playstation.com

Juridisk info

PLAYSTATION®PLUS-UDFORDRING – FIND EASTER EGGS

OFFICIELLE REGLER


Ved at deltage i PlayStation®Plus Easter Egg Challenge ( "Kampagnen") accepterer du de officielle regler og sponsorens afgørelser, som er endelige og bindende i enhver henseende og ikke kan appelleres.

KØB ER IKKE PÅKRÆVET FOR AT DELTAGE, VINDE ELLER MODTAGE EN PRÆMIE. ET KØB eller en betaling VIL IKKE FORØGE EN DELTAGERS CHANCE FOR AT VINDE.

 

1.    SPONSOR: Konkurrencens sponsor som angivet i skemaet under Deltagende lande/regioner.

 

Sony Interactive Entertainment Europe Limited

10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom

 

Deltagende lande/regioner: Australien, Østrig, Belgien, Bahrain, Kroatien, Tjekkiet, Danmark, Finland, Frankrig, Tyskland, Ungarn, Indien, Irland, Italien, Israel, Kuwait, Holland, Norge, Portugal, Saudi-Arabien, Slovakiet, Sydafrika, Spanien, Sverige, Schweiz, Tyrkiet, New Zealand, Polen, Storbritannien, Forenede Arabiske Emirater (“SIEE-regionen)

 

Sony Interactive Entertainment LLC

2207 Bridgepointe Parkway, San Mateo, CA 94404, United States

 

Deltagende lande/regioner: Argentina, Brasilien, Canada, Chile, Mexico og USA. (“SIEA-regionen”)

 

Sony Interactive Entertainment Inc.

1-6-27, Konan, Minato-ku, Tokyo 108-8270, Japan

 

Deltagende lande/regioner: Hong Kong, Indonesien, Japan, Malaysia, Singapore, Sydkorea, Taiwan, Thailand. Deltagere i Japan vil dog ikke kunne vinde en præmie (“SIEI-regionen”).

 

2.    KAMPAGNEPERIODE: Kampagnen starter 31. august, 2022, kl. 11.00 CET (10.00 BST) og slutter 12. oktober, 2022 kl. 11.00 CET (10.00 BST) eller indtil én million præmier er uddelt globalt - hvad end, der indtræffer først. (“Kampagneperiode”).

 

3.    OMFATTEDE PERSONER: Konkurrencen er åben for personer, der: er mindst 18 år, (ii) har bopæl i et af de deltagende lande eller en af de deltagende regioner, (iii) ejer eller har adgang til en computer med en browser, der kan tilgå www.playstation.com/ps-plus/whats-new/ og (iv) har en aktiv og hurtig internetforbindelse. Enhver sådan person kaldes en “deltager”.

 

Ansatte hos sponsoren og dennes moderselskaber, underselskaber, partnere eller tilknyttede selskaber eller bureauer (samlet kaldet “konkurrenceentiteterne”) og alle deres familiemedlemmer (f.eks. ægtefæller, forældre, børn, søskende og disses respektive ægtefæller og familiemedlemmer – uanset bopæl) samt personer i samme husholdning som disse eller med bopæl i samme bolig, uanset om de er beslægtede, må hverken deltage eller vinde. Ugyldig, hvor det er forbudt eller begrænset ved lov.

 

Ved deltagelse i denne konkurrence giver deltageren automatisk sit samtykke til disse officielle regler og sponsorens beslutninger og fortolkninger, der er endegyldige og bindende i alle henseender, der har med konkurrencen at gøre.

 

I Argentina, Chile, Mexico og Brasilien forbeholder sponsoren sig retten til at annullere, suspendere eller ændre konkurrencen eller en del af den. 

 

4.      SÅDAN DELTAGER DU

For at deltage skal deltagerne besøge www.playstation.com/ps-plus/whats-new/, se PlayStation®Plus-videoen “Mr. Malcolm” (“videoen”) og klikke på et af de 18 easter eggs i videoen. Et easter egg er en genstand, der er gemt i videoen, og som henviser til et computerspil eller en computerspilsgenre.

 

Bidragsbegrænsning:  Hver person må kun deltage én gang i løbet af konkurrenceperioden.

 

VIGTIGT: Gebyrer på beskeder og data kan forekomme, hvis deltageren deltager i KONKURRENCEN på DENNES mobilenhed. Deltagere kan se priser hos deres MOBILUDBYDER. Deltagelse via mobile enheder er ikke påkrævet for at deltage eller vinde en præmie i denne kampagne.

 

5.      BESTEMMELSE AF VINDER OG VÆRDI AF PRÆMIE

 

Adgang til præmie kræver en konto til PlayStation®Network, en PlayStation®4- eller PlayStation®5 -konsol samt en hurtig internetforbindelse.

 

Når en deltager klikker på et easter egg, skal vedkommende klikke på “Få din belønning” i højre side af skærmen. Kopiér derefter downloadkoden, og klik på “Indløs kode”. Sæt koden ind i feltet neden for ordene “Indløs din værdikuponkode her”, og tryk på enter. Avatarerne vil nu kunne downloades til en PlayStation®4- eller PlayStation®5-konsol fra indløserkontoens bibliotek med tilgængelige genstande.

 

Der vil blive uddelt op til 1 million præmier i løbet af konkurrenceperioden. Den anslåede salgsværdi af hver værdikuponpakke er 0 DKK. Den samlede værdi af alle præmier er 0 DKK. Præmier har inden værdi eller anvendelse uden for PlayStation®Network og må hverken sælges, overføres eller veksles til rigtige penge eller andre værdigenstande.

 

Der vil ikke blive uddelt præmier til deltagere i Japan.

 

6.  ANSVARSBEGRÆNSNING: INTET I DISSE OFFICIELLE REGLER UDELUKKER ELLER PÅ ANDEN MÅDE BEGRÆNSER SPONSORENS ANSVAR I TILFÆLDE AF BEDRAGERI, FORSÆTLIG FORSØMMELSE, DØD ELLER PERSONSKADE FORÅRSAGET AF UAGTSOMHED ELLER ETHVERT ANDET ANSVAR I DET OMFANG ET SÅDANT ANSVAR IKKE KAN UDELUKKES ELLER BEGRÆNSES I HENHOLD TIL LOVEN. Ved at deltage i denne konkurrence accepterer deltagerne, at konkurrenceentiteterne og samtlige af deres respektive tilknyttede selskaber, datterselskaber, repræsentanter, konsulenter, tjenesteydere, juridiske rådgivere, reklame-, PR-, salgs- og marketingbureauer, webstedsudbydere og alle deres respektive ledere, direktører, aktionærer, medarbejdere, repræsentanter, udpegede personer og agenter ("skadesløsholdte parter") ikke er ansvarlige for: (i) mistede, forsinkede, ufuldstændige, stjålne, fejladresserede, for sent afsendte eller ikke leverede e-mails/tekstmeddelelser eller post; (ii) eventuelle fejl på computer, telefon, satellit, kabel, netværk, elektronisk internethardware- eller -software, forbindelser og tilgængelighed; (iii) forvrængede, beskadigede eller forstyrrede overførsler, tjenesteudbydernes/netværkets tilgængelighed, tilgængelighed eller overbelastning af internettrafik; (iv) tekniske, mekaniske, trykrelaterede, typografiske eller andre typer fejl; (v) ukorrekt eller unøjagtig registrering af tilmeldingsoplysninger, manglende registrering eller tab af sådanne oplysninger; (vi) fejl, udeladelser, afbrydelser, sletninger, defekter, forsinkelser af drift eller overførsel, fejl i kommunikationslinjerne, tekniske fejl, tyveri eller ødelæggelse eller uautoriseret adgang til konkurrencen; (vii) skader på en persons computer i forbindelse med eller som følge af deltagelse i konkurrencen og/eller modtagelse af præmie; og (viii) konkurrencedeltagelser, der er forsinkede, forfalskede, mistede, bortkomne, fejlplacerede, fejladresserede, manipulerede, ufuldstændige, slettede, beskadigede, forvrængede eller på anden måde ikke overholder de officielle regler. Endvidere er konkurrenceentiteterne ikke ansvarlige for ubesvarede eller ikke leverede meddelelser til vindere af konkurrencen.  

 

Ved at deltage i kampagnen giver hver deltager samtykke til:  (i) at følge disse officielle regler, herunder at efterkomme deltagelseskrav; (ii) at give afkald på enhver ret til at gøre krav i tilfælde af tvetydighed i fortolkningen af disse officielle regler; (iii) at give afkald på alle sine rettigheder til at fremsætte krav eller anlægge sag mod nogen af de skadesløsholdte parter i forbindelse med konkurrencen; og (iii) for evigt og uigenkaldeligt og i det omfang det er tilladt i henhold til gældende lovgivning at acceptere at frigøre og holde hver af de skadesløsholdte parter skadesløs for alle krav, retssager, domme, søgsmål, sager, krav, bøder, straffe, ansvarsforpligtelser, omkostninger og udgifter (herunder rimelige advokatsalærer uden begrænsning), der måtte opstå i forbindelse med: (a) konkurrencen, herunder, men ikke begrænset til, enhver konkurrencerelateret aktivitet eller del heraf samt deltagerens bidrag, deltagelse eller manglende evne til at deltage i konkurrencen; (b) krænkelse af tredjeparts ret til privatlivets fred, personlige rettigheder, reklamerettigheder eller ejendomsrettigheder; (c) accept, deltagelse, modtagelse, relaterede rejseaktiviteter, levering, besiddelse, mangler, brug, ikke-brug, misbrug, manglende evne til at bruge, tab, skade, ødelæggelse, forsømmelse eller forsætlig forseelse i forbindelse med brugen af en præmie (eller en del heraf); (d) enhver ændring af præmien (eller enhver del heraf); (e) menneskelige fejl; (f) enhver uretmæssig, uagtsom eller uautoriseret handling eller undladelse fra en af de skadesløsholdte parters side; (g) tabt, forsinket, stjålet, forkert sendt, beskadiget eller ødelagt præmie (eller enhver del heraf); eller (h) deltagerens uagtsomhed eller forsætlige forsømmelse.

 

Hvis konkurrencen af en eller anden grund ikke kan gennemføres som planlagt, forbeholder sponsoren sig retten til efter eget skøn at annullere, afslutte, ændre eller suspendere konkurrencen og/eller fortsætte konkurrencen, herunder kåring af vinder på en måde, som sponsoren finder retfærdig og rimelig, herunder udvælgelse af en vinder blandt de berettigede bidrag, der er modtaget før en sådan annullering, afslutning, ændring eller suspendering. Der vil under ingen omstændigheder blive uddelt flere præmier, end der er angivet i disse officielle regler. Skulle der på grund af tekniske, typografiske, mekaniske, administrative, trykrelaterede, produktionsmæssige, computerforårsagede eller andre typer fejl være flere vindere end angivet i disse officielle regler, vil der blive foretaget en tilfældig lodtrækning blandt disse for at kåre en vinder.

 

UDEN AT BEGRÆNSE DET FOREGÅENDE LEVERES ALLE DELE AF DENNE KONKURRENCE, HERUNDER PRÆMIERNE, "SOM DE ER" UDEN NOGEN FORM FOR GARANTI, HVERKEN UDTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅET, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, DE UNDERFORSTÅEDE GARANTIER FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL ELLER BESKYTTELSE MOD KRÆNKELSE AF RETTIGHEDER.

 

7.  GÆLDENDE LOVGIVNING: I det omfang det er tilladt i henhold til gældende lovgivning, vil disse regler og eventuelle tvister, der måtte opstå på baggrund af dem eller kampagnen, blive behandlet som anført nedenfor:

 

Sony Interactive Entertainment Europe Limited

For deltagere med bopæl i SIEE-regionen skal disse vilkår udlægges og tolkes i overensstemmelse med Englands love, og kontrakten mellem parterne (den enkelte deltager og arrangøren) skal underkastes den ikke-eksklusive retsgyldighed, der er gældende for domstolene i England og Wales.

 

Sony Interactive Entertainment LLC

For deltagere, der bor i et land i SIEA-regionen, er disse regler dækket af og opbygget i henhold til lovgivningen i State of California i USA uden hensyn til love, der måtte være i konflikt med lovgivningen. Alle uoverensstemmelser, der ikke underlægges mægling eller henlægges som småsager, kan blive bragt for en kompetent domstol i enten Superior Courts i State of California og County of San Mateo i United States District Court for the Northern District of California.

 

Sony Interactive Entertainment Inc.

For deltagere med bopæl i SIEI-regionen skal disse vilkår udlægges og tolkes i overensstemmelse med Japans love, og kontrakten mellem parterne (den enkelte deltager og arrangøren) skal underkastes den ikke-eksklusive retsgyldighed, der er gældende for domstolen i Tokyo.

 

Deltager og regional sponsor indvilger begge i at underlægge sig de respektive domstoles suveræne myndighed samt at undlade at gøre indsigelser af nogen art i forhold til retskreds, sted og ulempe. Alle udgifter og afgifter, inklusive til advokater, i forbindelse med retssager vedrørende håndhævelsen af denne aftale vil blive betalt af den part, der taber sagen.

 

8.  Fortrolighed:  Sponsorens Fortrolighedspolitik kan læses på: https://www.playstation.com/legal/privacy-policy/.

 

For Argentina, Chile, Mexico og Brasilien:  Deltagelse er et  udtryk for en tydelig godkendelse af offentlig udsendelse, overførsel, genoverførsel, reproduktion eller udgivelse af film, fotografier, billeder eller billed- og/eller stemmeoptagelser og/eller deltageres personlige data generelt og vinderens i særdeleshed i alle kommunikationsformer (visuelt, lyd eller andet, deriblandt præsentationer via antenne-tv, kabel-tv, satellit-tv, radio, internet osv.) til alle formål vedrørende denne konkurrence og alle dens relaterede anliggende i konkurrencens periode og op til tre (3) år efter dens afslutning, uden at deltageren har ret til at kræve eller modtage kompensation. Deltagerne garanterer, at ingen tredjeparter har eksklusive rettigheder til udstilling, udgivelse, spredning og/eller reproduktion af stemme og/eller personlige data. Derudover indvilger de i at holde sponsoren skadesløs for alle krav, som tredjeparter måtte rejse på dette grundlag, i det omfang det er tilladt af den gældende lovgivning. Deltagere accepterer, at deltagelse ikke forvolder dem finansiel skade, og de fralægger sig derfor al ret til at gøre krav på baggrund af fald i indtægt.

 

For Argentina: BESKYTTELSE AF PERSONLIGE DATA:  Deltagere kan få gratis adgang til data i intervaller på mindst seks (6) måneder, medmindre en legitim interesse heri bevises ud fra bestemmelserne i artikel 14, paragraf 3 i Law No. 25.236 (USA). NATIONAL DIRECTORATE FOR THE PROTECTION OF PERSONAL DATA, styrende organ for Law No. 25,326.

 

9.  GENERELT:  Ethvert forsøg på at deltage i denne konkurrence på en anden måde end den, der er beskrevet her, er ugyldig. Sponsoren forbeholder sig retten til at diskvalificere enhver deltager, som efter sponsorens eget skøn findes skyldig i eller mistænkes for at manipulere med afviklingen af kampagnen, for at handle i strid med disse officielle regler eller for at agere på en usportslig eller anden måde med henblik på at forstyrre den normale afvikling af konkurrencen. Ethvert forsøg på at deltage i denne konkurrence på andre måder end de beskrevne i disse officielle regler er ugyldigt. Hvis det opdages, at en person har tilmeldt sig eller forsøgt at tilmelde sig mere end én gang ved hjælp af flere telefonnumre, e-mailadresser, adresser, identiteter, IP-adresser, brug af proxyservere eller lignende metoder, vil alle den pågældende persons tilmeldinger blive erklæret ugyldige, og den pågældende person vil ikke blive tildelt en eventuel præmie, som han/hun kunne have været berettiget til at modtage. Enhver brug af makroer, robotstyrede, automatiserede, programmerede eller tredjepartsejede eller lignende metoder til at deltage i kampagnen vil ugyldiggøre ethvert forsøg på deltagelse ved hjælp af sådanne metoder samt diskvalificere den person, der har anvendt de nævnte metoder. Det kan forlanges af enhver deltager og/eller potentiel vinder, at denne skal fremlægge bevis for identifikation og ret til deltagelse i det omgang, det kræves af sponsoren. I tilfælde af uenighed om vinderens identitet vil det vindende bidrag blive betragtet som værende indsendt af den autoriserede kontohaver af den e-mailadresse, der er angivet på den tilmeldingsformular, der er knyttet til det pågældende bidrag. Den "autoriserede kontohaver" er defineret som den fysiske person, der er tildelt den pågældende e-mailadresse af en internetudbyder, onlinetjenesteudbyder eller anden organisation (f.eks. virksomhed eller uddannelsesinstitution), der er ansvarlig for tildeling af e-mailadresser for den tilmeldte e-mailadresses specifikke domæne. Det kan forlanges af enhver deltager, at denne skal fremvise bevis for at være en autoriseret kontohaver. ADVARSEL:  ETHVERT BEVIDST FORSØG PÅ BESKADIGELSE AF ET WEBSTED ELLER UNDERMINERING AF DEN LEGITIME GENNEMFØRELSE AF KONKURRENCEN ER EN OVERTRÆDELSE AF BÅDE STRAFFERETLIG OG CIVILRETLIG LOVGIVNING. I TILFÆLDE AF ET SÅDANT FORSØG FORBEHOLDER SPONSOREN SIG RETTEN TIL AT SØGE GODTGØRELSE ELLER ANDRE RETSMIDLER FRA DEN ELLER DE PERSONER, DER ER ANSVARLIGE FOR FORSØGET, I VIDEST MULIGT OMFANG, SOM LOVEN TILLADER DET. Hvis en bestemmelse i disse officielle regler eller et ord, et udtryk, en sætningsdel, en sætning eller en del heraf af en eller anden grund ikke kan håndhæves eller er ugyldig, skal den pågældende bestemmelse eller del heraf ændres eller slettes på en sådan måde, at de resterende bestemmelser i disse officielle regler forbliver gyldige og kan håndhæves. Hvis en bestemmelse i disse officielle regler eller præmiedokumenterne er ugyldig eller ikke kan håndhæves, vil det ikke påvirke gyldigheden eller håndhævelsen af andre bestemmelser. Ingen deltager har ret til at ændre disse officielle regler. Sponsorens manglende håndhævelse af en bestemmelse i disse officielle regler medfører ikke, at der gives afkald på den pågældende bestemmelse, og den pågældende bestemmelse forbliver fuldt ud gældende. Alle indsendte bidrag og/eller materialer overgår til sponsorens ejendom og vil ikke blive givet tilbage. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem oplysninger om konkurrencen i disse officielle regler og oplysninger om kampagnen i reklamemateriale (herunder, men ikke begrænset til, salgssteder, tv og trykte reklamer, reklamepakker og andre reklamemedier), har oplysningerne om kampagnen i de officielle regler forrang.

 

10.  LISTE OVER VINDERE: Interesserede personer kan modtage en liste over vindere ved at fremsende en frankeret og adresseret svarkuvert til adresserne for deres pågældende region som anført nedenfor:

 

SIEA-regionen:

Winners List, - PlayStation®: PlayStation®Plus Easter Egg Challenge, 2207 Bridgepointe Parkway, San Mateo, CA 94404, United States

 

SIEE-regionen:

Winners List, - PlayStation®: PlayStation®Plus Easter Egg Challenge, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom

 

SIEI-regionen:

Winners List, - PlayStation®: PlayStation®Plus Easter Egg Challenge, 1-6-27, Konan, Minato-ku, Tokyo 108-8270, Japan

 

Anmodninger om liste over vindere skal modtages senest 30 dage efter konkurrenceperioden.

 

Hvis en vinder ikke ønsker at have sit navn gjort offentligt tilgængeligt, bedes hun/han kontakte sponsoren via den e-mailadresse, der er angivet i Fortrolighedspolitikken: https://www.playstation.com/legal/privacy-policy.