playstation.com

Juridisk information

SLUTANVÄNDARLICENSAVTAL FÖR UPPDATERARE AV FAST PROGRAMVARA FÖR TRÅDLÖS DUALSENSE-HANDKONTROLL (version 1.1)

2023-06

LÄS NOGA IGENOM DETTA SLUTANVÄNDARLICENSAVTAL FÖR UPPDATERARE AV FAST PROGRAMVARA FÖR TRÅDLÖS DUALSENSE-HANDKONTROLL ("AVTALET") FÖR ATT FÖRSTÅ DINA RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER.

AVTALET GÄLLER MELLAN DIG OCH SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT INC. ("SIE"). ÅTKOMST TILL OCH ANVÄNDNING AV APPLIKATIONSPROGRAMVARAN, INKLUSIVE EVENTUELL PROGRAMVARA FÖR HANDKONTROLLENHETER (”APPLIKATIONSPROGRAMVARA”) SOM DISTRIBUERAS AV SIE FÖR ANVÄNDNING PÅ ENHETEN (SOM DEFINIERAS NEDAN) FÅR ENBART SKE NÄR VILLKOREN I DETTA AVTAL HAR ACCEPTERATS. GENOM ATT ANVÄNDA APPLIKATIONSPROGRAMVARAN VISAR DU ATT DU ÄR KAPABEL ATT INGÅ ETT AVTAL ENLIGT GÄLLANDE LAGAR I DIN JURISDIKTION OCH ATT DU GÅR MED PÅ ATT FÖLJA VILLKOREN I DETTA AVTAL.

Du godkänner detta Avtal för dig och för andra personer som har åtkomst till och använder Applikationsprogramvaran på datorenheter som du äger eller förfogar över (och som lagligen använder gällande versioner av Microsoft Windows eller macOS) eller på handkontrollenheter som sålts eller officiellt licensierats av SIE (”Enheten”). Du bär ansvaret för sådana andra personers användning av Applikationsprogramvaran och för att de följer villkoren i detta Avtal.

SIE förbehåller sig rätten att från tid till annan ändra villkoren i Avtalet. Den senaste versionen av Avtalet gäller istället för alla tidigare versioner.

Detta Avtal gäller Applikationsprogramvaran och alla programfixar, uppdateringar, uppgraderingar eller nya versioner av denna programvara.

OBSERVERA: OM DU BOR I USA ELLER I ETT LAND I NORD-, CENTRAL- ELLER SYDAMERIKA, INNEHÅLLER DETTA AVTAL, SÅ LÅNGT LAGEN TILLÅTER, ETT BINDANDE INDIVIDUELLT SKILJEFÖRFARANDE OCH AVSTÅENDE FRÅN GRUPPTALAN I AVSNITT 9 SOM PÅVERKAR DINA RÄTTIGHETER ENLIGT DETTA AVTAL OCH ALLA EVENTUELLA "TVISTER" (ENLIGT DEFINITIONEN I AVSNITT 9) MELLAN DIG OCH ETT "SONY-BOLAG" (ENLIGT DEFINITIONEN I AVSNITT 9). DU HAR RÄTT ATT AVSTÅ FRÅN ATT ACCEPTERA DET BINDANDE SKILJEFÖRFARANDET OCH AVSTÅENDE FRÅN GRUPPTALAN ENLIGT BESKRIVNINGEN I AVSNITT 9.

 

1. LICENSUPPLÅTELSE

I enlighet med villkoren i detta Avtal ger SIE dig begränsad, ej överlåtbar, icke-exklusiv och icke-kommersiell rätt att använda Applikationsprogramvaran enbart på Enheten. Dina rättigheter till användning av tidigare versioner av Applikationsprogramvaran än den aktuella versionen av Applikationsprogramvaran upphör så fort du kan ta emot eller har installerat den senaste versionen av Applikationsprogramvaran på Enheten.

Vissa licensvillkor för SIE-licensierad tredjepartsprogramvara eller -tjänst kan kräva att SIE tillhandahåller tillkännagivanden och licensvillkor för tredjepartsprogramvaran eller -tjänsten i fråga. Dessa tillkännagivanden och licensvillkor finns tillgängliga på den plats där SIE finner det lämpligt.

Alla rättigheter till användning av Applikationsprogramvaran tillhandahålls enbart på licens och ger dig ingen äganderätt till eller intresse i Applikationsprogramvaran. SIE och dess licensgivare behåller samtliga immateriella rättigheter till Applikationsprogramvaran. All användning av eller åtkomst till Applikationsprogramvaran är föremål för villkoren i detta avtal och tillämplig immaterialrättslig lagstiftning. Förutom undantag som uttryckligen ges i detta avtal förbehåller sig SIE och dess licensgivare samtliga rättigheter till Applikationsprogramvaran.

 

2. RESTRIKTIONER

Du får inte (i) leasa, hyra ut, ge underlicens för, publicera, modifiera, korrigera, anpassa eller översätta Applikationsprogramvaran, eller göra den tillgänglig för andra användare på ett nätverk; (ii) bakåtkompilera, dekompilera eller disassemblera Applikationsprogramvaran, skapa något derivat av Applikationsprogramvaran; (iii) försöka skapa källkod för Applikationsprogramvaran från dess objektkod; (iv) använda någon otillåten, förbjuden, förfalskad eller modifierad maskinvara eller programvara med Applikationsprogramvaran; (v) använda verktyg för att förbigå, inaktivera eller kringgå någon krypterings-, säkerhets- eller autentiseringsmekanism i PlayStation-produkterna; (vi) installera om tidigare versioner av Applikationsprogramvaran; (vii) bryta mot någon lag, förordning, författning eller rättighet som tillhör SIE eller tredje part i samband med din åtkomst till eller användning av Applikationsprogramvaran; (viii) införskaffa Applikationsprogramvaran på något annat sätt än genom SIE:s auktoriserade distributionsmetoder; eller (ix) utnyttja Applikationsprogramvaran på något otillåtet sätt.

Dessa restriktioner skall gälla så långt gällande lag i din jurisdiktion tillåter.

 

3. TJÄNSTER OCH UPPDATERINGAR; TREDJEPARTSAVTAL OCH -INNEHÅLL

SIE kan komma att tillhandahålla uppdateringar, uppgraderingar eller tjänster för Applikationsprogramvaran. Somliga uppdateringar, uppgraderingar och tjänster kan komma att ändra dina nuvarande inställningar, orsaka förlust av data eller innehåll eller leda till att funktioner upphör att fungera.

Applikationsprogramvaran kan hänvisa till, visa eller förse dig med länkar till webbplatser eller innehåll som oberoende tillhandahålls och underhålls av tredje part ("tredjepartsinnehåll och -länkar").

SIE och dess närstående bolag varken kontrollerar eller styr tredjepartsinnehåll och -länkar, och SIE och dess närstående bolag varken övervakar, godkänner, ansvarar för eller sponsrar tredjepartsinnehåll och -länkar. SIE och dess närstående bolag har inget ansvar gentemot dig för tredjepartsinnehåll och -länkar. Din användning av tredjepartsinnehåll och -länkar sker på egen risk och du påtar dig alla förpliktelser och konsekvenser till följd av denna användning.

 

4. INSAMLING AV INFORMATION/AUTENTISERING

För att SIE ska kunna bedriva sin verksamhet och leverera produkter och tjänster kan SIE komma att samla in och hämta information om Enheten och Applikationsprogramvaran. Denna information kan komma att användas för systemövervakning/-diagnos, i marknadsföringssyfte och för att registrera användarnas beteende anonymt. Mer information om hur denna information kommer att användas och vem du kan kontakta om du har några frågor finns i sekretesspolicyn för din region, som finns länkad från www.playstation.com/legal/privacy-policy.

 

5. INTERNETANSLUTNING

Vissa funktioner i Applikationsprogramvaran kan kräva en internetanslutning. Du ansvarar för alla avgifter i samband med åtkomst till eller användning av internet.

 

6. GARANTIFÖRBEHÅLL OCH ANSVARSBEGRÄNSNING

6.1. Applikationsprogramvaran tillhandahålls i befintligt skick och utan uttryckliga eller underförstådda garantier, förutom dina lagstadgade konsumenträttigheter i gällande lokal lagstiftning. SIE och dess närstående bolag och licensgivare friskriver sig uttryckligen från alla underförstådda garantier gällande säljbarhet, garantier om lämplighet för något visst ändamål samt garantier om att det inte föreligger något intrång. SIE garanterar inte att användning av Applikationsprogramvaran kommer att vara oavbruten eller felfri, eller att Applikationsprogramvaran kommer fungera korrekt på Enheterna. SIE kan, efter SIE:s eget godtycke, när som helst upphöra med att stödja Applikationsprogramvaran, och SIE har inget ansvar för ett sådant upphörande.

Om Applikationsprogramvaran använder onlineservrar har SIE inget ansvar för att fortsätta hålla dessa servrar i drift.

6.2. SIE OCH DESS NÄRSTÅENDE BOLAG TAR UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER ANSVAR FÖR NÅGON FÖRLUST AV DATA, FÖRLUST AV VINST, ELLER NÅGON ANNAN FÖRLUST ELLER SKADA, VARE SIG DEN ÄR DIREKT, INDIREKT, TILLFÄLLIG, SÄRSKILD SKADA ELLER FÖLJDSKADA, OAVSETT HUR DEN UPPSTÅTT, SOM ETT RESULTAT AV ÅTKOMST TILL ELLER ANVÄNDNING AV APPLIKATIONSPROGRAMVARAN. SÅ LÄNGE DENNA KLAUSUL KAN GÖRAS GÄLLANDE INOM DIN JURISDIKTION SKA OVAN NÄMNDA BEGRÄNSNINGAR, UTESLUTANDEN OCH FÖRBEHÅLL GÄLLA SÅ LÅNGT LAGEN TILLÅTER, ÄVEN OM EN EVENTUELL GOTTGÖRELSE ÄR OTILLRÄCKLIG. VISSA LÄNDER TILLÅTER INTE OVANSTÅENDE UNDANTAG ELLER BEGRÄNSNINGAR, DÄRFÖR KANSKE INTE DESSA BEGRÄNSNINGAR OCH UNDANTAG GÄLLER FÖR DIG.

OM DU ÄR BOSATT I JAPAN ELLER LAND/OMRÅDE I OSTASIEN ELLER SYDOSTASIEN OCH IFALL SIE, DESS NÄRSTÅENDE BOLAG ELLER LICENSGIVARE ÄR ANSVARIGA, OAVSETT OM ANSVARET ÄR FÖRLUST AV DATA, FÖRLUST AV VINST, ELLER NÅGON ANNAN FÖRLUST ELLER SKADA, VARE SIG DIREKT, INDIREKT, TILLFÄLLIG, SÄRSKILD ELLER PÅFÖLJANDE, OAVSETT HUR DEN UPPSTÅTT, SOM ETT RESULTAT AV ÅTKOMST TILL ELLER ANVÄNDNING AV APPLIKATIONSPROGRAMVARA, OAKTAT NÅGOT ANNAT STAGANDE I DETTA AVTAL ÄR DERAS ANSVAR BEGRÄNSAT TILL DIREKTA SKADOR SOM DU HAR ÅSAMKATS UPP TILL DET BELOPP SOM DU FAKTISKT BETALADE FÖR ENHETEN, SÅVIDA INTE SIE, DESS NÄRSTÅENDE BOLAG OCH LICENSGIVARE HAR UPPVISAT AVSIKTLIG ELLER GROV VÅRDSLÖSHET. SÅ LÄNGE DETTA STADGANDE ÄR GENOMDRIVBART INOM DIN DOMVÄRJO SKA DE OVAN NÄMNDA BEGRÄNSNINGARNA, UNDANTAGEN OCH FÖRBEHÅLLEN GÄLLA I DEN STÖRSTA UTSTRÄCKNING LAGEN TILLÅTER, ÄVEN OM NÅGON GOTTGÖRELSE FÖRFELAR SITT VÄSENTLIGA ÄNDAMÅL. I VISSA LÄNDER/OMRÅDEN ÄR OVANNÄMNDA UNDANTAG OCH BEGRÄNSNINGAR INTE TILLÅTNA, SÅ DE KANSKE INTE GÄLLER DIG.

Om du är i Europa, Mellanöstern, Afrika, Australien, Oceanien, Indien, Ryssland eller Ukraina gäller det följande dig: 

6.2.1. Du kan ha rättigheter under gällande lokala lagar som inte kan undantas, begränsas eller ändras Dessa rättigheter har företräde framför allt i avtalet, inklusive denna klausul 6.

6.2.2. Detta avtal

6.2.2.1. påverkar inte några lagstadgade rättigheter som du har som konsument enligt gällande lokal lagstiftning (till exempel dina rättigheter om APPLIKATIONSPROGRAMVARA är defekt);

6.2.2.2. utesluter inte eller begränsar inte vårt ansvar på något sätt för dödsfall eller personskada orsakad av vår vårdslöshet eller vårdslöshet från våra medarbetare, agenter eller underleverantörer;

6.2.2.3. utesluter inte eller begränsar inte vårt ansvar på något sätt för avsiktlig överträdelse, vilseledande framställning eller grov vårdslöshet; eller

6.2.2.4. utesluter eller begränsar inte vårt ansvar på något sätt såvida vi inte har tillåtelse att göra det enligt dina lokala gällande lagar.

6.2.3. I enlighet med klausul 6.2.1 och 6.2.2 är vårt ansvar gentemot dig begränsat till priset du betalade för hårdvaran associerad med APPLIKATIONSPROGRAMVARA som gav upphov till ansvaret.

 

7. AVTALSBROTT; UPPHÖRANDE AV RÄTTIGHETER OCH SIE:S ÅTGÄRDER

Om SIE fastställer att du har brutit mot villkoren i detta Avtal kan SIE själva eller genom annan part komma att vidta åtgärder för att skydda sina intressen, som att förvägra dig åtkomst till eller användning av Applikationsprogramvaran eller delar därav, vägra att låta dig använda tjänster som tillhandahålls i Applikationsprogramvaran, eller utnyttja några andra avhjälpande åtgärder som är skäligen nödvändiga för att förhindra att Applikationsprogramvaran används i modifierat skick eller på ett otillåtet sätt.

SIE, dess närstående bolag och dess licensgivare förbehåller sig rätten att vidta rättsliga åtgärder vid eventuell överträdelse av detta Avtal. SIE kan komma att delta i offentliga och privata rättsliga åtgärder eller utredningar angående din användning av Applikationsprogramvaran.

 

8. EXPORTKONTROLL OCH IAKTTAGANDE AV LAGAR

Applikationsprogramvaran kan innehålla teknik som är föremål för vissa restriktioner enligt exportkontrollagstiftning och -förordningar. Som sådan får inte Applikationsprogramvaran exporteras eller återexporteras till personer och enheter som är förbjudna enligt sådana lagar och förordningar. Du måste iaktta dessa lagar när du använder Applikationsprogramvaran.

 

9. BINDANDE INDIVIDUELLT SKILJEFÖRFARANDE FÖR MEDBORGARE I USA ELLER LÄNDER I NORD-, CENTRAL- ELLER SYDAMERIKA.

Villkoren som följer i detta avsnitt 9 gäller så långt lagen tillåter om du bor i USA eller ett land i Nord-, Central eller Sydamerika.

9.1. Ändamål. Termen "tvist" gäller alla slags tvister, anspråk och konflikter mellan dig och SIE, Sony Interactive Entertainment LLC, någon av deras aktuella eller tidigare närstående bolag eller annat företrädande eller efterträdande bolag till dessa, inklusive Sony Computer Entertainment Inc., Sony Computer Entertainment America LLC och Sony Interactive Entertainment America LLC ("Sony-bolag") angående all användning av Applikationsprogramvaran. Detta inkluderar, men begränsas inte till, insamling, användning, lagring eller avslöjande av data till följd av användningen av Applikationsprogramvaran, oavsett om det grundar sig i kontrakt, stadga, reglering, förordning, åtalbar handling (inklusive bedrägeri, falsk framställning, brottslig övertalning eller försumlighet), eller annan rättslig eller sedvanerättslig definition och omfattar giltighet, verkställbarhet och omfattning av detta avsnitt om ”BINDANDE INDIVIDUELLT SKILJEFÖRFARANDE” (undantaget verkställbarhet för klausulen Avstående från grupptalan nedan). Begreppet "tvist" ska tolkas i ordets mest omfattande betydelse. Om en tvist skulle uppstå med ett Sony-bolag eller någon tjänsteman, chef, anställd eller representant för ett Sony-bolag, som inte kan lösas genom förhandling inom den tidsram som beskrivs i klausulen ”Meddelande om tvist” nedan, samtycker du och Sony-bolaget som tvisten gäller, till att försöka lösa tvisten uteslutande genom skiljeförfarande enligt villkoren i detta avsnitt, och att inte driva tvisten i domstol, utom när det gäller angelägenheter som anges i klausulen Undantag från skiljeförfarande. Skiljeförfarande innebär att tvisten skall lösas av opartisk skiljeman och inte i domstol av domare eller jury.

9.2. Undantag från skiljeförfarande. DU OCH SONY-BOLAGET GODKÄNNER ATT TALAN SOM VÄCKS AV DIG ELLER AV ETT SONY-BOLAG I BAGATELLMÅL INTE OMFATTAS AV VILLKOREN FÖR SKILJEFÖRFARANDE I DETTA AVSNITT.

9.3. Rätt att avstå. DU HAR RÄTT ATT AVSTÅ FRÅN BINDANDE SKILJEFÖRFARANDE OCH AVSTÅENDE FRÅN GRUPPTALAN INOM 30 DAGAR. OM DU INTE VILL VARA BUNDEN AV DET BINDANDE SKILJEFÖRFARANDET OCH AVSTÅENDE FRÅN GRUPPTALAN I DETTA AVSNITT MÅSTE DU SKRIFTLIGEN MEDDELA OSS OM DETTA INOM 30 DAGAR FRÅN DET ATT DU GODKÄNT DETTA AVTAL OM INTE EN LÄNGRE TIDSPERIOD KRÄVS ENLIGT GÄLLANDE LAGSTIFTNING. DITT SKRIFTLIGA MEDDELANDE SKALL SKICKAS TILL SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT INC. CARE OF SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT LLC, 2207 BRIDGEPOINTE PARKWAY, SAN MATEO, CA 94404, ATTN: LEGAL DEPARTMENT/ARBITRATION OCH OMFATTA: (1) DITT NAMN, (2) DIN ADRESS, (3) DITT INLOGGNINGS-ID, OM DU HAR ETT SÅDANT, OCH (4) ETT TYDLIGT MEDDELANDE OM ATT DU EJ ÖNSKAR LÖSA TVISTER MED NÅGOT SONY-BOLAG GENOM SKILJEFÖRFARANDE.

9.4. Meddelande om tvist. VID TVIST MED ETT SONY-BOLAG SKALL DETTA SKRIFTLIGEN MEDDELAS TILL SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT INC. CARE OF SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT LLC, 2207 BRIDGEPOINTE PARKWAY, SAN MATEO, CA 94404, ATTN: LEGAL DEPARTMENT - DISPUTE RESOLUTION, FÖR ATT GE SONY-BOLAGET MÖJLIGHET ATT LÖSA TVISTEN INFORMELLT GENOM FÖRHANDLING.

Du förbinder dig att genom förhandling söka lösa tvisten i god tro och i minst 60 dagar efter att ha meddelat Sony-bolaget om tvisten. Om Sony-bolaget som du har en tvist med inte löser tvisten inom 60 dagar från det att ditt meddelande om tvisten har mottagits kan du eller Sony-bolaget du har en tvist med gå vidare och söka lösa konflikten genom skiljeförfarande enligt villkoren i detta avsnitt.

9.5. Avstående från grupptalan. DU OCH SONY-BOLAGET DU HAR EN TVIST MED SAMTYCKER TILL ATT SKILJEFÖRFARANDE ENDAST SKA BEDRIVAS INDIVIDUELLT OCH EJ I GRUPP, SOM REPRESENTANT FÖR GRUPP, NAMNGIVEN ELLER ICKE NAMNGIVEN MEDLEM AV GRUPP, KONSOLIDERAD, REPRESENTATIV ELLER PRIVAT STATSÅKLAGARTALAN, SÅVIDA INTE BÅDE DU OCH SONY-BOLAGET SOM TVISTEN GÄLLER UTTRYCKLIGEN OCH SKRIFTLIGEN KOMMIT ÖVERENS DÄROM EFTER ATT SKILJEDOMSFÖRHANDLING INLETTS. OM GÄLLANDE LAG FÖRHINDRAR ATT BEGRÄNSNINGEN I DETTA STYCKE KAN VERKSTÄLLAS ANGÅENDE EN VISS GOTTGÖRELSE, MÅSTE ETT ANSPRÅK SOM BEGÄR DENNA GOTTGÖRELSE (OCH ENDAST DENNA GOTTGÖRELSE) SÄRSKILJAS FRÅN SKILJEFÖRFARANDET OCH AVGÖRAS I DOMSTOL.

9.6. Inledande av skiljeförfarande/Val av skiljeman. Om du eller Sony-bolaget som tvisten gäller väljer att lösa tvisten genom skiljeförfarande kan den part som tar initiativ till skiljeförfarandet inleda det hos American Arbitration Association ("AAA"), www.adr.org, eller JAMS www.jamsadr.com. Om villkoren i detta avsnitt strider mot de regler som gäller för skiljedomsorganisationen som parterna väljer, gäller villkoren i detta avsnitt.

9.7. Skiljeförfarandet. Eftersom programvaran och/eller tjänsten som tillhandahålles av Sony-bolaget du har en tvist med avser handel över statsgränser avgör USA:s Federal Arbitration Act ("FAA") om en tvist kan lösas med skiljeförfarande. Tillämpbar federal eller delstatslagstiftning kan dock även gälla för eventuella tvister. För yrkanden som är mindre än 75 000 dollar ska AAA:s extra förfarande för konsumentrelaterade tvister, Supplementary Procedures for Consumer Related Disputes ("extra förfaranden") gälla, inklusive tabell över kostnader för skiljeförfarande enligt Avsnitt C-8 i dessa extra förfaranden, och för yrkanden om mer än 75 000 dollar ska AAA:s kommersiella skiljedomsregler och relevanta kostnadstabeller för enskilda stämningsförfaranden gälla. AAA:s bestämmelser finns tillgängliga på www.adr.org eller genom att ringa 1-800-778-7879. Om ditt yrkande inte överstiger 75 000 dollar och om du underrättade Sony-bolaget du har en tvist med och har förhandlat med dem i god tro enligt ovan, gäller vidare att du, om skiljemannen anser att du har överhanden i skiljeförfarandet, kan få rätt till ersättning för rimliga juristarvoden och kostnader, som fastställs av skiljemannen, utöver de rättigheter till detsamma som rådande delstats- eller federal lagstiftning gav Sony-bolaget, som du har tvisten med, eller dig. Skiljemannen skall utfärda skiljedom skriftligen, men utan krav på redovisning för bakomliggande orsaker om detta inte efterfrågats av endera parten. Skiljedomen är bindande och slutgiltig, undantaget möjlighet till överklagande som ges av FAA, och kan åberopas som bindande för båda parterna i eventuell rättstvist.

9.8. Plats för skiljeförfarandet. Du eller Sony-bolaget som tvisten gäller kan inleda skiljeförfarandet antingen i San Mateo County, Kalifornien eller det county i USA där du bor. Om du väljer det county där du bor kan Sony-bolaget flytta skiljeförfarandet till San Mateo County om det går med på att betala eventuella ytterligare avgifter och kostnader för dig som följer av denna flytt, enligt vad som fastställs av skiljemannen.

9.9. Enskilda avtalsbestämmelsers ogiltighet. Om någon klausul inom detta skiljeavtal (undantaget klausulen Avstående från grupptalan ovan) skulle visa sig vara lagstridig eller ogenomdrivbar skall denna klausul uteslutas från detta avsnitt, men resten av detta skiljeavtal ska fortsätta att gälla i sin helhet. Om klausulen Avstående från grupptalan ovan i sin helhet skulle vara lagstridig eller ogenomdrivbar, skall hela detta skiljeavtal betraktas som ogenomdrivbart och tvisten avgöras i domstol.

9.10. Fortlöpande. Detta Avsnitt 9 ska fortsätta att gälla även efter Avtalets upphörande.

 

10. RÅDANDE LAG OCH JURISDIKTIONSORT

Om du bor i Japan eller ett land/område i Ostasien eller Sydostasien skall detta avtal regleras av och tolkas i enlighet med japansk lag, med undantag av lagvalsregler. Alla tvister som uppkommer under eller i relation till detta Avtal skall utan undantag lämnas över till Tokyos distriktsdomstol i Tokyo i Japan.

Om du bor i Europa, Afrika, Australien och Oceanien, Mellanöstern, Indien, Ukraina eller Ryssland skall detta Avtal regleras av och tolkas i enlighet med engelsk lagstiftning men du kommer att ha extra skydd av de tvingande lagarna i det land där du bor.

Om du bor på annan ort skall detta Avtal regleras av och tolkas i enlighet med kalifornisk delstatslag i USA, med undantag av lagvalsregler. Om du bor i USA skall alla tvister som ej är föremål för skiljeförfarande och som ej tagits upp som bagatellmål behandlas i en domstol med tillräcklig jurisdiktion, antingen i Kaliforniens överdomstol i San Mateo County eller i USA:s federala distriktsdomstol i Kaliforniens norra distrikt.

 

11. ALLMÄNJURIDISKA VILLKOR

Du är bunden av den senaste versionen av detta Avtal. Du kan ladda ned en utskrivbar och aktuell version av detta Avtal genom att gå till playstation.com/legal. Din fortsatta åtkomst till eller användning av Applikationsprogramvaran bekräftar att du accepterar den senaste versionen av detta Avtal.

Om någon del av detta Avtal skulle komma att betraktas som ogiltig, lagstridig eller ogenomdrivbar varken påverkar eller begränsar det giltigheten, lagligheten och genomdrivbarheten hos resten av detta Avtal på något sätt. Du bekräftar att brott mot detta Avtal skulle innebära ohjälplig skada för SIE där monetär ersättning ej vore att betrakta som tillräcklig kompensation och att SIE har rätt till skälig kompensation i tillägg till all annan lagstadgad ersättning.

Detta Avtal utgör ditt och SIE:s Avtal gällande Applikationsprogramvaran i sin helhet och ersätter alla tidigare eller samtidiga överenskommelser gällande denna. Ingen underlåtenhet eller fördröjning i att utöva någon av rättigheterna enligt detta Avtal häver på något sätt dessa rättigheter. SIE kan överlåta vilken som helst av sina rättigheter enligt detta Avtal, inklusive rätten att framtvinga efterlevnad av detta Avtal, till valfritt bolag som är närstående till SIE.

 

Microsoft och Windows är antingen registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder.

Mac och macOS är varumärken som tillhör Apple Inc., registrerade i USA och andra länder.