PRAVIDLA MARKETINGOVÉ SOUTĚŽE „PLAYSTATION PARK HORIZON 

Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže „PLAYSTATION PARK HORIZON“ (dále jen „soutěž“). Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené soutěže na propagačních materiálech určených spotřebitelům. Tato pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu, které budou zveřejněny stejným způsobem, jako tato pravidla.

A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Pořadatelem a organizátorem soutěže je:
Sony Europe B.V., organizační složka Chodov, V Parku 2308/8, 148 00 Praha 4, DIČ CZ684630101
(dále jen „Pořadatel“ nebo “Pořadatel soutěže”). Předmětem těchto pravidel soutěže je úprava právního vztahu mezi soutěžícím a Pořadatelem soutěže. Zapojením do soutěže projevuje soutěžící souhlas s těmito pravidly a zavazuje se je dodržovat.

B. TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ SOUTĚŽE:
Soutěž probíhá v termínu od 18. března 2022 0:01:00 hod. do 17. dubna 2022 23:59:59 hod. na území České republiky (dále jen „doba konání soutěže“a „místo konání soutěže“).

C. ÚČASTNÍK SOUTĚŽE
Účastníkem soutěže (tedy soutěžícím) se může stát každá fyzická osoba s platným účtem PlayStation Network („dále jen PSN účet“),která je starší 15let a splní tato pravidla Soutěže (dále jen „Soutěžící“). Soutěže se nemohou zúčastnit osoby, které jsou v pracovním či obdobném poměru k Pořadateli anebo jsou k takovým osobám ve vztahu rodinných příslušníků v řadě přímé ve smyslu § 22 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou do soutěže zařazeny. I přesto, že taková osoba splní některé podmínky pro získání výhry, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nestává se výhercem a nemá nárok na výhru. Výhra v takovém případě propadá pořadateli soutěže, který je oprávněn rozhodnout o jejím dalším užití. Účastník soutěže bude vyloučen v případě, že Pořadatel zjistí nebo bude mít důvodné podezření ze spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry.

V případě soutěžících mladších 18 let jsou tito povinni mít souhlas zákonného zástupce jak pro účast v soutěži, tak pro případné převzetí výhry.

D. VÝHRA V SOUTĚŽI A PŘEDÁNÍ VÝHER:
1) Do soutěže jsou vloženy tyto výhry, které jsou závislé na splnění vytyčených bodových cílů:
a/ Splnění 25 % z celkového cíle (6 250/25 000 bodů) - Celkem 5 výherců, kteří si mezi sebe rozdělí:
-    2x oficiální triko Horizon Forbidden West + klíčenku
-    3x 200 Kč kreditu ve formě digitálního voucheru do CZ obchodu PS Store

b/ Splnění 50 % z celkového cíle (12 500/25 000 bodů) – Celkem 5 výherců, kteří si mezi sebe rozdělí:
-    2x oficiální mikinu s tématikou Horizon Forbidden West + klíčenku
-    3x 200 Kč kreditu ve formě digitálního voucheru do CZ obchodu PS Store

c/ Splnění 75 % z celkového cíle (18 750/25 000 bodů) - 3x 200 Kč kreditu ve formě digitálního voucheru do CZ obchodu PS Store
-    1x oficiální batoh s tématikou Horizon Forbidden West
-    2x oficiální mikinu s tématikou Horizon Forbidden West + klíčenku
-    2x 500 Kč kreditu ve formě digitálního voucheru do CZ obchodu PS Store

d/ Splnění 100 % z celkového cíle (25 000/25 000) bodů – Celkem 10 výherců, kteří si mezi sebe rozdělí:
-    1x Sběratelskou edici hry Horizon Forbidden West (Horizon Forbidden West - Collectors Edition)
-    1x oficiální batoh s tématikou Horizon Forbidden West
-    2x oficiální mikinu s tématikou Horizon Forbidden West + klíčenku
-    2x 1 000 Kč kreditu ve formě digitálního voucheru do CZ obchodu PS Store
-    2x 500 Kč kreditu ve formě digitálního voucheru do CZ obchodu PS Store
-    2x 200 Kč kreditu ve formě digitálního voucheru do CZ obchodu PS Store
(dále jen jednotlivě jako „výhra“ a společně jako „výhry“)


2) Výherce nehradí žádnou daň z výher.

3) Výherci budou kontaktováni nejpozději do 21 dnů od skončení doby soutěže na email, který byl zadán při registraci. Pokud nebudou splněny všechny výše uvedené podmínky, nárok na výhru zaniká.

4) Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s užíváním výher. Nebezpečí škody na výhře přechází na výherce okamžikem předání výhry výherci.
5) Pořadatel neodpovídá za plnění dodání třetími stranami. Podmínky dodání zboží či služeb získaných v rámci soutěže se řídí podmínkami jejich dodavatelů.

6) Výhra propadá v případě, že nebude dostatečně prokázána totožnost výherce nebo pokud bylo kdykoliv před předáním výhry zjištěno porušení pravidel ze strany výherce.

7) Výherce je povinen přihlásit se k výhře a poskytnout Pořadateli soutěže adresu pro doručení výhry do 14 dnů ode dne vyhlášení výherců, a pokud soutěžící sdělil pořadateli, že si nepřeje, aby v případě výhry bylo jeho jméno a příjmení zveřejněno, ode dne, kdy mu bylo odesláno oznámení podle bodu 3) výše. Pokud se výherce k výhře nepřihlásí do 14 dnů či neposkytne adresu pro doručení, výhra propadá a Pořadatel má právo vybrat náhradního výherce.
8) Na získání výhry v této soutěži vzniká právní nárok výhradně soutěžícímu, který prokazatelně splnil a dodržel všechny podmínky soutěže stanovené v těchto pravidlech, jakož i všechny své povinnosti zákonné, zejména o sobě uvedl pouze pravdivé a úplné údaje, a splnil kritéria pro získání výhry popsaná v těchto pravidlech. Výhry nelze proplácet v hotovosti nebo požadovat výměnu za jiné zboží.
12) Pořadatel, nenese žádnou odpovědnost za jakékoli technické problémy vzniklé při přenosu dat elektronickými prostředky a nenese odpovědnost za případné problémy s funkčností soutěžní internetové stránky https://www.playstation.com/cs-cs/local/hfw-trophy-hunt/, na které budou informace o soutěži uveřejněny a kde bude k dispozici registrační formulář.

E. MECHANIKA SOUTĚŽE:
Soutěžící se do soutěže zapojí tak, že pošle email na uvedenou mailovou schránku soutez@playhasnolimits.cz , a to tak, že do emaiu napíše svoje PSN ID a tím udělí souhlas s těmito pravidly soutěže. Od organizátora soutěže následně dostane konfirmační zprávu do 96h od odeslání registračního emailu.

Soutěž se týká pouze hry Horizon Forbidden West. Soutěžící v době soutěže hraje Pořadatelem stanovenou hru na konzoli PS4 nebo PS5a získává libovolné trofeje v této hře (dále jen jako „soutěžní hra“). Do soutěže se zapojí každý soutěžící, který odemkne alespoň 1 trofej v soutěžní hře. Do soutěže se lze přihlásit kdykoliv v době konání soutěže. Soutěžícím se po registraci v době konání soutěže započítají i získané trofeje v soutěžní hře, které získali před registrací a začátkem samotné soutěže..


Soutěžící za trofeje v níže uvedených kategorií získává stanovený počet bodů, kterými přispívá do celkového součtu bodů a naplnění stanovených cílů. Na konci soutěže budou ze všech registrovaných soutěžících, kteří splňují veškerá kritéria a pravidla soutěže, náhodně vylosováni výherci cen. Počet výherců je závislý na konečném součtu nasbíraných bodů na konci soutěže (bezprostředně po skončení doby soutěže). Trofeje jsou rozděleny do těchto kategorií:
-    Bronzová trofej = 5 bodů
-    Stříbrná trofej = 10 bodů
-    Zlatá trofej = 15 bodů
-    Platinová trofej = 20 bodů


G. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Soutěžící přihlášením do soutěže dává najevo, že bere na vědomí, že Provozovatel, tedy společnost Sony Europe B.V., jakož i jeho zástupci, partneři nebo držitelé licence společnosti Sony Europe B.V., bude resp. budou zpracovávat jeho osobní údaje v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů společnosti Sony Europe B.V. uvedených na stránkách https://www.playstation.com/cs-cz/legal/privacy-policy/, a to pro účely plnění svých závazků vůči soutěžícímu a ochrany práv Pořadatele (jde zejména o předání výhry, řešení otázek souvisejících s účastí v soutěži a vyhlášení výherců). Osobní údaje budou zpracovávány v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa, platný účet PlayStation Network, popř. další údaje poskytnuté soutěžícím při registraci nebo zadané v průběhu soutěže, a to po dobu trvání soutěže a dalších pěti let od skončení lhůty po předání výher. Správcem osobních údajů je Provozovatel.
Osobní údaje mohou být zpracovávány v rozsahu a k účelům výše uvedeným i prostřednictvím třetích osob pověřených Provozovatelem. Osobní údaje mohou být předány třetím osobám v souvislosti s udělením, zasíláním nebo předáním výher a dalším subjektům podílejících se na předání nebo dopravě výher v soutěži. Osobní údaje mohou být přeneseny do kterékoli země, kde společnosti skupiny Sony Europe B.V  nebo naši poskytovatelé služeb disponují zařízením, a osobní údaje budou uchovány v souladu s platnými zákony.
Soutěžící bere na vědomí, že má právo na přístup ke svým osobním údajům, právo na opravu osobních údajů, právo být zapomenut, právo podat námitku proti zpracování osobních údajů, právo na přenositelnost osobních údajů, jakož i další práva stanovená v GDPR jako například žádat na správci vysvětlení, pokud se domnívá, že zpracování údajů je v rozporu s ochranou jeho osobního života nebo se zákonem nebo žádat o odstranění závadného stavu. Pokud si v budoucnu nepřejete dostávat další zprávy od skupiny Sony Europe B.V a budete si přát, abyste z její databáze byli odstraněni, nebo pokud chcete upravit své údaje nebo změnit způsob, jakým od nás dostáváte zprávy, napište nám na: siee.dpo@sony.com.

H. OSTATNÍ PODMÍNKY
1) Pořadatel a Organizátor si vyhrazují právo soutěž a výhry kdykoliv v průběhu soutěže změnit, zrušit či jinak upravit.
2) Pravidla soutěže mohou být v průběhu soutěže měněna nebo doplňována.

3) Pořadatel a Organizátor soutěže neodpovídá za žádné škody ani za žádné majetkové či nemajetkové újmy způsobené přípravou či prováděním jakýchkoli soutěžních úkonů, účastí v soutěži ani výhrami v soutěži nebo v souvislosti s nimi. Vyhlašovatel ani Provozovatel soutěže neručí za ztrátu, nedoručení, prodlení nebo poškození výhry v případě přepravy poštou.
4) Pravidla soutěže mohou být ve zkrácené verzi komunikována na propagačních materiálech souvisejících se soutěží, avšak tato úplná pravidla jsou považována v rámci soutěže za jediná, úplná a konečná. Konečné rozhodnutí o sporných otázkách přísluší vždy Pořadateli soutěže. Pořadatel soutěže je oprávněn kontrolovat všechny podmínky pro účast v soutěži. Případné námitky k průběhu soutěže lze Pořadateli zaslat písemně na poštovní adresu uvedenou v těchto pravidlech do 3 pracovních dnů od ukončení soutěže. Námitky podané později nebudou brány v potaz. Rozhodnutí Pořadatele o námitce je konečné.
5) Úplná a závazná pravidla soutěže jsou uložena v písemné podobě v sídle Pořadatele soutěže.
V Praze dne: 18. 2. 2022