PlayStation.com

Juridisch

 
 
Triangle Circle Shapes
Square Cross Shapes

Gebruiksvoorwaarden voor software

 

1. Wie zijn wij?
1.1. Wij zijn Sony Interactive Entertainment Network Europe Limited (bedrijfsnummer 03277793), 10 Great Marlborough Street, Londen W1F 7LP, Verenigd Koninkrijk.

2. Definitie termen
2.1. Onder “Geautoriseerde systemen” wordt verstaan PS one-, PlayStation®2-, PlayStation®Portable-, PlayStation®3-, PlayStation®Vita-, PlayStation®TV- en PlayStation®4-systemen.

2.2. Onder “PSN” wordt verstaan het PlayStation®Network.

2.3. Onder “Software” wordt verstaan PlayStation game- en applicatiesoftware ontwikkeld voor gebruik op een of meerdere van de geautoriseerde systemen.

3. Wanneer zijn deze Gebruiksvoorwaarden voor software van toepassing?
3.1. Deze Gebruiksvoorwaarden voor software (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op uw gebruik van alle software op geautoriseerde systemen. Deze gelden ook voor uw gebruik van PlayStation™Now, waarmee u toegang hebt tot Software via apparaten zoals pc’s en smart-tv’s.

4. Software wordt in licentie gegeven
4.1. Wanneer u Software koopt, wordt u een licentie verleend om die Software te gebruiken, zoals beschreven in deze Voorwaarden, maar verwerft u niet het eigendom van de Software.  Indien u niet handelt overeenkomstig deze Voorwaarden, kunnen wij de aan u onder deze Voorwaarden verleende Softwarelicentie beëindigen, wat betekent dat u niet langer het recht hebt de Software te gebruiken.

5. Wie verleent mij de licentie voor de Software?
5.1. We onderscheiden twee soorten Software:
5.1.1. software door ons uitgegeven en door ons aan u in licentie gegeven; en
5.1.2. software uitgegeven en aan u in licentie gegeven door andere bedrijven.

5.2. De uitgever wordt geïdentificeerd hetzij:
5.2.1. op de verpakking - voor Software die op een fysieke disc staat, bijvoorbeeld DVD, Blu-ray Disc of PS Vita-kaart ("op disc geleverde software"); hetzij
5.2.2. in de beschrijving van het product - voor software die beschikbaar gemaakt wordt via de PlayStation®Store of van een andere digitale retailer zoals wij die van tijd tot tijd goedkeuren ("Digitale Software").

5.3. Indien wij de uitgever van de Software zijn, verlenen wij u de licentie om deze te gebruiken conform deze Voorwaarden en enigerlei andere specifieke voorwaarden waarvan wij u inzake specifieke Software op de hoogte brengen.

5.4. Indien een ander bedrijf de uitgever van de Software is, verlenen zij u de licentie om de Software te gebruiken onder deze, maar mogelijk niet uitsluitend beperkt tot deze, Voorwaarden.  Dat bedrijf kan u mogelijkerwijs informeren dat er andere voorwaarden verbonden zijn aan het gebruik van haar Software, hetgeen betekent dat die voorwaarden van toepassing zijn naast deze Voorwaarden en niet in plaats van.  In het geval van een conflict tussen de additionele voorwaarden en deze Voorwaarden, prevaleren deze Voorwaarden.

6. Beperkingen inzake uw gebruik van de Software
6.1. Uw licentie om de Software te gebruiken is een niet-exclusieve, niet-overdraagbare persoonlijke licentie uitsluitend voor privégebruik van de Software op de desbetreffende geautoriseerde systemen (zoals aangegeven op de verpakking van op disc geleverde software, in de productbeschrijving van de Digitale Software of zoals door ons van tijd tot tijd te kennen gegeven is) en geldt uitsluitend voor Europa, het Midden-Oosten, Afrika, India, Rusland en Oceanië.

6.2. U mag zonder uitdrukkelijke toestemming van ons en als de uitgever een ander bedrijf is, ook nog van de uitgever zelf, de Software niet commercieel gebruiken, deze uitzenden, kosten voor het gebruik ervan in rekening brengen of deze op enigerlei andere wijze openbaar maken.

6.3. U mag geen enkel deel van de Software in lease geven, verhuren, in sublicentie geven, publiceren, modificeren, adapteren of vertalen.

6.4. U mag de Software niet emuleren.

6.5. Voor zover dit rechtens is toegestaan mag u geen enkel deel van de Software nabouwen, decompileren, demonteren of kopiëren, eventuele daarvan afgeleide werken maken of op andere wijze trachten om uit de objectcode van de Software een broncode te vormen.

6.6. U mag op geen enkele manier proberen van de geautoriseerde systemen of enigerlei software eventuele encryptie, beveiliging of mechanisme ter garantie van de echtheid uit te schakelen of te omzeilen noch is het toegestaan ongeautoriseerd toegang proberen te verkrijgen tot of proberen enigerlei account, hardware, software, service of netwerk verbonden met het PSN.

6.7. Het is niet toegestaan gestolen of illegaal verkregen Geautoriseerde systemen of Software te gebruiken.

6.8. Het gebruik van communityfuncties, mogelijk gemaakt door uw Geautoriseerde systeem en geautoriseerde Software die uitgebracht werd voor gebruik erop conform de toepasselijke overeenkomsten zoals beschreven in clausule 10.1 zal geen inbreuk maken op clausules 6.2 en 6.5 van deze Voorwaarden.

7. Doorverkoop
7.1. U mag de Software (hetzij op disc uitgebracht hetzij als Digitale Software) niet doorverkopen tenzij dit uitdrukkelijk toegestaan is door ons en als de uitgever een ander bedrijf is, ook nog door de uitgever zelf.

8. Leeftijdsclassificatie
8.1. Indien Software een leeftijdsclassificatie bevat, betekent dit dat de software content bevat die niet geschikt is voor personen onder die leeftijd.  Indien u een ouder of voogd bent, kunt u op www.playstation.com/safety nadere informatie vinden over hoe u voorkomt dat games boven een bepaalde leeftijd op uw PlayStation®Portable-, PlayStation®3-, PlayStation®Vita- of PlayStation®4-systeem uitgevoerd kunnen worden.

8.2. Indien u, of de eigenaar van een account voor wie u verantwoordelijk bent, een geregistreerde leeftijd hebt die lager is dan de leeftijdsclassificatie aangegeven op specifieke Software, dan kunnen wij mogelijkerwijs verhinderen dat u of de desbetreffende accounteigenaar die Software bekijkt, aanschaft of gebruikt.  Met betrekking tot spelsoftware kunnen wij mogelijkerwijs verhinderen dat u of de accounteigenaar online modi van die game gebruikt, zelfs als de offline modi speelbaar zijn op uw PlayStation®Portable-, PlayStation®3-, PlayStation®Vita- of PlayStation®4-systeem.

9. Privacy en Software online gebruiken
9.1. Het PSN geeft u de mogelijkheid uw Software online te gebruiken.  Wanneer u PSN gebruikt:
9.1.1. gelden de PSN Gebruikersvoorwaarden en PSN Servicevoorwaarden ("Servicevoorwaarden") die u aanging met Sony Interactive Entertainment Network Europe Limited bij het aanmaken van uw PSN-account (“Account”) als aanvulling op deze Voorwaarden. De huidige Servicevoorwaarden kunt u vinden op:  www.playstation.com/legal/PSNTerms;
9.1.2. mogen wij en Sony Interactive Entertainment Network Europe Limited informatie over u verzamelen.  Een verklaring over hoe wij uw persoonlijke informatie gebruiken, kunt u vinden in het PlayStation Privacybeleid. De Servicevoorwaarden en het PlayStation Privacybeleid kunt u hier vinden: www.playstation.com/legal/PSNTerms; en
9.1.3. indien de Software door een ander bedrijf aan u in licentie gegeven is, kunnen zij mogelijkerwijs ook informatie over u verzamelen en zij zullen dit in hun privacybeleid toelichten.

10. Gedrag jegens ons en andere gebruikers
10.1. De Geautoriseerde systemen en Software kunnen communityfuncties bevatten waarmee u kunt communiceren en interageren met andere mensen via het PSN en andere sociale netwerken. Uw gebruik van de communityfuncties is onderhevig aan diverse overeenkomsten met verschillende bedrijven:
10.1.1. deze Gebruiksvoorwaarden; en
10.1.2. de Servicevoorwaarden; en
10.1.3. het PlayStation Privacybeleid; plus
10.1.4. enigerlei andere extra voorwaarden van de uitgever van de Software; en
10.1.5. enigerlei andere extra voorwaarden van het bedrijf dat het sociale netwerk waar u gebruik van maakt exploiteert (en waarvoor u mogelijkerwijs een account moet hebben).

10.2. Wanneer u interageert met ons of andere gebruikers (waaronder mogelijk kinderen), dient u zich conform de wet, fatsoenlijk, respectvol en met consideratie te gedragen. Hieronder valt uw gebruik van enigerlei deel- of communicatiefunctie beschikbaar via het PSN waarmee u berichten, reacties, afbeeldingen, foto's, video's, game-assets en andere materialen en informatie ("Door gebruiker gegenereerde media" of "DGGM") kunt delen evenals uw communicatie met onze klantenservice en andere werknemers en agenten via e-mail, telefoon of anderszins.   

10.3. Bijvoorbeeld:
10.3.1. u mag niets delen, dat beledigend of vulgair is of communityfuncties gebruikt om andere mensen kwaad te doen of te verontrusten;
10.3.2. u mag niets delen, dat lasterlijk of beledigend is (inclusief racistische, etnische, religieuze of seksueel aanstootgevende uitingen);
10.3.3. u mag geen haatdragende taal, gewelddadig gedrag of verboden stoffen gebruiken of propageren;
10.3.4. u mag niet met geweld dreigen of geweld stimuleren, met inbegrip van het dreigen met of het bevorderen van terrorisme;
10.3.5. u mag zich niet op storende, bedreigende of pesterige wijze gedragen noch zich voor iemand anders uitgeven of iemand stalken;
10.3.6. u mag niet iemand spammen of aanbevelingen / aanbiedingen aan uw contacten doorsturen zonder hun toestemming;
10.3.7. u mag niet valsspelen of enigerlei fout, storing, kwetsbaarheid of onbedoelde gametechnieken in de Software, het PSN of enigerlei product daarvan benutten om oneerlijk voordeel te behalen;
10.3.8. u mag niet de aanmeldgegevens van accounts delen, verhandelen, phishing ernaar bedrijven of ze via webdata-extractie verkrijgen;
10.3.9. u mag niet de Software, het PSN of een van haar producten gebruiken voor of associëren met enigerlei commerciële activiteit;
10.3.10. u mag zich niet gedragen op een manier die inbreuk maakt op de privacy of intellectuele eigendomsrechten schendt;
10.3.11. u mag niet enigerlei activiteit uitvoeren, pogen of dreigen uit te voeren die inbreuk maakt op deze Voorwaarden of toepasselijke wetgeving; en
10.3.12. u dient te allen tijde uw gezonde verstand te gebruiken en goede manieren te tonen.

11. Online creëren en delen
11.1. DGGM welke u gecreëerd en gedeeld hebt, zijn uw eigendom maar wij, en waar van toepassing de relevante Softwareuitgever, hebben het intellectuele eigendomsrecht van uw DGGM, dus u mag de DGGM niet commercieel gebruiken zonder onze toestemming en die van de Softwareuitgever.

11.2. U geeft toestemming dat wij, aan ons gelieerde bedrijven en andere PSN-gebruikers uw DGGM, uw PSN Online-id (en uw naam, indien u ervoor kiest deze te gebruiken) via het PSN en elke andere gelieerde services zoals aan de Software gerelateerde websites, mogen gebruiken, distribueren, kopiëren, modificeren, tonen en uitgeven. U geeft tevens toestemming dat wij, zonder vergoeding aan u, uw DGGM in licentie mogen geven, verkopen en anderszins commercieel exploiteren (bijvoorbeeld door abonnementen te verkopen om toegang te krijgen tot uw DGGM (alleen of in combinatie met andere DGGM) en/of het ontvangen van advertentie-inkomsten in relatie tot uw DGGM) en dat wij uw DGGM mogen gebruiken voor de promotie van PlayStation®-producten, Software en services. U erkent dat wij en andere PSN-gebruikers uw DGGM mogen wijzigen of verwijderen en dat u afstand doet van eventuele morele rechten op uw DGGM. Door uw DGGM te publiceren geeft u ons te kennen dat u in het bezit bent van alle rechten om een dergelijke DGGM te publiceren en om de rechten zoals uiteengezet in deze clausule te verlenen.

12. Wat moet ik doen als ik een slechte online-ervaring heb?
12.1. We willen dat u allemaal geniet van onze online community, maar we kunnen niet garanderen dat iedereen zich naar behoren gedraagt.  Als zodanig accepteren wij geen aansprakelijkheid jegens u voor de activiteiten en DGGM van andere PSN-gebruikers noch jegens anderen voor uw activiteiten en DGGM.

12.2. Mocht u onaanvaardbaar of ongepast gedrag meemaken in een game, dan verzoeken wij u dit aan de desbetreffende uitgever (welke wij zouden kunnen zijn) te laten weten.

12.3. Alhoewel wij het mogelijk maken dat u en andere gebruikers berichten kunnen plaatsen op sociale netwerkservices en andere sites van derden, zijn wij niet verantwoordelijk voor die services.  Mocht u onaanvaardbaar of ongepast gedrag meemaken op een sociale netwerkservice of site van derden, meld dit dan bij de sociale netwerkservice of site van derden via hun meldsysteem voor ongepast of kwetsend gedrag.

13. Melding maken vanuit games die wij uitgeven
13.1. In de door ons uitgegeven games en de functionaliteit die wij leveren via onze Geautoriseerde systemen (bijv. PSN-berichten) hebben we daar waar wij dit het meest relevant achten, meldmechanismen ingebouwd om problemen zoals hiervoor beschreven te melden.  Zo ziet u bijvoorbeeld een meldoptie naast berichten die u op PSN ontvangt en in elke game die wij uitgeven vindt u hulpmiddelen om meldingen te doen, indien de desbetreffende game de mogelijkheid biedt DGGM te delen.  Indien u het meest relevante meldingshulpmiddel gebruikt bij het indienen van de melding, dan kunt u ons mogelijk ook relevant bewijsmateriaal sturen dat ons kan helpen uw melding te beoordelen.  Uiteraard betekent dit ook dat andere mensen u en uw DGGM kunnen melden.

13.2. Ga voor meer informatie over problemen melden naar www.playstation.com/safety.

14. Controleren wij online gedrag?
14.1. Ja, maar we kunnen niet alle Software-activiteiten controleren noch verplichten wij ons daartoe. We behouden ons echter het recht voor naar eigen goeddunken uw Software-activiteit zonder enige beperking te controleren en uw DGGM naar eigen goeddunken te verwijderen zonder nadere kennisgeving aan u.  Uw gebruik van de Software kan opgenomen worden en door ons verzameld worden of door andere gebruikers aan ons gestuurd worden zoals omschreven in clausule 13.1.  Elke informatie welke op deze wijze verzameld is - bijvoorbeeld uw DGGM, de inhoud van stemopnames en van tekstberichten, video's van uw gameplay, de tijd en locatie van uw activiteiten, en uw echte naam, uw PSN Online-id en IP-adres - kunnen door ons en aan ons gelieerde bedrijven gebruikt worden om deze Gebruiksvoorwaarden en de Servicevoorwaarden af te dwingen, om te voldoen aan de wetgeving, om onze rechten en die van onze licentiegevers en gebruikers te beschermen en om de persoonlijke veiligheid van onze medewerkers en gebruikers te beschermen. Deze informatie kan mogelijk worden doorgegeven aan de politie of andere autoriteiten. Door deze Gebruiksvoorwaarden voor software te aanvaarden, gaat u uitdrukkelijk hiermede akkoord.

15. Webwinkels
15.1. Tijdens het online gebruik van de Software, krijgt u wellicht de mogelijkheid items in een webwinkel te kopen met gebruik van uw SEN-portemonnee. Alle aankopen worden gedaan bij Sony Interactive Entertainment Network Europe Limited en zijn onderhevig aan de Servicevoorwaarden.

16. Feedback en Bètaversies
16.1. We zijn blij met uw ideeën en feedback over onze services en producten, doch u dient ons alleen uw eigen ideeën en feedback toe te sturen. Door uw ideeën en feedback aan ons te sturen, draagt u het eigendomsrecht ervan op ons over, ongeacht of wij deze wel of niet implementeren. U zult niet betaald worden of enigerlei compensatie ontvangen voor uw ideeën of feedback.

16.2. Indien u deelneemt aan of een voucher inlost voor een gratis bètaversie, stemt u in met de volgende aanvullende voorwaarden:
16.2.1. u dient de bètasoftware veilig en in goede conditie bewaren en mag de bètasoftware niet kopiëren, weggeven of verkopen, reverse-engineeren noch gebruiken om er afgeleide werken van te maken;
16.2.2. de u verleende licentie dient uitsluitend om de bètasoftware voor de bèta te gebruiken;
16.2.3. wij garanderen niet dat de bètasoftware correct zal functioneren (of helemaal niet);
16.2.4. tijdens de bèta mogen we zonder kennisgeving de bètasoftware wijzigen, waardoor gegevens, content en functionaliteit toegevoegd of verwijderd kan worden en u stemt ermee in dat wij niet aansprakelijk zullen zijn voor een dergelijk verlies van gegevens, content of functionaliteit; en
16.2.5. we kunnen op elk moment de bèta beëindigen of u de toegang ontzeggen.

17. Software-updates en Einde van de service
17.1. Software kan op gezette tijden geüpdatet worden, wat mogelijk het toevoegen of verwijderen van functionaliteit kan inhouden.

17.2. Zowel wij als andere uitgevers vinden het soms noodzakelijk om online ondersteuning voor Software te beëindigen.  Dit betekent dat functies zoals online multiplayer en klassementen niet langer beschikbaar zullen zijn.  Indien het om een game gaat die uitsluitend online te spelen is, betekent dit dat u deze niet langer kunt spelen.

17.3. Indien wij besluiten de online ondersteuning voor een bepaalde game te beëindigen, dan zullen wij onze best doen u op een redelijke termijn van dit besluit te verwittigen op onze gameforums en op eu.playstation.com/gameservers.

17.4. Andere uitgevers kunnen online ondersteuning voor hun games beëindigen en kunnen u informeren over forums of websites waar u terechtkunt voor informatie.

18. Eigendom van auteursrecht
18.1. Alle software bevat bibliotheekprogramma's waarvan het auteursrecht eigendom is van Sony Interactive Entertainment Inc. en die exclusief aan ons in licentie gegeven zijn voor ons geografisch werkgebied.   Andere auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten bestaan in de Software en deze kunnen op gezette tijden aan u gemeld worden.

19. Handhaving van de Gebruiksvoorwaarden voor software
19.1. U stemt ermee in dat wij deze Voorwaarden kunnen afdwingen met betrekking tot alle Software, ongeacht of we wel of niet de uitgever ervan zijn.

20. Uw rechten en onze aansprakelijkheid
20.1. Wij beperken of sluiten onze aansprakelijkheid niet uit voor:
20.1.1. overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door onze nalatigheid of de nalatigheid van onze werknemers, agenten of onderaannemers;
20.1.2. fraude of bedrog; en
20.1.3. enige andere aansprakelijkheid die niet kan worden uitgesloten of beperkt onder toepasselijk recht.

20.2. Met inachtneming van het bepaalde in artikel 20.1 is onze aansprakelijkheid en uw enige verhaal beperkt tot £ 50 (of het equivalent in plaatselijke valuta).

21. Wijzigen van deze Voorwaarden en ons recht om onze contracten met u over te dragen
21.1. Wij kunnen van tijd tot tijd wijzigingen aanbrengen in onze Voorwaarden. Indien de wijzigingen van essentiële aard zijn, zullen we u vragen een nieuwe versie van deze Voorwaarden te accepteren. Indien de wijzigingen niet van essentiële aard zijn, zullen we u vragen een nieuwe versie te accepteren of verwittigen wij u op redelijke termijn over deze wijzigingen. Indien u of Gezinsleden (kinderen) na een dergelijke kennisgeving doorgaan de Software te gebruiken, betekent dit dat u instemt met de wijzigingen. U kunt de eerder aangeschafte Software niet blijven gebruiken indien u niet alle wijzigingen accepteert.

21.2. Het is ons toegestaan onze rechten en verplichtingen onder deze Voorwaarden en elk contract tussen u en ons onderhevig aan deze Voorwaarden te allen tijde zonder uw toestemming overdragen. We zullen u echter op de hoogte stellen indien wij van plan zijn dit te doen. Het is u niet toegestaan uw rechten en verplichtingen onder deze Voorwaarden over te dragen.

22. Toepasselijk recht, jurisdictie en rechten van derden
22.1 Voor zover toegestaan door de wet, zijn wij en u het erover eens dat deze Voorwaarden, het onderwerp en de opstelling ervan en enig geschil dienaangaande, onderworpen zullen zijn en uitgelegd en geïnterpreteerd zullen worden conform het Engelse recht en dat de Engelse rechtbanken een exclusieve jurisdictie hebben.

Voor het laatst bijgewerkt: oktober 2017