Tilgjengelighetsalternativer i God of War Ragnarök

Utforsk over 70 tilgjengelighetsfunksjoner i God of War Ragnarök, som gjør det mulig å tilpasse spillopplevelsen så den passer dine spesielle behov.

 

Tilgjengelighetsbaserte forhåndsinnstillinger

God of War Ragnarök har fire nye forhåndsinnstillingsmenyer, hver med alternativene «some» (noe) eller «full». Når de velges, implementerer disse forhåndsinnstillingene et sett med alternativer i menyen og gir dem nye verdier. Hver endret innstilling vises i blått i menyen. Du kan tilbakestille de endrede verdiene til standard ved å velge «Off»-forhåndsinnstilingen eller bruke knappen for tilbakestilling av alt.

Vision accessibility preset (visuell tilgjengelighetsforhåndsinnstilling)

Alternativer: Off, Some, Full

 • Bruk et forhåndsvalgt utvalg alternativer for spillere som ser dårlig. Denne forhåndsinnstillingen justerer innstillinger som:
  • Navigation assist (navigasjonshjelp)
  • Puzzle timing (timing i hjernetrimoppgaver)
  • Puzzle aim assist (siktehjelp i hjernetrimoppgaver)
  • Lock-on (innlåsing)
  • Recenter camera on attack (sentrer kameraet på nytt ved angrep)
  • Auto pickup (automatisk innsamling)
  • Traversal assist (forflytningshjelp)
  • Mini-game style (minispillstil)
  • Audio cues (lydhint)
  • Stun grab enemies (lammegrep på fiender)
  • High contrast HUD (grensesnitt med høy kontrast)
  • UI text size (tekststørrelse i grensesnitt)
  • Icon, subtitle and caption size (størrelse på ikoner, teksting og lydbeskrivelser)

Hearing accessibility preset (lydmessig tilgjengelighetsforhåndsinnstilling)

Alternativer: Off, Some, Full

 • Bruk et forhåndsvalgt utvalg alternativer for spillere som hører dårlig. Denne forhåndsinnstillingen justerer innstillinger som:
  • Subtitles (teksting)
  • Captions (lydbeskrivelser)
  • Direction indicators (retningsindikatorer)
  • Speaker Names (navn på den som snakker)
  • Subtitle and caption background (bakgrunn for teksting og lydbeskrivelser)
  • Subtitle and caption blur (utydelighet for teksting og lydbeskrivelser)

Motion reduction preset (forhåndsinnstilling for bevegelsesreduksjon)

Alternativer: Off, Some, Full

 • Bruk et utvalg alternativer for spillere som er følsomme overfor raske bevegelser på skjermen eller håndholdt kamera. Denne forhåndsinnstillingen justerer innstillinger som:
  • Camera sway (kameratilting)
  • Camera shake (kameraristing)
  • Cinematic smoothing (filmatisk utjevning)
  • Persistent dot (vedvarende prikk)
  • Motion blur (bevegelsesuskarphet)
  • Film grain (filmkorn)
  • Strafe assist (hjelp til sidelengs bevegelse)
  • Recenter on attack (sentrer på nytt ved angrep)
  • Aim sensitivities (siktefølsomhet)
  • Camera rotation speeds (kamerarotasjonshastighet)

Apply motor accessibility preset (bruk forhåndsinnstilling for spillere med nedsatte motoriske evner)

Alternativer: Off, Some, Full

 • Bruk et forhåndsvalgt utvalg alternativer for spillere med fysisk funksjonshemming eller mobilitetsproblemer. Denne forhåndsinnstillingen justerer innstillinger som:
  • Puzzle timing (timing i hjernetrimoppgaver)
  • Puzzle aim assist (siktehjelp i hjernetrimoppgaver)
  • Navigation assist (navigasjonshjelp)
  • Controller visualization (kontrollvisualisering)
  • Repeated button presses (gjentatte knappetrykk)
  • Menu holds (Mmenyholdinger)
  • Sprint and mini-game style (stil på spurting og minispill)
  • Stun grab enemies (lammegrep på fiender)
  • Rage mode (raserimodus)
  • Lock-on (innlåsing)
  • Recenter camera on attack (sentrer kameraet på nytt ved angrep)
  • Aim and block toggle (veksling mellom sikte og blokkering)
  • Auto pickup (automatisk innsamling)
  • Traversal assist (forflytningshjelp)
  • Evade style (unnvikelsesstil)

Changed setting indicator (indikator for endret innstilling)

Alternativer: Automatic

 • Innstillinger som endres fra standard, indikeres med en blå farge for å tillate raskere identifisering av det som er justert.

Alternative kontroller

Santa Monica Studio tok til seg tilbakemeldingene fra spillerne og bygget opp kontrolltilpasningen fra grunnen av. Vi har lagt til nye måter å bruke viktige egenskaper på, i tillegg til alternative metoder for å utføre vanskelige handlinger. Med nye snarveier på styreplaten, kontrollstiler, kontrollforhåndsinnstillinger og tilpassede konfigurasjoner får du virkelig kontroll over måten du spiller på. 

Justeringer av kontroller og inngangssignaler

Kontrolltilpasning

Alternativer: Endre kontrollene med et handlingsbasert knappesystem for 14 unike spillerknapper.

 • Tilpass alle kontrollene og endre hva knappene gjør

Control scheme (kontrolleroppsett)

Alternativer: Default, Inverted, Classic, Left-Handed, Right-Handed, Survivalist, Assassin, Custom 1, Custom 2, Custom 3.

 • Tilpass alle kontrollene og endre hva knappene gjør.

Controller vibration (kontrollervibrering)

Alternativer: 0–10-glidebryter

 • Juster intensiteten til kontrollervibreringen.

Touchpad button (menu entry) (styreplateknapp (menyinngang))

Alternativer: Left/right entry, Press/hold entry, Weapons, Screen Only, Map Only.

 • Endre funksjonaliteten til styreplateknappen

Touchpad swipe shortcuts (snarveier for sveiping på styreplaten)

Alternativer: Off, Navigation Assist, HUD Toggle, High Contrast Display, Spartan Rage, Quick Turn, Shield Strike.

 • Programmer viktige handlinger til alle fire sveiperetninger. Alle sveipinger fungerer i tillegg til hovedinngangssignalet. Snarveier kan legges til mer enn én retning.

Left Stick and Right Stick (venstre og høyre spak)

Alternativer: Default, Inverted.

 • Velg «Default» for å bruke venstre spak til å bevege spillfiguren og høyre spak til å bevege kameraet eller «Inverted» for å bytte.

Climbing movement (klatrebevegelser)

Alternativer: Default eller Camera

 • Når dette er aktivert, vil denne innstillingen endre måten du forflytter deg vertikalt på, som å klatre i sprekker.
  • Default: Du klatrer i retningen du trykker.
  • Camera: Du beveger deg i retningen kameraet peker når du trykker fremover. Hvis du for eksempel trykker fremover mens du ser ned, kan du klatre ned i en sprekk.
 • Kamerainnstillingen anbefales for spillere som bruker navigasjonshjelp for å peke kameraet i retningen de skal.

Quick turn (hurtigvending)

Alternativer: Off, Hold Block [L1] + Bare Hands Button [Down Directional Button], Hold Back on Move Stick + Press Sprint Button [R3].

 • Aktiver hurtigvending for å rotere kameraet 180 grader så det peker bak deg. Også tilgjengelig som snarvei for sveiping på styreplaten.

Spartan Rage (spartansk raseri)

Alternativer: Sprint [L3] + Lock On [R3], Evade [X] + Interact [O].

 • Velg knappekonfigurasjonen du vil bruke til å aktivere spartansk raseri. Også tilgjengelig som snarvei for sveiping på styreplaten.

Stun Grab Enemies (lammegrep på fiender)

Alternativer: Press Lock-On (R3), Hold Interact (Circle), Move Stick.

 • Press Lock-On (R3 er standard): Trykk på [Lock-On Button] mens du er innenfor rekkevidde av en fiende som er lammet for å bruke et lammegrep.
 • Hold Interact (Circle): Hold inne [Interact] mens du er innenfor rekkevidde av en fiende som er lammet for å bruke et lammegrep.
 • Move Stick: Bruk [Move Stick] og gå eller løp mot en lammet fiende for å bruke et lammegrep.

Skills Navigation (ferdighetsnavigering)

Alternativer: Default, Directional Buttons

 • Endre bevegelsesmetoden i ferdighetstremenyen mellom [Movement Button], fri markør og retningsknapper.

Weapon Sheathing (legge vekk våpen)

Alternativer: Default, Weapon Toggle

 • Velg hvordan du vil legge vekk våpen:
  • Default: Bruk tomme hender-knappen [Down Directional Button] for å legge vekk våpenet du bruker.
  • Weapon Toggle: Når du trykker på en våpenknapp, veksler du mellom å ta frem og legge vekk våpenet.

Holding og trykking

Santa Monica Studio har gjort sitt ytterste for å redusere utmattelse som resultat av å utføre vanskelige handlinger, og sikre at mange handlinger kan utføres på ulike måter, noe som reduserer behovet for langvarig holding og raske knappetrykk. 

Repeated button presses (gjentatte knappetrykk)

Alternativer: Tap eller Hold

 • Fullfør handlinger som krever flere knappetrykk enten ved å trykke fort eller eller holde inne knappen som vises.
  • TAP (standard): Trykk på knappen flere ganger for å komme videre.
  • HOLD: Hold inne knappen for å gå videre.

Block style (blokkeringsstil)

Alternativer: Hold eller Toggle

 • Skift inngangssignal for blokkering.
  • HOLD (standard): Hold inne blokkeringsknappen [L1] for å blokkere. Slipp for å slutte å blokkere.
  • TOGGLE: Trykk på blokkeringsknappen [L1] for å blokkere. Trykk på blokkeringsknappen [L1] igjen for å slutte å blokkere .

Aiming style (siktestil)

Alternativer: Hold eller Toggle

 • Endre inndatametode for sikting.
  • HOLD (standard): Hold inne [L2] for å sikte. Slipp for å slutte å sikte.
  • HOLD(standard): Hold inne [L2] for å sikte. Trykk på [L2] igjen for å slutte å sikte.

Evade Style (unnvikelsesstil)

Alternativer: Hold eller Toggle (i spillet var dette skrevet som Default, Default+ og Tap Roll)

 • Skift inngangssignal for unnvikelse.
  • DEFAULT (standard): Trykk for å tre til siden, dobbelttrykk for å følge opp med en enkelt rulling.
  • DEFAULT+: Trykk for å tre til siden, dobbelttrykk for å følge opp med rulling. Fortsett å holde for å gjenta sidesteget og rullingen.
  • TAP ROLL: Trykk for å tre til siden og rulle automatisk. Fortsett å holde for å gjenta sidesteget og rullingen.

Neutral Evade (nøytral unnvikelse)

Alternativer: Off, On

 • Bruk unnvikelsesknappen [O] for å unnvike bakover når det ikke trykkes i noen retning.

Evade Assist (unnvikelseshjelp)

Alternativer: Off, On

 • Gir bedre immunitet når du unnviker.
  (Merk: Evade Assist er IKKE tilgjengelig på vanskelighetsgradene No Mercy og God of War)

Sprint (spurting)

Alternativer: Press Sprint button [L3], Hold Evade [X], Auto

 • Velg et inngangssignal for spurting. Trykking og holding kan endres.

Delay Auto Sprint (forsink automatisk spurt)

Alternativer: 0.0–5.0

 • Juster hvor lang tid det tar før automatisk spurt aktiveres. Lavere innstillinger aktiverer spurting etter kort distanse. Høyere innstillinger gir større forsinkelse før spurting begynner.

Menu Holds (menyholding)

Alternativer: Default, Fast

 • Justerer tiden en knapp må være trykket inn i en meny for å fullføre holdehandlinger som produksjon eller å bruke XP.
  • Default: Hold inne hele varigheten for å bekrefte handlingen.
  • Fast: Reduser holdetiden for å gjøre bekreftelsen raskere.

Assistance (hjelp)

Utforsk en rekke hjelpefunksjoner for vanlige handlinger – fra kamphjelp og siktehjelp til hjelp med hjernetrimoppgaver og lenger tid på å løse oppgaver. Det er også lagt til funksjoner for automatisk innsamling og utrustning for å la deg administrere utstyr og loot på en enklere måte.

Aim Assist (siktehjelp)

Alternativer: Off, Classic, Classic+

 • Når du sikter, styrer denne funksjonen kameraet med hjelp for sidelengs bevegelse og siktefriksjon.
  • Classic: Peker kameraet mot det nærmeste målet relativt til siktet.
  • Classic+: Peker kameraet mot målet som er nærmest siktet fra hvor som helst på skjermen.

Puzzle Aim Assist (siktehjelp i hjernetrimoppgaver)

Alternativer: Off, On

 • Flytt siktet til et mål du må treffe i nærheten når du sikter.

Lock-On Camera (kameralåsing)

Alternativer: Off, Classic, Auto-Target, Auto Target+

 • Bruk innlåsingsknappen for å aktivere og bevegelsesspaken til å bytte mål. Innlåsing holder fienden på midten av skjermen til en hendelse bryter låsingen.
  • Classic: Innlåsing holder fienden i sikte til den dør. Innlåsingen skrus av midlertidig når man sikter. Målene kan bryte innlåsingen med spesialteknikker eller hvis de beveger seg ut av rekkevidde.
  • Auto-Target: Innlåsing vedvarer når du sikter og bytter tilbake til et nytt mål på skjermen etter at det gjeldende målet dør. Mens du sikter, kan du flikke til bestemte deler av noen fiender. Auto-target låser inn på målet rett etter at innlåsingen brytes av en spesialteknikk.
  • Auto-Target+: Legger til sikte mot fiender utenfor skjermen i tillegg til Auto-Target-funksjonen.

Strafe Assist (hjelp til sidelengs bevegelse)

Alternativer: On, Off

 • Kameraet følger automatisk grupper med fiender når du beveger deg sidelengs.

Motion Sensor Function Aiming Activation (sikteaktivering med bevegelsessensorfunksjon)

Alternativer: Off, Aiming

 • Aktiver bevegelsessensorkontrollbevegelse for å kontrollere kameraet mens du sikter.

Puzzle Timing (timing i hjernetrimoppgaver)

Alternativer: Default, Extended, Extended+

 • Gi deg mer tid til å fullføre hjernetrimoppgaver i omgivelsene. Dette kan være å få objekter til å bevege seg saktere, og/eller utvide vinduet for å løse oppgaver.

Horizontal / Vertical Speed – Motion Sensor Function Aiming (horisontal/vertikal fart – sikte med bevegelsessensor)

Alternativer: 0.1–3.0-glidebryter

 • Juster farten kameraet beveger seg med når du bruker sikte med bevegelsessensor

Acceleration – Motion Sensor Function Aiming (akselerasjon – sikte med bevegelsessensor)

Alternativer: 0–10-glidebryter

 • Mens du sikter, vil høyere hastighet registrert av bevegelsessensorfunksjonen resultere i større kamerabevegelser. Raske bevegelser beveger kameraet mer, tregere bevegelser beveger kameraet mindre.

Reduce Small Motions – Motion Sensor Function Aiming (reduser små bevegelser – sikte med bevegelsessensor)

Alternativer: 0–30-glidebryter

 • Mens du sikter, blir kamerabevegelsene redusert hvis kontrolleren roteres saktere enn denne hastigheten (grader per sekund) med «Motion Sensor Function Aiming» aktivert. Dette kan hjelpe til med å kompensere for uønskede kamerabevegelser fra knappetrykk.

Mini-Game Style (minispillstil)

Alternativer: Precision, Single Button, Auto

 • Endre metoden som brukes til å fullføre presisjonsminispill:
  • Precision: Beveg deg i en spesifikk retning for å fullføre minispillet.
  • Single Button: Trykk på en knapp for hver handling i minispillet.
  • Auto: Etter å ha startet et minispill, blir det fullført automatisk.

Miniboss Checkpoints (miniboss-sjekkpunkter)

Alternativer: Off, On

 • Når du blir drept av en miniboss (f.eks. en av de eldgamle), vil minibossen når du starter kampen på nytt starte med redusert helse hvis den ble skadet med en bestemt prosent før du døde. (Merk: miniboss-sjekkpunkter er IKKE tilgjengelig på vanskelighetsgradene No Mercy eller God of War)

Auto Equip Feature (automatisk bruk)

Alternativer: Aktiveres i menyene for våpen og rustninger

 • I menyene for våpen og rustninger trykker du på Auto Equip-knappen og velger en verdi for å bruke utstyr automatisk på Kratos. Denne funksjonen prioriterer utstyr som gir Kratos best økning i kraftnivå, sortert etter valgt verdi.

Auto Pick-Up (automatisk innsamling)

Alternativer: Off, Essentials, Economy, Full

 • Plukk opp ting fra bakken automatisk når du nærmer deg.
  • Essentials: Plukker opp helse, raseri og andre steiner når det trengs.
  • Economy: Plukker opp «hacksilver», ressurser og loot når du ikke er i kamp.
  • Full: En kombinasjon av både Essential og Economy.

Recenter Camera on Attack (sentrer kameraet på nytt ved angrep)

Alternativer: Off, Classic, Priority, Priority+

 • Kameraet beveger seg automatisk bak deg når du bruker nærkampangrep.
  • Classic: Sentrerer kameraet på nytt når du slår en fiende med nærkampangrep.
  • Priority: Sentrerer kameraet på nytt mot nærmeste fiende på skjermen når du svinger et våpen eller parerer.
  • Priority+: Sentrerer kameraet på nytt mot nærmeste fiende når du svinger et våpen eller parerer, inkludert fiender utenfor skjermen.

Teksting og lydbeskrivelser

I henhold til beste praksis fra film og TV sørger teksting og lydbeskrivelser for at du kan få en fullverdig spillopplevelse med eller uten lyd.

Subtitles (teksting)

Alternativer: Off, On

 • Aktiverer teksting for tale.

Subtitle and caption blur (utydelighet for teksting og lydbeskrivelser)

Alternativer: Off, On

 • Gjør bakgrunnen bak teksting og lydbeskrivelser uklar for å gi bedre lesbarhet.
  (Merk: Dette kan kombineres med funksjonen for bakgrunn for teksting og lydbeskrivelser.)

Subtitle and caption background (bakgrunn for teksting og lydbeskrivelser)

Alternativer: None, Light, Dark

 • Aktiverer en mørk bakgrunn bak tekstene for å gi bedre lesbarhet.
  • Light: Legg til en svart boks med lav opasitet bak teksten for å få liten kontrast.
  • Dark: Legg til en svart boks med høy opasitet bak teksten for å få stor kontrast.

Direction indicators (retningsindikatorer)

Alternativer: Off, On

 • Aktiverer en pil ved siden av tekstingen som indikerer den skjermrelative retningen der lyden kommer fra. De som sier noe på skjermen, har ikke retningsindikator sammen med tekstingen.

Speaker names (navn på den som snakker)

Alternativer: Off, On

 • Viser navnet på den som snakker, sammen med teksten.

Farger på lydbeskrivelser

Alternativer: Off (White), Cyan, Green, Yellow, Pink, Orange, Purple, Blue

 • Velg en farge for tekst som beskriver lyd som ikke er tale.

Speaker color (farge på navnet til den som snakker)

Alternativer: Off (White), Cyan, Green, Yellow, Pink, Orange, Purple, Blue

 • Når du har skrudd på farge på navnet på den som snakker, viser dette navnet i en unik farge.

Subtitle color (farger på teksting)

Alternativer: Off (White), Cyan, Green, Yellow, Pink, Orange, Purple, Blue

 • Velg en farge for tekstene.

Captions (lydbeskrivelser)

Alternativer: Off, On

 • Aktiver visning av lyd som ikke er tale.

Subtitle and caption size (størrelse på teksting og lydbeskrivelser)

Alternativer: Default, Large, X-Large

 • Juster størrelsen på teksting og lydbeskrivelser.
Default subtitles (standard teksting)
Large subtitles (stor teksting)
Extra large subtitles (ekstra stor teksting)

Visuell hjelp

God of War Ragnarök har innstillinger som på en enkel måte lar deg følge med på viktige elementer på skjermen selv når du sitter langt fra eller spiller med dårlige visningsforhold. Om det gjerder å lese teksting, kjempe mot flere fiender på én gang eller lete etter verdifulle samleobjekter får du en rekke innstillinger som hjelper deg med å gjøre viktig informasjon på skjermen tydelig. 

Standard tekststørrelse i grensesnitt
Ekstra stor størrelse på tekst i grensesnittet

Icon size (størrelse på ikoner)

Alternativer: Small, Default, Large, X-Large

 • Der det er mulig kan du øke (eller redusere) størrelsen på knappeikoner, tekster, fiendens helsemålere, kartikoner og innlåsingsindikatorer for å gjøre dem mer synlige.
Standardikon
Lite ikon
Stort ikon
Ekstra stort ikon

UI Text Size (tekststørrelse i grensesnitt)

Alternativer: Default, Large, X-Large, XX-Large

 • Der det er mulig, kan du øke størrelsen på teksten i grensesnittet for å gjøre den lettere å lese. (Merk: Denne funksjonen er separat fra innstillingen for størrelse på teksting og lydbeskrivelser .)

UI color correction (fargekorrigering for grensesnitt)

Alternativer: Default, Set 1, Set 2, Set 3

 • Velg et sett med farger å bruke i på viktige grensesnittelementer, for eksempel blokkeringsknusing eller uknuselige ringer.

Axe Reflect Visual (visuell økserefleksjon)

Alternativer: Off, On

 • Vis en bue fra bestemte hjernetrimoverflater for å vise banen til hvor øksa vil rikosjettere.

Filter strength (filterstyrke)

Alternativer: 1–10

 • Juster intensiteten til fargefiltrene.

Visualization contrast (visualiseringskontrast)

Alternativer: Light, Medium, Dark

 • Endre gjennomskinneligheten for kontrollervisualiseringen:
  • Light: Kun omriss og markeringer.
  • Medium: Det blir lagt til en svart svak ugjennomsiktig bakgrunn.
  • Dark: Det blir lagt til en svart sterkt ugjennomsiktig bakgrunn.

High Contrast HUD (grensesnitt med høy kontrast)

Alternativer: Off, On

 • Legg til en mørk kontrastbakgrunn til grensesnittelementer.

High Contrast Cinematics (filmsekvenser med høy kontrast)

Alternativer: Off, On

 • Velg om du vil ha høy kontrast i fargene i filmsekvenser.

Reduce flashing (reduser blinking)

Alternativer: Off, On

 • Reduser blink i øyeblikk som har kraftige blinkeeffekter (f.eks. granater).

Individual color selectors for 10 categories (individuelle fargevalg for 10 kategorier)

 • Alternativer:      
  • Kratos color (Kratos-farge)
  • Atreus color (Atreus-farge)
  • Boss/Miniboss color (boss-/miniboss-farge)
  • Enemy color (fiendefarge)
  • NPC color (NPC-farge)
  • Target color (målfarge)
  • Interact color (samhandlingsfarge)
  • Hazard color (farefarge)
  • Traversal markings (forflytningsmarkeringer)
  • Background color (bakgrunnsfarge)
 • Tilordne individuelle farger til en hvilken som helst kombinasjon av kategorier for å skape en tilpasset høykontrastmodus.

Color filter (fargefilter)

Alternativer: Off, Red-Green, Green-Red, Blue-Yellow

 • Bruk et fullskjermfilter på spillobjekter som bruker fargeskifting for å redusere bruken av bestemte fargespekter (også kjent som «daltonisering»).

Controller visualization (kontrollvisualisering)

Alternativer: Off, On

 • Aktiver visning av en kontroller med funksjoner på skjermen mens du spiller.
  Den skjules automatisk i menyer og filmsekvenser.

High Contrast Display Presets (visningsforhåndsinnstillinger for høy kontrast)

Alternativer: Off, General, Red-Green, Green-Red, Blue-Yellow, Collector, Danger, Lighting

 • Velg en høykontrastforhåndsinnstilling med en bestemt fargepalett i en rekke kategorier samtidig eller bruk innstillingene under for å velge hver kategori individuelt. Med høykontrastrvisning får du full fargemetning for figurer og gjenstander så de blir lettere å se. (MERK: Når du bruker dette sammen med High Contrast Display Swipe (høykontrastsveiping), kan du skru funksjonen av og på når som helst mens du spiller. Funksjonen skrus av automatisk i figurmenyer.)

Motion reduction (bevegelsesreduksjon)

Når du eliminerer kameraristing i spillet eller skrur på en vedvarende prikk, har God of War Ragnarök innstillinger som hjelper deg med å få en jevnere spillopplevelse.

Camera shake (kameraristing)

Alternativer: 0–10-glidebryter

 • Juster intensiteten til korte, høyfrekvente og plutselige kamerabevegelser. Disse bevegelsene skjer som regel i kamp.

Ambient camera sway (ambient kameratilting)

Alternativer: 0–10-glidebryter

 • Still inn intensiteten til langsomme, håndholdte og andre loopende kamerabevegelser i spillet. Disse bevegelsene skjer som regel når du ikke gjør noe spesielt eller beveger deg mellom steder. (Merk: Denne funksjonen påvirker ikke filmsekvenser.)

Motion blur (bevegelsesuskarphet)

Alternativer: 0–10-glidebryter

 • Juster intensiteten til bevegelsesuskarpheten.

Film grain (filmkorn)

Alternativer: 0–10-glidebryter

 • Juster hvor mye filmkorn du vil ha i bildet.

Persistent center dot (permanent midtstilt prikk)

Alternativer: Off, Small, Medium, Large

 • Vis et vedvarende sikte midt på skjermen med en rekke størrelsesvarianter.

Persistent center dot color (farge på permanent midtstilt prikk)

Alternativer: White, Black, Blue, Green, Purple, Red, Yellow

 • Juster fargen på den permanente midtstilte prikken

Cinematic smoothing (filmatisk utjevning)

Alternativer: Off, On

 • Jevn ut kamerabevegelsene for å redusere risting fra håndholdt kamera i filmsekvenser der det er mulig.

Navigasjon og forflytning

Å komme seg rundt i spillverdenen er avgjørende for å komme videre i eventyret. Med de nye alternativene for hjelp med navigasjon og forflytning kan du bevege deg tryggere rundt omkring.     

Navigation assist (navigasjonshjelp)

Alternativer: Off, On

 • Trykk på innlåsingsknappen for å vende kameraet mot gjeldende mål mens du ikke er i kamp. (Merk: Navigasjonshjelp kan brukes sammen med sveipeaktivering.)

Traversal assist (forflytningshjelp)

Alternativer: Off, Auto, Auto+

 • Kom deg over objekter og hindringer bare ved hjelp av bevegelsesspaken og reduser antallet knappetrykk som kreves for å hoppe over ting og klatre.
  • Auto: inkluderer hopping over hindringer, avgrunner, hopping oppover og klatring nedover.
  • Auto+: legger til kryping, trykking og klatrepunkter til handlingene som er inkludert under Auto.

Audio cues og screen reader (lydtips og skjermleser)

Nytt i God of War-serien er to funksjoner som hjelper spillere med nedsatt syn. Lydtips kan indikere hva som skjer på skjermen og la spillerne identifisere at en handling er tilgjengelig, både i generelt i spillet og i kampene. Skjermleserfunksjonen (kun engelsk) hjelper til med navigasjon gjennom et utvalg menyer for å lære det grunnleggende i spillet.  

Audio Cues (lydtips)

Alternativer: Off, On

 • Spiller av ekstra lyder (eller taleinformasjon) som beskriver bestemte handlinger som har med kamp eller forflytning å gjøre. (Merk: Sjekk Audio Cue Glossary (lydtipsordlisten) for å høre alle de tilgjengelige tipsene.)

Screen Reader (skjermleser) for utvalgte menyer (kun på engelsk)

Alternativer: Off, On

 • Aktiverer opplesing av et utvalg av teksten på skjermen (kun engelsk ). Skjermleseren fungerer på følgende skjermer: 
  • Startskjermen
  • Onboarding-menyen
  • Options-menyen
  • Tutorials-menyen
  • Realm Selection-menyen
  • Auto-equip-menyen
 • Volumet på skjermleserfunksjonen kan justeres fra  Audio Volumes -menyen.

Audio tuning (lydjustering)

Juster lyden så den passer det personlige oppsettet ditt, som å forsterke stemmene eller sentrere dialogen.

Global (globalt)

Alternativer: 0–10-glidebryter

 • Juster toppnivået på alle lydene i spillet.

Effekter

Alternativer: 0–10-glidebryter

 • Juster volumet på lydeffekter.

Dialog

Alternativer: 0–10-glidebryter

 • Juster volumet på tale.

Musikk

Alternativer: 0–10-glidebryter

 • Juster volumet på musikk.

Controller speaker (kontrollerhøyttaler)

Alternativer: 0–10-glidebryter

 • Juster volumet fra kontrollerhøyttaleren.

Accessibility audio cues (tilgjengelighetslydtips)

Alternativer: 0–10-glidebryter

 • Juster volumet fra tilgjengelighetslydtipsene.
  (Merk: Lydtips finner du i Audio & Subtitles-menyen eller i Accessibility-menyen.)

Screen Reader volume (skjermleservolum)

Alternativer: 0–10-glidebryter

 • Juster volumet på tekst til tale-systemet (kun engelsk).

Audio Cue glossary (lydtipsordliste)

Alternativer: i alternativer-menyen

 • Bla gjennom og hør på diverse lydhint som dukker opp underveis i spillet.

Audio panning (lydpanorering)

Alternativer: –5 til 5-glidebryter

 • Juster panoreringen av lyden til høyre eller til venstre

Center pan dialogue (sentrer dialog)

Alternativer: Off, On

 • All figurdialog spilles gjennom senterlydkanalen når dette er aktivert. Dette fjerner all panorering og surround-informasjon, og ofrer kompleksitet i lydbildet til fordel for tydelig tale.

Voice boost (stemmeforsterkning)

Alternativer: Off, On

 • Juster lydmiksen så det blir lettere å høre hva spillfigurene sier. (Merk: Dette kan påvirke tydeligheten i musikken og lydeffektene når noen sier noe.)

Mono-Audio system integrated support (integrert støtte for monolyd)

Alternativer: Auto Detect

 • Registrerer automatisk bruk av monolyd fra PlayStation-innstillingene og implementerer lyden i spillet.

HUD (grensesnitt)

Tilpasning av grensesnittet er beholdt fra God of War (2018), og denne gangen er det mulig å skru disse elementene av og på med et sveip.

Compass (kompass)

Alternativer: On, Swipe, Off

 • Vis kompasset øverst på skjermen.
  • On (standard): Kompasset vises og skjules basert på det som skjer i spillet.
  • Swipe: Kompassets synlighet kan skrus på og av når funksjonen tilordnes en sveipebevegelse.
  • Off: Kompasset vises stort sett ikke mens du spiller.

Enemy Health Bars (fienders helsemålere)

Alternativer: On, Swipe, Off

 • Nivå, helse, lammelse og statuseffekter vises over hodet på fiendene.
  • On (standard): Fiendenes helsemålere vises og skjules basert på det som skjer i spillet.
  • Swipe: Fiendenes helsemålere kan skrus på og av når funksjonen tilordnes en sveipebevegelse.
  • Off: Fiendenes helsemålere vises ikke i kamp.

Boss Health Bars (bossers helsemålere)

Alternativer: On, Swipe, Off

 • Viser en boss-helsemåler øverst på skjermen når du kjemper mot en boss eller en miniboss.
  • On (standard): Bossenes helsemålere vises og skjules basert på det som skjer i spillet.
  • Swipe: Bossenes helsemålere kan skrus på og av når funksjonen tilordnes en sveipebevegelse.
  • Off: Bossenes helsemålere vises ikke i kamp.

Enemy Off-screen indicator (indikator for fiende utenfor skjermen)

Alternativer: On, Swipe, Off

 • Viser en indikator rundt Kratos som lyser opp og peker for å indikere type angrep og hvilken retning det kommer fra.
  • On (standard): Indikatoren for fiende utenfor skjermen vises og skjules basert på det som skjer i spillet.
  • Swipe: Indikatoren for fiende utenfor skjermen kan skrus på og av når funksjonen tilordnes en sveipebevegelse.
  • Off: Indikatoren for fiende utenfor skjermen vises ikke i kamp.

Combat HUD (kampgrensesnitt)

Alternativer: On, Swipe, Off

 • Vis helse, raseri eller andre kamprelaterte elementer på skjermen.
  • On (standard): Kampgrensesnittet vises og skjules basert på det som skjer i spillet.
  • Swipe: Kampgrensesnittet kan skrus på og av når funksjonen tilordnes en sveipebevegelse.
  • Off: Kampgrensesnittet vises stort sett ikke mens du spiller.

Gameplay notifications (spillvarslinger)

Alternativer: On, Swipe, Off

 • Aktiver visning av generell spillinformasjon som innsamling, oppdrag og opplåsinger på skjermen.
  • On (standard): Spillvarslinger (innsamling, oppdrag osv.) vises og skjules basert på det som skjer i spillet.
  • Swipe: Spillvarslinger kan skrus på og av når funksjonen tilordnes en sveipebevegelse.
  • Off: Spillvarslinger vises stort sett ikke mens du spiller.

Aim Reticle (sikte)

Alternativer: On, Swipe, Off

 • Vis en indikasjon på hvor man sikter på skjermen.
  • On (standard): Siktet vises og skjules basert på det som skjer i spillet.
  • Swipe: Siktet kan skrus på og av når funksjonen tilordnes en sveipebevegelse.
  • Off: Siktet vises stort sett ikke mens du spiller.

Game difficulty (vanskelighetsgrad)

Santa Monica Studio har utvidet spekteret av vanskelighetsgrader for å gi større fleksibilitet.

Challenge (utfordring)

Alternativer: Story, Grace, Balance, No Mercy, God of War

 • Juster den generelle vanskelighetsgraden for kampene i spillet.
  • Story: For alle som vil ha en opplevelse som har minst mulig fokus på kamp.
  • Grace: For alle som vil ha en historiefokusert spillopplevelse med litt fokus på kamp.
  • Balance: Likt fokus på historie og kamp.
  • No Mercy: For alle som vil ha mer utfordrende kamper.
  • God of War: For alle som vil at spillet skal være så vanskelig som mulig. God of War-modus kan bare velges når man starter et nytt spill fra startmenyen.

Lessons Learned Codex (kodeks med det du har lært)

 • Se over tips og ting du har lært i kodeksen når som helst, inkludert informasjon om kamp, utforsking og nye spillfunksjoner.

En melding fra Santa Monica Studio

«Å videreutvikle tilgjengelighet i spill er noe hele bransjen er opptatt av. Det vi har greid å implementere i God of War Ragnarök ville ikke vært mulig uten kunnskapen og veiledningen fra de mange partnerne våre. Vi vil gjerne takke globale PlayStation Studios, som har vært inspirerende og bidratt med kunnskap som har vært uvurderlig – spesielt teamene hos Naughty Dog og Insomniac Games.

Vi vil også takke tilgjengelighetskonsulentene våre for veiledning under utviklingen av spillet: Joshua Straub, Paul Amadeus Lane, James Rath, Alanah Pearce, Jason Bolte, SightlessKombat og Christopher Robinson.»

– Mila Pavlin