playstation.com

Juridisk information

SLUTANVÄNDARLICENSAVTAL FÖR SIE:S APPLIKATION (Version 1.1)

1 september 2018

 

LÄS IGENOM DETTA SLUTANVÄNDARLICENSAVTAL FÖR SIE:S APPLIKATION ("AVTALET") NOGGRANT FÖR ATT FÖRSTÅ DINA RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER.

AVTALET GÄLLER MELLAN DIG OCH SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT INC. ("SIE"). ÅTKOMST TILL OCH ANVÄNDNING AV APPLIKATIONSPROGRAMVARAN (”APPLIKATIONSPROGRAMVARAN”) SOM DISTRIBUERAS AV SIE FÖR ANVÄNDNING PÅ ENHETEN (SOM DEFINIERAS NEDAN) FÅR ENBART SKE NÄR VILLKOREN I DETTA AVTAL HAR ACCEPTERATS. GENOM ATT ANVÄNDA APPLIKATIONSPROGRAMVARAN VISAR DU ATT DU ÄR KAPABEL ATT INGÅ ETT AVTAL ENLIGT GÄLLANDE LAGAR DÄR DU BEFINNER DIG OCH ATT DU GÅR MED PÅ ATT FÖLJA VILLKOREN I DETTA AVTAL.

Du godkänner detta AVTAL för dig och för andra personer som har åtkomst till och använder: (i) APPLIKATIONSPROGRAMVARAN på den enhet som du äger eller förfogar över och som lagligt använder gällande version av Microsoft Windows eller Mac OS (”ENHETEN”); eller (ii) ditt konto på PlayStation™Network med APPLIKATIONSPROGRAMVARAN. Du bär ansvaret för sådana andra personers användning av APPLIKATIONSPROGRAMVARAN och att de följer villkoren i detta AVTAL.

Detta AVTAL gäller APPLIKATIONSPROGRAMVARAN och alla programfixar, uppdateringar, uppgraderingar eller nya versioner av denna programvara.

OBSERVERA: OM DU BOR I USA ELLER I ETT LAND I NORD-, CENTRAL- ELLER SYDAMERIKA, INNEHÅLLER DETTA AVTAL, I DEN STÖRSTA UTSTRÄCKNING LAGEN TILLÅTER, EN BINDANDE INDIVIDUELL FRISKRIVNINGSKLAUSUL FRÅN SKILJEDOMSTVIST OCH STÄMNING I AVSNITT 9 SOM PÅVERKAR DINA RÄTTIGHETER ENLIGT DETTA AVTAL OCH ALLA EVENTUELLA "TVISTER" (ENLIGT DEFINITION I AVSNITT 9) MELLAN DIG OCH EN "SONYRÄTTSFIGUR" (ENLIGT DEFINITION I AVSNITT 9). DU HAR RÄTT ATT AVSTÅ FRÅN ATT ACCEPTERA DENNA FRISKRIVNINGSKLAUSUL FRÅN SKILJEDOMSTVIST OCH STÄMNING ENLIGT VILLKOR SOM KLARGÖRS I AVSNITT 9.

 

1. LICENSUPPLÅTELSE                           

I enlighet med detta AVTALS villkor ger SIE dig begränsad, ej överlåtbar, icke-exklusiv och icke-kommersiell rätt att använda APPLIKATIONSPROGRAMVARAN enbart på ENHETEN. Dina rättigheter till användning av tidigare versioner av APPLIKATIONSPROGRAMVARAN än den aktuella versionen av APPLIKATIONSPROGRAMVARAN upphör så fort du kan ta emot eller har installerat den senaste versionen av APPLIKATIONSPROGRAMVARAN på ENHETEN.

Vissa licensvillkor för SIE-licensierad tredjepartsprogramvara eller -tjänst kan kräva att SIE tillhandahåller tillkännagivanden och licensvillkor för tredjepartsprogramvaran eller -tjänsten i fråga. Dessa tillkännagivanden och licensvillkor finns tillgängliga på den plats där SIE finner det lämpligt.

Alla rättigheter till användning av APPLIKATIONSPROGRAMVARAN medges enbart på licens och ger dig inga ägandeskapsrättigheter till eller intresse i APPLIKATIONSPROGRAMVARAN. SIE och dess licensgivare innehåller samtliga immateriella rättigheter till APPLIKATIONSPROGRAMVARAN. All användning av eller åtkomst till APPLIKATIONSPROGRAMVARAN är föremål för villkoren i detta AVTAL och applicerbar immaterialrättslig lagstiftning. Förutom undantag som uttryckligen ges i detta AVTAL förbehåller sig SIE och dess licensgivare samtliga rättigheter till APPLIKATIONSPROGRAMVARAN.

 

2. RESTRIKTIONER

Du får inte (i) leasa, hyra ut, ge underlicens för, publicera, modifiera, bygga ut, adaptera eller översätta APPLIKATIONSPROGRAMVARAN, eller göra den tillgänglig för andra användare på ett nätverk; (ii) dekonstruera, dekompilera eller disassemblera APPLIKATIONSPROGRAMVARAN, skapa något derivat av APPLIKATIONSPROGRAMVARAN; (iii) försöka skapa källkod för APPLIKATIONSPROGRAMVARAN från dess objektkod; (iv) använda någon icke auktoriserad, olaglig, förfalskad eller modifierad maskinvara eller programvara i samband med APPLIKATIONSPROGRAMVARAN; (v) installera om tidigare versioner av APPLIKATIONSPROGRAMVARAN; (vi) bryta mot någon lag, reglering, stadga eller rättighet som tillhör SIE eller tredje part i samband med din åtkomst till eller användning av APPLIKATIONSPROGRAMVARAN; (vii) införskaffa APPLIKATIONSPROGRAMVARAN på något annat sätt än genom SIE:s auktoriserade distributionsmetoder; eller (viii) utnyttja APPLIKATIONSPROGRAMVARAN på något otillåtet sätt.

Dessa restriktioner skall gälla i den största utsträckning som gällande lag tillåter.

 

3. TJÄNSTER OCH UPPDATERINGAR; TREDJEPARTSAVTAL OCH -INNEHÅLL

SIE kan komma att tillhandahålla uppdateringar, uppgraderingar eller tjänster för APPLIKATIONSPROGRAMVARAN. Somliga uppdateringar, uppgraderingar och tjänster kan komma att ändra dina nuvarande inställningar, orsaka förlust av data eller innehåll eller orsaka att funktioner och egenskaper upphör att fungera.

APPLIKATIONSPROGRAMVARAN kan hänvisa till, visa eller förse dig med länkar till webbplatser eller innehåll som oberoende tillhandahålls och underhålls av tredje part ("tredjepartsinnehåll och -länkar").

SIE och dess närstående bolag varken kontrollerar eller styr över tredjepartsinnehåll och -länkar, och SIE och dess närstående bolag varken övervakar, godkänner, ansvarar för eller sponsrar tredjepartsinnehåll och -länkar. SIE och dess närstående bolag har inget ansvar gentemot dig för tredjepartsinnehåll och -länkar. Din tillit till tredjepartsinnehåll och -länkar sker på egen risk och du åtar dig alla förpliktelser och konsekvenser till följd av din tillit.

 

4. INSAMLING AV INFORMATION

För att SIE ska kunna bedriva sin verksamhet och leverera produkter och tjänster kan SIE komma att samla in och hämta information om ENHETEN och APPLIKATIONSPROGRAMVARAN. Denna information kan komma att användas för systemövervakning/-diagnos, i marknadsföringssyfte och för att registrera användarnas beteende anonymt. När du loggar in på ditt konto från APPLIKATIONSPROGRAMVARAN kan SIE komma att länka denna information till ditt konto och annan information beträffande ditt konto. Mer information om hur denna information kommer att användas och vem du kan kontakta om du har några frågor finns i sekretesspolicyn för PSN(SM) för din region, som finns länkad på SIE:s sida med juridiska dokument på https://doc.dl.playstation.net/doc/legal/index.html.

 

5. INTERNETANSLUTNING

Vissa funktioner hos APPLIKATIONSPROGRAMVARAN kan kräva åtkomst till en internetanslutning. Du ansvarar för alla avgifter i samband med åtkomst till eller användning av internet.

 

6. GARANTIFÖRBEHÅLL OCH ANSVARSBEGRÄNSNING

APPLIKATIONSPROGRAMVARAN tillhandahålls i befintligt skick och utan uttryckliga eller antydda garantier. SIE och dess närstående bolag och licensgivare friskriver sig uttryckligen från alla antydda garantier gällande säljbarhet, garantier gällande lämplighet för något visst ändamål samt garantier gällande icke-överträdelser. SIE garanterar inte att användning av APPLIKATIONSPROGRAMVARAN kommer att vara oavbruten eller felfri, eller att APPLIKATIONSPROGRAMVARAN kommer fungera korrekt på ENHETERNA. SIE kan, efter SIE:s eget godtycke, avveckla stödet för APPLIKATIONSPROGRAMVARAN när som helst, och SIE har inget ansvar för en sådan avveckling.

Om APPLIKATIONSPROGRAMVARAN använder onlineservrar har SIE inget ansvar för att fortsätta hålla de servrarna i drift.

SIE OCH DESS NÄRSTÅENDE BOLAG TAR UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER ANSVAR FÖR NÅGON FÖRLUST AV DATA, FÖRLUST AV VINST, ELLER NÅGON ANNAN FÖRLUST ELLER SKADA, VARE SIG DIREKT, INDIREKT, TILLFÄLLIG, SÄRSKILD ELLER PÅFÖLJANDE, OAVSETT HUR DEN UPPSTÅTT, SOM ETT RESULTAT AV ÅTKOMST TILL ELLER ANVÄNDNING AV APPLIKATIONSPROGRAMVARAN. SÅ LÄNGE DETTA STADGANDE ÄR GENOMDRIVBART INOM DIN DOMVÄRJO SKA DE OVAN NÄMNDA BEGRÄNSNINGARNA, UTESLUTANDENA OCH FÖRBEHÅLLEN GÄLLA I DEN STÖRSTA UTSTRÄCKNING LAGEN TILLÅTER, ÄVEN OM NÅGON GOTTGÖRELSE FÖRFELAR SITT VÄSENTLIGA ÄNDAMÅL.

 

7. AVTALSBROTT; UPPHÖRANDE AV RÄTTIGHETER OCH SIE:S ÅTGÄRDER

Om SIE fastställer att du har brutit mot villkoren i detta AVTAL kan SIE själva eller genom annan part komma att vidta åtgärder för att skydda sina intressen, som att förvägra dig åtkomst till eller användning av delar av APPLIKATIONSPROGRAMVARAN eller APPLIKATIONSPROGRAMVARAN i dess helhet, uppsägning av din åtkomst till PSN, vägra dig alla tjänster som tillhandahålls i APPLIKATIONSPROGRAMVARAN, eller förlitelse på några andra botåtgärder som är skäligen nödvändiga för att förhindra användning av modifierad APPLIKATIONSPROGRAMVARA eller otillåten användning av applikationsprogramvaran.

SIE, dess närstående bolag och dess licensgivare förbehåller sig rätten att vidta rättsliga åtgärder i fall av brott mot detta AVTAL. SIE kan komma att delta i offentliga och privata rättsliga åtgärder eller undersökningar angående din användning av APPLIKATIONSPROGRAMVARAN.

 

8. EXPORTKONTROLL OCH IAKTTAGANDE AV LAGAR

APPLIKATIONSPROGRAMVARAN kan innehålla teknologi som är föremål för vissa restriktioner enligt exportkontrollagstiftning och -regleringar. Som sådant får inte APPLIKATIONSPROGRAMVARAN exporteras eller återexporteras till personer och enheter som är förbjuden enligt sådana lagar och regleringar. Du måste iaktta dessa lagar när du använder APPLIKATIONSPROGRAMVARAN. Du intygar och försäkrar att (i) du inte befinner dig i ett land som omfattas av ett embargo som beslutats av USA:s regering, eller som har betecknats som ett "terroriststödjande land" av USA:s regering; och att (ii) du inte finns upptagen på någon lista över förbjudna eller begränsade partier som upprättats av USA:s regering.

 

9. BINDANDE INDIVIDUELL FRISKRIVNINGSKLAUSUL FÖR VISSA MEDBORGARE

De villkor som följer i detta avsnitt 9, som gäller till den största utsträckning lagen tillåter, gäller endast om du är medborgare i USA eller ett land i Nord-, Central- eller Sydamerika.

Termen "tvist" gäller alla slags tvister, anspråk och konflikter mellan dig och SIE, Sony Interactive Entertainment LLC, någon av deras aktuella eller tidigare närstående juridiska personer eller annan företrädande eller efterträdande juridisk person till dessa, inklusive Sony Computer Entertainment Inc., Sony Computer Entertainment America LLC och Sony Interactive Entertainment America LLC ("Sonyrättsfigur") angående användningen av APPLIKATIONSPROGRAMVARAN, oavsett om de grundar sig i kontrakt, stadga, reglering, förordning, otillåten civilrättslig handling (inklusive bedrägeri, falsk framställning, brottslig övertalning eller försumlighet), eller annan rättslig eller billighetsrättslig definition och omfattar giltighet, verkställbarhet och omfattning av detta avsnitt 9 (undantaget verkställbarhet för friskrivningsklausulen för stämning nedan). Begreppet "tvist" ska tolkas i ordets mest omfattande betydelse.

I händelse av tvist (annan än den som beskrivs som undantagen från friskrivningsklausulen nedan) med Sonyrättsfigur eller tjänsteman, chef, anställd eller representant för Sonyrättsfigur ("Sonymotpart") som inte kan lösas genom förhandling enligt villkor och beskrivning nedan, skall du och Sonymotparten söka lösa tvisten uteslutande genom skiljeförfarande enligt villkor i avsnitt 9 och inte driva tvisten i rätten. Skiljedom innebär att tvisten skall lösas av opartisk skiljeman och inte i domstol av domare eller jury.

DU OCH SONYS RÄTTSFIGURER ÄR ÖVERENS OM ATT TALAN SOM VÄCKS AV DIG ELLER AV SONYRÄTTSFIGUR I BAGATELLMÅL EJ OMFATTAS AV SKILJEDOMSVILLKOREN I DETTA AVSNITT 9.

OM DU EJ ÖNSKAR VARA BUNDEN AV DENNA FRISKRIVNINGSKLAUSUL FRÅN SKILJEDOMSTVIST OCH STÄMNING I DETTA AVSNITT 9 MÅSTE DU SKRIFTLIGEN MEDDELA SIE OM DETTA INOM 30 DAGAR FRÅN DET ATT DU GODKÄNT DETTA AVTAL. DITT SKRIFTLIGA MEDDELANDE SKALL SKICKAS TILL SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT INC. CARE OF SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT LLC, 2207 BRIDGEPOINTE PARKWAY, SAN MATEO, CA 94404, ATTN: LEGAL DEPARTMENT - WAIVER OCH OMFATTA: (I) DITT NAMN, (II) DIN ADRESS, (III) DITT INLOGGNINGS-ID, OM DU HAR ETT SÅDANT, OCH (IV) ETT TYDLIGT MEDDELANDE OM ATT DU EJ ÖNSKAR LÖSA TVISTER MED SONYRÄTTSFIGURER GENOM SKILJEDOM.

VID TVIST MED SONYRÄTTSFIGUR SKALL DETTA SKRIFTLIGEN MEDDELAS SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT INC. CARE OF SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT LLC, 2207 BRIDGEPOINTE PARKWAY, SAN MATEO, CA 94404, ATTN: LEGAL DEPARTMENT - DISPUTE RESOLUTION FÖR ATT GE SONYMOTPARTEN MÖJLIGHET ATT LÖSA TVISTEN GENOM INFORMELL FÖRHANDLING.

Du förbinder dig att genom förhandling söka lösa konflikten i god tro och i minst 60 dagar efter att ha meddelat Sonymotparten om tvisten. Om Sonymotparten ej löser tvisten inom 60 dagar från det att den mottagit ditt meddelande om tvisten kan du eller Sonymotparten gå vidare och söka lösa konflikten genom skiljedom enligt villkor i detta avsnitt 9.

ALLA EVENTUELLA TVISTLÖSNINGSFÖRHANDLINGAR, OAVSETT OM DE SKER I SKILJEDOM ELLER I RÄTTEN, SKALL ENDAST BEDRIVAS SOM INDIVID OCH EJ SOM GRUPP, REPRESENTANT FÖR GRUPP, NAMNGIVEN ELLER ICKE NAMNGIVEN MEDLEM AV GRUPP, KONSOLIDERAD, REPRESENTATIV ELLER PRIVAT STATSÅKLAGARTALAN, SÅVIDA INTE BÅDE DU OCH SONYMOTPARTEN UTTRYCKLIGEN KOMMIT ÖVERENS DÄROM SKRIFTLIGEN EFTER ATT SKILJEDOMSFÖRHANDLING INLETTS.

Om du eller Sonymotparten väljer att lösa tvisten genom skiljedom kan den initiativtagande parten inleda skiljedomsförhandlingen med American Arbitration Association ("AAA"), www.adr.org, eller JAMS www.jamsadr.com. Villkoren i detta avsnitt 9 gäller även om de strider mot reglerna hos den skiljedomsorganisation som parterna väljer.

Den federala skiljedomslagen Federal Arbitration Act ("FAA") reglerar vilka tvister om mellanstatlig rätt som kan lösas genom skiljedom. Dock kan även tillämpbar federal eller delstatslagstiftning komma att påverka tvisten. För yrkanden om mindre än 75 000 dollar gäller AAA:s supplementära förfarande för konsumentrelaterade tvister, Supplementary Procedures for Consumer Related Disputes ("supplementär förfarandebeskrivning"), inklusive schema för kostnader för skiljeförfarande enligt avsnitt C-8 i denna supplementära förfarandebeskrivning, och för yrkanden om mer än 75 000 dollar gäller AAA:s kommersiella skiljedomsregler och relevanta kostnadsscheman för enskilda stämningsförfaranden.

AAA:s bestämmelser finns tillgängliga på www.adr.org eller genom att ringa 1-800-778-7879. Vidare gäller, om ditt yrkande ej överstiger 75 000 dollar och om du meddelat och förhandlat i god tro med Sonymotparten enligt ovan, att om skiljemannen anser att du har överhanden i skiljeförfarandet, kan du få rätt till ersättning för rimliga juristarvoden och kostnader enligt skiljemannens avgörande, i tillägg till de rättigheter till detsamma som rådande delstats- eller federal lagstiftning skänker Sonymotparten eller dig.

Skiljemannen skall utfärda skiljedom skriftligen, men utan krav på redovisning av bakomliggande orsaker om ej detta efterfrågats av endera parten. Skiljedomen är bindande och slutgiltig, undantaget möjlighet till överklagande som ges av FAA, och kan åberopas som bindande för båda parterna i eventuell rättstvist.

Du eller Sonymotparten kan inleda skiljeförfarande i antingen San Mateo County, Kalifornien eller det county där du bor. Om du väljer det county där du bor, kan Sonymotparten välja att flytta skiljeförfarandet till San Mateo County om den går med på att betala eventuella ytterligare avgifter eller kostnader för dig som följer av denna flytt, enligt beslut av skiljemannen.

Om någon klausul inom detta avsnitt 9 (undantaget friskrivningsklausulen för stämning ovan) skulle vara lagstridig eller ogenomdrivbar skall denna klausul betraktas som ogiltig, men resten av detta avsnitt 9 gälla fullt ut. Om friskrivningsklausulen för stämning skulle vara lagstridig eller ogenomdrivbar skall hela detta avsnitt 9 betraktas som ogenomdrivbart och tvisten avgöras i domstol.

Detta avsnitt 9 gäller även efter detta AVTALS upphörande.

 

10. RÅDANDE LAG OCH JURISDIKTIONSORT

Om du bor i Japan eller ett land/område i Ostasien eller Sydostasien skall detta AVTAL regleras av och tolkas i enlighet med japansk lag med undantag för regler om motstridig lagstiftning. Alla tvister som uppkommer under eller i relation till detta AVTAL skall utan undantag lämnas över till Tokyos distriktsdomstol i Tokyo i Japan.

Om du bor i Europa, Afrika, Australien och Oceanien, Mellanöstern, Indien eller Ryssland skall detta AVTAL regleras av och tolkas i enlighet med engelsk lag med undantag för regler om motstridig lagstiftning.

Om du bor på annan ort skall detta AVTAL regleras av och tolkas i enlighet med kalifornisk delstatslag i USA med undantag för regler om motstridig lagstiftning. Om du bor i USA skall alla tvister som ej är föremål för skiljeförfarande och som ej tagits upp som bagatellmål processas i en domstol med tillräcklig jurisdiktion, antingen i Kaliforniens överdomstol i countyt San Mateo eller i USA:s federala distriktsdomstol i Kaliforniens norra distrikt.

 

11. ALLMÄNJURIDISKA VILLKOR

Du är bunden av alla gällande villkor i den senaste versionen av detta AVTAL. SIE kan när som helst modifiera villkoren i detta AVTAL. Du kan ladda ned en utskrivbar och aktuell version av detta AVTAL från https://doc.dl.playstation.net/doc/legal/index.html. Kontrollera denna webbadress från tid till annan för eventuella ändringar av detta AVTAL. Din fortsatta åtkomst till eller användning av APPLIKATIONSPROGRAMVARAN bekräftar att du accepterar den senaste versionen av detta AVTAL.

Om någon del av detta AVTAL skulle komma att betraktas som ogiltig, lagstridig eller ogenomdrivbar varken påverkar eller begränsar det giltigheten, lagligheten och genomdrivbarheten hos resten av detta AVTAL på något sätt. Du bekräftar att brott mot detta AVTAL skulle innebära ohjälplig skada för SIE där monetär ersättning ej vore att betrakta som tillräcklig kompensation och att SIE har rätt till skälig kompensation i tillägg till all annan lagstadgad ersättning.

Detta AVTAL utgör ditt och SIE:s AVTAL gällande APPLIKATIONSPROGRAMVARAN i sin helhet och ersätter alla tidigare eller samtidiga överenskommelser gällande denna. Inget misslyckande eller fördröjning i att utöva någon av rättigheterna enligt detta AVTAL häver på något sätt dessa rättigheter. SIE kan överlåta vilken som helst av sina rättigheter enligt detta AVTAL, inklusive rätten att framtvinga efterlevnad av detta AVTAL, till valfri SIE närstående part.

 

12. KONTAKT.

Om du har några frågor eller klagomål rörande APPLIKATIONSPROGRAMVARAN kan du kontakta vårt supportteam som du hittar på https://www.playstation.com/support/.

Microsoft och Windows är antingen registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder.

Mac och Mac OS är varumärken som tillhör Apple Inc., registrerade i USA och andra länder.