playstation.com

Juridisk information

LICENSAVTAL FÖR PLAYSTATION®-PRODUKTENS PROGRAMVARA (version 1.0)

LÄS IGENOM DETTA LICENSAVTAL FÖR PLAYSTATION-PRODUKTENS PROGRAMVARA (”AVTALET”) NOGGRANT FÖR ATT FÖRSTÅ DINA RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER.

AVTALET GÄLLER MELLAN DIG OCH SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT INC. (”SIE”). ÅTKOMST TILL ELLER ANVÄNDNING AV PROGRAMVARAN (DEFINIERAS NEDAN) PÅ EN PLAYSTATION-KONSOL, EN PLAYSTATION-ENHET (TILL EXEMPEL ETT VR-HEADSET) ELLER ETT ANNAT PLAYSTATION-TILLBEHÖR (”PRODUKTEN”) MEDGES ENBART NÄR VILLKOREN I DETTA AVTAL HAR ACCEPTERATS. GENOM ATT ANVÄNDA PRODUKTEN INTYGAR DU ATT DU KAN INGÅ ETT AVTAL ENLIGT GÄLLANDE LAGSTIFTNING PÅ DEN PLATS DÄR DU BEFINNER DIG OCH ATT DU GODTAR VILLKOREN I DETTA AVTAL.

Du accepterar det här avtalet på egna och andras vägnar (inklusive, men inte begränsat till, individer som använder produkten med din tillåtelse eller under ditt överinseende, till exempel barn), vilket omfattar alla som har tillgång till eller använder produkten. Du är personligen ansvarig för andra personers användning av produkten och för att de följer villkoren i detta avtal.

SIE förbehåller sig rätten att när som helst ändra villkoren i avtalet. Den senaste versionen av det här avtalet ersätter alla tidigare versioner.

Programvara” i det här avtalet avser (i) all programvara som SIE distribuerar eller gör tillgänglig för dig eller som ingår i produkten i enlighet med det här avtalet samt (ii) alla korrigeringar, uppdateringar, uppgraderingar och nya versioner av densamma (”uppdateringar”). Programvara inkluderar (men är inte begränsat till) systemprogramvara, fast programvara och enhetsprogramvara.

Om du befinner dig i Europa, Mellanöstern, Afrika, Australien, Oceanien, Indien, Ryssland eller Ukraina tillhandahålls alla spel och all programvara som kan användas med produkten under licens, och de säljs alltså inte, i enlighet med användningsvillkoren som finns på https://www.playstation.com/legal/software-usage-terms/. SOM KONSUMENT KAN DU DESSUTOM HA RÄTTIGHETER ENLIGT GÄLLANDE LOKAL LAGSTIFTNING SOM INTE KAN UNDANTAS, BEGRÄNSAS ELLER ÄNDRAS. DESSA RÄTTIGHETER HAR FÖRETRÄDE FRAMFÖR ALLT ANNAT I DETTA AVTAL.

Om du befinner dig i Nordamerika, Sydamerika eller Centralamerika tillhandahålls alla spel och all programvara som kan användas med produkten under licens, och de säljs alltså inte, i enlighet med användningsvillkoren som finns på https://www.playstation.com/en-us/legal/softwarelicense/.

OBS! OM DU BOR I USA ELLER I ETT LAND/EN REGION I NORD-, CENTRAL- ELLER SYDAMERIKA INNEHÅLLER DETTA AVTAL, SÅ LÅNGT LAGEN TILLÅTER, ETT BINDANDE INDIVIDUELLT SKILJEFÖRFARANDE OCH AVSTÅENDE FRÅN GRUPPTALAN I AVSNITT 8 SOM PÅVERKAR DINA RÄTTIGHETER ENLIGT DETTA AVTAL OCH ALLA EVENTUELLA ”TVISTER” (ENLIGT DEFINITIONEN I AVSNITT 8) MELLAN DIG OCH EN ”SONY-RÄTTSFIGUR” (ENLIGT DEFINITIONEN I AVSNITT 8). DU HAR RÄTT ATT AVSTÅ FRÅN ATT ACCEPTERA DET BINDANDE SKILJEFÖRFARANDET OCH AVSTÅENDET FRÅN GRUPPTALAN ENLIGT BESKRIVNINGEN I AVSNITT 8.

 

1. BEVILJAD LICENS

I enlighet med villkoren i detta avtal ger SIE dig begränsad, icke-exklusiv, icke-kommersiell, ej överlåtbar, upphävningsbar rätt att använda programvaran enbart på produkten. Din rätt att använda tidigare versioner av programvaran än den aktuella versionen upphör så fort du kan ta emot eller har installerat den senaste versionen av programvaran på produkten.

Vissa licensvillkor för SIE-licensierade program, tekniker eller tjänster från andra leverantörer kan kräva att SIE förser dig med tillkännagivanden och licensvillkor för dessa program, tekniker eller tjänster. Dessa tillkännagivanden och licensvillkor finns på https://www.playstation.com/oss/ eller annan plats där SIE anser att det är lämpligt.

All rätt att använda programvaran medges enbart på licens och ger dig ingen äganderätt till programvaran. SIE och dess licensutfärdare innehar samtliga immateriella rättigheter till programvaran. All användning av eller tillgång till programvaran regleras av villkoren i detta avtal och tillämplig immaterialrättslig lagstiftning. Med undantag för det som uttryckligen tillåts enligt detta avtal har SIE och dess licensutfärdare ensamrätt till denna programvara.

 

2. BEGRÄNSNINGAR

Du får inte: (i) distribuera, kopiera, leasa, hyra ut, vidarelicensiera, publicera, modifiera, korrigera, anpassa eller översätta programvaran; (ii) bakåtkompilera, dekompilera eller disassemblera programvaran, skapa något derivat av programvaran eller försöka skapa källkoden för programvaran från dess objektkod; (iii) använda oauktoriserad, olaglig, förfalskad eller modifierad maskinvara eller programvara med programvaran; (iv) använda verktyg för att förbigå, inaktivera eller kringgå krypterings-, säkerhets- eller autentiseringsfunktioner i programvaran eller produkten; (v) installera om tidigare versioner av programvaran; (vi) bryta mot några lagar, bestämmelser eller regler eller några av SIE:s eller andra företags rättigheter i samband med din tillgång till eller användning av programvaran eller produkten; (vii) använda maskinvara eller programvara i syfte att få programvaran eller produkten att acceptera eller använda oauktoriserad, olaglig eller piratkopierad maskinvara eller programvara; (viii) anskaffa programvaran på något annat sätt än via SIE:s auktoriserade distributionskanaler; eller (ix) utnyttja programvaran på något annat sätt, inklusive användning av programvaran för att konstruera, utveckla, uppdatera eller distribuera oauktoriserad maskinvara eller programvara för användning tillsammans med programvaran eller produkten, än i enlighet med medföljande dokumentation och med auktoriserad maskinvara eller programvara.

 

3. UPPDATERINGAR SAMT AVTAL MED OCH INNEHÅLL FRÅN ANDRA LEVERANTÖRER

SIE kan förse dig med uppdateringar. Vissa uppdateringar kan tillhandahållas när du loggar in på PlayStation™Network och andra kan vara tillgängliga för dig via SIE:s webbplats eller auktoriserade kanaler.  Uppdateringarna kan omfatta den senaste uppdateringen eller nedladdningen av en ny version av programvaran med programkorrigeringar för ökad säkerhet, ny teknik eller reviderade inställningar och funktioner som kan hindra tillgång till oauktoriserat eller piratkopierat material eller användning av oauktoriserad maskinvara eller programvara i anslutning till produkten.  Eftersom produkten när som helst kan ändras kan dessa uppdateringar påverka hur produkten fungerar. Vissa uppdateringar kan ta bort befintliga funktioner eller inställningar helt eller delvis och ändra eller radera befintliga inställningar, befintliga data eller befintligt innehåll.  SIE rekommenderar att du regelbundet säkerhetskopierar alla data du kan.

Du är skyldig att installera eller ha installerat alla uppdateringar och den senaste versionen av programvaran så snart som du rimligen kan.  Om du inte installerar några uppdateringar eller någon programvara inom rimlig tid kan det hända att produkten inte fungerar ordentligt eller att du inte får de senaste säkerhetskorrigeringarna. Såvida inte uppdateringen är defekt har SIE inget ansvar gentemot dig för någon skada som orsakas av uppdateringen om installationsprocessen inte har genomförts i enlighet med SIE:s anvisningar.

Andra tjänster och annat innehåll kan tillhandahållas av utomstående leverantörer och de kan då kräva att du godkänner deras separata villkor och sekretesspolicyer. Systemprogramvaran kan hänvisa till, visa eller förse dig med länkar till webbplatser eller innehåll som oberoende tillhandahålls och underhålls av utomstående leverantörer (”innehåll och länkar från utomstående leverantörer”).

SIE och dess närstående bolag har ingen kontroll över sådant innehåll och sådana länkar från utomstående leverantörer, och SIE och dess närstående bolag varken övervakar, godkänner, ansvarar för eller sponsrar innehåll och länkar från utomstående leverantörer. SIE och dess närstående bolag har inget ansvar gentemot dig för innehåll och länkar från utomstående leverantörer. Din användning av innehåll och länkar från utomstående leverantörer sker på egen risk och eventuella skyldigheter och följder av denna användning är helt och hållet ditt ansvar.

 

4. INSAMLING AV INFORMATION/AUTENTISERING

Alla data som samlas in från produkten eller programvaran behandlas i enlighet med sekretesspolicyn för din region. Mer information om vilken personlig information som samlas in, varför den samlas in, var och hur den behandlas, vem den delas med och dina juridiska rättigheter finns i sekretesspolicyn för ditt land/region, som finns på https://www.playstation.com/legal/privacy-policy/.

Om du bor i USA, länder i Nord-, Central- eller Sydamerika, Japan eller länder/regioner i Ostasien eller Sydostasien avsäger du dig härmed alla rättigheter, i den mån det tillåts i lag, och förväntningar vad gäller sekretess, konfidentialitet eller spridning av information från ditt spelande eller din kommunikation via produkten med undantag för vad som beskrivs i tillämplig användarhandbok och i sekretesspolicyn för din region.

 

5. GARANTIFÖRBEHÅLL OCH ANSVARSBEGRÄNSNING

Programvaran tillhandahålls ”I BEFINTLIGT SKICK” utan uttryckliga eller underförstådda garantier, med undantag för eventuella lagstadgade konsumenträttigheter enligt gällande lokal lagstiftning. SIE, dess närstående bolag och licensutfärdare friskriver sig uttryckligen från garantier gällande säljbarhet, garantier om lämplighet för något visst ändamål samt garantier om att det inte föreligger något intrång.

SIE, DESS NÄRSTÅENDE BOLAG OCH DESS LICENSUTFÄRDARE KAN UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER HÅLLAS ANSVARIGA FÖR DATAFÖRLUSTER, UTEBLIVEN VINST ELLER ANDRA FÖRLUSTER ELLER SKADOR, VARKEN DIREKTA, INDIREKTA, TILLFÄLLIGA ELLER SÄRSKILDA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR, SOM, OVSETT HUR, UPPSTÅR PÅ GRUND AV TILLGÅNG TILL ELLER ANVÄNDNING AV PROGRAMVARAN. SÅ LÄNGE DETTA VILLKOR ÄR GILTIGT INOM DIN JURISDIKTION SKA OVAN NÄMNDA BEGRÄNSNINGAR, UNDANTAG OCH FÖRBEHÅLL GÄLLA SÅ LÅNGT LAGEN TILLÅTER, ÄVEN OM EVENTUELL GOTTGÖRELSE ÄR OTILLRÄCKLIG. I VISSA LÄNDER/REGIONER ÄR OVANNÄMNDA UNDANTAG OCH BEGRÄNSNINGAR INTE TILLÅTNA, SÅ DE KANSKE INTE GÄLLER DIG.

OM DU ÄR BOSATT I JAPAN ELLER ETT LAND/EN REGION I OSTASIEN ELLER SYDOSTASIEN OCH IFALL SIE, DESS DOTTERBOLAG OCH LICENSUTFÄRDARE ÄR ANSVARIGA, OAVSETT OM DETTA ANSVAR GÄLLER FÖRLUST AV DATA ELLER FÖRLUST AV VINST ELLER NÅGON ANNAN FÖRLUST ELLER SKADA, VARE SIG DENNA SKADA ÄR DIREKT, INDIREKT, OFÖRUTSEDD, SÄRSKILD ELLER EN FÖLJDSKADA, OAVSETT HUR DEN UPPKOMMIT, PÅ GRUND AV TILLGÅNG TILL ELLER ANVÄNDNING AV SYSTEMPROGRAMVARAN, OCH OBEROENDE AV ALLA ANDRA VILLKOR I DETTA AVTAL, BEGRÄNSAS DERAS ANSVAR TILL DIREKTA SKADOR SOM DU DRABBAS AV TILL DET BELOPP SOM DU BETALADE FÖR PRODUKTEN SOM PROGRAMVARAN SOM GAV UPPHOV TILL ANSVARET INSTALLERATS PÅ, SÅVIDA INTE SIE, DESS NÄRSTÅENDE BOLAG OCH LICENSUTFÄRDARE HAR UPPVISAT UPPSÅTLIG ELLER GROV OAKTSAMHET.  SÅ LÄNGE DETTA VILLKOR ÄR GILTIGT INOM DIN JURISDIKTION SKA OVAN NÄMNDA BEGRÄNSNINGAR, UNDANTAG OCH FÖRBEHÅLL GÄLLA SÅ LÅNGT LAGEN TILLÅTER, ÄVEN OM EVENTUELL GOTTGÖRELSE ÄR OTILLRÄCKLIG.  I VISSA LÄNDER/REGIONER ÄR OVANNÄMNDA UNDANTAG OCH BEGRÄNSNINGAR INTE TILLÅTNA, SÅ DE KANSKE INTE GÄLLER DIG.

Om du är bosatt i Europa, Mellanöstern, Afrika, Australien, Oceanien, Indien, Ryssland eller Ukraina gäller följande dig:

5.1. Du kan ha rättigheter enligt gällande lokal lagstiftning som inte kan undantas, begränsas eller ändras. Dessa rättigheter har företräde framför allt annat i detta avtal, inklusive denna klausul 5.

5.2. Detta avtal:

5.2.1. påverkar inte några lagstadgade rättigheter som du har som konsument enligt gällande lokal lagstiftning (till exempel dina rättigheter om programvaran är defekt);

5.2.2.  varken utesluter eller begränsar vårt ansvar på något sätt för dödsfall eller personskada som orsakas av vår försumlighet eller försumlighet från våra anställda, ombud eller underleverantörer;

5.2.3. varken utesluter eller begränsar vårt ansvar på något sätt för avsiktliga brott, bedrägerier, bedrägliga framställningar eller avsiktlig grov vårdslöshet från vår sida; eller

5.2.4. varken utesluter eller begränsar vårt ansvar på något sätt såvida detta inte tillåts enligt gällande lokal lagstiftning.

5.3. I enlighet med klausul 5.1 och 5.2 är vårt ansvar gentemot dig begränsat till det belopp du betalade för produkten som den programvara som gav upphov till ansvaret installerats på.

 

6. AVTALSBROTT, UPPHÖRANDE AV RÄTTIGHETER OCH SIE:S ÅTGÄRDER

Om SIE har bevis för att fastställa att du har brutit mot villkoren i detta avtal kan SIE själva eller genom annan part vidta åtgärder för att skydda sina intressen, som att förvägra dig tillgång till eller användning av delar av eller hela programvaran, hindra användning av produkten online eller offline, neka dig tillgång till PlayStation Network, neka dig garantitjänster, reparationstjänster eller andra tjänster som tillhandahålls för produkten, implementera automatiska eller obligatoriska uppdateringar eller enheter avsedda att förhindra oauktoriserad användning eller använda andra rimliga åtgärder för att förhindra användning av modifierad programvara eller otillåten användning av programvaran. De åtgärder som SIE kan vidta, och den tidsperiod inom vilken dessa åtgärder vidtas, begränsas till vad som är objektivt nödvändigt för att skydda dig, SIE:s intressen och andra användares intressen.

SIE, dess närstående bolag och dess licensutfärdare förbehåller sig rätten att vidta rättsliga åtgärder vid eventuell överträdelse av detta avtal. SIE kan komma att delta i offentliga och privata rättsliga åtgärder eller utredningar angående din användning av programvaran.

 

7. EXPORTKONTROLL OCH REGELEFTERLEVNAD

Programvaran kan innehålla teknologi som omfattas av begränsningar enligt exportlagar och -regler. Som sådan får programvaran inte exporteras eller återexporteras till personer eller juridiska personer om det strider mot dessa lagar och regler. Du måste följa dessa lagar när du använder programvaran.

 

8. BINDANDE INDIVIDUELLT SKILJEFÖRFARANDE FÖR VISSA MEDBORGARE

De villkor som följer i detta avsnitt 8 gäller i den mån lagen tillåter för medborgare i USA eller ett land/en region i Nord-, Central- eller Sydamerika.

Termen ”tvist” avser alla tvister, anspråk och konflikter mellan dig och SIE, Sony Interactive Entertainment LLC, alla dess nuvarande eller tidigare närstående bolag, eller föregående eller efterträdande juridisk person till någon av föregående, inklusive Sony Computer Entertainment Inc., Sony Computer Entertainment America LLC och Sony Interactive Entertainment America LLC (”Sony-rättsfigur”) som rör användning av programvaran, inklusive men inte begränsat till insamling, användning, lagring och röjande av data som härrör från användning av programvaran, oavsett om de har sin grund i avtalsrätt, ersättningsrätt eller andra lagar, föreskrifter och förordningar (inklusive bedrägeri, bedräglig framställning, falska förespeglingar eller försumlighet) och omfattar giltighet, verkställbarhet och omfattning av detta avsnitt 8 (undantaget verkställbarhet för klausulen med avståendet från grupptalan nedan). Begreppet ”tvist” ska tolkas i ordets mest omfattande betydelse.

I händelse av en tvist med en Sony-rättsfigur eller en tjänsteman, chef, anställd eller representant för Sony-rättsfiguren (”Sony-motpart”) som inte kan lösas genom förhandling enligt villkor och beskrivning nedan, och som inte ingår i listan över undantag från friskrivningsklausulen nedan, ska du och Sony-motparten försöka lösa tvisten uteslutande genom skiljedomsförfarande enligt villkoren i avsnitt 8 och inte driva tvisten i rätten. Skiljeförfarande innebär att tvisten ska lösas av opartisk skiljeman och inte i domstol av domare eller jury.

DU OCH SONY-RÄTTSFIGURERNA ÄR ÖVERENS OM ATT TALAN SOM VÄCKS AV DIG ELLER AV SONY-RÄTTSFIGUR I BAGATELLMÅL INTE OMFATTAS AV VILLKOREN FÖR SKILJEFÖRFARANDE I DETTA AVSNITT 8.

OM DU INTE VILL VARA BUNDEN AV DET BINDANDE SKILJEFÖRFARANDET OCH AVSTÅENDET FRÅN GRUPPTALAN I DETTA AVSNITT 8 MÅSTE DU SKRIFTLIGEN MEDDELA SIE OM DETTA INOM 30 DAGAR FRÅN DET ATT DU GODKÄNT DETTA AVTAL. DITT SKRIFTLIGA MEDDELANDE MÅSTE SKICKAS TILL SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT INC. C/O SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT LLC, 2207 BRIDGEPOINTE PARKWAY, SAN MATEO, CA 94404, USA, ATTN: LEGAL DEPARTMENT – WAIVER OCH MÅSTE INNEHÅLLA: (1) DITT NAMN, (2) DIN ADRESS, (3) DITT INLOGGNINGS-ID, OM DU HAR ETT SÅDANT, OCH (4) ETT TYDLIGT MEDDELANDE OM ATT DU INTE VILL LÖSA TVISTER MED SONY-RÄTTSFIGURER GENOM SKILJEFÖRFARANDE.

VID TVIST MED SONY-RÄTTSFIGUR SKA DETTA MEDDELAS SKRIFTLIGEN TILL SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT INC. C/O SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT LLC, 2207 BRIDGEPOINTE PARKWAY, SAN MATEO, CA 94404, USA, ATTN: LEGAL DEPARTMENT - DISPUTE RESOLUTION FÖR ATT GE SONY-MOTPARTEN MÖJLIGHET ATT LÖSA TVISTEN GENOM INFORMELL FÖRHANDLING.

Du förbinder dig att genom förhandling söka lösa konflikten i god tro i minst 60 dagar efter att ha meddelat Sony-motparten om tvisten. Om Sony-motparten inte löser tvisten inom 60 dagar från det att den mottagit ditt meddelande om tvisten kan du eller Sony-motparten gå vidare och söka lösa konflikten genom skiljeförfarande enligt villkoren i detta avsnitt 8.

ALLA EVENTUELLA TVISTLÖSNINGSFÖRHANDLINGAR, OAVSETT OM DE SKER I SKILJEFÖRFARANDE ELLER I RÄTTEN, SKA ENDAST BEDRIVAS INDIVIDUELLT OCH INTE SOM GRUPPTALAN ELLER TALAN GENOM OMBUD ELLER SOM NAMNGIVEN ELLER ICKE NAMNGIVEN MEDLEM I NÅGON FORM AV GRUPPTALAN ELLER TALAN GENOM OMBUD/ADVOKAT, SÅVIDA INTE BÅDE DU OCH SONY-MOTPARTEN UTTRYCKLIGEN OCH SKRIFTLIGEN KOMMIT ÖVERENS DÄROM EFTER ATT SKILJEDOMSFÖRHANDLING INLETTS.

Om du eller Sony-motparten väljer att lösa tvisten genom skiljeförfarande kan den initiativtagande parten inleda skiljedomsförhandlingen med American Arbitration Association (”AAA”), www.adr.org eller JAMS www.jamsadr.com. Villkoren i detta avsnitt 8 gäller även om de strider mot reglerna hos den skiljedomsorganisation som parterna väljer.

Du och Sonys rättsfigurer är överens om att detta skiljeavtal är uttryck för en inomstatlig handelstransaktion och att bestämmelserna i USA:s Federal Arbitration Act och AAA:s regler (American Arbitration Association) som anges nedan styr tolkning och tillämpning av detta avsnitt 8. För anspråk under 75 000 amerikanska dollar gäller AAA:s kompletterande förfarande för konsumenttvister (Supplementary Procedures for Consumer–Related Disputes (”Supplementary Procedures”)), inklusive de avgifter som anges i avsnitt C-8 i detta kompletterande förfarande. För anspråk över 75 000 amerikanska dollar gäller AAA:s skiljedomsförfarande för företag (Commercial Arbitration Rules) samt relevanta avgifter för enskilda stämningsförfaranden.

AAA:s bestämmelser finns på www.adr.org och du kan också ringa 1-800-778-7879. Om ditt anspråk inte överstiger 75 000 amerikanska dollar, och om du underrättade Sony-motparten och har förhandlat med dem i god tro enligt ovan, och om skiljemannen anser att du har överhanden i skiljeförfarandet, kan du ha rätt till ersättning för rimliga juristarvoden och kostnader, som fastställs av skiljemannen, utöver rätten till detsamma som rådande delstatslagstiftning eller federal lagstiftning ger Sony-motparten eller dig.

Skiljemannen ska utfärda skiljedom skriftligen, men behöver inte redovisa de bakomliggande orsakerna om detta inte efterfrågas av endera parten. Skiljedomen är bindande och slutgiltig, med undantag för den möjlighet till överklagande som ges av FAA, och kan åberopas som bindande för båda parterna i eventuell rättstvist.

Du eller Sony-motparten kan inleda skiljeförfarandet antingen i San Mateo County, Kalifornien, USA eller det område (county) i USA där du bor. Om du väljer det område (county) där du bor kan Sony-motparten flytta skiljeförfarandet till San Mateo County om den går med på att betala eventuella ytterligare avgifter och kostnader som du ådrar dig på grund av denna flytt, enligt beslut av skiljemannen.

Om någon klausul inom detta avsnitt 8 (undantaget klausulen med avståendet från grupptalan ovan) skulle vara lagstridig eller overkställbar ska denna klausul betraktas som ogiltig, men resten av detta avsnitt 8 gälla fullt ut. Om klausulen med avståendet från grupptalan skulle vara lagstridig eller overkställbar ska hela detta avsnitt 8 betraktas som overkställbart och tvisten avgöras i domstol.

Detta avsnitt 8 gäller även efter detta avtals upphörande.

 

9. GÄLLANDE LAG OCH JURISDIKTIONSORT

Om du bor i Japan eller ett land/en region i Ostasien eller Sydostasien ska detta avtal regleras av och tolkas i enlighet med japansk lag med undantag för regler om motstridig lagstiftning. Alla tvister som uppkommer under eller i relation till detta avtal ska utan undantag lämnas över till Tokyos distriktsdomstol i Tokyo i Japan.

Om du bor i Europa, Afrika, Australien, Oceanien, Mellanöstern, Indien, Ukraina eller Ryssland ska detta avtal regleras av och tolkas i enlighet med engelsk lag, men du skyddas också av tvingande lagar i det land/den region där du bor. Du kan verkställa detta avtal i en behörig domstol i det land/den region där du bor eller i England och Wales.

Om du bor någon annanstans ska detta avtal regleras av och tolkas i enlighet med kalifornisk delstatslag i USA med undantag för regler om motstridig lagstiftning. Om du bor i USA ska alla tvister som inte är föremål för skiljeförfarande och som inte tagits upp som bagatellmål behandlas i en domstol med tillräcklig jurisdiktion, antingen i Kaliforniens överdomstol i San Mateo County eller i USA:s federala distriktsdomstol i Kaliforniens norra distrikt.

 

10. ALLMÄNJURIDISKA VILLKOR

Du är bunden av den senaste versionen av detta avtal. En aktuell version av detta avtal finns på https://www.playstation.com/legal/product-ssla/. Din fortsatta tillgång till eller användning av programvaran bekräftar att du accepterar den senaste versionen av detta avtal.

Om någon del av detta avtal skulle komma att betraktas som ogiltig, lagstridig eller overkställbar varken påverkar eller begränsar det giltigheten, lagligheten och verkställbarheten hos resten av detta avtal på något sätt. Du bekräftar att brott mot detta avtal skulle innebära ohjälplig skada för SIE där monetär ersättning inte skulle räcka som kompensation och att SIE har rätt till skälig kompensation utöver all annan lagstadgad ersättning.

Detta avtal utgör ditt och SIE:s hela avtal om programvaran och ersätter alla tidigare eller samtidiga överenskommelser om denna. Underlåtenhet eller fördröjning i att utöva rättigheterna i detta avtal häver inte rättigheterna på något sätt. SIE kan överlåta vilken som helst av sina rättigheter enligt detta avtal, inklusive rätten att framtvinga efterlevnad av detta avtal, till valfritt bolag som är närstående till SIE.