playstation.com

Juridisk information

PLAYSTATION®PLUS PÅSKÄGGSJAKT

OFFICIELLA REGLER


Genom att delta i PlayStation®Plus påskäggsjakt ( ”kampanjen” ) går du med på att följa de här officiella reglerna och sponsorns beslut, som är slutgiltiga och bindande i alla avseenden och inte kan överklagas.

INGET KÖP KRÄVS FÖR ATT DELTA, VINNA ELLER HÄMTA UT ETT PRIS. KÖP OCH BETALNINGAR ÖKAR INTE CHANSEN ATT VINNA.

 

1.    SPONSOR: Kampanjens sponsor för deltagande länder/regioner står i tabellen nedan.

 

Sony Interactive Entertainment Europe Limited

10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom

 

Deltagande länder/regioner: Australien, Bahrain, Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Förenade Arabemiraten, Indien, Irland, Israel, Italien, Kroatien, Kuwait, Nederländerna, Norge, Nya Zeeland, Polen, Portugal, Saudiarabien, Schweiz, Slovakien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Sydafrika, Tjeckien, Turkiet, Tyskland, Ungern, Österrike (”SIEE-regionen”)

 

Sony Interactive Entertainment LLC

2207 Bridgepointe Parkway, San Mateo, CA 94404, United States

 

Deltagande länder/regioner: Argentina, Brasilien, Chile, Kanada, Mexiko och USA. (”SIEA-regionen”)

 

Sony Interactive Entertainment Inc.

1-6-27, Konan, Minato-ku, Tokyo 108-8270, Japan

 

Deltagande länder/regioner: Hongkong, Indonesien, Japan, Malaysia, Singapore, Sydkorea, Taiwan, Thailand. Deltagare i Japan kan dock inte vinna några priser (”SIEI-regionen”).

 

2.    KAMPANJPERIOD: Kampanjen börjar den 31 augusti 2022, kl. 11.00 svensk tid, och slutar kl. 11.00 svensk tid den 12 oktober 2022, eller när en miljon priser har delats ut världen över, vilket som än inträffar först (”kampanjperioden”).

 

3.    DELTAGARGILTIGHET: Den här kampanjen är endast öppen för personer som: (i) är 18 år eller äldre, (ii) bor lagligt i deltagande land/region, (iii) äger eller har tillgång till en dator med en webbläsare som kommer åt www.playstation.com/ps-plus/whats-new/ och (iv) har en snabb och aktiv internetanslutning. Alla sådana personer är ”deltagare”.

 

Anställda hos sponsorn eller sponsorns moderbolag, partner och reklambyråer (tillsammans benämnda ”kampanjarrangörer”), nära familjemedlemmar till dessa (t.ex. partner, förälder, barn, syskon och deras respektive partner, oavsett var de bor – även styvrelationer omfattas av detta) och personer som bor tillsammans med dessa, oavsett släktskap, får inte delta eller vinna. Gäller inte där det är förbjudet eller lagen begränsar det.

 

Deltagande i den här kampanjen utgör en deltagares fullständiga och ovillkorliga godkännande av de här officiella reglerna och sponsorns beslut och tolkningar, vilka är slutgiltiga och bindande i allt som rör kampanjen.

 

Argentina, Brasilien, Chile och Mexiko: Sponsorn förbehåller sig rätten att avbryta, skjuta upp eller modifiera kampanjen delvis eller i sin helhet. 

 

4.      SÅ DELTAR MAN

För att delta måste deltagarna gå till www.playstation.com/ps-plus/whats-new/, se videon ”Mr. Malcolm” från PlayStation®Plus (”videon”) och klicka på något av de 18 spelrelaterade påskägg som finns i videon. Ett påskägg är ett föremål som finns dolt i videon och refererar till ett spel eller en spelgenre.

 

Deltagandegräns:  Det finns en gräns på ett deltagande per person under kampanjperioden.

 

VIKTIGT: Meddelande- och dataavgifter kan tillkomma om en spelare deltar i den här kampanjen från sin mobilenhet. Deltagare bör kontrollera sin mobiloperatörs avgifter. Deltagande via mobil krävs inte för att delta eller vinna ett pris i den här kampanjen.

 

5.      AVGÖRANDE AV VINNARE OCH PRISVÄRDE

 

Ett konto för PlayStation®Network, en PlayStation®4- eller PlayStation®5-konsol och tillgång till snabb internetuppkoppling krävs för att få tillgång till priset.

 

Efter att deltagaren klickat på ett påskägg ska denne klicka på knappen ”Få din belöning” nere till höger på skärmen. Efter det kopierar deltagaren nedladdningskoden och klickar på ”Lös in kod”. Deltagaren klistrar in koden i rutan under ”Lös in din kupongkod här” och trycker på Enter. Nu finns avatarerna att ladda ner på en PlayStation®4- eller PlayStation®5-konsol via biblioteket för det konto som löste in koden.

 

Upp till en miljon priser delas ut världen över under kampanjperioden. Det uppskattade försäljningsvärdet på varje kupongpaket är 0 $. Det totala försäljningsvärdet för alla priser är 0 $. Priserna har inget värde eller användningsområde utanför PlayStation®Network och får inte säljas, föras över eller lösas in mot pengar eller värdesaker.

 

Inga priser delas ut till deltagare i Japan.

 

6.  ANSVARSBEGRÄNSNING: INGET I DE HÄR OFFICIELLA REGLERNA SKA UTESLUTA ELLER PÅ ANNAT SÄTT BEGRÄNSA SPONSORNS ANSVAR FÖR BEDRÄGERI, AVSIKTLIG FÖRSUMMELSE, DÖDSFALL ELLER PERSONSKADA SOM UPPSTÅR TILL FÖLJD AV OAKTSAMHET, ELLER ÖVRIGT ANSVAR I DEN MÅN SÅDANT ANSVAR INTE FÅR UTESLUTAS ELLER BEGRÄNSAS ENLIGT LAG. Genom att delta i den här kampanjen går deltagarna med på att kampanjarrangörerna och alla deras partner, dotterbolag, representanter, konsulter, leverantörer, juridiska rådgivare, reklam- och PR-byråer, webbplatsleverantörer och deras tjänstemän, chefer, aktieägare, anställda, representanter, förtroendevalda och agenter (”tillhandahållande parter”) inte är ansvariga för: (i) förlorade, försenade, ofullständiga, felskickade, otillräckligt frankerade eller ej levererbara meddelanden via e-post/sms eller fysisk post; (ii) eventuella fel relaterade till hård- och mjukvara, anslutningar eller tillgänglighet för datorer, telefoner, satelliter, kablar, nätverk, elektronik och internet; (iii) förvrängd, korrumperad eller oordnad överföring, tillgång till leverantör/nätverk, tillgänglighet eller trafikstockningar; (iii) förvrängd, korrumperad eller oordnad överföring, tillgång till leverantör/nätverk, tillgänglighet eller trafikstockningar; (iv) tekniska och mekaniska fel, tryckfel eller andra sorters fel; (v) felaktig dokumentering av registreringsinformation, eller utebliven registrering eller förlust av sådan information; (vi) fel, utelämnande, avbrott, radering, fel i användning eller överföring, kommunikationsfel, tekniska fel, stöld eller förstörelse eller otillåten åtkomst till kampanjen; (vii) skador på datorer relaterade till eller till följd av deltagande i kampanjen eller mottagande av ett pris; och (viii) anmälningar som är sena, förfalskade, förlorade, felskickade, manipulerade, ofullständiga, raderade, skadade, förvrängda eller på annat sätt strider mot de officiella reglerna. Kampanjarrangörerna är inte heller ansvariga för obesvarade eller olevererbara meddelanden till vinnarna.  

 

Genom att delta i kampanjen går alla deltagare med på:  (i) att följa de här officiella reglerna, inklusive inträdeskrav; (ii) att frånsäga sig rättigheten att hävda otydlighet i de här officiella reglerna; (iii) att frånsäga sig alla rättigheter att göra anspråk hos eller driva process mot någon av de tillhandahållande parterna i samband med kampanjen; och (iv) att, i den mån lagen tillåter det, för evigt hålla de tillhandahålla parterna fria från eventuella anspråk, stämningar, domar, fordringar, processer, krav, viten, straff, ansvar, kostnader och utgifter (däribland, utan begränsning, rimliga advokatkostnader) som kan uppstå i samband med: (a) kampanjen, däribland, men inte enbart: all kampanjrelaterad aktivitet eller del därav, samt deltagarens inträden, deltagande eller oförmåga att delta i kampanjen; (b) brott mot tredje parts personliga rättigheter eller integritets-, publicitets- eller egendomsrättigheter; (c) mottagande av, deltagande vid, resor relaterade till, leverans av, ägande av, brister i, användning av, utebliven användning av, felaktig användning av, förlust, skada, förstörelse, oaktsamhet eller medveten försummelse i samband med användning av ett pris (eller någon del därav); (d) ändringar av priserna (eller komponenter därav); (e) mänskligt fel; (f) felaktigt, oaktsamt eller otillåtet agerande eller slarv från någon av de tillhandahållande parterna; (g) förlorat, försenat, felskickat, skadat eller förstört pris (eller del därav); eller (h) oaktsamhet eller medveten försummelse från deltagare.

 

Om kampanjen av någon anledning inte kan genomföras som planerat förbehåller sponsorn sig rätten att när som helst på eget bevåg ställa in, avsluta, modifiera eller skjuta upp kampanjen och/eller fortsätta med kampanjen, däribland valet av vinnare, på ett sätt sponsorn anser rättvist och rimligt, däribland valet av en vinnare från godkända deltaganden som tagits emot innan kampanjen ställts in, avslutats, modifierats eller skjutits upp. Under inga omständigheter kommer fler priser delas ut än vad som står i de här officiella reglerna. Om det skulle bli så att det, på grund av tekniska, typografiska, mekaniska eller administrativa fel, tryckfel, produktionsfel, datorfel eller andra fel, blir fler vinnare än vad som står i de här officiella reglerna, hålls en lottdragning mellan dessa för att avgöra vem som blir den slutgiltiga vinnaren.

 

ALLT RELATERAT TILL DEN HÄR KAMPANJEN, DÄRIBLAND PRISERNA, TILLHANDAHÅLLS, UTAN ATT BEGRÄNSA OVANSTÅENDE, I BEFINTLIGT SKICK UTAN NÅGON SLAGS GARANTI, VARKEN UTTRYCKLIG ELLER UNDERFÖRSTÅDD, DÄRIBLAND (MEN INTE ENBART) DE UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIERNA OM SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE ELLER ICKE-INTRÅNG.

 

7.  GÄLLANDE LAGSTIFTNING: Så långt lagen tillåter ska de här reglerna och eventuella tvister som uppstår till följd av dem eller gäller kampanjen skötas enligt nedan:

 

Sony Interactive Entertainment Europe Limited

För deltagare i SIEE-regionen ska de här reglerna tolkas och läsas i enlighet med lagar i England, och parterna (varje deltagare och arrangören) ska följa beslut från domstolar i England och Wales.

 

Sony Interactive Entertainment LLC

För deltagare i ett land i SIEA-regionen lyder reglerna under lagar i delstaten Kalifornien i USA, utan hänsyn till bestämmelser om konflikter mellan lagar. Dispyter som inte kan avgöras genom skiljedom och inte påbörjas i en domstol för mindre ärenden kan tas upp i domstol i antingen Kaliforniens överdomstol i San Mateo, eller USA:s federala distriktsdomstol för Kaliforniens norra distrikt.

 

Sony Interactive Entertainment Inc.

För deltagare i SIEI-regionen ska de här reglerna tolkas och läsas i enlighet med lagar i Japan, och parterna (varje deltagare och arrangören) ska följa beslut från Tokyo distriktsdomstol.

 

Deltagaren och den regionala sponsorn går bägge med på att målet ska föras i någon av just dessa domstolar och frånsäger sig rätten att protestera baserat på jurisdiktion, plats eller olämpligt forum. Om domstolsförhandling äger rum kring det här avtalet betalas alla avgifter och kostnader, däribland advokatkostnader, av den förlorande parten.

 

8.  SEKRETESS:  Sponsorns integritetspolicy finns på: https://www.playstation.com/legal/privacy-policy/.

 

Argentina, Brasilien, Chile och Mexiko: Deltagande innebär uttryckligt godkännande av offentlig spridning, överföring, återskapande eller publicering av bild- och/eller ljudupptagningar och/eller personuppgifter relaterade till deltagare, i synnerhet vinnaren, i alla kommunikationsmedel (bild, ljud eller annat, t.ex. tv, radio, internet, osv.) i alla syften relaterade till kampanjen under hela tävlingen och upp till tre (3) år efter att den avslutas, utan att deltagare kan begära kompensation. Deltagarna försäkrar att det inte finns någon tredje part som har ensamrätt på att visa, publicera, förvränga och/eller återskapa deras röster eller personuppgifter. Om en sådan part finns åtar deltagarna sig att se till att sponsorn inte drabbas av eventuella anspråk tredje part gör av denna anledning, så långt lagen tillåter det. Deltagarna går med på att deltagande inte gör någon ekonomisk skada och frånsäger sig därmed rätten att kräva kompensation för utebliven inkomst.

 

Argentina: SKYDD AV PERSONUPPGIFTER: Deltagare kan komma åt uppgifter som ges ut gratis med minst sex (6) månaders mellanrum, om inte ett berättigat intresse däromkring kan bevisas enligt avsnitt 14 i paragraf 3 av lag 25 326. NATIONALDIREKTORATET FÖR SKYDD AV PERSONUPPGIFTER, ansvarigt organ för lag 25 326.

 

9.  ALLMÄNT:  Alla försök att delta i kampanjen på annat sätt än som beskrivs här är ogiltiga. Sponsorn förbehåller sig rätten att, efter eget omdöme, diskvalificera alla deltagare som upptäcks med att eller misstänks försöka manipulera genomförandet av kampanjen, bryta mot de officiella reglerna, uppföra sig på ett osportsligt sätt eller försöka sabotera kampanjens normala genomförande. Försök att delta i den här kampanjen på annat sätt än vad som anges i de här officiella reglerna är ogiltiga. Om det uppdagas att en person har registrerat sig, eller försökt registrera sig, mer än en gång med flera telefonnummer, e-postadresser, bostadsadresser, flera identiteter, IP-adresser, användning av proxyservrar eller liknande metoder ogiltigförklaras den personens deltaganden och den personen får inga priser han eller hon kan ha varit berättigad till. Försök att använda robotar, makron, tredjepartsverktyg eller dylika metoder för att delta i kampanjen leder till att de här metodernas deltaganden ogiltigförklaras och att personen som använt dem diskvalificeras. Deltagare och/eller potentiella vinnare kan behöva identifiera sig och styrka sin giltighet om sponsorn kräver det. Ifall en dispyt uppstår kring en vinnares identitet anses det vinsten tillfalla den auktoriserade kontoägaren till den e-postadress som är registrerad på det vinnande deltagandet. ”Auktoriserad kontoägare” är den fysiska person som blivit tilldelad en e-postadress av en internetleverantör, tjänsteleverantör eller annan organisation (t.ex. företag eller utbildningsinstitution) som ansvarar för att tilldela e-postadresser för den domän som tillhör den e-postadress som registrerats. Deltagarna kan behöva styrka att de är auktoriserade kontoägare. VARNING: ALLA FÖRSÖK ATT MEDVETET SKADA EN WEBBPLATS ELLER MANIPULERA GENOMFÖRANDET AV KAMPANJEN STRIDER MOT STRAFFRÄTTSLIG OCH CIVIL LAGSTIFTNING. OM ETT SÅDANT FÖRSÖK GÖRS FÖRBEHÅLLER SPONSORN SIG RÄTTEN ATT BEGÄRA SKADESTÅND ELLER ANNAN KOMPENSATION FRÅN DEN PERSON/DE PERSONER SOM ÄR ANSVARIGA FÖR FÖRSÖKET, SÅ LÅNGT LAGEN TILLÅTER DET. Om något villkor i de här officiella reglerna, eller något ord, någon fras, klausul, mening eller annan del av dem inte kan upprätthållas eller är ogiltig av någon anledning skall det villkoret, eller den aktuella delen, modifieras eller raderas för att hålla resterande villkor i de här officiella reglerna giltiga. Ogiltighet av eller omöjlighet att upprätthålla ett specifikt villkor i de här officiella reglerna eller prisdokumenten påverkar inte giltigheten av eller möjligheten att upprätthålla andra villkor. Ingen deltagare har rätten att modifiera eller lägga till något i de här reglerna. Om sponsorn misslyckas med att upprätthålla någon del av de här officiella reglerna skall den delen inte ogiltigförklaras, utan fortfarande anses giltig. Bidrag och/eller material som skickas in blir sponsorns egendom och återlämnas inte. Ifall information om kampanjen i de här officiella reglerna och information om kampanjen i marknadsföringsmaterial (däribland reklam i butik, tv eller tryckt media, marknadsföring på förpackningar eller annan form av marknadsföring) strider mot varandra gäller informationen i de här officiella reglerna.

 

10.  VINNARLISTA: Personer som är intresserade av en vinnarlista ska skicka ett självadresserat stämplat kuvert till den adress som står för den aktuella regionen nedan:

 

SIEA-regionen:

Winners List, - PlayStation®: PlayStation®Plus Easter Egg Challenge, 2207 Bridgepointe Parkway, San Mateo, CA 94404, United States

 

SIEE-regionen:

Winners List, - PlayStation®: PlayStation®Plus Easter Egg Challenge, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom

 

SIEI-regionen:

Winners List, - PlayStation®: PlayStation®Plus Easter Egg Challenge, 1-6-27, Konan, Minato-ku, Tokyo 108-8270, Japan

 

En begäran om en vinnarlista måste skickas senast 30 dagar efter kampanjperiodens slut.

 

Om en vinnare protesterar mot att få sitt namn offentliggjort ska denne kontakta sponsorn på den e-postadress som står i integritetspolicyn: https://www.playstation.com/legal/privacy-policy.