playstation.com

Juridisk info

SOFTWARELICENSAFTALE FOR PLAYSTATION®-PRODUKT (version 1.0)

LÆS DENNE SOFTWARELICENSAFTALE FOR PLAYSTATION-PRODUKT (AFTALEN) GRUNDIGT IGENNEM FOR AT FORSTÅ DINE RETTIGHEDER OG FORPLIGTELSER.

DENNE AFTALE ER MELLEM DIG OG SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT INC. (SIE). ADGANG TIL ELLER BRUG AF SOFTWAREN (DEFINERET HERUNDER) I EN HVILKEN SOM HELST PLAYSTATION-KONSOL, PLAYSTATION-ENHED (SÅSOM VR-HEADSET) ELLER ANDET TILSLUTTET PLAYSTATION-TILBEHØR (PRODUKTET) ER UDTRYKKELIGT UNDERLAGT ACCEPT AF BETINGELSERNE I DENNE AFTALE. VED AT BRUGE PRODUKTET ERKLÆRER DU, AT DU KAN INDGÅ EN KONTRAKT I HENHOLD TIL LOVENE I DIN RETSKREDS, OG DU INDVILGER I AT VÆRE BUNDET AF BETINGELSERNE I DENNE AFTALE.

Du accepterer denne aftale på dine egne vegne og på vegne af andre personer (herunder, men ikke begrænset til, personer, der bruger dit produkt med din tilladelse eller under dit opsyn, for eksempel børn), som har adgang til eller bruger dit produkt. Du er ansvarlig for andres brug af dit produkt og for, at de efterlever betingelserne i denne aftale.

SIE forbeholder sig retten til at ændre betingelserne i denne aftale fra tid til anden. Den seneste version af denne aftale erstatter alle tidligere versioner.

Software i denne aftale betyder (i) al software, som SIE distribuerer eller stiller til rådighed for dig, eller som indgår i dit produkt i henhold til denne aftale, og (ii) alle rettelser, opdateringer, opgraderinger eller nye versioner deraf (opdateringer). Software inkluderer (men er ikke begrænset til) systemsoftware, firmware, enhedssoftware.

Hvis du er i Europa, Mellemøsten, Afrika, Australien, Oceanien, Indien, den Russiske Føderation eller Ukraine, er alle spil og anden software, som er stillet til rådighed til brug med produktet, licenseret til dig, ikke solgt, i henhold til Betingelser for brug af software, som kan findes på https://www.playstation.com/legal/software-usage-terms/. ENDVIDERE HAR DU SOM FORBRUGER MÅSKE RETTIGHEDER IFØLGE GÆLDENDE LOKALE LOVE, SOM IKKE KAN UDELUKKES, BEGRÆNSES ELLER ÆNDRES. DISSE RETTIGHEDER HAR PRIORITET OVER ALT I DENNE AFTALE.

Hvis du er i Nord-, Syd- eller Mellemamerika, er alle spil og anden software, som er stillet til rådighed til brug med produktet, licenseret til dig, ikke solgt, i henhold til Licensaftale for softwareprodukt, som kan findes på https://www.playstation.com/en-us/legal/softwarelicense/.

BEMÆRK: HVIS DU BOR I USA ELLER I ET LAND/EN REGION I NORD-, MELLEM- ELLER SYDAMERIKA, INDEHOLDER DENNE AFTALE, I SÅ VID UDSTRÆKNING LOVGIVNINGEN TILLADER DET, EN BETINGELSE OM TVUNGEN INDIVIDUEL MÆGLING OG FRALÆGGELSE AF CLASS ACTION-RETTIGHEDER I AFSNIT 8, SOM PÅVIRKER DINE RETTIGHEDER IFØLGE DENNE AFTALE OG I FORHOLD TIL ALLE UOVERENSSTEMMELSER (SOM DEFINERET I AFSNIT 8) MELLEM DIG OG EN SONY-ENTITET (SOM DEFINERET I AFSNIT 8). DU HAR RET TIL AT FRAVÆLGE TVUNGEN MÆGLING OG FRALÆGGELSE AF CLASS ACTION-RETTIGHEDER SOM BESKREVET I AFSNIT 8.

 

1. LICENSBEVILLING

I henhold til betingelserne i denne aftale bevilger SIE dig en begrænset, ikke-eksklusiv, ikke-kommerciel, ikke overdragelig, genkaldelig ret til at bruge softwaren udelukkende på produktet. Dine rettigheder til at bruge tidligere versioner af softwaren end den aktuelle version af softwaren ophører, så snart du kan modtage eller har den nyeste version af softwaren installeret på produktet.

Nogle licensbetingelser for SIE-licenseret tredjepartssoftware, -teknologi eller -tjenester kan kræve, at SIE oplyser dig om meddelelser og licensbetingelser for den pågældende software, teknologi eller tjeneste fra tredjepart. Disse meddelelser og licensbetingelser er tilgængelige for dig på https://www.playstation.com/oss/ eller et andet sted, SIE finder passende.

Alle rettigheder til at bruge softwaren bevilges kun i form af licens, og du modtager ingen ejerskabsrettigheder, titel eller interesser i softwaren. SIE og licensgiverne beholder enhver intellektuel ejendomsrettighed til softwaren. Al brug af eller adgang til softwaren er under iagttagelse af denne aftales betingelser og gældende lovgivning om intellektuelle ejendomsrettigheder. Medmindre denne aftale udtrykkeligt bestemmer andet, er alle rettigheder til softwaren forbeholdt SIE og licensgiverne.

 

2. BEGRÆNSNINGER

Du må ikke: (i) distribuere, kopiere, lease, udleje, underlicensere, udgive, ændre, rette, tilpasse eller oversætte softwaren, (ii) udføre reverse engineering, dekompilering eller disassemblering af softwaren, skabe afledte værker af softwaren eller forsøge at skabe softwarens kildekode ud fra dens objektkode, (iii) bruge nogen former for uautoriseret, ulovlig, falsk eller modificeret hardware eller software sammen med softwaren, (iv) bruge redskaber til at omgå, deaktivere eller undgå kryptering, sikkerhed eller bekræftelsesmekanismer i softwaren eller produktet, (v) geninstallere tidligere versioner af softwaren, (vi) overtræde love, regulativer eller vedtægter eller rettigheder for SIE eller tredjeparter i forbindelse med din adgang til eller brug af softwaren eller produktet, (vii) bruge hardware eller software for at få softwaren eller produktet til at acceptere eller bruge uautoriseret, ulovlig eller piratkopieret software eller hardware, (viii) tilegne dig software på andre måder end via SIEs autoriserede distributionsmetoder, (ix) udnytte softwaren på andre måder end til brug sammen med den tilknyttede dokumentation og sammen med godkendt software eller hardware, deriblandt brug af softwaren til at designe, udvikle, opdatere eller distribuere ikke-godkendt software eller hardware til brug sammen med softwaren eller produktet.

 

3. OPDATERINGER, TREDJEPARTSAFTALER OG INDHOLD

SIE kan levere opdateringer til dig. Visse opdateringer leveres måske til dig, når du logger på PlayStation™Network, og andre kan blive gjort tilgængelige for dig via SIEs websted eller gennem godkendte kanaler.  Opdateringer kan inkludere den seneste opdatering af eller download til en ny udgivelse af softwaren, der indeholder sikkerhedsrettelser, ny teknologi eller reviderede indstillinger og funktioner, der kan forhindre adgang til ikke-godkendt eller piratkopieret indhold eller forhindre brug af ikke-godkendt hardware eller software sammen med produktet. 

Da produktet undertiden bliver ændret, kan disse opdateringer påvirke produktets funktionalitet. Nogle opdateringer fjerner muligvis installationer, funktioner eller indstillinger helt eller delvist og kan ændre eller slette nogle af dine nuværende indstillinger, data eller indhold.  SIE anbefaler, at du med jævne mellemrum sikkerhedskopierer alle de data, du kan.

Du skal installere eller have installeret alle opdateringer og den nyeste version af softwaren så snart som muligt.  Hvis du ikke installerer nogen opdateringer eller noget software inden for et rimeligt tidsrum, fungerer dit produkt måske ikke korrekt, og du har måske ikke modtaget de seneste sikkerhedsrettelser. Medmindre der er fejl i opdateringen, påtager SIE sig intet ansvar over for dig for nogen skade, der er forårsaget af opdateringen, hvis installationsprocessen ikke blev udført i overensstemmelse med SIEs anvisninger.

Tredjeparter kan stille andre tjenester og andet indhold til rådighed for dig, og de kan kræve, at du accepterer deres særskilte betingelser, vilkår og fortrolighedspolitik. Softwaren kan henvise til, vise, eller give dig links til websteder eller indhold, som bliver drevet og vedligeholdt uafhængigt af tredjeparter (indhold og links fra tredjeparter).

SIE og de tilknyttede selskaber kontrollerer eller styrer ikke indhold og links fra tredjeparter, og SIE og de tilknyttede selskaber overvåger, godkender, anbefaler, garanterer eller sponsorerer ikke indhold og links fra tredjeparter. SIE og de tilknyttede selskaber påtager sig intet ansvar over for dig for indhold og links fra tredjeparter. Din tillid til indhold og links fra tredjeparter er udelukkende på egen risiko, og du påtager dig det fulde ansvar og konsekvenser som følge af din tillid.

 

4. INDSAMLING AF OPLYSNINGER/GODKENDELSE

Alle data, som indsamles fra produktet eller softwaren, behandles i henhold til fortrolighedspolitikken i din region. For mere information om hvilke personlige oplysninger der indsamles, hvorfor de indsamles, hvor og hvordan de behandles, hvem de bliver delt med og dine juridiske rettigheder henvises til fortrolighedspolitikken for dit land/din region, som du kan få adgang til ved at gå til https://www.playstation.com/legal/privacy-policy/.

Hvis du er bosat i USA, lande i Nord-, Syd- eller Mellemamerika, Japan eller et land/en region i Østasien eller Sydøstasien og i så vid udstrækning, som lovgivningen tillader det, afgiver du hermed alle rettigheder til eller forventninger om fortrolighed, tavshedspligt eller offentliggørelse af oplysninger fra dit gameplay eller fra din kommunikation via produktet med undtagelse af beskrivelsen i den relevante brugervejledning og fortrolighedspolitik for din region.

 

5. FRALÆGGELSE AF GARANTI OG BEGRÆNSNING AF ANSVAR

Softwaren leveres “som den er”, uden eventuelle underforståede eller stiltiende garantier, medmindre andet er bestemt ifølge dine lovpligtige forbrugerrettigheder under gældende lokale love. SIE, de tilknyttede selskaber og licenshavere fralægger sig udtrykkeligt alle underforståede garantier for salgbarhed, egnethed til et særligt formål og ikke-krænkelse af rettigheder.

SIE, DE TILKNYTTEDE SELSKABER OG LICENSHAVERE KAN UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER HOLDES ANSVARLIGE FOR TAB AF DATA, TAB AF INDTÆGT ELLER ANDRE FORMER FOR TAB ELLER SKADER, UANSET OM DE ER DIREKTE, INDIREKTE, TILFÆLDIGE, SÆRLIGE ELLER AFLEDTE, OG UANSET HVORDAN DE MÅTTE VÆRE OPSTÅET I FORBINDELSE MED ADGANG TIL ELLER BRUG AF SOFTWAREN. SÅ LÆNGE DENNE REGEL KAN HÅNDHÆVES I DIN RETSKREDS, VIL DE FOREGÅENDE BEGRÆNSNINGER, UDELUKKELSER OG FRALÆGGELSER GÆLDE I DEN VIDESTE UDSTRÆKNING TILLADT AF LOVEN, OGSÅ SELVOM RETSMIDLER IKKE MÅTTE LEVE OP TIL DERES FORMÅL. VISSE LANDE/REGIONER TILLADER IKKE OVENSTÅENDE UDELUKKELSER ELLER BEGRÆNSNINGER, SÅ DISSE UDELUKKELSER OG BEGRÆNSNINGER GÆLDER MULIGVIS IKKE FOR DIG.

HVIS DU BOR I JAPAN ELLER ET LAND/EN REGION I ØSTASIEN ELLER SYDØSTASIEN, OG I DET TILFÆLDE AT SIE, DE TILKNYTTEDE SELSKABER OG LICENSHAVERE HOLDES ANSVARLIGE, UANSET OM HÆFTELSEN ER ENHVER FORM FOR TAB AF DATA, TAB AF INDTÆGT ELLER ANDRE FORMER FOR TAB ELLER SKADER, UANSET OM DE ER DIREKTE, INDIREKTE, TILFÆLDIGE, SÆRLIGE ELLER AFLEDTE, OG UANSET HVORDAN DET MÅTTE VÆRE OPSTÅET I FORBINDELSE MED ADGANG TIL ELLER BRUG AF SYSTEMSOFTWAREN, UAGTET NOGEN ANDEN REGEL I DENNE AFTALE, VIL DERES HÆFTELSE VÆRE BEGRÆNSET TIL DIREKTE SKADER, SOM DU PÅDRAGER DIG, OP TIL DET FAKTISKE BELØB, SOM DU HAR BETALT FOR PRODUKTET, SOM SOFTWAREN, DER GIVER ANLEDNING TIL HÆFTELSEN, BLEV INSTALLERET PÅ, MEDMINDRE SIE, DE TILKNYTTEDE SELSKABER OG LICENSHAVERE HAR UDVIST FORSÆTLIGT ELLER MARKANT UAGTSOMHED.  SÅ LÆNGE DENNE REGEL KAN HÅNDHÆVES I DIN RETSKREDS, VIL DE FOREGÅENDE BEGRÆNSNINGER, UDELUKKELSER OG FRALÆGGELSER GÆLDE I DEN VIDESTE UDSTRÆKNING TILLADT AF LOVEN, OGSÅ SELVOM RETSMIDLER IKKE MÅTTE LEVE OP TIL DERES FORMÅL.  VISSE LANDE/REGIONER TILLADER IKKE OVENSTÅENDE UDELUKKELSER ELLER BEGRÆNSNINGER, SÅ DISSE UDELUKKELSER OG BEGRÆNSNINGER GÆLDER MULIGVIS IKKE FOR DIG.

Hvis du er i Europa, Mellemøsten, Afrika, Australien, Oceanien, Indien, den Russiske Føderation eller Ukraine, gælder følgende for dig:

5.1. Du har måske rettigheder ifølge lokale love, som ikke kan udelukkes, begrænsets eller ændres. Disse rettigheder har prioritet over alt i denne aftale, inkl. afsnit 5.

5.2. Denne aftale vil ikke:

5.2.1. påvirke nogen lovbestemte garantier eller bemyndigelser, du har som forbruger i henhold til gældende love (som for eksempel dine rettigheder, hvis softwaren er defekt)

5.2.2.  på nogen som helst måde udelukke eller begrænse vores ansvar for dødsfald eller personskade forårsaget af vores forsømmelighed eller vores medarbejderes, repræsentanters eller underleverandørers forsømmelighed

5.2.3. på nogen som helst måde udelukke eller begrænse vores ansvar for bevidst overtrædelse, svigagtig handling, svigagtig vildledende fremstilling eller grov uagtsomhed

5.2.4. på nogen som helst måde udelukke eller begrænse vores ansvar, medmindre det i henhold til dine gældende lokale love er os tilladt.

5.3. Under iagttagelse af afsnit 5.1 og 5.2 er vores ansvar til dig begrænset til den pris, du betalte for produktet, som softwaren, der giver anledning til hæftelsen, blev installeret på.

 

6. OVERTRÆDELSE AF AFTALE; RETTIGHEDERS OPHØR OG SIEs RETSMIDLER

Hvis SIE har bevis, som afgør, at du har overtrådt denne aftales betingelser, kan SIE træffe forholdsregler for at beskytte sine interesser, såsom deaktivering af adgang til eller brug af den del af eller hele softwaren, deaktivering af brug af produktet online eller offline, afbrydelse af din adgang til PlayStation Network, nægtelse af garantier, reparationer eller andre tjenester til produktet, implementering af automatiske eller obligatoriske opdateringer eller enheder beregnet på at afbryde uautoriseret brug, tillid til afhjælpende forsøg, som med rimelighed er nødvendig for at forhindre brugen af modificeret eller ikke-tilladt brug af softwaren. De handlinger, som SIE kan tage, og varigheden af de pågældende handlinger, vil være begrænset til det, der er objektivt nødvendigt for at beskytte dig, SIEs interesser og andre brugeres interesser.

SIE, de tilknyttede selskaber og licenshavere forbeholder sig retten til at søge retlig hjælp i tilfælde af en overtrædelse af denne aftale. SIE kan deltage i offentlige eller private søgsmål eller undersøgelser i forbindelse med din brug af softwaren.

 

7. EKSPORTKONTROL OG OVERHOLDELSE AF LOVGIVNING

Softwaren kan indeholde teknologi, der er underlagt visse begrænsninger ifølge love og forskrifter angående eksportkontrol. Softwaren må derfor ikke eksporteres eller reeksporteres til personer og enheder, hvis dette krænker disse love og regulativer. Du skal overholde disse love, når du anvender softwaren.

 

8. TVUNGEN INDIVIDUEL MÆGLING FOR VISSE BORGERE

Følgende betingelser i afsnit 8 gælder, i lovens videste udstrækning, kun, hvis du bor i USA eller et land/en region i Nord-, Mellem- eller Sydamerika.

Begrebet uoverensstemmelse dækker over alle uoverensstemmelser, krav eller kontroverser mellem dig og SIE, Sony Interactive Entertainment LLC, nogen af de nuværende eller tidligere datterselskaber eller nogen forudgående eller efterfølgende entitet til nogen af de førnævnte, inklusive Sony Computer Entertainment Inc., Sony Computer Entertainment America LLC og Sony Interactive Entertainment America LLC (Sony Entity), hvad angår enhver brug af softwaren, herunder, men ikke begrænset til, samling, brug, lagring eller offentliggørelse af data som følge af enhver brug af softwaren, hvad enten det har basis i kontrakt, styrelseslov, forordninger, bestemmelser, erstatningsret (deriblandt svindel, vildledende fremstilling, svigagtig tilskyndelse eller forsømmelighed) eller andre juridiske eller rimelige teorier, og omfatter gyldighed, eksigibilitet eller anvendelsesområde fra afsnit 8 (undtagen eksigibilitet af klausulen angående class action-frafald herunder). Uoverensstemmelse har den bredest tænkelige betydning, hvor den kan håndhæves.

Hvis du har en uoverensstemmelse (andet end hvad der beskrives som udelukket fra mægling nedenfor) med nogen Sony-entitet eller en Sony-entitets ledende medarbejdere, bestyrelsesmedlemmer, ansatte eller agenter (Sony-underentitet), som ikke kan løses via forhandling som påkrævet herunder, skal du og Sony-underentiteten forsøge at løse uoverensstemmelsen udelukkende gennem mægling i henhold til afsnit 8s betingelser, og I må ikke føre retlig proces. Mægling betyder, at uoverensstemmelsen vil blive løst af en neutral mægler i stedet for i retten af en dommer eller en jury.

DU OG SONY-ENTITETERNE ACCEPTERER, AT ALLE KRAV FREMSAT AF DIG ELLER EN SONY-ENTITET I RETTEN FOR MINDRE KRAV IKKE ER UNDERLAGT MÆGLINGSBETINGELSERNE I AFSNIT 8.

HVIS DU IKKE ØNSKER AT VÆRE BUNDET AF TVUNGEN MÆGLING OG CLASS ACTION-FRAFALD I DETTE AFSNIT 8, SKAL DU UNDERRETTE SIE INDEN FOR 30 DAGE EFTER, AT DU HAR ACCEPTERET DENNE AFTALE. DIN SKRIFTLIGE MEDDELELSE SKAL SENDES TIL SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT INC. CARE OF SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT AMERICA LLC, 2207 BRIDGEPOINTE PARKWAY SAN MATEO, CA 94404 ATTN: LEGAL DEPARTMENT – WAIVER, OG SKAL INKLUDERE: (1) DIT NAVN, (2) DIN ADRESSE, (3) DIT LOGON-ID, HVIS DU HAR ÉT, OG (4) EN KLAR ERKLÆRING OM, AT DU IKKE ØNSKER AT LØSE NOGEN UOVERENSSTEMMELSER MED EN SONY-ENTITET VIA MÆGLING.

HVIS DU HAR EN UOVERENSSTEMMELSE MED EN SONY-UNDERENTITET, SKAL DU SENDE EN SKRIFTLIG MEDDELELSE TIL SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT INC. CARE OF SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT AMERICA LLC, 2207 BRIDGEPOINTE PARKWAY SAN MATEO, CA 94404 ATTN: LEGAL DEPARTMENT – DISPUTE RESOLUTION FOR AT GIVE SONY-UNDERENTITETEN MULIGHED FOR AT LØSE UOVERENSSTEMMELSEN UFORMELT GENNEM FORHANDLING.

Du indvilger i at forhandle om en løsning af uoverensstemmelsen i god tro inden for 60 dage, efter at du underretter om uoverensstemmelsen. Hvis Sony-underentiteten ikke løser uoverensstemmelsen inden for 60 dage efter modtagelse af meddelelsen om uoverensstemmelsen, kan du og Sony-underentiteten indgå i en mægling i henhold til betingelserne i dette afsnit 8.

ALLE FORSØG PÅ AT LØSE UOVERENSSTEMMELSEN, UANSET OM DET ER GENNEM MÆGLING ELLER I RETTEN, VIL UDELUKKENDE BLIVE FORETAGET PÅ INDIVIDUEL BASIS OG IKKE I ET KOLLEKTIVT ELLER REPRÆSENTATIVT SØGSMÅL, SOM NAVNGIVET ELLER UNAVNGIVET MEDLEM AF ET KOLLEKTIVT, KONSOLIDERET, REPRÆSENTATIVT ELLER PRIVAT SØGSMÅL GENNEM RIGSADVOKATEN, MEDMINDRE BÅDE DU OG SONY-UNDERENTITETEN SKRIFTLIGT BLIVER ENIGE OM AT GØRE DETTE EFTER MÆGLINGENS IGANGSÆTNING.

Hvis du eller Sony-underentiteten vælger at løse jeres uoverensstemmelse gennem mægling, kan den part, der har igangsat mæglingsproceduren, starte den hos American Arbitration Association (AAA), www.adr.org eller JAMS, www.jamsadr.com. Betingelserne i dette afsnit 8 er gældende, hvis de er i strid med reglerne for den mæglingsorganisation, parterne vælger.

Du og Sony-entiteterne accepterer, at denne aftale om mægling beviser en transaktion i mellemstatslig handel, og dermed reguleres fortolkningen og fuldbyrdelse af dette afsnit 8 af de materielle og processuelle forordninger fra Federal Arbitration Act og de nedenfor nævnte AAA-regler. For krav på mindre end 75.000 USD gælder AAA Supplementary Procedures for Consumer-Related Disputes (Supplementary Procedures), deriblandt skemaet for mæglingsafgifter som beskrevet i afsnit C-8 af Supplementary Procedures. For krav på over 75.000 USD er AAA's Commercial Arbitration Rules og relevante skemaer for afgifter for ikke-kollektive søgsmål gældende.

AAA-reglerne kan læses på www.adr.org, eller du kan ringe til 1-800-778-7879. Hvis dine krav ydermere ikke overstiger 75.000 USD, og du har underrettet og i god tro forhandlet med Sony-underentiteten som beskrevet herover, og mægleren vurderer, at du er den sejrende part i mæglingen, vil du kunne få dækket advokatomkostninger inden for et rimeligt omfang som vurderet af mægleren, ud over eventuel ret til at få dækket samme under den styrende statslige eller føderale lovgivning, Sony-underentiteten og du er underlagt.

Mægleren vil underrette skriftligt om sin kendelse, men behøver ikke at levere årsager hertil, medmindre en af parterne anmoder om det. Mæglerens kendelse vil være bindende og endelig, bortset fra eventuelle appelrettigheder, som måtte være mulige under FAA, og den kan bruges ved alle domstole inden for den retskreds, der dækker parterne i forhold til håndhævelse.

Du eller Sony-underentiteten kan igangsætte mægling i enten San Mateo County i Californien eller i det land, du bor i. Hvis du vælger det land, du bor i, kan Sony-underentiteten overføre mæglingen til San Mateo County, hvis Sony-underentiteten indvilger i at betale eventuelle ekstra afgifter eller omkostninger, der måtte blive pålagt dig som følge af det ændrede sted, som vurderet af mægleren.

Hvis nogen bestemmelser i dette afsnit 8 (ud over bestemmelsen om frafald af kollektivt søgsmål herover) er ulovlige eller ikke kan håndhæves, vil den pågældende bestemmelse blive adskilt fra dette afsnit 8, og den resterende del af afsnit 8 vil fortsat have fuld virkning. Hvis bestemmelsen om frafald af kollektivt søgsmål konstateres at være ulovlig eller ikke kan håndhæves, vil hele dette afsnit 8 ikke kunne håndhæves, og uoverensstemmelsen vil blive løst ved en domstol.

Afsnit 8 forbliver i kraft efter denne aftales ophør.

 

9. GÆLDENDE LOVGIVNING OG PLACERING

Hvis du er bosiddende i Japan eller et land/en region i Østasien eller Sydøstasien, er denne aftale underlagt, opbygget efter og fortolket ud fra Japans lovgivning, bortset fra dens regler om lovkonflikt. Alle krav, der måtte opstå under eller i forhold til denne aftale, kan kun fremlægges for Tokyo District Court i Tokyo i Japan.

Hvis du er bosiddende i Europa, Afrika, Australien og Oceanien, Mellemøsten, Indien, Ukraine eller den Russiske Føderation, er denne aftalte underlagt, opbygget efter og fortolket ud fra engelsk ret, men du har ekstra beskyttelse fra obligatoriske lovgivninger i det land/den region, du er bosiddende i. Du kan håndhæve denne aftale ved en kompetent domstol i det land/den region, hvor du bor, eller i England og Wales.

Hvis du er bosiddende andre steder, er denne aftale underlagt, opbygget efter og fortolket ud fra lovgivninger i delstaten Californien, bortset fra dens regler om lovkonflikt. Hvis du er bosiddende i USA, skal alle uoverensstemmelser, der ikke er underlagt mægling, og som ikke søges afgjort ved retten for mindre krav, løses ved en domstol med dækkende jurisdiktion i enten højesteretten i delstaten Californien i San Mateo County eller i USAs District Court for det Nordlige distrikt i Californien.

 

10. GENERELLE JURIDISKE BETINGELSER

Du er bundet af den nyeste version af denne aftale. Du kan gå til https://www.playstation.com/legal/product-ssla/, for at få adgang til den seneste version af denne aftale. Din fortsatte adgang til eller brug af softwaren vil angive din accept af den seneste version af denne aftale.

Hvis nogen regler i denne aftale fastslås at være ugyldige, ulovlige eller ikke kan håndhæves, vil gyldigheden, lovligheden og håndhævelsen af de resterende regler i denne aftale ikke være påvirket eller på nogen måde begrænset. Du accepterer, at din overtrædelse af denne aftale kan forårsage uoprettelig skade for SIE, og at økonomisk kompensation ikke udgør tilstrækkelig erstatning, og at SIE har ret til passende kompensation ud over alle andre retsmidler, de måtte have i forhold til lovgivningen.

Denne aftale udgør hele aftalen mellem dig og SIE hvad angår softwaren og erstatter alle tidligere eller hidtidige forståelser vedrørende sagsgenstanden. Ingen manglende eller forsinket håndhævelse af nogen rettighed i medfør af denne aftale fungerer som frafaldelse af den pågældende rettighed. SIE kan videregive sine rettigheder ifølge denne aftale, herunder sine rettigheder til at håndhæve betingelserne i aftalen, til ethvert SIE-datterselskab.