Pravidla soutěže „Napiš dopis Ježíškovi“

Jak soutěžit v soutěži „Napiš dopis Ježíškovi“


Pro zapojení do soutěže je nutné splnit následující podmínky: soutěžící vloží do komentáře pod soutěžní příspěvek komentář: Jak by zněl jeho dopis Ježíškovi složený z herních dárků. Po splnění podmínky budou soutěžící zařazeni do slosování.
Pořadatel soutěže:
Sony Europe B.V., odštěpný závod, V parku 2308/8, 148 00 Praha
Trvání soutěže:
1. Soutěž bude zahájena 2. 12. 2023 od 16:00 a ukončena 15. 12. 2023 12:00.
2. Soutěž probíhá na území České republiky.

Účast v soutěži:
1. Každý účastník se může zúčastnit pouze jednou.
2. Výherci budou informováni pomocí facebookového profilu PlayStation CZ, konkrétně tak, že budou upozorněni na případnou výhru formou komentáře u soutěžního komentáře uživatele.
Výherci v soutěži:
1. Vylosováno bude 13 soutěžících.
2. Výherci budou vylosováni náhodně.
3. Výherci budou vylosováni v pátek 15. 11. 2023 v komentáři pod soutěžním příspěvkem.
4. Po skončení soutěže budou výherci kontaktováni přes facebookový profil PlayStation CZ.
Výhry v soutěži:
1. – 3. místo: kód na hru Marvel’s Spider-Man 2 + balíček PlayStation merche.
4. – 8. místo: kód na hru Horizon Forbidden West Complete Edition.
9. – 13. místo: kód na hru Firewall Ultra na PS VR2.

Další důležité podmínky soutěže:
1. Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 18 let a s doručovací adresou v České republice nebo osoba mladší 18 let se souhlasem zákonného zástupce; z účasti v soutěži jsou však vyloučeni zaměstnanci pořadatele a všichni jejich rodinní příslušníci v řadě přímé, jakož i osoby blízké. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo uživatele, který nesplňuje podmínky stanovené v těchto Pravidlech, nezařadit do soutěže nebo jej ze soutěže kdykoliv během doby trvání soutěže nebo po jejím skončení i bez odůvodnění odstranit, a to bez nároku na jakoukoliv kompenzaci.
2. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech souvisejících s pořádáním a průběhem soutěže, a to včetně jejího přerušení, odložení, odvolání či úprav jejích Pravidel. Pořadatel soutěže je oprávněn kdykoli v průběhu soutěže měnit její Pravidla, tj. i způsoby určení výherců, druhy výher, a ve výjimečných případech soutěž i zrušit. Oprávnění pořadatele zasahovat do průběhu soutěže zahrnuje i právo pořadatele nepřiznat soutěžícímu výhru v soutěži, bude-li mít pořadatel podezření, že soutěžící porušil či se pokusil obejít Pravidla soutěže. V takových případech je pořadatel oprávněn soutěžícího vyloučit ze soutěže, a to bez nároku na jakoukoliv kompenzaci. Konečné rozhodnutí o sporných otázkách náleží vždy pořadateli soutěže.
3. Výhry nelze vymáhat soudní cestou. Výhry nelze vyplatit v penězích ani za ně poskytnout jinou nepeněžitou náhradu. Pořadatel neručí za čerpání výhry či jakékoliv otázky s ním spojené. Pořadatel soutěže je současně oprávněn kdykoli v průběhu soutěže měnit druhy výher. Výherci jsou oprávnění výhru odmítnout. V takovém případě se výhercem stává další soutěžící v pořadí. Všechny výhry do soutěže poskytuje pořadatel.
4. Osobní údaje Výherců budou zpracovávány v rozsahu jméno, příjmení a e-mailová adresa, doručovací adresa a telefonní číslo. Provozovatelem osobních údajů je Pořadatel. Výherci mají v souvislosti se zpracováním osobních údajů následující práva: právo na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo vymazání, popřípadě omezení zpracování, právo namítat proti zpracování, jakož i právo na přenos dat, které může uplatnit na facebookové stránce Pořadatele: https://www.facebook.com/PlayStationCZ/. Soutěžící/Výherci se také mohou na Pořadatele obrátit v případě pochybností o dodržování těchto práv. Soutěžící/Výherci je dále oprávněn kdykoliv se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ 170 00 v případě, že by zjistil, že pořadatel porušil své povinnosti a právo požadovat opravu, doplnění nebo zlikvidování jím poskytnutých osobních údajů.
Poskytnutí osobních údajů ze strany Soutěžícího/Výherci je nezbytným požadavkem pro zapojení se do soutěže. Neposkytnutí osobních údajů má za následek nemožnost zúčastnit se losování a nemožnost doručení výhry, v případě jejího získání v rámci losování. Pokud Výherci neposkytnou Pořadateli osobní údaje za účelem doručení výhry, nárok Výherce na výhru zaniká. Účast v Soutěži je dobrovolná a Soutěžící svou účastí v Soutěži vyjadřuje svůj souhlas s jejími Pravidly. Jakékoliv porušení nebo obcházení těchto Pravidel Soutěžícím nebo pokus o jejich zneužití je důvodem pro okamžité vyloučení takového Soutěžícího ze Soutěže.
Soutěž není sponzorována, podporována, spravována nebo spojena se sociální sítí Facebook, společností Facebook Inc. nebo Facebook Ireland Limited. Soutěžící je srozuměn s tím, že poskytuje své informace pořadateli soutěže a nikoliv společnosti Facebook Inc. nebo Facebook Ireland Limited.
V Praze dne 30. 11. 2023