playstation.com

Juridisk information

Garanti för reparerad eller utbytt produkt

Med ”produkt” avses det reparerade eller utbytta PlayStation®-systemet som skickats tillbaka till dig från Sony Interactive Entertainment Europe Limited (”SIEE”) med adressen 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, Storbritannien.

Observera att den systemprogramvara som finns förinstallerad i produkten eller som tillhandahållits senare genom uppdateringar eller uppgraderingar säljs inte till dig utan licensieras, och får endast användas som en del av produkten. Villkoren för systemprogramvarulicensen hittar du på http://www.eu.playstation.com/legal.

Denna garanti utfärdas till dig av SIEE. Den gäller för dig personligen och kan inte användas av någon annan. Garantin är ett tillägg till dina lagstadgade konsumenträttigheter enligt gällande lagstiftning (som kan ge dig rätt till kompensation från säljarens sida utan kostnad) och påverkar inte dem på något sätt.

Vår garanti till dig: SIEE garanterar att denna produkt är fri från defekter vad gäller material och utförande som kan leda till att produkten slutar fungera vid normal användning i enlighet med villkoren nedan. SIEE åtar sig att under den period som är längst av 3 (tre) månader eller kvarvarande tid av SIEE:s ursprungliga tillverkargaranti (”garantiperioden”), efter eget beslut reparera eller byta ut produkten kostnadsfritt om ett fel uppstår till följd av defekter i material eller utförande. SIEE kan efter eget beslut erbjuda denna ersättning i form av en ny eller reparerad komponent/ett nytt eller reparerat system, som garanteras under den period som är längst av 3 (tre) månader eller kvarvarande tid av SIEE:s ursprungliga tillverkargaranti. Denna garanti omfattar inte dina data, programvara, eller spel från PlayStation, kringutrustning för PlayStation, tillbehör till PlayStation, eller annan kringutrustning eller tillbehör.

VIKTIGT

1. Om du vill utnyttja denna garanti ska du kontakta din lokala kundtjänst eller eu.playstation.com/contact-us för returanvisningar.

2. Garantin gäller där SIEE returnerar den här produkten till dig i ett land i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, Schweiz, Albanien, Andorra, Bosnien Hercegovina, Kanalöarna, Kroatien, Gibraltar, Grönland, Isle of Man, Makedonien, Monaco, Montenegro, Republiken San Marino, Serbien, Turkiet eller Vatikanstaten. Garantin gäller i alla de här länderna under förutsättning att:

a. eventuella garantisigill och serienumret på produkten inte har skadats, ändrats, förvanskats eller tagits bort, och

b. ingenting pekar på att försök (lyckade eller misslyckade) har gjorts att öppna eller ta bort produktens hölje.

3. SIEE kan efter eget beslut bestämma att antingen reparera eller byta ut produkten.

4. Reparation eller byte kan innebära installering av de senaste uppdateringarna av produktens programvara eller fasta programvara.

5. Produkter med hårddiskenhet som kan tas bort (”HDD”)

a. Produkter vars hårddiskenhet kan tas bort måste returneras med hårddiskenheten i när produkten lämnas in på service som täcks av denna garanti.

b. Reparation eller byte av produkten inkluderar omformatering av hårddiskenheten.

c. Du förstår och godkänner att en omformatering av hårddiskenheten leder till att dina lagrade data, filer och program går förlorade. Säkerhetskopiera om möjligt alla program, data och filer du vill ha kvar och ta sedan bort dem från hårddisken innan du skickar in produkten med hårddiskenheten för garantiservice. Genom att radera ditt PlayStation®Network-lösenord kan du skydda all information som du vill hålla privat.

6. Ta bort övriga borttagbara lagringsmedia, kringutrustning, tillbehör eller komponenter som inte ingick i den ursprungliga produkten innan du skickar in produkten på service. Annars riskerar du att de skadas, förloras eller raderas.

7. Du godkänner att garantin inte omfattar sparade data, filer eller programvara och du samtycker till att inte hålla SIEE ansvariga för något slags förlust eller skada av dina data, filer eller program som inträffar i samband med att du utnyttjar garantin.

8. Du bör säkerhetskopiera din hårddiskenhet regelbundet för att undvika förlust eller ändring av data, filer eller programvara. Visst innehåll går dock inte att säkerhetskopiera, utan måste installeras om av användaren.

9. Du kan inte utnyttja denna garanti om produkten har skadats till följd av:

a. kommersiellt bruk, olyckshändelse, normalt slitage, försumlighet, missbruk eller felanvändning (inklusive, men inte begränsat till, underlåtelse att använda produkten i avsett syfte och/eller i enlighet med instruktionerna om lämplig användning och lämpligt underhåll, eller installation eller användning på ett sätt som är oförenligt med gällande lokala tekniska eller säkerhetsrelaterade standarder),

b. användning tillsammans med oauktoriserade tillbehör eller komponenter (inklusive, men inte begränsat till, spelförbättringsprodukter, hårddiskenheter, adaptrar och strömförsörjningsutrustning),

c. anpassning, justering eller ändring av produkten som utförs av vilket skäl som helst och oavsett om detta utförs korrekt eller inte,

d. underhåll eller reparation, eller försök till underhåll eller reparation, som utförs av annan part än ett SIEE-auktoriserat servicecenter,

e. användning av oauktoriserad programvara, virusinfektion, brand, översvämning eller annan naturkatastrof, eller

f. användning eller hantering av produkten som inte är förenlig med normal personlig användning i hemmiljö eller användning utöver vad som anges i produktspecifikationerna.

10. Du kan inte utnyttja denna garanti om du har brutit väsentligt mot villkoren för din systemprogramvarulicens (se http://www.eu.playstation.com/legal).

11. I den utsträckning det är tillåtet enligt gällande lagstiftning är denna garanti din enda kompensation vad gäller defekter hos produkten. Alla övriga garantier eller regler och villkor för denna produkt, uttalade eller underförstådda genom lagstiftning eller annat, undantas. Varken SIEE eller någon annan enhet inom Sony eller deras leverantörer eller auktoriserade servicecenter kan hållas ansvariga för några särskilda, oavsiktliga eller indirekta förluster, skador eller följdskador, inklusive dataförlust, oavsett på vilket sätt dessa uppkommer.

12. SIEE förbehåller sig rätten att neka att reparera eller byta ut produkten i enlighet med denna garanti om SIEE inte kan bekräfta din garantistatus och om du inte kan tillhandahålla ett godkänt inköpsbevis för ditt ursprungliga PlayStation-system.

13. SIEE erbjuder ingen garanti för produkter eller tjänster från tredje part som erbjuds i samband med produkten.

Om produkten är i behov av service som inte omfattas av denna garanti ber vi dig ringa till din lokala PlayStation-kundtjänst för rådgivning eller kontakta eu.playstation.com/contact-us.