Warunki korzystania z PS Plus

1. PLAYSTATION PLUS

PlayStation Plus to subskrypcja ciągła, za którą pobierana jest automatycznie cykliczna opłata subskrypcyjna (w wysokości obowiązującej w danym momencie w PlayStation Store) z wybraną przez Ciebie przy zakupie częstotliwością, obowiązująca do momentu anulowania.


Jeśli w terminie automatycznego pobrania płatności za odnowienie subskrypcji w portfelu będzie brakować środków, środki na uiszczenie opłaty subskrypcyjnej zostaną automatycznie dodane do portfela przy użyciu domyślnej zarejestrowanej metody płatności.

2. JAK ANULOWAĆ SUBSKRYPCJĘ?

Subskrypcję można anulować w dowolnym momencie. Spowoduje to wygaśnięcie subskrypcji wraz z zakończeniem okresu próbnego lub okresu, za który została już pobrana opłata. Kolejne opłaty subskrypcyjne nie będą już pobierane, ale nie otrzymasz zwrotu środków za dokonane wcześniej płatności. Zgodnie z obowiązującym prawem lokalnym mogą Ci przysługiwać również inne prawa związane z anulowaniem zakupu. Zapoznaj się z naszymi zasadami anulowania zakupów pod adresem http://playstation.com/store-cancellation-policy. Nadal będą przysługiwać Ci korzyści do momentu zakończenia subskrypcji lub jej okresu próbnego.


Aby anulować subskrypcję na konsoli PS5, przejdź do obszaru [Ustawienia] > [Użytkownicy i konta] > [Konto] > [Płatności i subskrypcje] > [Subskrypcje].

Aby anulować subskrypcję na konsoli PS4, przejdź do obszaru [Ustawienia] > [Zarządzanie kontami] > [Informacje o koncie] > [Subskrypcje PlayStation].

Instrukcje dotyczące anulowania przy użyciu innej platformy PlayStation lub innego urządzenia można znaleźć na stronie obsługi klienta PlayStation pod adresem http://playstation.com/cancel-subscription.

3. OFERTY PROMOCYJNE

Oferty promocyjne i zniżki w usłudze PlayStation Plus mogą mieć zastosowanie do zakupu planów subskrypcji i innej zawartości cyfrowej sprzedawanej w sklepie PlayStation Store. Takie oferty mogą być ograniczone czasowo i mogą się różnić w poszczególnych krajach lub w zależności od subskrybenta / jego statusu. Oferty promocyjne mogą ulec zmianie i mogą obejmować zawartość, która była już w ofercie lub którą użytkownik już posiada.

Jeśli promocja obejmuje zniżkę na subskrypcję, taka zniżka będzie miała zastosowanie wyłącznie do początkowej ceny zakupu. Wszystkie następne opłaty cykliczne za subskrypcję będą naliczane w wysokości obowiązującej w danym momencie w PlayStation Store do momentu anulowania.

Jeśli promocja obejmuje ograniczony czasowo bezpłatny okres próbny usługi PlayStation Plus, na koniec okresu próbnego subskrypcja zostanie automatycznie przekształcona na subskrypcję ciągłą z okresem rozliczeniowym wybranym podczas rejestracji na okres próbny. Aby temu zapobiec, można anulować subskrypcję przed zakończeniem okresu próbnego. Nadal będą przysługiwać Ci korzyści do ostatniego dnia okresu próbnego, nawet jeśli anulujesz subskrypcję wcześniej.

Aby można było dokonać rejestracji w celu skorzystania z bezpłatnego okresu próbnego, na koncie w PlayStation Network musi być zarejestrowana karta kredytowa/debetowa lub konto PayPal. Każdej osobie przysługuje jeden bezpłatny okres próbny, jeśli nie podano inaczej. W odniesieniu do okresu próbnego mogą obowiązywać określone ograniczenia funkcji mające na celu zapobieganie oszustwom i niewłaściwemu wykorzystaniu zawartości.

4. ZMIANY CEN

Możemy zmienić wysokość opłaty subskrypcyjnej (podnieść ją lub obniżyć), odpowiednio do zmian w subskrybowanym produkcie, zmian w ponoszonych przez nas kosztach obsługi subskrypcji, w celu zapewnienia dalszej rentowności usługi lub w odpowiedzi na zmiany zachodzące na rynku, takie jak zmiany kursów walut, podatków lokalnych czy inflacja.

O podniesieniu ceny poinformujemy Cię w wiadomości e-mail z co najmniej 60-dniowym wyprzedzeniem. Będzie Ci przysługiwać możliwość anulowania subskrypcji, zanim zmiany zostaną wprowadzone.

5. ZAWARTOŚĆ I FUNKCJE USŁUGI PLAYSTATION PLUS

Usługa PlayStation Plus wymaga konta w PlayStation Network. Dostępna zawartość i funkcje usługi PlayStation Plus różnią się w zależności od wieku użytkownika, typu używanego konta oraz ustawień kontroli rodzicielskiej. Dodatkowo zawartość i funkcje różnią się w zależności od platformy konsoli, urządzenia, kraju lub regionu i poziomu subskrypcji.

Gry objęte subskrypcją, funkcje online poszczególnych gier, a także inne funkcje i korzyści związane z subskrypcją PlayStation Plus mogą ulegać zmianom. Niektóre z gier dostępnych w usłudze PlayStation Plus mogą zostać udostępnione tylko na określony czas. Liczba i dostępność gier w usłudze różni się w zależności od poziomu subskrypcji, kraju/regionu, platformy konsoli i urządzenia, a także może zmienić się w dowolnym momencie.

Ciągły dostęp do funkcji i korzyści w ramach usługi PlayStation Plus wymaga aktywnej subskrypcji. Dostępność usługi nie jest gwarantowana. Obowiązują ograniczenia w zakresie kraju i języka.

W pobrane na konsolę gry z usługi PlayStation Plus można grać pod warunkiem posiadania ważnej subskrypcji tak długo, jak gra pozostaje dostępna w usłudze. W przypadku wygaśnięcia subskrypcji (lub usunięcia danej gry z usługi) nie będzie można używać jakichkolwiek dodatków, wirtualnej waluty lub podobnych środków zakupionych oddzielnie na użytek gry w usłudze PlayStation Plus do momentu zakupienia nowej subskrypcji PlayStation Plus (jeśli gra nie została usunięta z usługi) lub zakupienia danej gry w sklepie PlayStation Store.

W zależności od sposobu uzyskiwania dostępu do zawartości w usłudze PlayStation Plus (np. pobierania lub transmisji strumieniowej gier) dostępność funkcji, wydajność systemu i jakość rozgrywki mogą się różnić. Gry w usłudze PlayStation Plus mogą nie zapewniać tych samych funkcji lub mogą nie być identyczne z grami o tym samym tytule dostępnymi na dyskach, w sklepie PlayStation Store lub w innym źródle.

Dostępność usług oraz zawartości i funkcji usługi PlayStation Plus zależy od zmiennych pozostających poza naszą kontrolą, takich jak szybkość i dostępność szerokopasmowego łącza internetowego oraz lokalizacja geograficzna użytkownika. W związku z tego rodzaju zmiennymi mogą występować opóźnienia lub trudności techniczne. Niektóre funkcje usługi PlayStation Plus wymagają zainstalowania oraz obsługi dodatkowych aplikacji na obsługującej usługę konsoli PlayStation lub urządzeniu. Wydajność i dostępność funkcji w tych aplikacjach może się różnić w zależności od urządzenia i konfiguracji subskrybenta. Mogą również obowiązywać dodatkowe warunki i ograniczenia.

Aby uzyskać dalsze informacje na temat usługi i obowiązujących ograniczeń, odwiedź stronę pod adresem https://www.playstation.com/playstation-plus/getting-started.

6. WYMAGANIA W ZAKRESIE WIEKU

Subskrybenci muszą mieć ukończone 7 lat, a w przypadku użytkowników w wieku poniżej 18 lat wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna.

Dostępna zawartość i funkcje usługi PlayStation Plus różnią się w zależności od wieku użytkownika i ustawień kontroli rodzicielskiej.

7. INFORMACJE DODATKOWE

Gry i inna zawartość w usłudze PlayStation Plus są udostępniane użytkownikowi do osobistego, prywatnego, niekomercyjnego użytku na konsoli PlayStation oraz innych wybranych systemach i urządzeniach uprawnionych do dostępu do zawartości usługi PlayStation Plus. Z wyjątkiem praw w sposób wyraźny przyznanych użytkownikowi wszelkie prawa do zawartości usługi PlayStation Plus są zastrzeżone przez firmę Sony Interactive Entertainment, jej podmioty stowarzyszone oraz jej licencjodawców.

Do pobierania i uzyskiwania dostępu do określonej zawartości, funkcji i korzyści jest wymagane szerokopasmowe łącze internetowe. Do gry w trybie online jest wymagany dostęp do Internetu. Funkcje pobierania i/lub transmisji strumieniowej mogą wymagać dodatkowego sprzętu, miejsca na dysku lub urządzeń. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszystkie powiązane opłaty. Mogą mieć zastosowanie ograniczenia w zakresie pobierania i transmisji strumieniowej.


Korzystanie z PlayStation Network oraz usługi PlayStation Plus podlega niniejszym Warunkom użytkowania, Warunkom świadczenia usługi i Umowie użytkownika PlayStation Network oraz odpowiedniej polityce prywatności. Dostęp do tych dokumentów można uzyskać przy użyciu łącza do menu Zdrowie / Prywatność / Warunki lub pod adresem www.playstation.com/legal/psnterms.