playstation.com

Juridisk information

Allmänna regler för priskampanjer

Alla kampanjer som tillhandahålls av Sony Interactive Entertainment Europe Limited, Sony Network Entertainment Europe Limited eller Sony Interactive Entertainment UK Limited, och alla andra kampanjer där dessa allmänna regler uttryckligen ingår omfattas av dessa regler (de ”Allmänna reglerna”), såvida de inte uttryckligen åsidosätts. Vid en eventuell konflikt mellan de allmänna reglerna och eventuella särskilda regler för en viss kampanj (”Särskilda regler”) gäller de särskilda reglerna.

 

Arrangören är: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, United Kingdom, om inget annat anges i de Särskilda reglerna.

 

Deltagare

 

1. När du deltar i en kampanj anses du ha accepterat dessa allmänna regler och eventuella tillämpliga särskilda regler, samt eventuella villkor som ställs av eventuell relevant tredje part.

 

2. Deltagande i kampanjerna är begränsat till invånare i de länder som anges i de Särskilda reglerna. Om det krävs att du anmäler dig till kampanjen via ditt Sony Entertainment Network account (SEN Account) (Sony Entertainment Network -konto (SEN-konto)) måste ditt hemland stämma överens med det land som registrerats för detta SEN Account (SEN-konto). Du måste se till att ditt SEN Account (SEN-konto) är uppdaterat och korrekt innan du använder det till att anmäla dig till en kampanj. Arrangörens och arrangörens dotterbolags anställda samt deras närmaste familjer, ombud och andra personer som har en professionell anknytning till den här tävlingen har inte rätt att delta i den.

 

3. Du kan behöva tillhandahålla dokument som bevisar din behörighet att anmäla dig till kampanjen. Om du inte kan uppvisa sådana bevis när de begärs, kan Arrangören diskvalificera dig från kampanjen och/eller hålla inne ditt pris. Om anmälningsåldern som anges i de Särskilda reglerna är under 18 år och om inget annat anges i de Särskilda reglerna, måste du ha skriftligt tillstånd från din vårdnadshavare för att få tävla och kunna göra anspråk på priset.

 

 

Deltagande

 

4. Utlottningskampanjer är kostnadsfria att delta i, och om inget annat anges i kampanjens Särskilda regler, föreligger inget köptvång.

 

5. Du måste anmäla dig till en kampanj enligt de anvisningar som anges i de särskilda reglerna och före det slutdatum och den sluttid som anges. Underlåtenhet att följa ovanstående diskvalificerar dig från att delta.

 

6. Arrangören ansvarar inte för bidrag som tappats bort, skadats eller försenats på grund av några som helst post-, nätverks-, maskinvaru- eller programvarufel. Avsändarbevis godkänns inte som mottagarbevis. Ansökningar från ombud, tredje part och organiserade grupper, samt ansökningar som är automatiskt datorgenererade, godkänns inte.

 

7. För kampanjer där det krävs att du lämnar in bilder, videoklipp eller andra media gäller följande ytterligare villkor:

(i)                  Du bekräftar att ditt bidrag helt och hållet är ditt eget originalarbete samt att allt material och all information som du har använt när du skapat bidraget inte inkräktar på och inte kommer att inkräkta på någon tredje parts immateriella, moraliska eller andra rättigheter.

(ii)                Du bekräftar att du inte har ingått något avtal med tredje part som skulle kunna begränsa arrangörens rättigheter att använda ditt bidrag.

(iii)               Du måste säkerställa att personer vars bild har använts i ditt bidrag har gett sitt samtycke till användningen av bilden och frånsagt sig eventuella rättigheter till inlämnade bilder, videoklipp eller andra media. Om personerna är under 18 år måste du erhålla förälders medgivande.

(iv)              Om du inte kan frambringa bevis på de samtycken som nämns ovan kan du diskvalificeras från kampanjen och/eller förlora eventuella priser.

 

8. Ditt bidrag får inte innehålla

(i)                  pornografiska bilder, sexuellt explicita bilder eller nakenbilder,

(ii)                kränkande, stötande eller hatiskt bildinnehåll eller språk,

(iii)               innehåll som kan uppfattas som trakasserier eller nedsättande,

(iv)              innehåll som inkräktar på ditt eller andras privatliv eller äventyrar din eller andras säkerhet,

(v)                innehåll som är könsdiskriminerande eller nedsättande gentemot viss sexuell läggning, visst handikapp eller mot religiös, etnisk eller nationell tillhörighet,

(vi)              våldsamt eller farligt beteende, och/eller

(vii)             skräppost, reklam eller annan kommersiell aktivitet, eller någon annan typ av innehåll som är oanständigt, omoraliskt, diskriminerande, stötande, eller framställer eller uppmuntrar olagliga aktiviteter. Bidrag som innehåller sådant material diskvalificeras.

 

Priser

 

9. Domarnas beslut är slutgiltigt och kan inte påverkas eller diskuteras.  Arrangören förbehåller sig rätten att hålla inne priser i den händelse att inte tillräckligt många bidrag inkommer eller bidragen inte håller tillräckligt god kvalitet. Om du vinner ett pris kontaktas du på det telefonnummer eller via den e-postadress som du angav när du anmälde dig till kampanjen. Arrangören redigerar inte dina kontaktuppgifter efter att du har skickat in ditt bidrag. Rimliga åtgärder kommer att vidtas för att kontakta dig.

 

10. Om du vinner ett pris måste du göra anspråk på det inom en viss tidsperiod, enligt vad som anges av Arrangören. Om du inte gör anspråk på ditt pris inom den angivna tiden eller enligt de anvisningar som anges för den aktuella kampanjen, förfaller ditt anspråk på priset och Arrangören förbehåller sig rätten att erbjuda priset till nästa berättigade deltagare som väljs ut i enlighet med de Särskilda reglerna. I de fall priset är tidsbundet och en vinnare måste utses innan tiden att göra anspråk på priset har passerat, kan de Särskilda reglerna ange ett datum då vinnaren kontaktas, samt att Arrangören kontaktar vinnaren på det telefonnummer (eller via annan kontaktmetod om tillämpligt) denne har uppgett. Om vinnaren inte går att kontakta eller kontakt inte har upprättats inom det angivna datumet, förbehåller sig Arrangören rätten att erbjuda priset till nästa berättigade deltagare som väljs ut i enlighet med de Särskilda reglerna. Om inget annat anges i de Särskilda reglerna har Arrangören ingen skyldighet att dela ut priset till nästa kvalificerade deltagare i det fall att priset inte hämtas ut av vinnaren på det sätt och inom det datum som anges i de Särskilda reglerna.

 

11. Priser får inte överföras eller säljas igen, och de delas ut beroende på tillgänglighet. Arrangören förbehåller sig rätten att ersätta ett pris med ett pris av motsvarande eller högre värde. Inga kontantutbetalningar erbjuds.

 

12. Priserna beskrivs i de Särskilda reglerna, och om inget annat anges omfattar de inte skatt, försäkring, överföringsavgifter, fickpengar eller andra utgifter (inklusive måltider och privata utlägg, uppgraderingar osv.) oavsett omständigheter. Dessa utgifter är alla uteslutande pristagarens ansvar.

 

13. Om någon del av kampanjen eller priset omfattar resor utomlands, ansvarar du för att säkerställa att du och eventuella medresenärer har möjlighet att resa och innehar giltigt pass, eventuella visum och andra typer av resedokument som behövs för den aktuella resan vid de aktuella resedatumen. Om du inte kan uppvisa de resedokument som krävs för de aktuella resedatumen kan Arrangören diskvalificera dig från kampanjen och/eller hålla inne ditt pris.

 

14. Arrangören förbehåller sig rätten att efter rimligt gottfinnande diskvalificera dig om ditt beteende strider mot den anda som framförs i de allmänna reglerna, eventuella särskilda regler eller syftet med kampanjen.

 

Äganderätt till och användning av bidrag

 

15. När du skickar in ditt bidrag övergår äganderätten till bidraget och allt material som du har skapat, utvecklat eller framställt i samband med bidraget till arrangören. Härmed överlåter du alla immateriella rättigheter (inklusive framtida rättigheter) till ditt bidrag och andra rättigheter som kan komma att gälla ditt bidrag till arrangören. Du frånsäger dig även alla moraliska rättigheter till ditt bidrag som du nu eller i framtiden kan åtnjuta enligt Copyright, Designs and Patents Act 1988, som kan komma att revideras, och enligt all liknande lagstiftning som kan gälla, oavsett plats i världen. Du samtycker till att vidta alla sådana åtgärder och underteckna all dokumentation som kan krävas för att ge avsnitt 15 laga kraft.

 

16. Arrangören garanterar inte att ditt bidrag kommer att användas eller på annat sätt göras tillgängligt.

 

Dataskydd och publicitet

 

17. Om du vinner ett pris samtycker du till att medverka i publicitet enligt önskemål från arrangören, i rimlig grad.

 

18. Personlig information som du anger när du anmäler dig sparas och används endast av arrangören och dess koncernföretag och leverantörer och entreprenörer i syfte att administrera kampanjen. All övrig hantering sker i enlighet med arrangörens Privacy Policy (sekretesspolicy), de särskilda reglerna och enligt vad du uttryckligen har samtyckt till.

 

19. Alla villkor, garantier och utfästelser som är uttryckta eller underförstådda enligt lag eller på annat sätt i relation till priset och/eller kampanjen åsidosätts i den möjligaste mån det tillåts enligt gällande lag.

 

20. Arrangören kan inte hållas ansvarig för eventuell förlust, skada eller kroppsskada som du ådrar dig som ett direkt eller indirekt resultat av priset och/eller kampanjen. Arrangören gör dock inga försök att åsidosätta eller begränsa sitt ansvar för dödsfall eller personskada som orsakats av arrangörens försumlighet.

 

Allmänt

 

21. Arrangören förbehåller sig rätten att ändra, avbryta eller förlänga en kampanj i händelse av oförutsedda omständigheter.

 

22. Arrangören förbehåller sig rätten att uppdatera och/eller göra ändringar av dessa allmänna regler. Eventuella uppdateringar eller ändringar gäller inte de kampanjer som redan pågår när ändringarna införs.

 

23. De allmänna reglerna och eventuella särskilda regler är underställda engelsk lag, och är endast underställda jurisdiktionen för domstolar i England och Wales.