas av listan nedan över undantag från friskrivningsklausulen) med Sonyrättsfigur eller Sonyrättsfigurs tjänsteman, chef, anställd eller representant ("Sonymotpart") som icke kan lösas genom förhandling enligt villkor och beskrivning nedan, skall du och Sonymotparten söka lösa tvisten uteslutande genom skiljedomsförfarande enligt villkor i avsnitt 9 och inte driva tvisten i rätten. Skiljedom innebär att tvisten skall lösas av opartisk skiljeman och inte i domstol av domare eller jury.

DU OCH SONYS RÄTTSFIGURER ÄR ÖVERENS OM ATT TALAN SOM VÄCKS AV DIG ELLER AV SONYRÄTTSFIGUR I BAGATELLMÅL EJ OMFATTAS AV SKILJEDOMSVILLKOREN I DETTA AVSNITT 9.

OM DU EJ ÖNSKAR VARA BUNDEN AV DENNA FRISKRIVNINGSKLAUSUL FRÅN SKILJEDOMSTVIST OCH STÄMNING I DETTA AVSNITT 9 MÅSTE DU SKRIFTLIGEN MEDDELA SIE Inc OM DETTA INOM 30 DAGAR FRÅN DET ATT DU GODKÄNT DETTA AVTAL. DITT SKRIFTLIGA MEDDELANDE SKALL SKICKAS TILL SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT INC. C/O SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT LLC, 2207 BRIDGEPOINTE PARKWAY, SAN MATEO, CA 94404, ATTN: LEGAL DEPARTMENT – WAIVER OCH OMFATTA: (I) DITT NAMN, (II) DIN ADRESS, (III) DITT INLOGGNINGS-ID, OM DU HAR ETT SÅDANT, OCH (IV) ETT TYDLIGT MEDDELANDE OM ATT DU EJ ÖNSKAR LÖSA TVISTER MED SONYRÄTTSFIGURER GENOM SKILJEDOM.

VID TVIST MED SONYRÄTTSFIGUR SKALL DETTA SKRIFTLIGEN MEDDELAS TILL SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT INC. C/O SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT LLC, 2207 BRIDGEPOINTE PARKWAY, SAN MATEO, CA 94404, ATTN: LEGAL DEPARTMENT - DISPUTE RESOLUTION FÖR ATT GE SONYMOTPARTEN MÖJLIGHET ATT LÖSA TVISTEN GENOM INFORMELL FÖRHANDLING.

Du förbinder dig att genom förhandling söka lösa konflikten i god tro i minst 60 dagar efter att ha meddelat Sonymotparten om tvisten. Om Sonymotparten ej löser tvisten inom 60 dagar från det att den mottagit ditt meddelande om tvisten kan du eller Sonymotparten gå vidare och söka lösa konflikten genom skiljedom enligt villkor i detta avsnitt 9.

ALLA EVENTUELLA TVISTLÖSNINGSFÖRHANDLINGAR, OAVSETT OM DE SKER I SKILJEDOM ELLER I RÄTTEN, SKALL ENDAST BEDRIVAS SOM INDIVID OCH EJ SOM GRUPP, REPRESENTANT FÖR GRUPP, NAMNGIVEN ELLER ICKE NAMNGIVEN MEDLEM AV GRUPP, KONSOLIDERAD, REPRESENTATIV ELLER PRIVAT STATSÅKLAGARTALAN, SÅVIDA INTE BÅDE DU OCH SONYMOTPARTEN UTTRYCKLIGEN KOMMIT ÖVERENS DÄROM SKRIFTLIGEN EFTER ATT SKILJEDOMSFÖRHANDLING INLETTS.

Om du eller Sonymotparten väljer att lösa tvisten genom skiljedom kan den initiativtagande parten inleda skiljedomsförhandlingen med American Arbitration Association ("AAA"), www.adr.org eller JAMS www.jamsadr.com. Villkoren i detta avsnitt 9 gäller även om de strider mot reglerna hos den skiljedomsorganisation som parterna väljer.

Den federala skiljedomslagen Federal Arbitration Act ("FAA") reglerar vilka tvister om mellanstatlig rätt som kan lösas genom skiljedom. Dock kan även tillämpbar federal eller delstatslagstiftning komma att påverka tvisten. För yrkanden om mindre än 75 000 dollar gäller AAA:s supplementära förfarande för konsumentrelaterade tvister, Supplementary Procedures for Consumer Related Disputes (”supplementär förfarandebeskrivning”), inklusive schema för kostnader för skiljeförfarande enligt avsnitt C-8 i denna supplementära förfarandebeskrivning, och för yrkanden om mer än 75 000 dollar gäller AAA:s kommersiella skiljedomsregler och relevanta kostnadsscheman för enskilda stämningsförfaranden.

AAA:s bestämmelser finns tillgängliga på www.adr.org eller genom att ringa 1-800-778-7879. Vidare gäller, om ditt yrkande ej överstiger 75 000 dollar och om du meddelat och förhandlat i god tro med Sonymotparten enligt ovan, och om skiljemannen anser att du har överhanden i skiljeförfarandet, kan du få rätt till ersättning för rimliga juristarvoden och kostnader enligt skiljemannens avgörande, i tillägg till de rättigheter till detsamma som rådande delstats- eller federal lagstiftning skänker Sonymotparten eller dig.

Skiljemannen skall utfärda skiljedom skriftligen, men utan krav på redovisning för bakomliggande orsaker om ej detta efterfrågats av endera parten. Skiljedomen är bindande och slutgiltig, undantaget möjlighet till överklagande som ges av FAA, och kan åberopas som bindande för båda parterna i eventuell rättstvist.

Du eller Sonymotparten kan inleda skiljeförfarande i antingen San Mateo County, Kalifornien eller det county där du bor. Om du väljer det county där du bor kan Sonymotparten välja att flytta skiljeförfarandet till San Mateo County om den går med på att betala eventuella ytterligare avgifter och kostnader för dig som följer av denna flytt, enligt beslut av skiljemannen.

Om någon klausul inom detta avsnitt 9 (undantaget friskrivningsklausulen för stämning ovan) skulle vara lagstridig eller ogenomdrivbar skall denna klausul uteslutas från avsnitt 9, men resten av detta avsnitt 9 gälla fullt ut. Om friskrivningsklausulen för stämning skulle vara lagstridig eller ogenomdrivbar skall hela detta avsnitt 9 betraktas som ogenomdrivbart och tvisten avgöras i domstol.

Detta avsnitt 9 gäller även efter detta avtals upphörande.

 

10. RÅDANDE LAG OCH JURISDIKTIONSORT

Om du bor i Japan eller ett land/område i Ostasien eller Sydostasien skall detta avtal regleras av och tolkas i enlighet med japansk lag med undantag för regler om motstridig lagstiftning. Alla tvister som uppkommer under eller i relation till detta avtal skall utan undantag lämnas över till Tokyos distriktsdomstol i Tokyo i Japan.

Om du bor i Europa, Afrika, Australien och Oceanien, Mellanöstern, Indien eller Ryssland skall detta avtal regleras av och tolkas i enlighet med engelsk lag med undantag för regler om motstridig lagstiftning.

Om du bor på annan ort skall detta avtal regleras av och tolkas i enlighet med kalifornisk delstatslag i USA med undantag för regler om motstridig lagstiftning. Om du bor i USA skall alla tvister som ej är föremål för skiljeförfarande och som ej tagits upp som bagatellmål processas i en domstol med tillräcklig jurisdiktion, antingen i Kaliforniens överdomstol i countyt San Mateo eller i USA:s federala distriktsdomstol i Kaliforniens norra distrikt.

 

11. ALLMÄNJURIDISKA VILLKOR

Du är bunden av den senaste versionen av detta avtal. SIE Inc kan när som helst ändra villkoren i detta avtal. Du kan ladda ner en utskrivbar och aktuell version av detta avtal från http://doc.dl.playstation.net/doc/legal/index.html. Kontrollera denna webbadress från tid till annan för eventuella ändringar av detta avtal. Din fortsatta åtkomst till eller användning av Programvaran bekräftar att du accepterar den senaste versionen av detta avtal.

Om någon del av detta avtal skulle komma att betraktas som ogiltig, lagstridig eller ogenomdrivbar varken påverkar eller begränsar det giltigheten, lagligheten och genomdrivbarheten hos resten av detta avtal på intet sätt. Du bekräftar att brott mot detta avtal skulle innebära ohjälplig skada för SIE Inc där monetär ersättning ej vore att betrakta som tillräcklig kompensation och att SIE Inc har rätt till skälig kompensation i tillägg till all annan lagstadgad ersättning.

Detta avtal utgör ditt och SIE Inc:s avtal gällande Programvaran i sin helhet och ersätter alla tidigare eller samtidiga överenskommelser gällande denna. Inget misslyckande eller fördröjning i att utöva någon av rättigheterna enligt detta avtal häver på något sätt dessa rättigheter. SIE Inc kan överlåta vilken som helst av sina rättigheter enligt detta avtal, inklusive rätten att framtvinga efterlevnad av detta avtal, till valfri SIE Inc närstående part.

 

12. BUTIKSÄGAREN.

Detta avtal tecknas mellan dig och SIE Inc, och inte med ägaren av butiken ("butiksägaren") som du laddade ned programvaran ifrån ("appbutiken"). Det är SIE Inc, och inte butiksägaren, som bär ansvaret för innehållet i Programvaran, med undantag för vad som anges i detta avtal.

Din användning av Programvaran kommer även att omfattas av appbutikens användningsvillkor.

Butiksägaren har ingen skyldighet att bistå med underhåll eller kundtjänst vad gäller Programvaran.

I den mån rådande lag tillåter har butiksägaren inget som helst garantiansvar gällande Programvaran.

Butiksägaren bär inte ansvar för att besvara yrkanden från dig eller tredjepart gällande Programvaran eller ditt innehav eller bruk av den, inklusive, men inte begränsat till: (i) produktansvarsyrkanden; (ii) yrkanden att Programvaran bryter mot rådande lag eller bestämmelser; (iii) yrkanden rörande konsumentskydd eller liknande lagstiftning; och (iv) yrkanden att Programvaran inkräktar på tredjeparts intellektuella egendomsrättigheter.

 

13. KONTAKT.

Om du har frågor eller vill framföra klagomål på produkten kan du kontakta vår kundtjänst på http://www.playstation.com/support/.