playstation.com

Rechtliche Hinweise

SIE Inc LICENSAFTALE FOR MOBILAPPLIKATION (version 2.1)

LÆS VENLIGST DENNE LICENSAFTALE FOR MOBILAPPLIKATION FRA SIE Inc ("AFTALE") GRUNDIGT IGENNEM FOR AT FORSTÅ DINE RETTIGHEDER OG FORPLIGTELSER.

DENNE AFTALE ER MELLEM DIG OG SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT INC. ("SIE Inc"). ADGANG TIL ELLER BRUG AF APPLIKATIONEN, DISTRIBUERET AF SIE Inc TIL BRUG PÅ IOS- ELLER ANDROID-ENHEDER ("APPLIKATIONSSOFTWARE") ER UDTRYKKELIGT BETINGET AF DIN ACCEPT AF AFTALENS BETINGELSER. VED BRUG AF DENNE APPLIKATIONSSOFTWARE VEDSTÅR DU, AT DU KAN INDTRÆDE I EN KONTRAKT UNDER DIN RETSKREDS' LOVGIVNING, OG DU ACCEPTERER AT VÆRE BUNDET AF DENNE AFTALES BETINGELSER.

Du accepterer denne aftale på vegne af dig selv og andre, der har adgang til og bruger: (i) applikationssoftwaren eller den enhed, som du ejer eller har kontrol over, og som lovligt kører den gældende version af iOS- eller Android-styresystemet ("Enhed"); eller (ii) din konto på PlayStation™Network (“Konto”) med applikationssoftwaren. Du er ansvarlig for andres brug af applikationssoftwaren og for deres overholdelse af denne aftales betingelser.

Denne aftale gælder for applikationssoftwaren samt alle patches, opdateringer, opgraderinger eller nye versioner heraf.

BEMÆRK: HVIS DU BOR I USA ELLER I ET LAND I NORD-, CENTRAL- ELLER SYDAMERIKA, VIL DENNE AFTALE I LOVENS VIDESTE UDSTRÆKNING INDEHOLDE ET BINDENDE KRAV OM INDIVIDUEL MÆGLING OG EN REGEL OM FRASKRIVELSE AF GRUPPESØGSMÅL I AFSNIT 9, SOM PÅVIRKER DINE RETTIGHEDER I FORBINDELSE MED DENNE AFTALE OG I FORHOLD TIL ALLE "UOVERENSSTEMMELSER" (SOM DEFINERET I AFSNIT 9) MELLEM DIG OG EN "SONY-ENTITET" (SOM DEFINERET I AFSNIT 9). DU HAR RETTEN TIL AT FRAVÆLGE BINDENDE MÆGLING OG REGLER OM FRALÆGGELSE AF GRUPPESØGSMÅL SOM BESKREVET I AFSNIT 9.

 

1. LICENSOVERDRAGELSE

SIE Inc overdrager i henhold til denne aftales betingelser en begrænset, ikke-overførbar, ikke-eksklusiv, ikke-kommerciel ret til, at du kan bruge applikationssoftwaren udelukkende på enheden. Din ret til at bruge tidligere versioner af applikationssoftwaren ud over den nuværende version af denne ophører, så snart du modtager eller har den aktuelle version af applikationssoftwaren installeret på enheden.

Visse licensbetingelser for SIE Inc-licenseret software eller tjeneste fra tredjepart kan kræve, at SIE Inc giver dig meddelelser om og licensbetingelser for denne software eller tjeneste fra tredjepart. Disse bemærkninger og licensbetingelser er tilgængelige for dig, hvor SIE Inc finder det passende.

Alle rettigheder til at bruge applikationssoftwaren overdrages kun pr. licens, og du overtager ingen ejerskabsret til, titel til, eller interesser i applikationssoftwaren. SIE Inc og deres licenshavere bevarer al intellektuel ejendomsret til applikationssoftwaren. Al brug af eller adgang til applikationssoftwaren er underlagt denne aftales betingelser og gældende lovgivning vedrørende intellektuel ejendomsret. Bortset fra, hvor denne aftale udtrykkeligt måtte overdrage dem, bevarer SIE Inc og deres licenshavere alle rettigheder til applikationssoftwaren.

 

2. BEGRÆNSNINGER

Du må ikke (i) udleje, underlicensere, udgive, modificere, patche, tilpasse eller oversætte applikationssoftwaren; (ii) foretage reverse engineering af, dekompilere eller adskille softwaren, skabe værker afledt af applikationssoftwaren; (iii) forsøge at skabe software-kildekode ud fra dens objektkode; (iv) bruge nogen former for uautoriseret, ulovlig, falsk eller modificeret hardware eller software sammen med applikationssoftwaren; (v) geninstallere tidligere versioner af softwaren; (vi) overtræde nogen love, reglementer eller rettigheder for SIE Inc eller tredjeparter i forbindelse med din adgang til eller brug af applikationssoftwaren; (vii) erhverve dig software på andre måder end via SIE Inc's autoriserede distributionsmetoder; eller (viii) udnytte applikationssoftwaren på ikke-licenserede måder.

Disse begrænsninger vil gælde i den videste udstrækning tilladt af lovgivningen i din retskreds.

 

3. TJENESTER OG OPDATERINGER; TREDJEPARTSAFTALER OG -INDHOLD

SIE Inc kan give dig visse applikationssoftware-opdateringer, -opgraderinger eller -tjenester. Nogle opdateringer, opgraderinger eller tjenester kan ændre på dine nuværende indstillinger, forårsage datatab eller tab af funktionalitet.

Applikationssoftwaren kan referere til, vise eller give dig links til websider eller indhold, som tredjeparter driver eller vedligeholder individuelt ("indhold og links fra tredjepart").

SIE Inc. og deres partnere styrer eller vælger ikke links og indhold fra tredjepart, og SIE Inc. og deres partnere overvåger, godkender, anbefaler, garanterer eller sponsorerer heller ikke indhold og links fra tredjepart. SIE Inc. og deres partnere kan ikke holdes ansvarlige over for dig i forhold til indhold og links fra tredjepart. Din brug af indhold og links fra tredjepart er på egen risiko, og du påtager dig alt ansvar og alle konsekvenser, der måtte opstå som følge af din brug.

 

4. INDSAMLING AF OPLYSNINGER / GODKENDELSE

SIE Inc kan for at drive deres forretninger og levere produkter og tjenester indsamle og hente oplysninger om enheden og applikationssoftwaren. Disse oplysninger kan bruges til systemovervågning og -diagnosticering, marketing samt anonym sporing af brugeradfærd. SIE Inc vil også kunne indsamle det unikke id, som automatisk tildeles til enheden af SIE Inc, når du åbner applikationssoftwaren for første gang. Når du logger på din konto fra applikationssoftwaren, kan SIE Inc sammenkæde disse oplysninger med din konto samt andre oplysninger tilknyttet til din konto. Se PSN(SM)'s fortrolighedspolitik for din region, som du kan se på SIE Inc's side med juridiske dokumenter på http://doc.dl.playstation.net/doc/legal/index.html, hvis du vil have yderligere oplysninger om, hvordan disse oplysninger bliver anvendt, og hvem du skal kontakte i tilfælde af spørgsmål.

 

5. INTERNETFORBINDELSE

Visse funktioner i applikationssoftwaren kan kræve internetforbindelse. Du er ansvarlig for alle afgifter i forbindelse med adgang til eller brug af internet.

 

6. GARANTIFRASKRIVELSE OG BEGRÆNSNING AF ANSVAR

Applikationen leveres "SOM DEN ER" uden nogen udtrykkelige eller underforståede garantier. SIE Inc, deres partnere og licenshavere fralægger sig udtrykkeligt alle underforståede garantier for salgbarhed, garantier for egnethed til et specifikt formål samt garantier for, at ingen rettigheder krænkes.

SIE Inc, DERES PARTNERE OG LICENSHAVERE KAN UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER HOLDES ANSVARLIGE FOR TAB AF DATA, TAB AF INDTÆGT ELLER NOGEN TAB OG SKADER, UANSET OM DE ER DIREKTE, INDIREKTE, TILFÆLDIGE, SÆRLIGE ELLER AFLEDTE, OG UANSET HVORDAN DE OPSTÅR, SOM RESULTAT AF ADGANG TIL ELLER BRUG AF APPLIKATIONSSOFTWAREN. SÅ LÆNGE DENNE REGEL KAN HÅNDHÆVES I DIN RETSKREDS, VIL FOREGÅENDE BEGRÆNSNINGER, UDELUKKELSER OG ANSVARSFRASKRIVELSER GÆLDE I LOVENS VIDESTE UDSTRÆKNING, OGSÅ SELVOM RETSMIDLER IKKE INDFRIER DERES VÆSENTLIGE FORMÅL.

 

7. OVERTRÆDELSE AF AFTALE; OPHØR AF RETTIGHEDER OG SIE Inc's RETSMIDLER

Hvis SIE Inc afgør, at du har overtrådt aftalens betingelser, kan SIE Inc træffe foranstaltninger for at beskytte deres interesser, såsom at deaktivere adgang til brug af noget af eller hele softwaren, deaktivere brugen af applikationssoftwaren, ophør af din adgang til PSN, nægtelse af tjenester leveret via applikationssoftwaren eller bruge andre retsmidler i rimeligt omfang for at forhindre brugen af modificeret applikationssoftware.

SIE Inc. og deres partnere og licenshavere forbeholder sig retten til at tage retslige skridt i tilfælde af overtrædelser af denne aftale. SIE Inc kan deltage i regeringsigangsatte eller private retssager eller efterforskninger i forbindelse med din brug af applikationssoftwaren.

 

8. EKSPORTKONTROL OG OVERHOLDELSE AF LOVGIVNING

Applikationssoftwaren kan indeholde teknologi, der er underlagt visse begrænsninger under lovgivning og regler for eksportkontrol. Som sådan kan applikationssoftwaren ikke eksporteres eller geneksporteres til personer og entiteter, som overtræder disse love og reglementer. Du skal overholde disse love, når du bruger applikationssoftwaren. Du står inde for og garanterer, at (i) du ikke er i et land, der er underlagt amerikansk embargo eller er blevet tildelt status som et "terroriststøttende" land af den amerikanske regering; (ii) du ikke optræder på lister fra den amerikanske regering over ulovlige grupperinger.

 

9. BINDENDE INDIVIDUEL MÆGLING FOR VISSE BORGERE

Følgende betingelser i dette afsnit 9 vil i lovens videste udstrækning kun gælde for dig, hvis du er borger i USA eller et land i Nord-, Central- eller Sydamerika.

Begrebet "uoverensstemmelse" dækker over alle uoverensstemmelser, krav eller kontroverser mellem dig og SIE Inc, Sony Interactive Entertainment LLC, alle deres nuværende eller tidligere partnere eller alle forgænger- eller efterfølger-entiteter til førnævnte, deriblandt Sony Computer Entertainment Inc, Sony Computer Entertainment America LLC og Sony Interactive Entertainment America LLC ("Sony-entitet") i forhold til brugen af softwaren, uanset om de udspringer af kontraktlige forhold, lovgivning, reglementer, bestemmelser, skadevoldende handling (deriblandt svindel, falsk markedsføring, bedrageri eller forsømmelighed) eller alle andre teorier om jura og rimelighed, og inkluderer gyldighed af, håndhævelse af eller omfanget af dette afsnit 9 (med undtagelse af muligheden for at håndhæve paragraffen om gruppesøgsmål herunder). "Uoverensstemmelse" vil blive håndhævet i ordets bredest tænkelige betydning.

Hvis du har en uoverensstemmelse (ud over en, der er beskrevet som udelukket af mæglingen herunder) med en Sony-entitet eller en Sony-entitets repræsentanter, direktører, ansatte og agenter ("Sony-underentiteter"), som ikke kan løses via forhandling som påkrævet herunder, skal du og Sony-underentiteten kun forsøge at løse uoverensstemmelsen via mægling af uoverensstemmelsen i følge sektion 9's betingelser og ikke bringe uoverensstemmelsen for retten. Mægling indebærer, at uoverensstemmelsen vil blive løst af en neutral mægler i stedet for ved en domstol af en dommer eller jury.

DU OG SONY-ENTITETERNE ACCEPTERER, AT ALLE KRAV FREMSAT AF DIG ELLER AF EN SONY-ENTITET I RETTEN FOR SMÅSAGER IKKE ER UNDERLAGT MÆGLINGSBETINGELSERNE BESKREVET I DETTE AFSNIT 9.

HVIS DU ØNSKER IKKE AT VÆRE BUNDET AF BINDENDE MÆGLING OG FRASKRIVELSE AF GRUPPESØGSMÅL I DETTE AFSNIT 9, SKAL DU UNDERRETTE SIE Inc SKRIFTLIGT INDEN FOR 30 DAGE EFTER DEN DATO, HVOR DU ACCEPTERER DENNE AFTALE. DIN SKRIFTLIGE MEDDELELSE SKAL SENDES TIL SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT INC. CARE OF SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT LLC, 2207 BRIDGEPOINTE PARKWAY, SAN MATEO, CA 94404, ATTN: LEGAL DEPARTMENT – WAIVER OG SKAL INDEHOLDE: (I) DIT NAVN, (II) DIN ADRESSE, (III) DIT LOGIN-ID, SÅFREMT DU HAR ET, OG (IV) ET KLART UDSAGN OM, AT DU IKKE ØNSKER AT LØSE UOVERENSSTEMMELSER MED NOGEN SONY-ENTITETER VIA MÆGLING.

HVIS DU HAR NOGEN UOVERENSSTEMMELSER MED NOGEN SONY-ENTITETER, SKAL DU SENDE SKRIFTLIGE MEDDELELSER TIL SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT INC. CARE OF SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT LLC, 2207 BRIDGEPOINTE PARKWAY, SAN MATEO, CA 94404, ATTN: LEGAL DEPARTMENT – DISPUTE RESOLUTION FOR AT GIVE SONY-UNDERENTITETEN EN MULIGHED FOR AT LØSE UOVERENSSTEMMELSEN UFORMELT VIA FORHANDLING.

Du indvilger i at forhandle om en løsning på konflikten i god tro i mindst 60 dage efter, at du varsler uoverensstemmelsen. Hvis Sony-underentiteten ikke løser din uoverensstemmelse inden for 60 dage efter modtagelse af besked om uoverensstemmelsen, kan du eller Sony-underentiteten vælge at håndhæve jeres krav i henhold til betingelserne i dette afsnit 9.

AL RETSFORFØLGNING AF UOVERENSSTEMMELSER, UANSET OM DET FOREGÅR VED MÆGLING ELLER I RETTEN, VIL UDELUKKENDE BLIVE UDFØRT PÅ INDIVIDUEL BASIS OG IKKE SOM GRUPPESØGSMÅL ELLER REPRÆSENTATIVE SØGSMÅL ELLER SOM NAVNGIVET ELLER UNAVNGIVET MEDLEM AF ET GRUPPE-, KONSOLIDERET, REPRÆSENTATIVT ELLER PRIVAT ADVOKATS SØGSMÅL, MEDMINDRE BÅDE DU OG SONY-UNDERENTITETEN SPECIFIKT INDVILGER I DETTE SKRIFTLIGT EFTER IGANGSÆTTELSE AF MÆGLINGEN.

Hvis du eller Sony-underentiteten vælger at løse jeres uoverensstemmelse via mægling, vil den part, der igangsætter mæglingsforløbet, gøre det sammen med American Arbitration Association ("AAA"), www.adr.org, eller JAMS, www.jamsadr.com. Betingelserne her i afsnit 9 er gældende, hvis de skulle være i strid med reglerne hos den mæglingsorganisation, parterne vælger.

Federal Arbitration Act ("FAA") dækker mæglinger for alle uoverensstemmelser, der involverer handel mellem delstater. Relevante føderale eller delstatslige lovgivninger kan imidlertid også gælde for substansen i en uoverensstemmelse. AAA's Supplementary Procedures for Consumer-Related Disputes ("Supplementary Procedure") gælder for krav på mindre end 75.000 dollar, deriblandt forventede mæglingsudgifter som beskrevet i afsnit C-8 af Supplementary Procedures, og AAA's Commercial Arbitration Rules og relevante forventede afgifter for ikke-gruppesøgsmålsbaserede sager gælder for krav på over 75.000 dollar.

Du kan få AAA-reglerne beskrevet ved at gå til www.adr.org eller ved at ringe til 1-800-778-7879. Hvis dine krav derudover ikke overstiger 75.000 dollar, og du har leveret varsel og forhandlet i god tro med Sony-underentiteten som beskrevet herover, vil du, såfremt mægleren afgør, at mæglingen falder ud til din fordel, have ret til at få dækket advokatomkostninger og udgifter inden for et rimeligt omfang efter mæglers skøn ud over øvrige rettigheder til at få dækket samme under den styrende delstatslige eller føderale lovgivning, du eller Sony-underentiteten er underlagt.

Mægleren vil levere sin afgørelse skriftligt, men er ikke pålagt at informere om årsagerne hertil, medmindre en af partierne anmoder om det. Mæglerens afgørelse vil være bindende og endelig, bortset fra appelrettigheder fremsat af FAA og kan bruges ved enhver domstol, som råder over parterne i forhold til håndhævelse.

Du eller Sony-underentiteten kan igangsætte mægling i enten San Mateo County i Californien eller i det amt, du bor i. Hvis du vælger dit bopælsamt, kan Sony-underentiteten efter mæglers afgørelse overføre mæglingen til San Mateo County, såfremt denne accepterer at betale ekstra afgifter eller omkostninger, som du måtte blive pålagt som følge af det ændrede sted.

Hvis nogen paragraffer i dette afsnit 9 (ud over ansvarsfraskrivelsen for gruppesøgsmål herover) er ulovlig eller ikke kan håndhæves, vil denne paragraf blive fjernet fra dette afsnit 9, og den resterende del af afsnittet vil fortsat have fuld effekt. Hvis paragraffen indeholdende ansvarsfraskrivelsen for gruppesøgsmål kendes ulovlig eller umulig at håndhæve, vil hele dette afsnit 9 ikke kunne håndhæves, og alle uoverensstemmelser vil kunne løses ved en domstol.

Dette afsnit 9 overlever denne aftales ophør.

 

10. GÆLDENDE LOVGIVNING OG STED

Hvis du bor i Japan eller i et land/område i Østasien eller Sydøstasien, er denne aftale dækket af, opbygget efter og fortolket i henhold til Japans lovgivning bortset fra eventuelle konflikter med denne. Alle uoverensstemmelser, der måtte opstå i forbindelse med denne aftale, skal sendes til Tokyo District Court i Tokyo i Japan.

Hvis du bor i Europa, Afrika, Australien og Oceanien, Mellemøsten, Indien eller Den Russiske Føderation, vil denne aftale være dækket af, opbygget efter og fortolket i henhold til engelsk lovgivning bortset fra eventuelle konflikter med denne.

Hvis du bor et andet sted, vil denne aftale være dækket af, opbygget efter og fortolket i henhold til staten Californiens lovgivning bortset fra eventuelle konflikter med denne. Hvis du ikke bor i USA, skal alle uoverensstemmelser, der ikke er underlagt mægling, og som ikke kan føres som småsager, føres ved en kompetent domstol i enten Superior Court for the State of California i San Mateo County eller i United States District Court for the Northern District of California.

 

11. GENERELLE JURIDISKE BEMÆRKNINGER

Du er bundet af den nyeste version af denne aftale. SIE Inc kan modificere denne aftales betingelser når som helst. Hvis du vil se en opdateret version af denne aftale, som kan udskrives, skal du gå til http://doc.dl.playstation.net/doc/legal/index.html. Besøg venligst denne side fra tid til anden for at se ændringer i denne aftale. Din fortsatte adgang til eller brug af applikationssoftwaren vil angive din accept af den nyeste version af denne aftale.

Hvis nogen paragraffer i denne aftales kendes ugyldige, ulovlige eller umulige at håndhæve, vil de resterende paragraffers gyldighed, lovlighed og mulighed for håndhævelse i denne aftale ikke blive påvirket eller begrænset på nogen måde. Du accepterer, at din overtrædelse af denne aftale vil forårsage uoprettelig skade for SIE Inc., som økonomisk erstatning ikke dækker, og at SIE Inc. har ret til retslig hjælp ud over andre midler, som lovgivningen måtte gøre gældende.

Denne aftale udgør hele aftalen mellem dig og SIE Inc i forhold til applikationssoftwaren og tilsidesætter alle tidligere eller nutidige forståelser vedrørende emnematerialet. Manglende eller forsinket udøvelse af rettigheder i denne aftale vil ikke udgøre nogen fralæggelse af disse rettigheder. SIE Inc kan tildele alle deres rettigheder i denne aftale, deriblandt retten til at håndhæve aftalens betingelser, til SIE Inc's partnere.

 

12. BUTIKSEJEREN.

Denne aftale er indgået mellem dig og SIE Inc og ikke ejeren af butikken ("butiksejer"), som du downloadede applikationssoftwaren fra ("appstore"). SIE Inc, og ikke butiksejeren, er eneansvarlig for indholdet af applikationssoftwaren med de undtagelser, der fremgår af denne aftale.

Din brug af applikationssoftwaren vil også være underlagt appstorens brugsbetingelser.

Butiksejeren er ikke forpligtet til at vedligeholde eller yde service i forbindelse med applikationssoftwaren.

I videst muligt omfang i forhold til gældende lov har butiksejeren ingen garantiforpligtigelser i forhold til applikationssoftwaren.

Butiksejeren er ikke ansvarlig for at modgå krav fra din eller tredjeparts side relateret til applikationssoftwaren eller din besiddelse eller brug af applikationssoftwaren, inklusive, men ikke begrænset til: (i) krav om ansvar for produkt; (ii) ethvert krav om, at applikationssoftwaren ikke lever op til gældende lov eller regulativer; (iii) krav i forbindelse med forbrugerbeskyttelse eller lignende lovgivning; og (iv) ethvert krav om, at applikationssoftwaren er et brud på en tredjeparts intelekktuelle ejendomsret.

 

13. KONTAKT

Hvis du har spørgsmål eller klger vedrørende applikationssoftwaren, bedes du kontakte vores supportteam, som du finder på http://www.playstation.com/support/.