playstation.com

Juridisk info

SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR OPDATERINGSFUNKTION TIL FIRMWARE FOR TRÅDLØS DUALSENSE-CONTROLLER (Version 1.1)

2023-06

LÆS VENLIGST DENNE SLUTBRUGERLICENSAFTALE ("AFTALE") FOR OPDATERINGSFUNKTION TIL FIRMWARE FOR TRÅDLØS DUALSENSE-CONTROLLER GRUNDIGT FOR AT SÆTTE DIG IND I DINE RETTIGHEDER OG FORPLIGTELSER.

DENNE AFTALE ER INDGÅET MELLEM DIG OG SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT INC. ("SIE"). ADGANG TIL ELLER BRUG AF APPLIKATIONSSOFTWAREN, HERUNDER AL SOFTWARE TIL CONTROLLERENHEDER, ("APPLIKATIONSSOFTWARE") DISTRIBUERET AF SIE TIL BRUG PÅ ENHEDEN (DEFINERET NEDENFOR) ER UDTRYKKELIGT BETINGET AF, AT DU ACCEPTERER VILKÅRENE I DENNE AFTALE. VED AT BRUGE APPLIKATIONSSOFTWAREN BEKRÆFTER DU, AT DU ER BERETTIGET TIL AT INDGÅ EN KONTRAKT I HENHOLD TIL LOVEN I DIN JURISDIKTION, OG DU ACCEPTERER AT VÆRE BUNDET AF VILKÅRENE I DENNE AFTALE.

Du accepterer aftalen på vegne af dig selv samt på vegne af andre personer, der får adgang til eller bruger applikationssoftwaren på computerenheder, som du ejer eller kontrollerer (og som på lovlig vis kører gældende versioner af operativsystemerne Microsoft Windows eller macOS), eller på controllerenheder, som sælges eller officielt er licenseret af SIE ("enhed"). Du har ansvaret for andre personers brug af applikationssoftwaren samt for, at de overholder vilkårene i denne aftale.

SIE forbeholder sig retten til at ændre vilkårene i denne aftale fra tid til anden. Den nyeste version af denne aftale erstatter alle tidligere versioner.

Denne aftale gælder for applikationssoftwaren samt for alle programrettelser, opdateringer, opgraderinger eller nye versioner af den pågældende software.

BEMÆRK: HVIS DU ER BOSIDDENDE I USA ELLER I ET LAND I NORD-, MELLEM- ELLER SYDAMERIKA, OMFATTER DENNE AFTALE EN BINDENDE BESTEMMELSE OM INDIVIDUEL VOLDGIFT OG FRASKRIVELSE AF KOLLEKTIVT SØGSMÅL, I DET VIDEST MULIGE OMFANG, LOVEN TILLADER DETTE, I AFSNIT 9, DER BEGRÆNSER DINE RETTIGHEDER UNDER DENNE AFTALE OG I FORHOLD TIL ENHVER "TVIST" (SÅDAN SOM DETTE ER DEFINERET I AFSNIT 9) MELLEM DIG OG EN "SONY-ENHED" (SÅDAN SOM DETTE ER DEFINERET I AFSNIT 9). DU HAR RET TIL AT AFVISE BESTEMMELSERNE OM BINDENDE VOLDGIFT OG FRASKRIVELSE AF KOLLEKTIVT SØGSMÅL SOM BESKREVET I AFSNIT 9.

 

1. TILDELING AF LICENS

I henhold til vilkårene i denne aftale tildeler SIE dig en begrænset, ikke-eksklusiv og ikke-kommerciel ret, som ikke kan overdrages til andre, til at bruge applikationssoftwaren udelukkende på den pågældende enhed. Dine rettigheder til at bruge tidligere versioner af applikationssoftwaren end den aktuelle version af applikationssoftwaren ophører, så snart du kan modtage eller har den nyeste version af applikationssoftwaren installeret på enheden.

Nogle licensvilkår for tredjepartssoftware eller -tjenester, som SIE giver i licens, kræver muligvis, at SIE oplyser dig om beskeder og licensvilkår for den pågældende software eller de pågældende tjenester fra tredjepart. Disse beskeder og licensvilkår gøres tilgængelige for dig på et sted, som SIE finder passende.

Alle rettigheder til at bruge applikationssoftwaren er kun givet i licens, og du tildeles hverken nogen form for ejendomsret eller ejerandel til applikationssoftwaren. SIE og dets licensgivere beholder enhver intellektuel ejendomsrettighed til applikationssoftwaren. Al brug af eller adgang til applikationssoftwaren er underlagt vilkårene i denne aftale samt gældende lov om intellektuel ejendomsrettighed. Medmindre denne aftale udtrykkeligt bestemmer andet, beholder SIE og dets licensgivere alle rettigheder til applikationssoftwaren.

 

2. BEGRÆNSNINGER

Du må ikke (i) lease, udleje, underlicensere, udgive, ændre, rette, tilpasse eller oversætte applikationssoftwaren eller gøre den tilgængelig for andre brugere på et netværk, (ii) udføre reverse engineering, dekompilering eller disassemblering af applikationssoftwaren, skabe afledte værker af applikationssoftwaren, (iii) forsøge at gendanne applikationssoftwarens kildekode ud fra dens objektkode, (iv) benytte nogen form for uautoriseret, ulovlig, forfalsket eller ændret hardware eller software sammen med applikationssoftwaren, (v) bruge værktøjer til at tilsidesætte, deaktivere eller omgå nogen krypterings-, sikkerheds- eller godkendelsesmekanismer i PlayStation-produkter, (vi) geninstallere tidligere versioner af applikationssoftwaren, (vii) overtræde nogen love, regulativer eller forordninger eller krænke nogen af SIE's eller tredjeparters rettigheder i forbindelse med din adgang til eller brug af applikationssoftwaren, (viii) anskaffe applikationssoftwaren på nogen anden måde end gennem SIE's autoriserede distributionskanaler eller (ix) udnytte applikationssoftwaren på en hvilken som helst ikke-licenseret måde.

Disse begrænsninger gælder i det videst mulige omfang, som loven i din jurisdiktion tillader dette.

 

3. TJENESTER OG OPDATERINGER, TREDJEPARTSAFTALER OG INDHOLD

SIE kan levere visse opdateringer, opgraderinger og tjenester til applikationssoftwaren til dig. Nogle opdateringer, opgraderinger eller tjenester kan ændre dine aktuelle indstillinger og medføre tab af data eller indhold eller forårsage tab af funktionalitet eller funktioner.

Applikationssoftwaren kan henvise til, fremvise eller levere links til websteder eller indhold, som uafhængige tredjeparter driver eller vedligeholder ("links og indhold fra tredjepart").

SIE og dets datterselskaber kontrollerer og administrerer ikke links og indhold fra tredjepart, og SIE og dets datterselskaber hverken overvåger, godkender, påtegner, stiller garanti for eller anbefaler links og indhold fra tredjepart. SIE og dets datterselskaber påtager sig intet ansvar over for dig med hensyn til links og indhold fra tredjepart. Din tillid til alle links og indhold fra tredjepart sker på egen risiko, og du påtager dig ethvert ansvar for og alle konsekvenser som følge af din tillid.

 

4. INDSAMLING AF OPLYSNINGER/GODKENDELSE

Med henblik på at drive SIE's forretning og levere produkter og tjenester indsamler og henter SIE muligvis oplysninger om enheden og applikationssoftwaren. Disse oplysninger kan benyttes til systemovervågning/-diagnosticering, marketingformål og anonym sporing af brugerens brugsmønstre. Se Politik om beskyttelse af personlige oplysninger for din region ved at følge linket fra www.playstation.com/legal/privacy-policy for at få mere at vide om, hvordan disse oplysninger bruges, og hvem du skal kontakte, hvis du har spørgsmål.

 

5. INTERNETFORBINDELSE

Nogle funktioner i applikationssoftwaren kræver muligvis forbindelse til internettet. Du hæfter for alle afgifter i forbindelse med adgang til eller brug af internettet.

 

6. FRASKRIVELSE AF GARANTI OG ANSVARSBEGRÆNSNING

6.1. Applikationssoftwaren leveres "SOM DEN ER OG FOREFINDES" uden udtrykkelige eller underforståede garantier af nogen art, medmindre andet er bestemt ifølge dine lovpligtige forbrugerrettigheder under gældende lokale love. SIE, dets datterselskaber og licensgivere fraskriver sig udtrykkeligt enhver underforstået garanti på salgbarhed, egnethed til et særligt formål og ikke-krænkelse af rettigheder. SIE garanterer ikke, at driften af applikationssoftwaren vil forløbe uafbrudt eller uden fejl, eller at applikationssoftwaren fungerer på alle enheder. SIE kan når som helst afbryde understøttelse af applikationssoftwaren efter eget forgodtbefindende, og SIE har intet ansvar for sådanne afbrydelser.

Hvis applikationssoftwaren burger onlineservere, forpligter SIE sig ikke til fortsat at gøre disse servere tilgængelige.

6.2. SIE, DETS DATTERSELSKABER OG LICENSGIVERE PÅTAGER SIG UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER ANSVAR FOR TAB AF DATA, TAB AF FORTJENESTE ELLER NOGEN FORM FOR TAB ELLER SKADE, HVERKEN INITIALSKADE, INDIREKTE SKADE, TILFÆLDIG SKADE, KONKRET DOKUMENTERET SKADE ELLER FØLGESKADE, UANSET HVORDAN SKADEN MÅTTE OPSTÅ, SOM FØLGE AF ADGANG TIL ELLER BRUG AF APPLIKATIONSSOFTWAREN. HVIS DENNE BESTEMMELSE HAR RETSVIRKNING I DIN JURISDIKTION, GÆLDER OVENSTÅENDE BEGRÆNSNINGER, UDELUKKELSER OG ANSVARSFRASKRIVELSER I DET VIDEST MULIGE OMFANG, SOM LOVEN TILLADER DETTE, OGSÅ SELVOM ET RETSMIDDEL IKKE OPFYLDER SIT GRUNDLÆGGENDE FORMÅL. VISSE LANDE TILLADER IKKE OVENSTÅENDE UDELUKKELSER ELLER BEGRÆNSNINGER, SÅ DISSE UDELUKKELSER OG BEGRÆNSNINGER GÆLDER MULIGVIS IKKE FOR DIG

Danish - Denmark-Dansk-dk or da HVIS DU BOR I JAPAN ELLER ET LAND/OMRÅDE I ØSTASIEN ELLER SYDØSTASIEN, OG I DET TILFÆLDE AT SIE, DETS TILKNYTTEDE SELSKABER OG LICENSHAVERE HOLDES ANSVARLIGE FOR, UANSET OM HÆFTELSEN ER ENHVER FORM FOR TAB AF DATA, TAB AF INDTÆGT, ELLER ANDRE FORMER FOR TAB ELLER SKADER, UANSET OM DE ER DIREKTE, INDIREKTE, TILFÆLDIGE, SÆRLIGE ELLER AFLEDTE, OG UANSET HVORDAN DET MÅTTE VÆRE OPSTÅET I FORBINDELSE MED ADGANG TIL ELLER BRUG AF APPLIKATIONSSOFTWARE, UAGTET NOGEN ANDEN REGEL I DENNE AFTALE, VIL DERES HÆFTELSE VÆRE BEGRÆNSET TIL DIREKTE SKADER, SOM DU LIDER UNDER, OP TIL DET FAKTISKE BELØB, SOM DU HAR BETALT FOR ENHED, MEDMINDRE SIE, DETS TILKNYTTEDE SELSKABER OG LICENSHAVERE HAR UDVIST FORSÆTLIGT ELLER MARKANT UAGTSOMHED. SÅ LÆNGE DENNE REGEL KAN HÅNDHÆVES I DIN RETSKREDS, VIL DE FOREGÅENDE BEGRÆNSNINGER, UDELUKKELSER OG FRALÆGGELSER GÆLDE I DEN VIDESTE UDSTRÆKNING TILLADT AF LOVEN, OGSÅ SELVOM RETSMIDLER IKKE MÅTTE LEVE OP TIL DERES FORMÅL.

Hvis du er i Europa, Mellemøsten, Afrika, Australien, Oceanien, Indien, den Russiske Føderation eller Ukraine, gælder følgende for dig: 

6.2.1. Du har måske rettigheder ifølge gældende lokale love, som ikke kan udelukkes, begrænses eller ændres. Disse rettigheder har prioritet over alt i denne aftale, inkl. i afsnit 6.

6.2.2. Denne aftale vil ikke:

6.2.2.1. påvirke nogen lovbestemte garantier eller bemyndigelser, du har som forbruger i henhold til gældende love (som for eksempel dine rettigheder, hvis APPLIKATIONSSOFTWARE er defekt),

6.2.2.2. på nogen som helst måde udelukke eller begrænse vores ansvar for dødsfald eller personskade forårsaget af vores forsømmelighed eller vores medarbejderes, repræsentanters eller underleverandørers forsømmelighed,

6.2.2.3. på nogen som helst måde udelukke eller begrænse vores ansvar for bevidst overtrædelse, svigagtig handling, svigagtig vildledende fremstilling eller grov uagtsomhed,

6.2.2.4. på nogen som helst måde udelukke eller begrænse vores ansvar, medmindre det i henhold til dine gældende lokale love er os tilladt.

6.2.3. Under iagttagelse af afsnit 6.2.1 og 6.2.2 er vores ansvar til dig begrænset til den pris, du betalte for den hardware, som er forbundet APPLIKATIONSSOFTWARE, som har udløst erstatningsansvaret.

 

7. KRÆNKELSE AF AFTALEN, OPHØR AF RETTIGHEDER OG SIE'S RETSMIDLER

Hvis SIE finder, at du har krænket bestemmelserne i denne aftale, kan SIE selv eller andre på dets vegne tage skridt til at beskytte SIE's interesser, for eksempel ved at deaktivere adgang til eller brugen af dele af eller hele applikationssoftwaren, afbryde eventuelle tjenester, som applikationssoftwaren stiller til rådighed, eller træffe andre forebyggende foranstaltninger, der med rimelighed kan siges at være nødvendige for at forhindre brug af ændret applikationssoftware eller forbudt brug af applikationssoftwaren.

SIE, dets datterselskaber og licensgivere forbeholder sig ret til at rejse søgsmål i tilfælde af krænkelse af denne aftale. SIE kan deltage i offentlige eller private søgsmål eller undersøgelser i forbindelse med din brug af applikationssoftwaren.

 

8. EKSPORTBEGRÆNSNINGER OG OVERHOLDELSE AF LOVEN

Applikationssoftwaren indeholder muligvis teknologi, som er underlagt visse begrænsninger i henhold til love og regulativer vedrørende eksportkontrol. Applikationssoftwaren må derfor ikke eksporteres eller reeksporteres til personer og enheder, hvis dette krænker disse love og regulativer. Du skal overholde disse love, når du bruger applikationssoftwaren.

 

9. BINDENDE INDIVIDUEL VOLDGIFT FOR VISSE BORGERE I USA ELLER LANDE I NORDAMERIKA, MELLEM- ELLER SYDAMERIKA

Følgende betingelser i dette afsnit 9 er i så vid udstrækning loven tillader det, gældende for dig, hvis du er borger i USA eller et land i Nordamerika, Central- eller Sydamerika.

9.1. Formål Ordet "tvist" betyder enhver tvist, ethvert krav eller enhver strid mellem dig og SIE, Sony Interactive Entertainment LLC, ethvert andet af deres nuværende eller tidligere datterselskaber eller enhver anden forgænger eller efterfølger til de eksisterende selskaber, heriblandt Sony Computer Entertainment Inc., Sony Computer Entertainment America LLC og Sony Interactive Entertainment America LLC ("Sony-enhed") vedrørende brugen af applikationssoftwaren, uanset om den er relateret til kontrakt, statut, regulering, vedtægt, civilt retsbrud (herunder svindel, misvisende oplysninger, falske erklæringer eller forsømmelighed) eller nogen anden juridisk eller retfærdig teori og inkluderer gyldigheden, retsvirkningen eller omfanget af afsnittet "BINDENDE INDIVIDUEL VOLDGIFT" (med undtagelse af retsvirkningen af klausulen om Fraskrivelse af kollektivt søgsmål nedenfor). "Tvist" er i begrebets bredeste forstand, der kan håndhæves. Hvis du har en tvist med en Sony-enhed eller nogle af Sony-enhedens daglige ledere, bestyrelsesmedlemmer, medarbejder og agenter, og tvisten ikke kan løses ved forhandling indenfor tidsrammen, som er beskrevet i bestemmelsen "Meddelelse om tvist" nedenfor, skal du og den Sony-enhed, som du har en tvist med, indvillige i at søge en løsning på tvisten udelukkende gennem voldgift for den pågældende tvist i overensstemmelse med betingelserne i dette afsnit, og ikke føre proces om nogen tvist i retten, bortset fra de anliggender, som er anført i bestemmelsen Udelukkelser af voldgift. Voldgift vil sige, at tvisten løses af en neutral voldgiftsmand i stedet for ved en domstol af en dommer eller jury.

9.2. Udelukkelser af voldgift DU OG SONY-ENHEDERNE INDVILLIGER I, AT ETHVERT KRAV, SOM DU ELLER EN SONY-ENHED INDGIVER FOR EN FORLIGSDOMSTOL ("SMALL CLAIMS COURT"), IKKE ER UNDERLAGT I DETTE AFSNIT INDEHOLDTE BETINGELSER FOR VOLDGIFT.

9.3. Ret til fravalg DU HAR RET TIL AT FRAVÆLGE BINDENDE VOLDGIFT OG FRASKRIVELSE AF KOLLEKTIVT SØGSMÅL INDENFOR 30 DAGE. HVIS DU IKKE ØNSKER AT VÆRE BUNDET AF BINDENDE VOLDGIFT OG FRASKRIVELSE AF KOLLEKTIVE SØGSMÅL I DETTE AFSNIT, SKAL DU GIVE OS SKRIFTLIG BESKED SIE INDEN FOR 30 DAGE FRA DEN DATO, HVOR DU ACCEPTERER DENNE AFTALE, MEDMINDRE EN LÆNGERE PERIODE KRÆVES IFØLGE GÆLDENDE LOV. DIN SKRIFTLIGE MEDDELELSE SKAL SENDES PR. POST TIL SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT INC. CARE OF SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT LLC, 2207 BRIDGEPOINTE PARKWAY, SAN MATEO, CA 94404, USA, ATTN: LEGAL DEPARTMENT/ARBITRATION OG SKAL INKLUDERE: (1) DIT NAVN, (2) DIN ADRESSE, (3) DIT LOGON-ID, SÅFREMT DU HAR ET OG (4) EN TYDELIG ERKLÆRING OM, AT DU IKKE ØNSKER AT LØSE TVISTER MED NOGEN SONY-ENTITET GENNEM VOLDGIFT.

9.4. Meddelelse om tvist HVIS DU HAR EN TVIST MED NOGEN SONY-ENTITET, SKAL DU SENDE EN SKRIFTLIG MEDDELELSE TIL SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT INC. CARE OF SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT LLC, 2207 BRIDGEPOINTE PARKWAY, SAN MATEO, CA 94404, USA, ATTN: LEGAL DEPARTMENT – DISPUTE RESOLUTION FOR AT GIVE DEN SKADELIDTE SONY-ENTITET MULIGHED FOR AT LØSE TVISTEN UFORMELT VED FORHANDLING.

Du indvilliger i at forhandle om en løsning på tvisten i god tro i mindst 60 dage, efter at du har givet meddelelse om tvisten. Hvis Sony-entiteten, som du har en tvist med, ikke løser tvisten inden for 60 dage fra modtagelsen af meddelelse om tvist, kan du eller Sony-entiteten, som du har en tvist med, videreføre dit krav ved voldgift i henhold til betingelserne i dette afsnit.

9.5. Fraskrivelse af kollektivt søgsmål DU OG SONY-ENTITETEN, MED HVILKEN DU HAR EN TVIST, INDVILLIGER I, AT VOLDGIFT KUN SKER PÅ INDIVIDUEL BASIS OG IKKE I ET KOLLEKTIVT SØGSMÅL ELLER SOM NAVNGIVET ELLER UNAVNGIVET MEDLEM I ET KOLLEKTIVT, SAMLET ELLER STATSLIGT SØGSMÅL, MEDMINDRE BÅDE DU OG SONY-ENTITETEN, MED HVILKEN DU HAR EN TVIST, UDTRYKKELIGT INDVILLIGER I DETTE SKRIFTLIGT EFTER PÅBEGYNDELSEN AF VOLDGIFTEN. HVIS GÆLDENDE LOV UDELUKKER HÅNDHÆVELSEN AF BEGRÆNSNINGEN I DETTE AFSNIT HVAD ANGÅR EN BESTEMT LØSNING, DA SKAL ET KRAV FOR DEN PÅGÆLDENDE INDSIGELSE (OG KUN DEN PÅGÆLDENDE INDSIGELSE) ADSKILLES FRA VOLDGIFTEN OG BRINGES FOR RETTEN.

9.6. Igangsætning af voldgift/valg af voldgiftsmand Hvis du eller den Sony-entitet, som du har en tvist med, vælger at løse tvisten gennem voldgift, kan den part, der starter voldgiften, starte den gennem American Arbitration Association ("AAA"), www.adr.org, eller JAMS www.jamsadr.com. Betingelserne i dette afsnit har fortrinsret, hvis de er i konflikt med reglerne hos den voldgiftsorganisation, som parterne vælger.

9.7. Voldgiftsprocedurer Da softwaren og/eller tjenesten leveres til dig af den Sony-entitet, som du har en tvist med, vedrører samhandel mellem staterne, regulerer Federal Arbitration Act ("FAA") alle tvisters voldgiftsmuligheder. De relevante føderale eller delstatslige love kan imidlertid også være gældende for alle tvister. For krav på under USD 75.000 er AAA's Supplementary Procedures for Consumer-Related Disputes (Supplerende procedurer for kunderelaterede tvister, "supplerende procedurer") gældende, herunder oversigten over voldgiftsafgifter, der er fastsat i afsnit C-8 i de Supplerende procedurer, for krav over USD 75.000 er AAA's Commercial Arbitration Rules (Kommercielle voldgiftsregler) og de relevante afgiftsoversigter for ikke-kollektive søgsmål gældende. AAA's regler er tilgængelige på www.adr.org eller ved at ringe til 1-800-778-7879. Hvis dine krav ikke overskrider USD 75.000, og du har givet meddelelse til og forhandlet i god tro med Sony-entiteten, som du havde en tvist med som beskrevet ovenfor, og hvis voldgiftsmanden finder, at du er den vindende part i voldgiften, er du berettiget til kompensation for rimelige advokatsalærer samt omkostninger efter voldgiftsmandens beslutning samt ret til at inddrive disse gennem de statslige eller føderale retsmidler, der er tilgængelige for Sony-entiteten, som du har en tvist med, eller dig. Voldgiftsmanden afgiver sin beslutning skriftligt, men leverer ikke en erklæring om begrundelse, medmindre en af parterne anmoder om dette. Beslutningen er bindende og endelig, bortset fra appelrettigheder i henhold til FAA, og kan indbringes for enhver domstol, som har retskraft over for parterne, med henblik på håndhævelse.

9.8. Voldgiftssted Du eller den relevante Sony-entitet kan starte voldgift i enten San Mateo County, Californien, eller i det amt i USA, hvor du er bosiddende. Hvis du vælger det amt i USA, hvor du er bosiddende, kan Sony-entiteten overføre voldgiften til San Mateo County, hvis entiteten accepterer at betale yderligere gebyrer eller omkostninger, som du pådrager dig som følge af ændring af stedet, som fastlagt af voldgiftsmanden.

9.9. Forbeholdsklausul Hvis nogen bestemmelse i denne voldgiftsaftale (bortset fra bestemmelsen om fraskrivelse af kollektivt søgsmål ovenfor) viser sig at være ulovlig eller uden retskraft, adskilles den pågældende bestemmelse fra dette afsnit, og resten af denne voldgiftsaftale skal forblive i kraft. Hvis bestemmelsen om fraskrivelse af kollektivt søgsmål findes at være ulovlig eller uden retskraft, er hele denne voldgiftsaftale uden retskraft, og tvisten skal afgøres ved en domstol.

9.10. Fortsættelse. Dette afsnit 9 forbliver i kraft efter denne aftales ophør.

 

10. LOVVALG OG VÆRNETING

Hvis du er bosiddende i Japan eller et land/område i Østasien eller Sydøstasien, er denne aftale underlagt og skal fortolkes i henhold til lovene i Japan, med undtagelse af dets lovvalgsregler. Enhver tvist, der opstår under eller i relation til denne aftale, skal udelukkende behandles ved Tokyo District Court i Tokyo, Japan.

Hvis du er bosiddende i Europa, Afrika, Australien og Oceanien, Mellemøsten, Indien eller Den Russiske Føderation, er denne aftale underlagt og skal fortolkes i henhold til engelsk lov, men du vil have yderligere beskyttelse fra de ufravigelige regler i det land, hvori du bor.

Hvis du er bosiddende andetsteds, er denne aftale underlagt og skal fortolkes i henhold til lovene i delstaten Californien, med undtagelse af dets lovvalgsregler. Hvis du er bosiddende i USA, skal enhver tvist, der ikke er underlagt voldgift og ikke er indgivet for en forligsdomstol, afgøres ved en domstol i en kompetent jurisdiktion under enten delstaten Californiens højesteret i County of San Mateo eller ved United States District Court for Northern District of California.

 

11. GENERELLE JURIDISKE BEMÆRKNINGER

Du er bundet af den nyeste version af denne aftale. Du kan finde en aktuel version af aftalen, der kan udskrives, på playstation.com/legal. Din fortsatte adgang til eller brug af applikationssoftwaren bekræfter, at du accepterer den nyeste version af aftalen.

Hvis nogen bestemmelse i denne aftale findes at være ugyldig, ulovlig eller uden retskraft, påvirker eller begrænser dette ikke gyldigheden, lovligheden og retskraften af de resterende bestemmelser i aftalen. Du anerkender, at dit brud på denne aftale vil medføre uoprettelig skade for SIE, for hvilken økonomisk erstatning ikke er en tilstrækkelig afhjælpning, og at SIE har ret til passende oprejsning ud over alle øvrige retsmidler, som firmaet har i henhold til loven.

Denne aftale udgør hele aftalen mellem dig og SIE med hensyn til applikationssoftwaren og erstatter alle tidligere eller samtidige aftaler vedrørende dens emne. Manglende eller forsinket håndhævelse af rettighederne under denne aftale udgør ikke en fraskrivelse af sådanne rettigheder. SIE kan videregive sine rettigheder under denne aftale, herunder sine rettigheder til at håndhæve vilkårene i aftalen, til ethvert SIE-datterselskab.

 

Microsoft og Windows er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.

Mac og macOS er varemærker tilhørende Apple Inc. og registreret i USA samt andre lande