playstation.com

Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden website

LEES DEZE VOORWAARDEN ZORGVULDIG DOOR VOORDAT JE DEZE SITE GAAT GEBRUIKEN.

 

1. Wie zijn wij

1.1 Deze website wordt beheerd door Sony Interactive Entertainment Europe Limited te 10 Great Marlborough Street, Londen, W1F 7LP, Verenigd Koninkrijk, geregistreerd in Engeland en Wales onder bedrijfsnummer 03277793 ('SIEE').

2.       Door deze site te gebruiken, aanvaard je deze Gebruiksvoorwaarden

2.1     Deze Gebruiksvoorwaarden beschrijven de regels voor jouw gebruik van onze site.  Door gebruik te maken van onze site bevestig je dat je deze Gebruiksvoorwaarden aanvaardt en dat je ermee akkoord gaat deze na te leven. Als je niet akkoord gaat met deze Gebruiksvoorwaarden moet je onze site niet gebruiken. We raden je aan een kopie van deze Gebruiksvoorwaarden af te drukken, zodat je deze later kunt raadplegen.

2.2     Wij wijzigen deze Gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd. Elke keer dat je onze site wilt gebruiken, dien je deze Gebruiksvoorwaarden te controleren om er zeker van te zijn dat je de voorwaarden begrijpt die op dat moment van toepassing zijn.

2.3     Als je deze Gebruiksvoorwaarden schendt, kunnen we, onverminderd onze andere rechten en rechtsmiddelen, actie ondernemen tegen je Account voor PlayStation™Network ('PSN') (als je er een hebt), waaronder het blokkeren van je account, vooral als we een bedreiging voor onze reputatie, ons netwerk of onze consumenten waarnemen.

3.       Account voor PlayStation™Network en op onze site gedane aankopen

3.1     Als je je op de site aanmeldt bij je account voor PlayStation™Network zijn de Servicevoorwaarden voor PlayStation Network, die van toepassing zijn op je gebruik van dat account, op jou van toepassing in aanvulling op deze Gebruiksvoorwaarden.

3.2     Elke aankoop die op onze site wordt gedaan, wordt gedaan bij Sony Interactive Entertainment Network Europe Limited (geregistreerd in Engeland en Wales onder bedrijfsnummer 06020283) ('SIENE'), niet bij SIEE (tenzij op het aankoopmoment anderszins aangegeven). De Servicevoorwaarden voor PlayStation Network en eventuele productspecifieke voorwaarden die op het aankoopmoment aan jou worden getoond, zijn van toepassing op aankopen die je bij SIENE op onze site hebt gedaan.

4.       Kinderen

4.1     Sommige via onze site beschikbaar gestelde content is mogelijk niet geschikt voor kinderen onder een bepaalde leeftijd. In sommige gevallen worden classificaties weergegeven om de geschiktheid van content aan te geven of wordt de toegang voor bepaalde leeftijdsgroepen beperkt. Ouders en voogden dienen toezicht te houden op de toegang van hun kinderen tot onze website en in het bijzonder op hun gebruik van alle community-gebieden.

5.       Intellectuele eigendom

5.1     Alle intellectuele eigendomsrechten op de content die op de site beschikbaar wordt gesteld, berusten bij SIEE of onze licentiegevers.  Een groot deel van de content wordt beschermd door het auteursrecht, een handelsmerk en andere wetgeving.  Tenzij anderszins vermeld, mag de content alleen voor persoonlijk gebruik worden gekopieerd.  Content mag niet worden gewijzigd, uitgevoerd, gepubliceerd, overgedragen aan iemand anders of gebruikt voor commerciële doeleinden. 

5.2     Tenzij toegestaan onder de toepasselijke wetgeving mag je content niet demonteren, decompileren, reverse-engineeren of anderszins de versleuteling die de content beschermt, kraken of proberen te kraken.

6.       Content die je maakt en deelt

6.1     Jij bent volledig verantwoordelijk voor alle teksten, video's, audiobestanden, afbeeldingen, foto's, informatie en andere materialen of content (i) die door jou of anderen op onze site zijn gemaakt en/of (ii) die door jou of anderen worden gedeeld via onze site ('Door gebruikers gegenereerde content' of 'UGC'). De UGC op onze site is niet door ons geverifieerd of goedgekeurd. Meningen die door andere gebruikers op onze site worden geuit, vertegenwoordigen niet onze standpunten of waarden.

6.2     Jouw UGC is jouw eigendom. Je mag deze content echter niet commercieel gebruiken zonder toestemming. Je hebt toestemming van ons nodig en, waar relevant, van iedereen die intellectuele eigendomsrechten heeft op de UGC (bijvoorbeeld de uitgever van een game). Dit is het geval vanwege het feit dat de manier waarop je je UGC maakt en deelt, betekent dat je UGC gebonden kan zijn aan intellectueel eigendom van ons en anderen. 

6.3     Wanneer je je UGC deelt, geldt het volgende:

6.3.1    We kunnen de UGC zichtbaar maken op onze sites en op de sites van onze gelieerde bedrijven.

6.3.2    Wij of onze gelieerde bedrijven kunnen de UGC zichtbaar maken op andere plaatsen zoals het PlayStation™Network.

6.3.3    Wij en onze gelieerde bedrijven kunnen je UGC om verschillende redenen wijzigen, waaronder het toevoegen van je online-id (of je echte naam als je ervoor kiest om die te gebruiken) zodat anderen weten dat de content jouw eigendom is, om er zeker van te zijn dat de content goed wordt weergegeven op verschillende apparaten, enzovoort.

6.3.4    Anderen kunnen er interactief mee werken en er dingen mee doen, zoals er commentaar op geven, het wijzigen, verwijderen of opnieuw delen.

6.3.5.    Wij en onze gelieerde bedrijven kunnen:

6.3.5.1    je UGC in licentie geven, verkopen en anderszins commercieel exploiteren (bijvoorbeeld abonnementen verkopen om alleen of in combinatie met andere UGC toegang te krijgen tot je UGC);

6.3.5.2    reclame-inkomsten ontvangen in verband met UGC;

6.3.5.3.   je UGC gebruiken bij de promotie van producten en diensten; en

6.3.5.4.   je UGC indien nodig wijzigen of verwijderen om te voldoen aan de wet of om onze rechten onder deze Gebruiksvoorwaarden uit te oefenen.

6.4.    Wij betalen je niet voor het gebruik van je UGC zoals beschreven in dit artikel 6.

6.5.    Door UGC te delen, geef je bij ons aan dat je over alle rechten beschikt die nodig zijn voor deze UGC en dat je de rechten verleent die in dit artikel 6 zijn uiteengezet.

7.       GEDRAGSCODE

7.1     Je moet onze Gedragscode voor PlayStation Network in alle contacten met ons en andere gebruikers opvolgen. Wanneer je deze site gebruikt, dien je het volgende na te leven:

√ Wees inclusiegericht.

Deze site is voor iedereen, ongeacht geslacht, genderidentiteit, seksuele geaardheid, ras, etniciteit, nationaliteit, kleur, immigratiestatus, sociale en economische klasse, opleidingsniveau, grootte, familiestatus, politieke overtuiging, religie en mentale en fysieke vaardigheden of elk ander kenmerk dat mensen gebruiken om anderen te labelen of gemeenschappen te verdelen.

Gebruik of promoot geen haatzaaiende uitlatingen.

Bedreig, verwond en verontrust niemand.

Zorg dat je niemand intimideert, lastigvalt of stalkt.

√ Wees verstandig. Houd je aan de wet.

Wees niet vulgair of beledigend.

Moedig niemand aan zichzelf of iemand anders te bezeren.

Zorg ervoor dat je geen illegale handelingen dreigt, gedoogt, uitvoert of aanmoedigt.

Doe je niet voor als iemand anders.

Maak geen inbreuk op de privacy van iemand en laster niemand.

Maak geen inbreuk op het intellectuele eigendom van anderen.

√ Wees geduldig en attent. Wees vriendelijk.

Vergeet niet dat jij ooit ook nieuw was. Je kunt ervoor zorgen dat de eerste game- en community-ervaringen van iemand goed zijn.

√ Wees respectvol.

We weten dat we het niet altijd allemaal met elkaar eens zijn. Wees dan respectvol of trek je terug.

√ Wees een teamspeler.

Help elkaar. Als je een beveiligingslek op de site ontdekt, vertel het ons dan zodat we het kunnen oplossen. Zo blijven jij, anderen en ons bedrijf veilig.

Wees niet verstorend.

Speel niet vals.

Gebruik geen bugs, glitches, beveiligingslekken of onopzettelijke mechanismen op de site, in producten of PSN in je voordeel.

Zorg ervoor dat je accounts of accountgegevens of andere gegevens niet koopt, verkoopt, verhuurt, in licentie geeft, verhandelt, overdraagt, verzamelt, of phising uitvoert met dat doel.

Stuur niemand spam.

Stuur niemand van je contactpersonen aanbevelingen of aanbiedingen door zonder dat je daar hun toestemming voor hebt.

Gebruik PSN-producten niet voor commerciële activiteiten en associeer ze daar ook niet mee.

Doe niets waarmee je PSN of PlayStation een slechte reputatie kunt geven.

√ Wees discreet. Wees netjes.

Dingen die je online zegt en doet, hebben invloed op andere mensen en hebben gevolgen in de echte wereld. Denk na voordat je iets online plaatst. Houd er rekening mee dat informatie die je online plaatst, kan worden verspreid en kan worden gezien door mensen van wie je niet had verwacht dat ze die zouden kunnen zien.

Geef geen persoonlijke informatie over anderen of jezelf. Als je dat toch doet, dan maak je anderen en/of jezelf kwetsbaar. Persoonlijke gegevens zijn onder andere telefoonnummers, e-mailadressen en adressen in de echte wereld, zoals je huis, school of tijdelijke locatie.

Deel geen erotische of pornografische beelden.

Deel geen beelden van anderen zonder hun toestemming.

✓ Help ons ervoor te zorgen dat PlayStation de beste plaats is om te spelen.

Gebruik altijd je gezond verstand en toon goede manieren. Als je ziet dat iemand anders zich verkeerd gedraagt:

Rapporteer ze met onze contextuele tools voor het melden van klachten. Gebruik de meest passende tool voor het rapporteren van de klacht. Je kunt bij het indienen van de klacht ook bewijs aan ons leveren zodat wij de melding beter kunnen beoordelen.  Dit betekent natuurlijk dat andere mensen ook een klacht kunnen indienen over jou en/of je content. Ga voor meer informatie over klachten naar www.playstation.com/safety.

Blijf kalm en respectvol als je met hen in contact komt. Geef het goede voorbeeld en schendt deze voorwaarden zelf niet.

√ Volg alle specifieke regels voor elk product.

8.       Beschikbaarheid

8.1     Wij garanderen niet dat onze site, of de inhoud ervan, altijd beschikbaar of ononderbroken zal zijn. We behouden ons het recht voor om content van onze site te wijzigen, op te schorten of in te trekken, om je toegang tot onze site op te schorten of om de site of functies van de site op elk gewenst moment zonder kennisgeving te beëindigen.

8.2     Je mag de toegang tot onze site of de inhoud ervan niet beschadigen, hinderen of verstoren, noch iets doen dat de functionaliteit kan aantasten of de toegang van iemand anders tot onze site of de inhoud ervan kan hinderen.  Je mag de site of de inhoud ervan niet gebruiken op een manier die onwettig is of schadelijk is voor SIEE, onze gelieerde bedrijven of enige andere persoon.

9.       Links naar andere sites

9.1     We hebben sites van derden die aan onze sites zijn gekoppeld niet goedgekeurd of gecontroleerd en we zijn op geen enkele manier verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud ervan. Jouw gebruik van websites van derden is onderhevig aan de voorwaarden van die websites.

10.     Jouw rechten en onze aansprakelijkheid

10.1. Als consument heb je mogelijk rechten onder toepasselijke lokale wetgeving die niet kunnen worden uitgesloten, beperkt of gewijzigd. Deze rechten hebben voorrang boven alles in deze Gebruiksvoorwaarden, waaronder in dit artikel 10.

10.2. Als je een consument bent:

10.2.1. hebben deze Gebruiksvoorwaarden geen invloed op eventuele wettelijke garanties of garanties die je als consument hebt krachtens lokale toepasselijke wetgeving (zoals je rechten wanneer producten defect zijn);

10.2.2. vormen deze Gebruiksvoorwaarden op geen enkele wijze een beperking en/of uitsluiting van onze aansprakelijkheid bij overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van onze nalatigheid of nalatigheid van onze werknemers, agenten of onderaannemers;

10.2.3. vormen deze Gebruiksvoorwaarden op geen enkele wijze een beperking en/of uitsluiting van onze aansprakelijkheid bij fraude of frauduleuze misleiding; of

10.2.4. vormen deze Gebruiksvoorwaarden op geen enkele wijze een beperking en/of uitsluiting van onze aansprakelijkheid, tenzij dit is toegestaan onder de voor jou toepasselijke lokale wetgeving.

10.3. Als je een consument bent, met inachtneming van artikel 10.1 en 10.2, is onze aansprakelijkheid jegens jou beperkt tot £ 100 (of het equivalent in lokale valuta).

10.4. Voor zover je onze site anders dan als consument gebruikt:

10.4.1   we beperken onze aansprakelijkheid niet voor: (i) overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van onze nalatigheid of nalatigheid van onze werknemers, agenten of onderaannemers; (ii) fraude of frauduleuze misleiding door ons; (iii) enige aansprakelijkheid die niet kan worden beperkt of kan worden uitgesloten onder de toepasselijke lokale wetgeving.

10.4.2   behoudens artikel 10.4.1 aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor (i) winstderving; (ii) verlies van verkoop of zaken; (iii) verlies van overeenkomsten of contracten; (iv) verlies van verwachte besparingen; (v) verlies of beschadiging van software; (vi) gegevens of informatie; (vii) verlies van of schade aan goodwill; en (viii) eventuele indirecte of gevolgschade.

10.4.3   behoudens artikel 10.4.1 is onze totale aansprakelijkheid ten opzichte van jou krachtens of in verband met deze Gebruiksvoorwaarden, hetzij op grond van contract, onrechtmatige daad (met inbegrip van nalatigheid), schending van wettelijke verplichtingen of anderszins, niet meer dan £ 100 (of het equivalent in lokale valuta).

10.5.  Zoals vermeld in bovenstaand artikel 3.2 zijn de Servicevoorwaarden voor PlayStation Network van toepassing op aankopen die op deze site worden gedaan. Als zodanig zijn de beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid die zijn uiteengezet in de Servicevoorwaarden voor PlayStation Network (en niet zoals uiteengezet in dit artikel 10) van toepassing op elke aansprakelijkheid die voortvloeit uit de levering van producten aan jou op deze site.

11. Toepasselijk recht, jurisdictie en rechten van derden

11.1. Als je deze site als consument gebruikt:

11.1.1.  zijn deze Gebruiksvoorwaarden, alle contracten die daarmee in overeenstemming zijn afgesloten en eventuele geschillen hierover tussen ons, onderhevig aan en worden deze bepaald overeenkomstig de wetgeving van Engeland en Wales, maar je geniet extra bescherming door de verplichte wetten van het land waarin je woont. De verplichte wetten van het land waarin je woont, hebben voorrang boven de wetten van Engeland en Wales.

11.1.2.  kunnen we deze Gebruiksvoorwaarden afdwingen in een rechtbank van het land waarin je woont.

11.1.3.  kun je deze Gebruiksvoorwaarden afdwingen in een rechtbank in het land waarin je woont of waarin ons bedrijf is geregistreerd. 

11.2. Voor zover je deze site anders dan als consument gebruikt:

11.2.1. zijn deze Gebruiksvoorwaarden, alle contracten die daarmee in overeenstemming zijn afgesloten en eventuele geschillen hierover tussen ons, onderhevig aan en worden bepaald overeenkomstig de wetgeving van Engeland en Wales; en

11.2.2. de rechtbanken van Engeland en Wales hebben exclusieve jurisdictie.