playstation.com

Juridisk information

LICENSAVTAL FÖR SYSTEMPROGRAMVARA FÖR PLAYSTATION®VITA OCH/ELLER PLAYSTATION®TV ELLER PLAYSTATION®VITA TV (Version 1.4)

LÄS IGENOM DETTA LICENSAVTAL SYSTEMPROGRAMVARAN ("AVTALET") NOGGRANT FÖR ATT FÖRSTÅ DINA RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER.

AVTALET GÄLLER MELLAN DIG OCH SONY COMPUTER ENTERTAINMENT INC. ("SCE"). ÅTKOMST TILL OCH ANVÄNDNING AV SYSTEMPROGRAMVARAN I PlayStation®Vita OCH/ELLER PlayStation®TV ELLER PlayStation®Vita TV ("PS Vita-system") FÅR ENBART SKE NÄR VILLKOREN I DETTA AVTAL HAR ACCEPTERATS. GENOM ATT ANVÄNDA DITT PS Vita-system VISAR DU ATT DU ÄR KAPABEL TILL ATT INGÅ ETT AVTAL ENLIGT GÄLLANDE LAGAR DÄR DU BEFINNER DIG OCH ATT DU GÅR MED PÅ ATT FÖLJA VILLKOREN I DETTA AVTAL.

Detta avtal gäller för all systemprogramvara, inbyggd programvara och webbläsarprogramvara som ingår i PS Vita-systemet och alla programkorrigeringar, uppdateringar, uppgraderingar eller nya versioner av systemprogramvaran, den inbyggda programvaran och webbläsarprogramvaran som tillhandahålls till eller blir tillgängliga för ditt PS Vita-system genom någon tjänst eller onlinenät från SCE eller Sony, PlayStation™Network, någon SCE-webbplats eller spelmedia för PS Vita-systemet. All programvara och inbyggd programvara som beskrivs i det här stycket kallas sammanfattningsvis för "systemprogramvara".

OBSERVERA: OM DU BOR I USA ELLER I NORD-, CENTRAL- ELLER SYDAMERIKA, INNEHÅLLER DETTA AVTAL, I DEN STÖRSTA UTSTRÄCKNING LAGEN TILLÅTER, EN BINDANDE INDIVIDUELL FRISKRIVNINGSKLAUSUL FRÅN SKILJEDOMSTVIST OCH STÄMNING I AVSNITT 8 SOM PÅVERKAR DINA RÄTTIGHETER ENLIGT DETTA AVTAL OCH ALLA EVENTUELLA "TVISTER" (ENLIGT DEFINITION I AVSNITT 8) MELLAN DIG OCH "SONYRÄTTSFIGUR" (ENLIGT DEFINITION I AVSNITT 8). DU HAR RÄTT ATT AVSTÅ FRÅN ATT ACCEPTERA DENNA FRISKRIVNINGSKLAUSUL FRÅN SKILJEDOMSTVIST OCH STÄMNING ENLIGT VILLKOR SOM KLARGÖRS I AVSNITT 8.

1. LICENSUPPLÅTELSE

I enlighet med detta avtals villkor ger SCE dig icke-exklusiv och icke-kommersiell rätt att använda systemprogramvaran enbart på ditt PS Vita-system. Dina rättigheter till användning av tidigare versioner av systemprogramvaran än den aktuella versionen av systemprogramvaran upphör så fort du kan ta emot eller innehar den senaste versionen av systemprogramvaran på ditt PS Vita-system.

Explicita licensvillkor för SCE-licenserad tredjepartsprogramvara eller licenserade tjänster kan kräva att SCE tillhandahåller tillkännagivanden och licensvillkor för tredjepartsprogramvaran eller -tjänsten i fråga. Dessa tillkännagivanden och licensvillkor finns tillgängliga på http://www.scei.co.jp/psvita-license/index.html eller annan plats där SCE finner det lämpligt.

Alla rättigheter till användning av systemprogramvaran medges enbart på licens och ger dig inga ägandeskapsrättigheter till eller intresse i systemprogramvaran. SCE och dess licensgivare innehåller samtliga immateriella rättigheter till systemprogramvaran. All användning av eller åtkomst till systemprogramvaran är föremål för villkoren i detta avtal och applicerbar immaterialrättslig lagstiftning. Förutom undantag som uttryckligen ges i detta avtal förbehåller sig SCE och dess licensgivare samtliga rättigheter till systemprogramvaran.

2. RESTRIKTIONER

Du får inte hyra ut, hyra, ge underlicens för, publicera, modifiera, bygga ut, adaptera eller översätta systemprogramvaran. Du får inte dekonstruera, dekompilera eller disassemblera någon del av systemprogramvaran, skapa något derivat därav, eller på annat sätt försöka att skapa källkod för systemprogramvaran från dess objektkod. Du får inte (i) använda någon oauktoriserad, olaglig, förfalskad eller modifierad maskinvara eller programvara i samband med systemprogramvaran; (ii) använda verktyg för att förbigå, odugliggöra eller kringgå någon krypterings-, säkerhets- eller autentiseringsmekanism för PS Vita-systemet; (iii) installera om tidigare versioner av systemprogramvaran ("nedgradering"); (iv) bryta mot någon lag, reglering, stadga eller rättigheter som tillhör SCE eller tredje part i samband med din åtkomst till eller användning av systemprogramvaran; (v) använda någon maskinvara eller programvara som gör att systemprogramvaran accepterar eller använder oauktoriserad, olaglig eller piratkopierad programvara eller maskinvara; (vi) införskaffa systemprogramvaran på något sätt annat än genom SCE:s auktoriserade distributionsmetoder; eller (vii) utnyttja systemprogramvaran på något sätt annat än att använda den i ditt PS Vita-system i enlighet med den medföljande dokumentationen och med auktoriserad programvara eller maskinvara, inklusive användning av systemprogramvaran för att utforma, utveckla, uppdatera eller distribuera oauktoriserad programvara eller maskinvara för användning i samband med PS Vita-systemet. Dessa restriktioner skall gälla i den största utsträckning som gällande lag tillåter.

3. TJÄNSTER OCH UPPDATERINGAR; TREDJEPARTSAVTAL OCH -INNEHÅLL

SCE kan komma att tillhandahålla uppdateringar, uppgraderingar eller tjänster för din systemprogramvara. Somliga uppdateringar, uppgraderingar och tjänster kan komma att tillhandahållas automatiskt utan förvarning när du loggar in på PlayStation™Network och andra kan vara tillgängliga för dig genom SCE:s webbplats eller auktoriserade kanaler. Du ger ditt medgivande till att SCE tillhandahåller dig dessa automatiska uppdateringar, uppgraderingar och tjänster. Tjänsterna kan komma att omfatta den senaste uppdateringen eller nedladdning av en ny leveransversion av systemprogramvaran som kan innehålla programkorrigeringar för ökad säkerhet, ny teknik eller reviderade inställningar och funktioner som kan hindra åtkomst till oauktoriserat eller piratkopierat material eller användning av oauktoriserad maskinvara eller programvara i anslutning till PS Vita-systemet.

Du är skyldig att installera eller ha installerat den senaste versionen av systemprogramvaran så snart som du rimligen kan. Somliga uppdateringar, uppgraderingar och tjänster kan ändra dina nuvarande inställningar, förorsaka förlust av data eller innehåll eller förorsaka någon funktionalitetsförlust. SCE rekommenderar att du regelbundet säkerhetskopierar alla data du kan.

Andra tjänster och annat innehåll kan komma att tillhandahållas av tredje part och de kan då kräva ditt medgivande till separata villkor och deras egen sekretesspolicy. Systemprogramvaran kan hänvisa till, visa eller förse dig med länkar till webbplatser eller innehåll som oberoende tillhandahålls och underhålls av tredje part ("tredjepartsinnehåll och -länkar"). SCE och dess närstående bolag varken kontrollerar eller styr över tredjepartsinnehåll och -länkar, och SCE och dess närstående bolag varken övervakar, godkänner, ansvarar för eller sponsrar tredjepartsinnehåll och -länkar. SCE och dess närstående bolag har inget ansvar gentemot dig för tredjepartsinnehåll och -länkar. Din tillit till tredjepartsinnehåll och -länkar sker på egen risk och du åtar dig alla förpliktelser och konsekvenser till följd av din tillit.

Information om hur du kontrollerar åtkomsten till tredjepartsinnehåll och -länkar genom PS Vita-systemets eller PlayStation™Networks föräldrakontroll finns i dokumentationen till PS Vita-systemet.

4. INTERNETFUNKTIONER

Användning av systemprogramvarufunktioner som kräver åtkomst till en internetanslutning ("internetfunktioner") kan kräva trådlös internetåtkomst från tredjepartsleverantör av internet eller mobilnät ("internetleverantör"). Internetåtkomst kan eventuellt INTE vara tillgänglig, gratis eller fri från störningar och avstängningar där du är. Om du vill få tillgång till tjänster från en internetleverantör för ditt PS Vita-systemet måste du teckna avtal med internetleverantören om dessa tjänster. Du ansvarar för alla avgifter i samband med åtkomst till eller användning av internet.

Viss internetfunktionalitet kan vara avhängig internetanslutningsfaktorer som SCE inte rår över. Besök på webbplatser, användning av program samt nedladdning av program och data kan medföra virus, förlust eller förvanskning av data eller andra problem, och du tar på dig allt ansvar för konsekvenser av sådan verksamhet genom ditt PS Vita-system.

Genom att aktivera platstjänster för tredjepartsapplikationer på ditt PS Vita-system går du med på att SCEI kan skicka information om din geografiska position, IP-adress och/eller MAC-adress till tjänsteleverantören av tredje part ("tredjepartsleverantören") för att denna ska kunna erbjuda de tjänster du har önskat.

För att kunna erbjuda dig tjänsten kan tredjepartsleverantören kräva att du accepterar separata villkor för tjänsten och/eller en egen sekretesspolicy. Mer information om hur informationen används finner du i tredjepartsleverantörens sekretesspolicy.

5. GARANTIFÖRBEHÅLL OCH ANSVARSBEGRÄNSNING

Systemprogramvaran tillhandahålls "SOM DEN ÄR" utan uttryckliga eller antydda garantier. SCE och dess närstående bolag och licensgivare friskriver sig uttryckligen från garantier gällande säljbarhet, garantier gällande lämplighet för något visst ändamål samt garantier gällande icke-överträdelser.

SCE OCH DESS NÄRSTÅENDE BOLAG TAR UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER ANSVAR FÖR NÅGON FÖRLUST AV DATA, FÖRLUST AV VINST, ELLER NÅGON ANNAN FÖRLUST ELLER SKADA, VARE SIG DIREKT, INDIREKT, TILLFÄLLIG, SÄRSKILD ELLER PÅFÖLJANDE, OAVSETT HUR DEN UPPSTÅTT, SOM ETT RESULTAT AV ÅTKOMST TILL ELLER ANVÄNDNING AV SYSTEMPROGRAMVARAN. SÅ LÄNGE DETTA STADGANDE ÄR GENOMDRIVBART INOM DIN DOMVÄRJO SKA DE OVAN NÄMNDA BEGRÄNSNINGARNA, UTESLUTANDENA OCH FÖRBEHÅLLEN GÄLLA I DEN STÖRSTA UTSTRÄCKNING LAGEN TILLÅTER, ÄVEN OM NÅGON GOTTGÖRELSE FÖRFELAR SITT VÄSENTLIGA ÄNDAMÅL.

6. AVTALSBROTT, UPPHÖRANDE AV RÄTTIGHETER OCH SCE:S ÅTGÄRDER

Om SCE fastställer att du har brutit mot villkoren i detta avtal kan SCE själva eller genom annan part komma att vidta åtgärder för att skydda sina intressen, som att förvägra dig åtkomst till eller användning av delar av systemprogramvaran eller systemprogramvaran i dess helhet, uppsägning av din åtkomst till PlayStation™Network, vägra dig garantitjänster, reparationstjänster eller andra tjänster som tillhandahålls för ditt PS Vita-system, implementering av uppgraderingar eller anordningar avsedda för att förhindra oauktoriserad användning, eller förlitelse på några andra botåtgärder som skäligen är nödvändiga för att förhindra användning av modifierad systemprogramvara eller otillåten användning av systemprogramvaran.

SCE, dess licensgivare och dess licensgivare förbehåller sig rätten att vidta rättsliga åtgärder i fall av brott mot detta avtal. SCE kan komma att delta i offentliga och privata rättsliga åtgärder eller undersökningar angående ditt uppförande.

7. EXPORTKONTROLL OCH IAKTTAGANDE AV LAGAR

Systemprogramvaran kan innehålla viss teknologi som är föremål för vissa restriktioner enligt exportkontrollslagstiftning och -regleringar. Som sådant får PS Vita-systemet inte exporteras eller återexporteras till personer och enheter som är förbjudna enligt sådana lagar och regleringar. Du måste iaktta dessa lagar när du använder systemprogramvaran.

8. BINDANDE INDIVIDUELL FRISKRIVNINGSKLAUSUL FÖR VISSA MEDBORGARE

De villkor som följer i detta avsnitt 8, som gäller i den största utsträckning lagen tillåter, gäller enbart om du är medborgare i USA eller ett land i Nord-, Central eller Sydamerika.

Termen "tvist" gäller alla slags tvister, anspråk och konflikter mellan dig och SCE, Sony Computer Entertainment America LLC eller annan SCE närstående juridisk person ("Sonyrättsfigur") angående användning av systemprogramvaran, oavsett om de grundar sig i kontrakt, stadga, reglering, förordning, otillåten civilrättslig handling (inklusive bedrägeri, falsk framställning, brottslig övertalning eller försumlighet) eller annan rättslig eller billighetsrättslig definition och omfattar giltighet, verkställbarhet och omfattning av detta avsnitt 8 (undantaget verkställbarhet för friskrivningsklausulen för stämning nedan). Begreppet "tvist" ska tolkas i ordets mest omfattande betydelse. I händelse av tvist med Sonyrättsfigur eller tjänsteman, chef, anställd eller representant för Sonyrättsfigur ("Sonymotpart") som icke kan lösas genom förhandling enligt villkor och beskrivning nedan, och som ej innefattas av listan över undantag från friskrivningsklausulen, skall du och Sonymotparten söka lösa tvisten uteslutande genom skiljedomsförfarande enligt villkor i avsnitt 8 och inte driva tvisten i rätten. Skiljedom innebär att tvisten skall lösas av opartisk skiljeman och inte i domstol av domare eller jury.

DU OCH SONYS RÄTTSFIGURER ÄR ÖVERENS OM ATT TALAN SOM VÄCKS AV DIG ELLER AV SONYRÄTTSFIGUR I BAGATELLMÅL EJ OMFATTAS AV SKILJEDOMSVILLKOREN I DETTA avsnitt 8.

OM DU EJ ÖNSKAR VARA BUNDEN AV DENNA FRISKRIVNINGSKLAUSUL FRÅN SKILJEDOMSTVIST OCH STÄMNING I DETTA AVSNITT 8 MÅSTE DU SKRIFTLIGEN MEDDELA SCE OM DETTA INOM 30 DAGAR FRÅN DET ATT DU GODKÄNT DETTA AVTAL. DITT SKRIFTLIGA MEDDELANDE SKALL SKICKAS TILL SONY COMPUTER ENTERTAINMENT INC. C/O SONY COMPUTER ENTERTAINMENT AMERICA LLC, 2207 BRIDGEPOINTE PARKWAY, SAN MATEO, CA 94404, ATTN: LEGAL DEPARTMENT – WAIVER OCH OMFATTA: (1) DITT NAMN, (2) DIN ADRESS, (3) DITT INLOGGNINGS-ID, OM DU HAR ETT SÅDANT, OCH (4) ETT TYDLIGT MEDDELANDE OM ATT DU EJ ÖNSKAR LÖSA TVISTER MED SONYRÄTTSFIGURER GENOM SKILJEDOM.

VID TVIST MED SONYRÄTTSFIGUR SKALL DETTA SKRIFTLIGEN MEDDELAS SCE TILL SONY COMPUTER ENTERTAINMENT INC. CARE OF SONY COMPUTER ENTERTAINMENT AMERICA LLC, 2207 BRIDGEPOINTE PARKWAY, SAN MATEO, CA 94404 ATTN: LEGAL DEPARTMENT - DISPUTE RESOLUTION FÖR ATT GE SONYMOTPARTEN MÖJLIGHET ATT LÖSA TVISTEN GENOM INFORMELL FÖRHANDLING. Du förbinder dig att genom förhandling söka lösa konflikten i god tro i minst 60 dagar efter att ha meddelat Sonymotparten om tvisten. Om Sonymotparten ej löser tvisten inom 60 dagar från det att den mottagit ditt meddelande om tvisten kan du eller Sonymotparten gå vidare och söka lösa konflikten genom skiljedom enligt villkor i detta avsnitt 8.

ALLA EVENTUELLA TVISTLÖSNINGSFÖRHANDLINGAR, OAVSETT OM DE SKER I SKILJEDOM ELLER I RÄTTEN, SKALL ENDAST BEDRIVAS SOM INDIVID OCH EJ SOM GRUPP, REPRESENTANT FÖR GRUPP, NAMNGIVEN ELLER ICKE NAMNGIVEN MEDLEM AV GRUPP, KONSOLIDERAD, REPRESENTATIV ELLER PRIVAT STATSÅKLAGARTALAN, SÅVIDA INTE BÅDE DU OCH SONYMOTPARTEN UTTRYCKLIGEN KOMMIT ÖVERENS DÄROM SKRIFTLIGEN EFTER ATT SKILJEDOMSFÖRHANDLING INLETTS.

Om du eller Sonymotparten väljer att lösa tvisten genom skiljedom kan den initiativtagande parten inleda skiljedomsförhandlingen med American Arbitration Association ("AAA"), www.adr.org eller JAMS www.jamsadr.com. Villkoren i detta avsnitt 8 gäller även om de strider mot reglerna hos den skiljedomsorganisation som parterna väljer.

Den federala skiljedomslagen Federal Arbitration Act ("FAA") reglerar vilka tvister om mellanstadlig rätt som kan lösas genom skiljedom. Dock kan även tillämpbar federal eller delstatslagstiftning komma att påverka tvisten. För yrkanden om mindre än 75 000 dollar gäller AAA:s supplementära förfarande för konsumentrelaterade tvister, Supplementary Procedures for Consumer Related Disputes ("supplementär förfarandebeskrivning"), inklusive schema för kostnader för skiljeförfarande enligt avsnitt C-8 i denna supplementära förfarandebeskrivning, och för yrkanden om mer än 75 000 dollar gäller AAA:s kommersiella skiljedomsregler och relevanta kostnadsscheman för enskilda stämningsförfaranden. AAA:s bestämmelser finns tillgängliga på www.adr.org eller genom att ringa 1-800-778-7879. Vidare gäller, om ditt yrkande ej överstiger 75 000 och om du meddelat och förhandlat i god tro med Sonymotparten enligt ovan, att om skiljemannen anser att du har överhanden i skiljeförfarandet, kan du få rätt till ersättning för rimliga juristarvoden och kostnader enligt skiljemannens avgörande, i tillägg till de rättigheter till detsamma som rådande delstats- eller federal lagstiftning skänker Sonymotparten eller dig. Skiljemannen skall utfärda skiljedom skriftligen, men utan krav på redovisning för bakomliggande orsaker om ej detta efterfrågats av endera parten. Skiljedomen är bindande och slutgiltigt, undantaget möjlighet till överklagande som ges av FAA, och kan åberopas som bindande för båda parterna i eventuell rättstvist.

Du eller Sonymotpart kan inleda skiljeförfarande i antingen San Mateo County, Kalifornien eller det county där du bor. Om du väljer ditt residenscounty kan Sonymotparten välja att flytta skiljeförfarandet till San Mateo County om den går med på att betala eventuella ytterligare avgifter och kostnader för dig som följer av denna flytt, enligt beslut av skiljemannen.

Om någon klausul inom detta avsnitt 8 (undantaget friskrivningsklausulen för stämning ovan) skulle vara lagstridig eller ogenomdrivbar skall denna klausul betraktas som ogiltig, men resten av detta avsnitt 8 gälla fullt ut. Om friskrivningsklausulen för stämning skulle vara lagstridig eller ogenomdrivbar skall hela detta avsnitt 8 betraktas som ogenomdrivbart och tvisten avgöras i domstol.

Detta avsnitt 8 gäller även efter detta avtals upphörande.

9. RÅDANDE LAG OCH JURISDIKTIONSORT

Om du bor i Japan eller ett land/område i Ostasien eller Sydostasien skall detta avtal regleras av och tolkas i enlighet med japansk lag med undantag för regler om motstridig lagstiftning. Alla tvister som uppkommer under eller i relation till detta avtal skall utan undantag lämnas över till Tokyos distriktsdomstol i Tokyo i Japan.

Om du bor i Europa, Afrika, Australien och Oceanien, Mellanöstern, Indien eller Ryssland skall detta avtal regleras av och tolkas i enlighet med engelsk lag med undantag för regler om motstridig lagstiftning.

Om du bor på annan ort skall detta avtal regleras av och tolkas i enlighet med kalifornisk delstatslag i USA med undantag för regler om motstridig lagstiftning. Om du bor i USA skall alla tvister som ej är föremål för skiljeförfarande och som ej tagits upp som bagatellmål processas i en domstol med tillräcklig jurisdiktion, antingen i Kaliforniens överdomstol i countyt San Mateo eller i USA:s federala distriktsdomstol i Kaliforniens norra distrikt.

10. ALLMÄNJURIDISKA VILLKOR

Du är bunden av alla gällande villkor i den senaste versionen av detta avtal. SCE kan när som helst modifiera villkoren i detta avtal. Du kan ladda ner en utskrivbar och aktuell version av detta avtal från http://www.scei.co.jp/psvita-eula. Kontrollera denna webbadress från tid till annan för eventuella ändringar av detta avtal. Din fortsatta åtkomst till eller användning av systemprogramvaran bekräftar att du accepterar den senaste versionen av detta avtal.

Om någon del av detta avtal skulle komma att betraktas som ogiltig, lagstridig eller ogenomdrivbar varken påverkar eller begränsar det giltigheten, lagligheten och genomdrivbarheten hos resten av detta avtal på intet sätt. Du bekräftar att brott mot detta avtal skulle innebära ohjälplig skada för SCE där monetär ersättning ej vore att betrakta som tillräcklig kompensation och att SCE har rätt till skälig kompensation i tillägg till all annan lagstadgad ersättning. Detta avtal utgör ditt och SCE:s avtal gällande systemprogramvaran i sin helhet och ersätter alla tidigare eller samtidiga överenskommelser gällande denna. Inget misslyckande eller fördröjning i att utöva någon av rättigheterna enligt detta avtal häver på något sätt dessa rättigheter. SCE kan överlåta vilken som helst av sina rättigheter enligt detta avtal, inklusive rätten att framtvinga efterlevnad av detta avtal, till valfri SCE närstående part.