playstation.com

Juridisk information

LICENSAVTAL FÖR SYSTEMPROGRAMVARA (Version 1.4) FÖR PlayStation®3-SYSTEMET

10 Dec 2009

LÄS DETTA LICENSAVTAL FÖR SYSTEMPROGRAMVARA NOGGRANT SÅ ATT DU FÖRSTÅR DINA RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER.

ÅTKOMST TILL ELLER ANVÄNDNING AV SYSTEMPROGRAMVARAN I SONY COMPUTER ENTERTAINMENT INC.:s (”SCE”):s PlayStation®3 HEMUNDERHÅLLNINGSSYSTEMENHET (”PS3™-system”) ÄR UTTRYCKLIGEN VILLKORAD AV ATT DU ACCEPTERAR VILLKOREN I DETTA AVTAL.

Detta Avtal utgör ett kontrakt med SCE. Detta Avtal gäller för all systemprogramvara eller inbyggd programvara som ingår i PS3™-systemet och alla programkorrigeringar, uppdateringar, uppgraderingar eller nya versioner av systemprogramvaran som tillhandahålls till eller blir tillgängliga för ditt PS3™-system genom någon SCE-tjänst eller SCE-online-nät, SCE-webbplats eller spelskiva för PS3™-system (programvara kallas kollektivt ”Systemprogramvara”).

1. LICENSUPPLÅTELSE

I enlighet med villkoren för detta Avtal upplåts all Systemprogramvara till användare endast för personligt, icke-kommersiellt bruk på PS3™-systemet i det land i vilket PS3™-systemet var utformat av SCE för att användas. I den mån tillämplig lag tillåter upphör dina rättigheter att använda eller komma åt den aktuella versionen av Systemprogramvaran i och med att en nyare version av Systemprogramvaran installeras på ditt PS3™-system, vare sig sådan installation sker genom manuell eller automatisk nerladdning av SCE genom SCE:s online-nät eller på annat sätt. SCE upplåter inte någon licens till Systemprogramvara som erhållits av användare på något annat sätt än genom SCE:s auktoriserade distributionsmetoder. Din användning av eller åtkomst till öppenkodsprogramvara eller gratisprogramvara som ingår i Systemprogramvaran styrs av ytterligare villkor som anges i instruktionsmanualen eller dokumentationen för PS3™-systemet eller på http://www.scei.co.jp/ps3-license/index.html. Sådana ytterligare villkor är härmed införlivade genom hänvisning. Du har ingen äganderätt till eller intresse i Systemprogramvaran. Alla immateriella egendomsrättigheter däri tillhör SCE och dess licensgivare, och all användning av eller åtkomst till sådan Systemprogramvara ska ske i enlighet med villkoren i detta Avtal och all gällande lagstiftning om upphovsrätt och immateriell egendom. Förutom såsom uttryckligen medgivet i detta Avtal förbehåller sig SCE och dess licensgivare alla rättigheter, intressen och gottgörelser.

2. RESTRIKTIONER

Du får inte hyra ut, hyra, ge underlicens för, publicera, modifiera, adaptera eller översätta någon del av Systemprogramvaran. I den fullaste utsträckning som lagen medger får du inte dekonstruera, dekompilera eller montera ner någon del av Systemprogramvaran, eller skapa något derivat därav, eller på annat sätt försöka att skapa källkod för Systemprogramvaran från dess objektkod. Du får inte (i) använda någon oauktoriserad, olaglig, förfalskad eller modifierad maskinvara eller programvara i samband med Systemprogramvaran, inklusive användning av verktyg för att förbigå, odugliggöra eller kringgå någon krypterings-, säkerhets- eller autentiseringsmekanism för PS3™-systemet; (ii) bryta mot någon lag, reglering eller stadga eller rättigheter som tillhör SCE, dess närstående bolag eller tredje part i samband med din åtkomst till eller användning av Systemprogramvaran, inklusive åtkomst till, användning eller distribuering av någon programvara eller maskinvara som du vet eller borde veta gör intrång i immateriella egendomsrättigheter eller är piratkopierad; (iii) använda någon maskinvara eller programvara som gör att Systemprogramvaran accepterar eller använder oauktoriserad, olaglig eller piratkopierad programvara eller maskinvara; (iv) införskaffa Systemprogramvaran på något sätt annat än genom SCE:s auktoriserade distributionsmetoder; eller (v) utnyttja Systemprogramvaran på något sätt annat än att använda den i ditt PS3™-system i enlighet med den medföljande dokumentationen och med auktoriserad programvara eller maskinvara, inklusive användning av Systemprogramvaran för att utforma, utveckla, uppdatera eller distribuera oauktoriserad programvara eller maskinvara för användning i samband med PS3™-systemet av någon anledning. Utan begränsning av SCE:s åtaganden ogiltiggör alla överträdelser av dessa restriktioner PS3™-systemets garanti och påverkar din möjlighet att erhålla garanti- och reparationstjänster från SCE och dess närstående bolag.

3. TJÄNSTER OCH UPPDATERINGAR

Från tid till annan kan SCE komma att tillhandahålla uppdateringar, uppgraderingar eller tjänster för ditt PS3™-system för att säkerställa att det fungerar rätt i enlighet med SCE:s riktlinjer eller för att tillhandahålla nya erbjudanden till dig. Somliga tjänster kan komma att tillhandahållas automatiskt utan förvarning när du är online, och andra kan vara tillgängliga för dig genom SCE:s online-nät eller auktoriserade kanaler. Utan begränsning kan tjänsterna komma att omfatta tillhandahållande av den senaste uppdateringen eller nerladdning av en ny leveransversion som kan innehålla programkorrigeringar för ökad säkerhet samt ny teknik eller reviderade inställningar och funktioner som kan hindra åtkomst till oauktoriserat eller piratkopierat material, eller användning av oauktoriserad maskinvara eller programvara i anslutning till PS3™-systemet. Du kan också förhindras att se material som du själv skapat om det innefattar eller visar upp innehåll som skyddas av autentiseringsteknik. Somliga tjänster kan ändra dina nuvarande inställningar, förorsaka förlust av data eller innehåll eller förorsaka någon funktionalitetsförlust. Vi rekommenderar att du regelbundet säkerhetskopierar sådan information på hårddisken som går att säkerhetskopiera.

Andra tjänster eller annat innehåll kan komma att bli tillgängliga för dig från tredje parter som kan kräva att du accepterar deras villkor och sekretesspolicy (”Tredjepartsavtal”). SCE kan hänvisa till eller förse dig med länkar till webbplatser som tredjeparter driver eller sköter på egen hand (”Länkade webbplatser”). SCE och dess närstående bolag varken kontrollerar eller styr Länkade webbplatser, och SCE och dess närstående bolag varken övervakar, godkänner, stöder, ansvarar för eller sponsrar information, slutsatser, rekommendationer, annonser, produkter eller innehåll som beskrivs på Länkade webbplatser. Du bekräftar och accepterar att SCE och dess närstående bolag inte har något ansvar gentemot dig för informationen på Länkade webbplatser. Din tillit till all sådan information sker på egen risk och du åtar dig alla förpliktelser och konsekvenser till följd av din tillit. Information om hur du kontrollerar åtkomsten till Länkade webbplatser via PS3™-systemets föräldrakontroll finns i användarmanualen. Oavsett stadgandena i några som helst av villkoren ska i fall det uppstår konflikt mellan detta Avtal och Tredjepartsavtal detta Avtal vara styrande mellan dig och SCE.

4. INSAMLING AV INFORMATION/AUTENTISERING

SCE kan komma att inhämta information om din maskinvara och programvara för autentisering, kopieskydd, kontoblockering, systemövervakning/-diagnostisering, regelgenomdrivning, speladministration, marknadsföringssyften, uppföljning av användarbeteende samt andra ändamål. Den information som inhämtas är inte information som identifierar dig personligen. SCE kan komma att använda DNAS (Dynamic Network Authentication System), ett egenutvecklat system avsett för att autentisera spelnamn och PS3™-systemet när du ansluter PS3™-systemet till ett nätverk, för att inhämta denna information. All oauktoriserad överföring, uppvisning, export, import eller sändning av program och anordningar som kringgår DNAS kan vara förbjuden enligt lag. SCE förbehåller sig rätten att använda alla andra system och metoder för autentisering eller säkerhet i samband med PS3™-systemet. Mer information om hur SCE och dess närstående bolag kan komma att använda den inhämtade informationen finns i sekretesspolicyn på SCE:s webbplats för din region. Den tillämpliga sekretesspolicyn gäller för din användning av PS3™-systemet.

5. INTERNETFUNKTIONER

All användning av funktioner som kräver åtkomst till en Internetanslutning, inklusive PS3™-systemets Internetwebbläsare (”Internetfunktioner”) sker på din egen risk. Internetfunktioner kan kräva trådlös LAN-åtkomst som eventuellt INTE är tillgänglig där du är, gratis, eller fri från störningar och avstängningar. Kontakta din LAN-leverantör för mer information. Internetfunktioner kan eventuellt INTE stödja alla trådlösa LAN-anslutningspunkter eller -webbplatser. Besök på webbplatser eller åtkomst till något innehåll kan medföra virus, förlust eller förvanskning av data eller andra problem. Du måste iaktta alla gällande lagar och regleringar. Se andra villkor för användning i användarmanualerna. Du ansvarar för alla avgifter i samband med åtkomst till eller användning av Internet.

6. GARANTIFÖRBEHÅLL OCH ANSVARSBEGRÄNSNING

Systemprogramvaran och innehållet, programmen, tjänsterna och webbplatserna på eller som tillhandahålls genom Systemprogramvaran, inklusive Internetfunktioner och information på Länkade webbplatser, tillhandahålls ”SOM DE ÄR”. SCE och dess närstående bolag friskriver sig uttryckligen från någon garanti angående säljbarheten, garanti angående lämpligheten för något visst ändamål samt garanti angående icke-överträdelse. SCE OCH DESS NÄRSTÅENDE BOLAG UTESLUTER ALLT ANSVAR FÖR NÅGON FÖRLUST AV DATA, FÖRLUST AV VINST, ELLER NÅGON ANNAN FÖRLUST ELLER SKADA SOM DU ELLER NÅGON TREDJE PART LIDER, VARE SIG DIREKT, INDIREKT, TILLFÄLLIG, SÄRSKILD ELLER PÅFÖLJANDE, OAVSETT HUR DEN UPPSTÅTT, SOM ETT RESULTAT AV ÅTKOMST TILL ELLER ANVÄNDNING AV SYSTEMPROGRAMVARAN ELLER NÅGOT AV INNEHÅLLET, PROGRAMMEN, FUNKTIONERNA, TJÄNSTERNA OCH/ELLER INFORMATIONEN PÅ ELLER SOM TILLHANDAHÅLLS GENOM SYSTEMPROGRAMVARAN. SÅ LÄNGE DETTA STADGANDE ÄR GENOMDRIVBART INOM DIN DOMVÄRJO SKA DE OVAN NÄMNDA BEGRÄNSNINGARNA, UTESLUTANDENA OCH FÖRBEHÅLLEN GÄLLA I DEN STÖRSTA UTSTRÄCKNING GÄLLANDE LAG TILLÅTER, ÄVEN OM NÅGON GOTTGÖRELSE FÖRFELAR SITT VÄSENTLIGA ÄNDAMÅL.

7. UPPSÄGNING

Om SCE fastställer att du har brutit mot villkoren i detta Avtal kan SCE komma att vidta alla åtgärder för att skydda sina intressen, inklusive att vägra dig tjänster, som t.ex. garantitjänster och reparationstjänster som tillhandahålls för ditt PS3™-system, samt uppsägning av din åtkomst till PlayStation®Network, implementering av uppgraderingar eller anordningar avsedda för att förhindra oauktoriserad användning, eller förlitelse på några andra botåtgärder som skäligen är nödvändiga för att förhindra användning av ett modifierat PS3™-system eller något piratkopierat material eller utrustning. SCE och dess licensgivare förbehåller sig rätten att vidta rättsliga åtgärder i fall av brott mot detta Avtal. SCE f´örbehåller sig rätten att delta i alla offentliga och privata rättsliga åtgärder eller undersökningar angående ditt uppförande.

8. EXPORTKONTROLL

PS3™-systemet kan innehålla viss teknologi som är föremål för vissa restriktioner enligt exportkontrolllagstiftning och -regleringar i USA, inklusive men inte begränsade till exportadministrationsregleringen (”Export Administration Regulations”) samt embargo- och sanktionssystemen inom det amerikanska finansdepartementet (”U.S. Department of Treasury, Office of Foreign Asset Controls”). Som sådant får PS3™-systemet inte exporteras eller återexporteras till personer och enheter som är förbjudna enligt sådana lagar och regleringar.

9. ALLMÄNJURIDISKA VILLKOR

Genom att använda och få åtkomst till Systemprogramvaran bekräftar du att du är bunden av alla gällande villkor i detta Avtal. Du kan ladda ner en utskrivbar och aktuell version av detta Avtal från http://www.scei.co.jp/ps3-eula/ till din dator. SCE kan enligt eget gottfinnande när som helst modifiera villkoren i detta Avtal, inklusive alla villkor i systemdokumentationen eller manualen för PS3™-systemet, eller på http://www.scei.co.jp/ps3-license/index.html. Logga in på denna webbplats från tid till annan för att kontrollera eventuella ändringar av detta Avtal. Din fortsatta åtkomst till eller användning av Systemprogramvaran bekräftar att du accepterar alla ändringar av detta Avtal. I fall av konflikt mellan detta Avtal och Tjänstevillkoren och Användaravtalet för SCE:s online-nät ska villkoren i detta Avtal styra användningen av eller åtkomsten till Systemprogramvaran.