playstation.com

Juridisk information

Regler och villkor

Tävlingen ”FIA Certified Gran Turismo Championships 2021”

EMEA-regionen

Tävlings- och inträdeskrav

 

 

1.               Tävlingen ”FIA Certified Gran Turismo™ Championships 2021” (”tävlingen”) är öppen för personer som uppfyller åldersgränsen (enligt definitionen nedan) och som är bosatta i Bahrain, Belgien, Bulgarien, Danmark, Finland, Frankrike, Förenade Arabemiraten, Grekland, Indien (med undantag för Nagaland), Irland, Italien, Kuwait, Libanon, Nederländerna, Norge, Oman, Polen, Portugal, Qatar, Rumänien, Ryssland, Saudiarabien, Schweiz, Slovakien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Sydafrika, Tjeckien, Turkiet, Tyskland, Ukraina, Ungern eller Österrike (”deltagarländer”), undantaget anställda, företrädare, entreprenörer och konsulter till arrangören (enligt definitionen nedan) och deras närstående familjer, företag med anknytning till arrangören och alla andra med professionell anknytning till tävlingen (”deltagare”). Deltagarländerna utgör tillsammans EMEA-regionen.

 

2.               Åldersgränsen är 18 år för deltagare bosatta i Bahrain, Belgien, Bulgarien, Danmark, Finland, Frankrike, Grekland, Indien (med undantag för Nagaland), Irland, Italien, Libanon, Nederländerna, Norge, Oman, Polen, Portugal, Qatar, Rumänien, Ryssland, Schweiz, Slovakien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Sydafrika, Tjeckien, Turkiet, Tyskland, Ukraina, Ungern eller Österrike, och den är 21 år för deltagare bosatta i Förenade Arabemiraten, Kuwait eller Saudiarabien (”åldersgränsen”).

 

3.               Deltagarna måste gå med i tävlingen under sina konton för PlayStation™Network (”PSN”). Det land som registrerats på deltagarens konto för PSN räknas som deltagarens bosättningsland. Registrering på PSN är förbehållet godkännande av tjänstevillkoren för PSN och integritetspolicyn för PSN. (https://www.playstation.com/legal/).

 

4.               De här villkoren (enligt definitionen nedan) gäller alla deltagare bosatta i deltagarländer utom Frankrike.

 

5.               Deltagarna måste tillhandahålla dokument som styrker deras giltighet som deltagare i tävlingen. Om en deltagare inte kan producera bevis på begäran kan arrangören diskvalificera deltagaren från tävlingen och/eller undanhålla priset.

 

6.               Tävlingen börjar ta emot deltagare den 21 april 2021 kl. 1.00 svensk tid (”startdatumet”) och deltagare måste vara anmälda innan den 25 september 2021 kl. 0.59 svensk tid (”slutdatumet”).  Se Schema 1 och Schema 2 för mer information.  Perioden från startdatumet till och med slutdatumet refereras till som ”tävlingsperioden”.

 

7.               För att delta i tävlingen måste deltagarna: (1) Fylla i det anmälningsformulär som presenteras i GT Sport-läget när de väljer Sport-läget i spelet. (2) Under tävlingsperioden välja de mästerskap de vill delta i innan varje race börjar. (3) Godkänna tävlingsvillkoren. Deltagare som följer de här stegen anses ha gjort ett ”inträde”.

 

8.               Deltagarna måste gå med i tävlingen på det sätt som anges samt innan slutdatumet och sluttiden. Om detta inte efterföljs diskvalificeras inträdet.

 

9.               Tävlingen består av två (2) olika mästerskap (ett ”mästerskap” var).

a.  FIA Certified GT Championships Nations Cup (hädanefter ”Nations Cup”): Nations Cup är ett mästerskap där länder och territorier tävlar om segern. Vilket land eller territorium en spelare representerar avgörs av det land/territorium som dennes konto för PSN är bundet till. Det finns inga begränsningar gällande tävlingsbilarnas ursprungsland.

b.  FIA Certified GT Championships Manufacturer Series (hädanefter ”Manufacturer Series”): Manufacturer Series är ett mästerskap där deltagare kör bilar från en och samma tillverkare. Deltagarna tävlar om att bli de bästa förarna för sina respektive tillverkare, sedan ställs de mot deltagare som representerar andra tillverkare. Deltagare får välja tillverkare från en lista med tjugofem (25) förutvalda tillverkare.

 

De specifika detaljerna om varje mästerskap fastställs i schema 1 (Nations Cup) och schema 2 (Manufacturer Series). 

 

10.            Det kostar inget att ställa upp i tävlingen och inga köp krävs, men deltagare måste äga eller ha tillgång till en PlayStation®4 eller PlayStation®5 och ett exemplar av Gran Turismo™ Sport (”spelet”). Deltagare måste vara aktiva PlayStation®Plus-medlemmar under tävlingsperioden. Genom att ställa upp i tävlingen förbinder sig deltagare att följa de här reglerna och villkoren, inklusive de villkor som anges i Schema 1 och Schema 2 (”villkoren”).

 

11.            Medlemskap i PlayStation®Plus (”PS Plus”) är bara tillgängligt för personer som har ett konto för PSN med tillgång till PlayStation™Store (”PS Store”) och snabbt internet.  PSN, PS Store och PS Plus omfattas av användningsvillkor samt lands- och språkrestriktioner; innehåll och tjänster på PS Plus varierar beroende på abonnentens ålder. Användare måste vara minst 7 år gamla och användare under 18 behöver förälders eller förmyndares tillstånd; undantag gäller för användare i Tyskland, som måste vara minst 18 år gamla. Tjänstens tillgänglighet garanteras inte. Onlinefunktioner i specifika spel kan dras in med rimligt varsel; se eu.playstation.com/gameservers. Medlemskap i PS Plus är löpande och faktureras varje månad, kvartal eller år beroende på vilket abonnemang som köptes för dåvarande pris på PS Store, så länge det inte avbryts. Gratis provperioder av PS Plus går över till månadsabonnemang om de inte avbryts. Fullständiga villkor gäller: Tjänstevillkor för PSN på playstation.com/legal.

 

12.            Varje deltagare får endast göra ett (1) inträde per mästerskap.  För att undvika missförstånd kommer racen listade i varje mästerskaps kalender att anordnas på olika tider.  Därmed är det möjligt för deltagare att ställa upp i båda mästerskapen, och för vinnaren av Nations Cup att vara med i det vinnande laget i Manufacturer Series.

 

13.            Det är förbjudet för deltagare att skapa dubblettkonton i syfte att tävla eller förbättra sina chanser att kvalificera sig eller ta sig längre i tävlingen eller störa en annan deltagares prestation under ett race. Det är även förbjudet att låta någon annan tävla å ens vägnar eller att medvetet byta plats under ett race.  Vid sådana fall förbehåller sig arrangören rätten att diskvalificera de deltagarna, om arrangören finner det lämpligt.

 

14.            Tävlingsvinnare definieras i schema 1 (Nations Cup) och schema 2 (Manufacturer Series) i enlighet med den relevanta mästerskapsmekaniken (en ”vinnare” var). De närmaste konkurrenterna i tävlingen definieras i schema 1 (Nations Cup) och schema 2 (Manufacturer Series) i enlighet med den relevanta mästerskapsmekaniken (en ”närmaste konkurrent” var).

 

15.            Priserna är de som definieras i schema 1 (Nations Cup) och schema 2 (Manufacturer Series) och måste mottas som de är och får inte överlåtas, överföras eller säljas vidare. Det finns inga kontantalternativ, men arrangören förbehåller sig rätten att ersätta vilket pris som helst med ett likvärdigt pris.

 

16.            Varje vinnare och varje närmaste konkurrent kan komma att behöva betala vinstskatt på vunna priser och bli skatteskyldiga i enlighet med rådande skattelagstiftning där de är bosatta.

 

17.            Om priset inte hämtas ut inom den tid eller på det sätt som anges blir vinsten ogiltig och arrangören förbehåller sig rätten att erbjuda nästa giltiga deltagare priset i enlighet med villkoren. Där priset är tidskänsligt och vinnaren måste hittas innan sluttiden för när priset måste hämtas har passerat kan villkoren ange vilket datum vinnaren kontaktas och arrangören kommer då kontakta vinnaren på den e-postadress som vinnaren angett i anmälningsformuläret i GT Sport-läget för det relevanta mästerskapet. Rimliga åtgärder kommer att vidtas för att kontakta vinnaren/vinnarna. Om vinnaren inte går att få tag i eller om kontakten inte kan ske på det angivna datumet förbehåller sig arrangören rätten att erbjuda nästa giltiga deltagare priset i enlighet med villkoren. Om inget annat anges har arrangören ingen skyldighet att utdela priset till nästa giltiga deltagare i det fall priset inte hämtas ut av vinnaren innan angivet datum eller på det sätt som angivits.

 

18.            Arrangören tar inget som helst ansvar för att tävlingsinträden eller annan korrespondens kring tävlingen kan försvinna eller inte registreras korrekt på grund av problem med nätverk, hårdvara eller programvara av olika typer. Bevis på att något skickats godtas inte som bevis på att något mottagits. Ansökningar från agenter, tredje part, organiserade grupper eller automatiskt genererade ansökningar från datorer godtas inte.

 

19.            Arrangören bär inte ansvar för förluster, kostnader eller skador som deltagare lider som direkt eller indirekt resultat av priset och/eller tävlingen. Arrangören gör dock inga insatser att exkludera eller begränsa sitt ansvar för dödsfall eller skador som uppstått som resultat av vårdslöshet.

 

20.            Alla villkor, försäkringar och påståenden som uttrycks eller impliceras av lag eller på annat sätt med avseende på priset och/eller tävlingen exkluderas till fullo i den mån lagen tillåter.

 

21.            Om något av priserna befinns vara ineffektivt, felaktigt eller skadat måste arrangören meddelas skriftligen inom sju (7) dagar från mottagandet, annars kommer priset anses vara godtaget i mottaget skick.  Det här påverkar inte vinnarens och/eller den närmaste konkurrentens eventuella lagstadgade rättigheter.

 

22.            Vinnaren och de närmaste konkurrenterna går med på att göra de rimliga offentliga framträdanden som krävs av arrangören. För att frånsäga sig sådan publicitet bör vinnaren eller närmaste konkurrenten meddela arrangören.

 

23.            Personuppgifter som deltagarna anger när de går med i tävlingen lagras och används endast av arrangören, dess företagsgrupper samt dess leverantörer och konsulter eller på annat sätt i enlighet med arrangörens integritetspolicy som kan läsas på: https://www.playstation.com/legal/privacy-policy/ och som uttryckligen avtalats med deltagaren.

 

24.            Arrangören kan på eget bevåg publicera namnet på vinnarna och de närmaste konkurrenterna på arrangörens webbplats(er). Namnen på vinnarna och de närmaste konkurrenterna kan lämnas ut vid rimliga förfrågningar till de individer som skickar med ett självadresserat kuvert märkt ”FIA Gran Turismo™ Championships 2021” till följande adress: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP Storbritannien inom sex (6) veckor från slutdatumet. Om en vinnare eller närmaste konkurrenten protesterar mot att få sitt namn publicerat eller tillgängliggjort ska han eller hon ta kontakt med arrangören. Tänk på att arrangören kanske måste ange denna information till en organisatör.

 

25.            Vid dispyter är arrangörens beslut slutgiltigt och saken kommer inte att diskuteras.

 

26.            Arrangören förbehåller sig rätten att ställa in tävlingen, delvis eller i sin helhet, eller göra ändringar i de här villkoren när som helst, om så anses nödvändigt eller om det uppstår omständigheter bortom arrangörens kontroll.

 

27.            Om det finns anledning att tro att de här villkoren inte uppfyllts, eller att det lämnats in felaktiga, oläsliga, falska, ogiltiga eller olämpliga uppgifter kan arrangören välja att inte behandla inträden eller dela ut vunna priser. Om en deltagare inte följer de här villkoren, i synnerhet schema 1 och/eller schema 2, eller använder flera konton och/eller automatiserade system för att delta, kommer den att stängas ute från tävlingen och inträdet ogiltigförklaras.

 

28.            ”Arrangören” är: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP Storbritannien.

 

29.            I den mån rådande lagstiftning tillåter ska de här villkoren tolkas och läsas i enlighet med lagar i England, och avtalet mellan varje deltagare och arrangören ska anses ha upprättats och fullgjorts i England.

 

Schema 1 – Nations Cup 2021

 

1.     Nations Cup 2021 FIA Certified GT Championships Online Series

 

1.1            Deltagare ställer upp i Nations Cup genom att spela i Nation Cup Online Series-racen via Sport-läget i spelet. Deltagare måste välja och bekräfta att de vill ställa upp i Nations Cup innan varje race börjar.

 

1.2            Nations Cup Online Series äger endast rum online och består av följande:

1.2.1       Två säsonger med tio (10) omgångar vardera, enligt följande:

 

2021 Nations Cup Online-säsongskalender

Säsong 1

Säsong 2

Omg. 1:

24 april 2021

Omg. 1:

10 juli 2021

Omg. 2:

1 maj 2021

Omg. 2:

17 juli 2021

Omg. 3:

8 maj 2021

Omg. 3:

31 juli 2021

Omg. 4:

15 maj 2021

Omg. 4:

7 augusti 2021

Omg. 5:

22 maj 2021

Omg. 5:

14 augusti 2021

Omg. 6:

26 maj 2021

Omg. 6:

25 augusti 2021

Omg. 7:

2 juni 2021

Omg. 7:

1 september 2021

Omg. 8:

9 juni 2021

Omg. 8:

8 september 2021

Omg. 9:

16 juni 2021

Omg. 9:

15 september 2021

Omg. 10:

23 juni 2021

Omg. 10:

22 september 2021

           

1.2.2       Fyra World Series-tävlingar som äger rum följande datum:

Evenemang

Datum

World Series-tävling 1

16 maj 2021

World Series-tävling 2

20 juni 2021

World Series-tävling 3

12 september 2021

World Series-tävling 4

17 oktober 2021

 

1.2.3       GT World Series Showdown-tävlingen, som äger rum mellan den 24 juli 2021 kl. 8.00 svensk tid och 26 juli 2021 kl. 0.59 svensk tid.

1.2.4       Världsfinaler, som äger rum 5, 6 och 7 november 2021.

 

1.3            Deltagare i Nations Cup Online tilldelas poäng baserat på:

1.3.1       deras slutposition i varje race

1.3.2       det genomsnittliga förarbetyget hos deltagarna de kör mot i varje race

 

1.4            Deltagare måste delta i race under Nations Cup Online Series för att vinna poäng som sedan används för att beräkna deras totalrankning. För att avgöra deltagares totalrankning sammanställs poängen efter tio (10) omgångar, under varje säsong, enligt följande (”slutpoängen”):

 

Säsong 1:Slutpoängen sammanställs från deltagarens fyra (4) bästa omgångar av tio (10) (beräknat från omgång 1 till omgång 10).

 

Säsong 2: Slutpoängen sammanställs från deltagarens fyra (4) bästa omgångar av tio (10) (beräknat från omgång 1 till omgång 10).

 

Deltagare väljer själva vilka race och vilka omgångar i vilka säsonger de vill ställa upp i. Det är dock bara poängen från dagens sista race som räknas gentemot onlinerankningen för den omgången. Om en deltagare till exempel deltar i tre race i omgång 7 den 2 juni 2021 kommer bara poängen från det sista av de tre racen att räknas.

 

1.5            Stjärnspelare

1.5.1       Följande deltagare kan registrera sig som stjärnspelare:

1.5.1.1     Säsong 1 av Nations Cup Online: De sexton (16) deltagarna i världsfinalerna av 2020 FIA Certified Gran Turismo™ Championships – Nations Cup

1.5.1.2     Säsong 2 av Nations Cup Online: De trettiotvå (32) högst rankade spelarna i 2021:s upplaga av GT World Series Showdown.

 

1.6            När en deltagare uppfyller ett av kraven i 1.5.1 här i schema 1 får den en spelnotis i Gran Turismo™ Sport som meddelar att han eller hon kan registrera sig som stjärnspelare. När spelnotisen har tagits emot kan deltagare registrera sig som stjärnspelare genom att gå till gran-turismo.com.  Det är varje deltagares eget ansvar att registrera sig som stjärnspelare.

 

1.7            Registrerade stjärnspelare (hädanefter ”stjärnspelare”) ska ha S i förarbetyg.

 

1.8            Stjärnspelarnas riktiga namn och deras PSN-ID:n visas under sändningarna av World Series-tävlingarna, GT World Series Showdown och världsfinalerna.

 

1.9            När en deltagare har gjort sig förtjänt av förarbetyget stjärnspelare kommer betyget att gälla dennes körprofil endast nästkommande säsong.

 

2.     World Series-tävlingar

 

2.1            Fyra (4) World Series-tävlingar ska anordnas på datumen som anges i avsnitt 1.2.2.

 

2.2            World Series-deltagarna är:

2.2.1       I World Series-tävling 1 och 2: De sexton (16) bäst rankade deltagarna i Nations Cup-racen i världsfinalen av 2020 FIA Certified Gran Turismo™ Championships (ägde rum 6 december 2020).

2.2.2       I World Series-tävling 3 och 4: De sexton (16) bäst rankade deltagarna i Nations Cup-racen på 2021 GT World Series Showdown, som äger rum på datumen i klausul 1.2.3.

 

2.3            Deltagare som tävlar i World Series-tävlingarna kan vinna World Series-poäng som räknas till deras rankning i världsfinalen av Nations Cup 2021, enligt deras placering:

 

·        Första plats: 3 poäng

·        Andra plats: 2 poäng

·        Tredje plats: 1 poäng

 

3.           GT World Series Showdown

 

3.1            GT World Series Showdown äger rum under datumen som anges i avsnitt 1.2.3.

 

3.2            När säsong 1 av Nations Cup avslutas går de sex (6) bästa deltagarna från EMEA-regionen vidare till GT World Series Showdown (”Nations Cup säsong 1-deltagare”)  Åtta (8) platser är reserverade åt världsfinalisterna från EMEA i Nations Cup 2020, som ägde rum den 6 december 2020. (”Inbjudna Nations Cup-deltagare”)  Tillsammans benämns de ”GT World Series Showdown-finalister”.

 

3.3            Högst två (2) Nations Cup säsong 1-deltagare per deltagarland accepteras (”landsbegränsningen”), upp till maximalt sex (6) deltagare sammanlagt från EMEA-regionen. Om en deltagare är rankad trea i sitt deltagarland kommer den näst högst rankade deltagaren från ett annat deltagarland gå vidare till GT World Series Showdown. Det innebär att deltagare på tredje plats eller lägre bland deltagarna från deras deltagarland inte kan bli GT World Series Showdown-finalister, även om de har högre poäng än någon av de två bästa deltagarna från ett annat deltagarland.

 

3.4            Om det blir oavgjort mellan två eller flera Nations Cup säsong 1-deltagare i slutet av en säsong används följande kriterier för att avgöra vilken deltagare som går vidare:

 

a)     Nations Cup säsong 1-deltagaren med den högsta poängen från alla omgångar

b)     och om det fortfarande är oavgjort går Nations Cup säsong 1-deltagaren med högst poäng från en enstaka omgång vidare.

 

3.5            GT World Series Showdown-finalister förväntas:

3.5.1       Delta i en serie onlinerace i Gran Turismo™ Sport, som skapas av arrangören. Polyphony Digital Inc. kommer att meddela världsfinalisterna om detta å arrangörens vägnar senast en (1) vecka innan tävlingen äger rum.

3.5.2       Bära kläder/handskar som tillhandahålls av Polyphony Digital Inc. å arrangörens vägnar.

3.5.3       Visa prydnadsföremål som tillhandahålls av Polyphony Digital Inc. å arrangörens vägnar.

3.5.4       Delta i testsessioner om det önskas av Polyphony Digital Inc. å arrangörens vägnar.

3.5.5       Delta i racen med förarkameror som tillhålls av Polyphony Digital Inc. å arrangörens vägnar och delta i andra innehållsrelaterade aktiviteter, exempelvis videointervjuer, om så önskas av Polyphony Digital Inc., som agerar å arrangörens vägnar.

3.5.6       Undvika att sprida information om onlineracen (genom att exempelvis streama racen eller dela med sig av resultat) utan att Polyphony Digital Inc. gett uttryckligt tillstånd å arrangörens vägnar.

3.5.7       Följa de riktlinjer kring bil- och förarutseenden och andra inställningar som Polyphony Digital Inc. har satt upp å arrangörens vägnar.

3.5.8       Använda Thrustmaster T-GT-ratt och -pedaler.

 

3.6            GT World Series Showdown-finalister tilldelas poäng utifrån resultatet i varje race. Finalisternas poäng i varje race räknas till deras totalpoäng. Den GT World Series Showdown-finalist med högst totalpoäng efter att alla race ägt rum vinner GT World Series Showdown.

 

3.7            De tio bästa spelarna i GT World Series Showdown kommer att få poäng som påverkar deras resultat i världsfinalen, enligt följande:

 

·        Första plats: 10 poäng

·        Andra plats: 9 poäng

·        Tredje plats: 8 poäng

·        Fjärde plats: 7 poäng

·        Femte plats: 6 poäng

·        Sjätte plats: 5 poäng

·        Sjunde plats: 4 poäng

·        Åttonde plats: 3 poäng

·        Nionde plats: 2 poäng

·        Tionde plats: 1 poäng

 

3.8            De tre bästa spelarna i GT World Series Showdown vinner: Första plats: en trofé, andra plats: en trofé, tredje plats: en trofé.

 

3.9            Arrangören och/eller Polyphony Digital Inc. kontaktar å arrangörens vägnar de bästa spelarna via den e-postadress som angetts i anmälningsformuläret i GT Sport-läget för Nations Cup.

 

4.     Världsfinalerna

 

4.1  Världsfinalerna hålls online och äger rum 5–7 november 2021.

 

4.2  När säsong 2 av Nations Cup avslutas går de sex (6) bästa deltagarna från EMEA-regionen vidare till världsfinalerna (”Nations Cup säsong 2-deltagare”).  Sexton (16) platser är reserverade åt de 16 bästa deltagarna i GT World Series Showdown. Tillsammans är de ”Världsfinalister”.

 

4.3  Högst två (2) Nations Cup säsong 2-deltagare per deltagarland accepteras (”landsbegränsningen”), upp till maximalt sex (6) deltagare sammanlagt från EMEA-regionen. Om en deltagare är rankad trea i sitt deltagarland kommer den näst högst rankade deltagaren från ett annat deltagarland gå vidare till världsfinalerna. Det innebär att deltagare på tredje plats eller lägre bland deltagarna från deras deltagarland inte kan bli världsfinalist även om de har högre poäng än någon av de två bästa deltagarna från ett annat deltagarland.

 

4.4  Om det blir oavgjort mellan två eller flera deltagare i slutet av en säsong används följande kriterier för att avgöra vilken deltagare som går vidare:

 

c)     deltagaren med den högsta poängen från alla omgångar

d)     och om det fortfarande är oavgjort gäller högsta poängen från en enstaka omgång.4.5  Världsfinalister förväntas:

4.5.1       Delta i en serie onlinerace i Gran Turismo™ Sport, som skapas av arrangören. Polyphony Digital Inc. kommer att meddela världsfinalisterna om detta å arrangörens vägnar senast en (1) vecka innan tävlingen äger rum.

4.5.2       Bära kläder/handskar som tillhandahålls av Polyphony Digital Inc. å arrangörens vägnar.

4.5.3       Visa prydnadsföremål som tillhandahålls av Polyphony Digital Inc. å arrangörens vägnar.

4.5.4       Delta i testsessioner om det önskas av Polyphony Digital Inc. å arrangörens vägnar.

4.5.5       Delta i racen med förarkameror som tillhålls av Polyphony Digital Inc. å arrangörens vägnar och delta i andra innehållsrelaterade aktiviteter, exempelvis videointervjuer, om så önskas av Polyphony Digital Inc., som agerar å arrangörens vägnar.

4.5.6       Undvika att sprida information om onlineracen (genom att exempelvis streama racen eller dela med sig av resultat) utan att Polyphony Digital Inc. gett uttryckligt tillstånd å arrangörens vägnar.

4.5.7       Följa de riktlinjer kring bil- och förarutseenden och andra inställningar som Polyphony Digital Inc. har satt upp å arrangörens vägnar.

4.5.8       Använda Thrustmaster T-GT-ratt och -pedaler.

 

4.6  Världsfinalisterna kommer att delta i en serie race. Poäng kommer att delas ut enligt resultaten i de här racen. Poäng från World Series-tävlingar och GT World Series Showdown tas i åtanke för att avgöra den slutgiltiga rankningen och avgöra placering.

 

4.7  Arrangören och/eller Polyphony Digital Inc. (å arrangörens vägnar) ska via e-post informera världsfinalisterna om världsfinalerna till de e-postadresser som deltagarna lämnade i anmälningsformuläret för Nations Cup i GT Sport-läget.

 

4.8  De tre bästa spelarna i världsfinalerna vinner: Första plats: en trofé, andra plats: en trofé, tredje plats: en trofé.

 

4.9  Arrangören och/eller Polyphony Digital Inc. kontaktar å arrangörens vägnar de bästa spelarna via den e-postadress som angetts i anmälningsformuläret i GT Sport-läget för Nations Cup.

 

5.     Sändning av World Series-tävlingar, GT World Series Showdown och världsfinalerna

 

5.1  Genom att delta i tävlingen godkänner deltagarna att arrangören, eller Polyphony Digital Inc. å arrangörens vägnar, får använda bilder från deras spelande eller på deltagarna själva i sändningar av World Series-tävlingar, GT World Series Showdown och världsfinalerna och i sociala medier eller blogginlägg kopplade till tävlingen och kommande Gran Turismo-mästerskap världen över. Kontakta arrangören för att ta tillbaka det här samtycket.

 

5.2  Genom att delta i tävlingen går deltagarna med på att inte sprida information om eller diskutera detaljer kring den. Exempel på detta är att sprida resultat, visa bildmaterial från racen, streama racen, osv.

 

Schema 2 – Manufacturer Series 2021

 

1.     Manufacturer Series

 

1.1.  Deltagare ställer upp i Manufacturer Series genom att välja Manufacturer Series-alternativet i spelets Sport-läge, innan varje race börjar.

 

1.2.  Manufacturer Series äger endast rum online och består av följande:

1.2.1.     Två säsonger med tio (10) omgångar vardera, enligt följande:

 

2021 Manufacturer Series-kalender

Säsong 1

Säsong 2

Omg. 1:

21 april 2021

Omg. 1:

7 juli 2021

Omg. 2:

28 april 2021

Omg. 2:

14 juli 2021

Omg. 3:

5 maj 2021

Omg. 3:

28 juli 2021

Omg. 4:

12 maj 2021

Omg. 4:

4 augusti 2021

Omg. 5:

19 maj 2021

Omg. 5:

11 augusti 2021

Omg. 6:

29 maj 2021

Omg. 6:

28 augusti 2021

Omg. 7:

5 juni 2021

Omg. 7:

4 september 2021

Omg. 8:

12 juni 2021

Omg. 8:

11 september 2021

Omg. 9:

19 juni 2021

Omg. 9:

18 september 2021

Omg. 10:

26 juni 2021

Omg. 10:

 25 september 2021

           

1.2.2.     Fyra World Series-tävlingar som äger rum följande datum:

Evenemang

Datum

World Series-tävling 1

16 maj 2021

World Series-tävling 2

20 juni 2021

World Series-tävling 3

12 september 2021

World Series-tävling 4

17 oktober 2021

 

1.2.3.     GT World Series Showdown-tävlingen, som äger rum mellan den 24 juli 2021 kl. 8.00 svensk tid och 26 juli 2021 kl. 0.59 svensk tid.

1.2.4.     Världsfinaler, som äger rum 5, 6 och 7 november 2021.

 

1.3.  Deltagare representerar en (1) av följande tjugofem (25) tillverkare (en ”tillverkare” var): Alfa Romeo, Aston Martin, Audi, BMW, Chevrolet, Citroën, Dodge, Ferrari, Ford, Honda, Hyundai, Jaguar, Lamborghini, Lexus, Mazda, McLaren, Mercedes-Benz, Mitsubishi, Nissan, Peugeot, Porsche, Renault Sport, Subaru, Toyota och Volkswagen.

 

1.4.  Obs! Om en deltagares boendeadress inte är belägen inom det land deltagaren tävlar för kan deltagaren diskvalificeras.

 

1.5.  Deltagare i Manufacturer Series tilldelas poäng baserat på:

1.5.1.     deras slutposition i varje race

1.5.2.     och det genomsnittliga förarbetyget hos deltagarna de kör mot i varje race.

 

1.6.  Deltagare måste delta i race under Manufacturer Series-säsongen för att vinna poäng som sedan används för att beräkna deras totalrankning. För att avgöra en deltagares totalrankning sammanställs poängen vid slutet av en serie omgångar, under varje säsong, enligt följande (”slutpoängen”):

 

Säsong 1:Slutpoängen sammanställs från deltagarens fyra (4) bästa omgångar av tio (10) (beräknat från omgång 1 till omgång 10).

 

Säsong 2: Slutpoängen sammanställs från deltagarens fyra (4) bästa omgångar av tio (10) (beräknat från omgång 1 till omgång 10).

 

Deltagare väljer själva vilka race och vilka omgångar i vilka säsonger de vill ställa upp i.  Det är dock bara poängen från dagens sista race som räknas gentemot onlinerankningen för den omgången. Om en deltagare till exempel deltar i tre race i omgång 7 den 5 juni 2021 kommer bara poängen från det sista av de tre racen att räknas.

 

1.7            Stjärnspelare

1.7.1       Följande deltagare kan registrera sig som stjärnspelare:

1.7.1.1  Säsong 1 av Manufacturer Series: De trettiosex (36) deltagarna i världsfinalerna av 2020 FIA Certified Gran Turismo™ Championships – Manufacturer Series

1.7.1.2  Säsong 2 av Manufacturer Series: De trettiosex (36) deltagarna i världsfinalerna av 2021:s upplaga av GT World Series Showdown.

 

1.8            När en deltagare uppfyller ett av kraven i 1.7.1 här i schema 2 får den en spelnotis i Gran Turismo™ Sport som meddelar att han eller hon kan registrera sig som stjärnspelare. När spelnotisen har tagits emot kan deltagare registrera sig som stjärnspelare genom att gå till gran-turismo.com.  Det är varje deltagares eget ansvar att registrera sig som stjärnspelare.

 

1.9            Registrerade stjärnspelare (hädanefter ”stjärnspelare”) ska ha S i förarbetyg.

 

1.10        Stjärnspelarnas riktiga namn och deras PSN-ID:n visas under sändningarna av World Series-tävlingarna, GT World Series Showdown och världsfinalerna.

 

1.11        När en deltagare har gjort sig förtjänt av förarbetyget stjärnspelare kommer betyget att gälla dennes körprofil endast nästkommande säsong.

 

2.     World Series-tävlingar

 

2.1.  Fyra (4) World Series-tävlingar ska anordnas på datumen som anges i avsnitt 1.2.2.

 

2.2.  World Series-deltagarna är:

2.2.1.     I World Series-tävling 1 och 2: De tolv (12) bäst rankade deltagarna i Manufacturer Series-racen i världsfinalerna av 2020 FIA Certified Gran Turismo™ Championships (ägde rum 5 december 2020). Den bästa föraren (baserat på raceplacering) för var och en av de 12 tillverkarna i världsfinalerna 2020, förutsatt att denna förare kör åt samma tillverkare i säsong 1 av 2021-upplagan. Ifall det blir oavgjort mellan två eller fler förare görs urvalet först utifrån finalen, sen race 2 och sist race 1.

2.2.2.     Ifall de utvalda World Series-deltagarna (enligt avsnitt 2.2.1) inte kan delta i World Series-tävling 1 och 2 kommer en deltagare som kör åt den aktuella tillverkaren under säsong 1 av 2021-upplagan att bjudas in att delta i World Series och informeras om det av arrangören, eller av Polyphony Digital Inc. å arrangörens vägar.

2.2.3.     I World Series-tävling 3 och 4: De tolv (12) bäst rankade deltagarna i Manufacturer Series-racen på 2021 GT World Series Showdown, som äger rum på datumen i klausul 1.2.3. Den bästa föraren (baserat på raceplacering) för var och en av de 12 tillverkarna i GT World Series Showdown 2021, förutsatt att denna förare kör åt samma tillverkare i säsong 2 av 2021-upplagan. Ifall det blir oavgjort mellan två eller fler förare görs urvalet först utifrån finalen, sen race 2 och sist race 1.

2.2.4.     Ifall de utvalda World Series-deltagarna (enligt avsnitt 2.2.3) inte kan delta i World Series-tävling 3 och 4 kommer en deltagare som kör åt den aktuella tillverkaren under säsong 2 av 2021-upplagan bjudas in att delta i World Series och informeras om det av arrangören, eller av Polyphony Digital Inc. å arrangörens vägar.

 

2.3.  Deltagare som tävlar i World Series-tävlingar kan vinna World Series-poäng åt sin tillverkare, som räknas till lagrankningen i världsfinalerna för 2021:s upplaga av Manufacturer Series:

 

·        Första plats: 3 poäng

·        Andra plats: 2 poäng

·        Tredje plats: 1 poäng

 

3.     GT World Series Showdown

 

3.1.  GT World Series Showdown äger rum under datumen som anges i avsnitt 1.2.3.

 

3.2.  GT World Series-finalister väljs ut efter följande kriterier:

3.2.1.     Deltagarna med högst poäng i säsong 1 (”representerande förare”)

3.2.2.     De 12 bästa tillverkarna i säsong 1 (utvalda i enlighet med paragraf 3.4)

 

3.3.  Totalt tre (3) GT World Series Showdown-finalister väljs ut för att representera varje tillverkare i GT World Series Showdown. Nedanstående deltagande regioner representeras av en deltagare var:

·        Asien och Oceanien

·        Europa, Mellanöstern och Afrika

·        Nord-, Syd- och Centralamerika

 

3.4.  Totalt tolv (12) tillverkare tävlar i GT World Series Showdown och väljs ut enligt följande kriterier (enligt företräde) (”12 bästa tillverkarna”):

3.4.1.     Tävlingens officiella tillverkarpartner och

3.4.2.     den globala tillverkarrankningen (som definieras i paragraf 3.5 nedan).

 

3.5.  I slutet av varje säsong skapas en ”global tillverkarrankning”, enligt följande:

3.5.1.   De tillverkare som representeras av deltagarna med högst poäng i slutet av varje omgång för varje säsong tilldelas poäng för tillverkarrankningen i enlighet med tabellen nedan för att bilda tillverkarrankningen för varje region:

           

Tillverkarposition

Poäng för tillverkarrankning

1

40

2

36

3

33

4

30

5

27

6

24

7

22

8

20

9

18

10

16

11

15

12

14

13

13

14

12

15

11

16

10

17

9

18

8

19

7

20

6

21

5

22

4

23

3

24

2

25

1

 

3.5.2.   I slutet av varje säsong räknas tillverkarrankningens poäng för alla tre (3) regioner för att avgöra deras globala tillverkarrankning. Den globala tillverkarrankingen publiceras på https://www.gran-turismo.com/world/gtsport/sportmode/ och även i ”Sport”-läget i spelet.

 

3.6.  Om det blir oavgjort mellan två eller flera representerande förare från olika tillverkare i slutet av en omgång fördelas tillverkarrankningspoängen lika mellan deras tillverkare.

 

3.7.  Om det blir oavgjort mellan två eller flera tillverkare i den globala tillverkarrankningen används följande kriterier för att avgöra vilken tillverkare som går vidare:

3.7.1.     Högsta tillverkarrankningspoängen från alla tre regioner och alla omgångar och

3.7.2.     om det fortfarande är oavgjort blir det tillverkaren med flest antal individiduella poäng från de bästa förarna i alla tre regioner för den tillverkaren och

3.7.3.     om det fortfarande är oavgjort blir det tillverkaren med flest antal individiduella poäng från alla omgångar av de bästa förarna i alla tre regioner för den tillverkaren.

 

3.8.  Om en GT World Series Showdown-finalist inte kan vara med i GT World Series Showdown kan den deltagare som representerar samma tillverkare med högst säsongspoäng från regionen med näst högst rankade poäng komma att erbjudas en plats som världsfinalist och meddelas detta av arrangören eller av Polyphony Digital Inc å arrangörens vägnar.

 

3.9.  GT World Series Showdown-finalister förväntas:

3.9.1.         Delta i en serie onlinerace i Gran Turismo™ Sport, som skapas av arrangören. Polyphony Digital Inc. kommer att meddela finalisterna om detta via e-post å arrangörens vägnar senast en (1) vecka innan tävlingen äger rum.

3.9.2.         Bära kläder/handskar som tillhandahålls av Polyphony Digital Inc. å arrangörens vägnar.

3.9.3.         Visa prydnadsföremål som tillhandahålls av Polyphony Digital Inc. å arrangörens vägnar.

3.9.4.         Delta i testsessioner om det önskas av Polyphony Digital Inc. å arrangörens vägnar.

3.9.5.         Delta i racen med förarkameror som tillhålls av Polyphony Digital Inc. å arrangörens vägnar och delta i andra innehållsrelaterade aktiviteter, exempelvis videointervjuer, om så önskas av Polyphony Digital Inc., som agerar å arrangörens vägnar.

3.9.6.         Undvika att sprida information om onlineracen (genom att exempelvis streama racen eller dela med sig av resultat) utan att Polyphony Digital Inc. gett uttryckligt tillstånd å arrangörens vägnar.

3.9.7.         Följa de riktlinjer kring bil- och förarutseenden och andra inställningar som Polyphony Digital Inc. har satt upp å arrangörens vägnar.

3.9.8.         Använda Thrustmaster T-GT-ratt och -pedaler.

 

3.10.     Tillverkarstallens poängsummor avgör deras placering.

 

3.11.     De tio bästa tillverkarna kommer få poäng som påverkar deras resultat i världsfinalerna, enligt följande:

 

·        Första plats: 10 poäng

·        Andra plats: 9 poäng

·        Tredje plats: 8 poäng

·        Fjärde plats: 7 poäng

·        Femte plats: 6 poäng

·        Sjätte plats: 5 poäng

·        Sjunde plats: 4 poäng

·        Åttonde plats: 3 poäng

·        Nionde plats: 2 poäng

·        Tionde plats: 1 poäng

 

3.12.     De tre bästa spelarna i GT World Series Showdown vinner: Första plats: en trofé, andra plats: en trofé, tredje plats: en trofé

 

3.13.     Arrangören och/eller Polyphony Digital Inc. kontaktar å arrangörens vägnar de bästa spelarna via den e-postadress som angetts i anmälningsformuläret i GT Sport-läget för Manufacturer Series.

 

4.     Världsfinalerna

 

4.1.        Världsfinalerna hålls online och äger rum 5–7 november 2021.

 

4.2.        Valet av världsfinalister bestäms av en kombination av följande kriterier:

4.2.1.     Deltagarna med högst poäng i säsong 2 (”representerande förare”)

4.2.2.     De 12 bästa tillverkarna i säsong 2 (utvalda i enlighet med paragraf 4.4)

 

4.3.        Totalt tre (3) finalister väljs ut för att representera varje tillverkare i världsfinalerna. Nedanstående deltagande regioner representeras av en deltagare var:

·        Asien och Oceanien

·        Europa, Mellanöstern och Afrika

·        Nord-, Syd- och Centralamerika

 

4.4.        Totalt tolv (12) tillverkare tävlar i världsfinalen

och väljs ut enligt följande kriterier (enligt företräde) (”12 bästa tillverkarna”):

4.4.1.     Tävlingens officiella tillverkarpartner och

4.4.2.     Global tillverkarrankning (som definieras i paragraf 4.5 nedan).

 

4.5.  I slutet av varje säsong skapas en ”global tillverkarrankning”, enligt följande:

4.5.1.   De tillverkare som representeras av deltagarna med högst poäng i slutet av varje omgång för varje säsong tilldelas poäng för tillverkarrankningen i enlighet med tabellen nedan för att bilda tillverkarrankningen för varje region:

           

Tillverkarposition

Poäng för tillverkarrankning

1

40

2

36

3

33

4

30

5

27

6

24

7

22

8

20

9

18

10

16

11

15

12

14

13

13

14

12

15

11

16

10

17

9

18

8

19

7

20

6

21

5

22

4

23

3

24

2

25

1

 

4.5.2.   I slutet av varje säsong räknas tillverkarrankningens poäng för alla tre (3) regioner för att avgöra deras globala tillverkarrankning. Den globala tillverkarrankingen publiceras på https://www.gran-turismo.com/world/gtsport/sportmode/ och även i ”Sport”-läget i spelet.

 

4.6.        Om det blir oavgjort mellan två eller flera representerande förare från olika tillverkare i slutet av en omgång fördelas tillverkarrankningspoängen lika mellan deras tillverkare.

 

4.7.        Om det blir oavgjort mellan två eller flera tillverkare i den globala tillverkarrankningen används följande kriterier för att avgöra vilken tillverkare som går vidare:

4.7.1.     Högsta tillverkarrankningspoängen från alla tre regioner och alla omgångar och

4.7.2.     om det fortfarande är oavgjort blir det tillverkaren med flest antal individiduella poäng från de bästa förarna i alla tre regioner för den tillverkaren och

4.7.3.     om det fortfarande är oavgjort blir det tillverkaren med flest antal individiduella poäng från alla omgångar av de bästa förarna i alla tre regioner för den tillverkaren.

 

4.8.        Om en världsfinalist inte kan vara med i världsfinalerna kan den deltagare som representerar samma tillverkare med högst säsongspoäng från regionen med näst högst rankade poäng komma att erbjudas en plats som världsfinalist och meddelas detta av arrangören eller av Polyphony Digital Inc å arrangörens vägnar.

 

4.9.        Världsfinalister förväntas:

4.9.1.         Delta i en serie onlinerace i Gran Turismo™ Sport, som skapas av arrangören. Polyphony Digital Inc. kommer att meddela världsfinalisterna om detta å arrangörens vägnar senast en (1) vecka innan tävlingen äger rum.

4.9.2.         Bära kläder/handskar som tillhandahålls av Polyphony Digital Inc. å arrangörens vägnar.

4.9.3.         Visa prydnadsföremål som tillhandahålls av Polyphony Digital Inc. å arrangörens vägnar.

4.9.4.         Delta i testsessioner om det önskas av Polyphony Digital Inc. å arrangörens vägnar.

4.9.5.         Delta i racen med förarkameror som tillhålls av Polyphony Digital Inc. å arrangörens vägnar och delta i andra innehållsrelaterade aktiviteter, exempelvis videointervjuer som önskas eller arrangeras av Polyphony Digital Inc., som agerar å arrangörens vägnar.

4.9.6.         Undvika att sprida information om onlineracen (genom att exempelvis streama racen eller dela med sig av resultat) utan att Polyphony Digital Inc. gett uttryckligt tillstånd å arrangörens vägnar.

4.9.7.         Följa de riktlinjer kring bil- och förarutseenden och andra inställningar som Polyphony Digital Inc. har satt upp å arrangörens vägnar.

4.9.8.         Använda Thrustmaster T-GT-ratt och -pedaler.

 

4.10.     Världsfinalisterna kommer att delta i en serie race. Poäng kommer att delas ut enligt resultaten i de här racen. Poäng från World Series-tävlingar och GT World Series Showdown tas i åtanke för att avgöra den slutgiltiga rankningen och avgöra placering.

 

4.11.     Arrangören och/eller Polyphony Digital Inc. (å arrangörens vägnar) ska via e-post informera världsfinalisterna om världsfinalen till de e-postadresser som deltagarna lämnade i anmälningsformuläret för Manufacturer Series i GT Sport-läget. 

 

4.12.     De tre bästa spelarna i världsfinalerna vinner: Första plats: en trofé, andra plats: en trofé, tredje plats: en trofé.

 

4.13.     Arrangören och/eller Polyphony Digital Inc. kontaktar å arrangörens vägnar de bästa spelarna via den e-postadress som angetts i anmälningsformuläret i GT Sport-läget för Manufacturer Series.

 

5.     Sändning av World Series-tävlingar, GT World Series Showdown och världsfinalerna

 

5.1.        Genom att delta i tävlingen godkänner deltagarna att arrangören, eller Polyphony Digital Inc. å arrangörens vägnar, får använda bilder från deras spelande eller på deltagarna själva i sändningar av World Series-tävlingar, GT World Series Showdown och världsfinalerna och i sociala medier eller blogginlägg kopplade till tävlingen och kommande Gran Turismo-mästerskap världen över. Kontakta arrangören för att ta tillbaka det här samtycket.

 

5.2.        Genom att delta i tävlingen går deltagarna med på att inte sprida information om eller diskutera detaljer kring den. Exempel på detta är att sprida resultat, visa bildmaterial från racen, streama racen, osv.