PRAVIDLA MARKETINGOVÉ SOUTĚŽE RATCHET & CLANK: RIFT APART
předobjednávková soutěž
(dále jen „Pravidla“) 

Účelem těchto Pravidel je úprava pravidel spotřebitelské marketingové soutěže Ratchet & Clank: Rift Apart předobjednávková soutěž dále jen „Soutěž“. Tato Pravidla jsou jediným dokumentem, který závazným způsobem upravuje pravidla Soutěže ve vztahu k účastníkům soutěže. Tato Pravidla mohou být Pořadatelem kdykoliv měněna.

1. Pořadatel a organizátor soutěže
Pořadatelem a organizátorem soutěže je společnost Sony Europe B.V., odštěpný závod, se sídlem: V parku 2308/8, Chodov, 148 00 Praha 4, IČO: 248 19 361 (dále jen „Pořadatel“ nebo „Organizátor“).

2. Doba a místo konání Soutěže
Soutěž bude probíhat na území České republiky v jednom soutěžním kole, které se bude konat v následujícím termínu:

                   01.5.2021 – 10.6.2021

 

3. Účastník soutěže

Účastníkem soutěže se může stát každá fyzická osoba s platným účtem PlayStation Network („dále jen PSN účet“) a doručovací adresou na území České republiky, která je starší 15let a splní tato pravidla Soutěže (dále jen „Soutěžící“). Soutěže se nemohou zúčastnit osoby, které jsou v pracovním či obdobném poměru k Pořadateli a/nebo Organizátorovi anebo jsou k takovým osobám ve vztahu rodinných příslušníků v řadě přímé. V případě Soutěžících mladších 18 let jsou tito soutěžící povinni mít souhlas zákonného zástupce, jak pro účast v soutěži, tak pro případné převzetí výhry.

4. Mechanismus Soutěže
Každý Soutěžící, který splní podmínky účasti v Soutěži uvedené v těchto Pravidlech, zároveň předobjedná na českém obchodu PlayStation Store hru Ratchet & Clank: Rift Apart nebo Ratchet & Clank: Rift Apart Digital Deluxe Edition a následně se přihlásí pod svým PSN ID na soutěžní stránce, která je dostupná na adrese: https://www.playstation.com/cs-cz/local/ratchet-clank-rift-apart-competition/ a potvrdí, že má zájem se do soutěže zaregistrovat, tak bude zařazen do soutěže o výhru v Soutěži. Soutěžící, který předobjednal výše uvedenou hru před 01.5.2021 se rovněž může přihlásit do soutěže, avšak musí tak učinit do konce data ukončení soutěže – 10.06.2021 23:59.

 

5. Výherce a výhry v soutěži:

Soutěž má celkem 1 soutěžní kolo, přičemž prvních 50 zaregistrovaných Soutěžících získá automaticky výhru v podobě 250Kč kreditu do českého obchodu PS Storu. Navíc hlavní výherce, který bude následně vylosován získá hlavní cenu v podobě 3 000Kč kreditu do českého obchodu PS Store. Soutěž tedy bude mít celkem 50+1 výherce (dále jen „Výherce“).

Výhra bude doručena Výherci pouze na území České republiky. Výhru nelze směnit za hotovost nebo požadovat vydání jiné výhry, než jaká je v těchto Pravidlech stanovena.

 

Výhry v soutěži jsou následující:

50x 250 Kč kredit do CZ PS Store

1x 3 000 Kč kredit do CZ PS Store

 

6. Oznámení a předání výher

Pro oznámení výhry a zjištění adresy, na kterou má být výhra zaslána, bude užit mailový kontakt, který byl vyplněn u soutěžního formuláře. Výherce je povinen sdělit Pořadateli soutěže na jeho výzvu jméno a příjmení (není-li toto Pořadateli známo), telefonní číslo a adresu, na kterou si přeje výhru doručit, a to do 10 (slovy: deseti) dnů ode dne, kdy bude Pořadatelem prostřednictvím emailu vyzván ke sdělení jména a příjmení, adresy a telefonního čísla. Pokud tak Výherce neučiní, nárok Výherce na výhru zaniká a Pořadatel rozhodne o dalším využití výhry. Výhra bude Výherci doručena prostřednictvím Pořadatelem vybraného doručovatele na adresu, kterou Pořadateli pro tyto účely Výherce sdělí. Všechny výhry budou distribuovány nejpozději do konce měsíce následujícího po měsíci, v němž dojde ke skončení Soutěže, pokud Pořadatel neurčí jinak s ohledem na průběh distribuce výher. Případná změna termínu pro zaslání výher bude vyhlášena Pořadatel soutěže neodpovídá za ztrátu, poškození či nedoručení výher. Výherce nemá nárok na jinou výhru než uvedenou výše ani na jiné protiplnění. Pořadatel neodpovídá za škodu vzniklou užíváním výhry.

 

7. Všeobecné podmínky

Osobní údaje Soutěžících budou zpracovány v rozsahu jméno a příjmení, případně nickname Soutěžícího, uvedené u soutěžního příspěvku. Osobní údaje Výherce budou zpracovány v rozsahu jméno, příjmení, adresa a telefonní číslo. Správcem osobních údajů je Pořadatel. Právním základem zpracování výše uvedených osobních údajů je: (i) pro účely realizace Soutěže (včetně slosování údajů Soutěžících a doručení výher Výhercům) nezbytnost zpracování pro splnění smlouvy, a (ii) pro účely oprávněných zájmů Pořadatele jakožto správce osobních údajů kvůli případné obhajobě jeho právních nároků nezbytnost zpracování pro účely těchto oprávněných zájmů. Osobní údaje budou uchovávány pouze v rozsahu a po dobu nezbytně nutnou s ohledem na výše uvedené účely. Osobní údaje Výherce v rozsahu jméno a příjmení budou dále uchovány pro daňové účely (prokázání poskytnutí výhry) po dobu trvání lhůty stanovené příslušnými daňovými předpisy pro zahájení daňové kontroly. Údaje poskytnuté Soutěžícím může kromě Pořadatele jakožto správce osobních údajů zpracovávat Organizátor jakožto zpracovatel osobních údajů, a to způsobem obvyklým pro realizaci soutěží. Údaje poskytnuté Výhercem mohou dále jako zpracovatelé zpracovávat doručovatelské společnosti, dodavatelé IT služeb a účetní, daňoví a právní poradci. Výherce má právo na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, právo vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů. Soutěžící/Výherce je oprávněn kdykoliv podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. V případě pochybností o dodržování práv Pořadatelem jakožto správcem osobních údajů se může Soutěžící/Výherce obrátit na Pořadatele na následujícím te. čísle: +420 538 890 078. Poskytnutí osobních údajů ze strany Soutěžícího/Výherce je smluvním požadavkem a je pro výše uvedené účely povinné. Neposkytnutí osobních údajů má za důsledek nemožnost zúčastnit se slosování a nemožnost doručení výhry, v případě jejího získání v rámci slosování. Neposkytne-li Výherce Pořadateli osobní údaje pro účely doručení výhry, nárok Výherce na výhru zaniká.

 

Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli změnit podmínky či pravidla této Soutěže, případně Soutěž zrušit, přerušit či odložit nebo prodloužit dobu trvání Soutěže. Pořadatel je oprávněn kontrolovat všechny podmínky pro účast v Soutěži a v případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakékoliv otázce se Soutěží spojené. Pořadatel má právo vyloučit kteréhokoli ze Soutěžících ze Soutěže v případě, že by takový Soutěžící porušoval pravidla, v rámci Soutěže jednal v rozporu s dobrými mravy, snažil se získat výhry podvodným jednáním či jakýmkoli způsobem poškozoval dobré jméno Pořadatele, anebo byl z těchto činností důvodně podezřelý, a to bez náhrady nákladů či škody, která by vyloučením mohla Soutěžícímu vzniknout. Případné námitky proti průběhu Soutěže lze Pořadateli zaslat písemně na poštovní adresu uvedenou v těchto Pravidlech do 3 pracovních dnů od ukončení Soutěže. Námitky podané později nebudou brány v potaz. Rozhodnutí Pořadatele o námitce je konečné. Soutěžící odpovídá Pořadateli za veškerou újmu, kterou by tímto případně způsobil třetím osobám. Soutěžící je povinen vkládat do komentáře pod Soutěžní příspěvek pouze takový obsah, k jehož vložení je plně oprávněn, jestliže takovému vložení nebrání žádná práva (práva duševního vlastnictví, osobnostní práva apod.) třetích osob, a dále takový obsah, který není v rozporu s příslušnými právními předpisy České republiky a Slovenska, a to především (avšak nikoliv výlučně) v oblasti regulace reklamy.

 

Osoby nesplňující podmínky účasti v Soutěži nebo jednající v rozporu s Pravidly nebudou do Soutěže zařazeny. Pokud se ukáže, že tato osoba se i přes uvedené stala Výhercem, např. v důsledku duplicity PSN účtů, nemá nárok na výhru a je povinna výhru neprodleně vrátit. Pořadatel nenese odpovědnost za žádné technické problémy v souvislosti s účastí v Soutěži. Pořadatel dále nenese odpovědnost za možné nedoručení zprávy (komentáře), prostřednictvím které budou informováni Výherci a za možné nedoručení výhry zaslané prostřednictvím doručovatele poštovních služeb. Věcně příslušným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů souvisejících se soutěží je Česká obchodní inspekce, Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetové stránky: www.coi.cz.