playstation.com

Právní informace

Podmínky použití webu

PŘED POUŽITÍM TÉTO STRÁNKY SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE TYTO PODMÍNKY.

 

1.       Kdo jsme

1.1     Tento web provozuje společnost Sony Interactive Entertainment Europe Limited se sídlem 10 Great Marlborough Street, Londýn W1F 7LP, Spojené království, registrována v Anglii a Walesu pod identifikačním číslem 03277793 („společnost SIEE“). 

2.       Použitím této stránky přijímáte tyto podmínky použití

2.1     Podmínky použití vám představí pravidla pro použití naší stránky.  Použitím naší stránky potvrzujete, že podmínky použití přijímáte a že souhlasíte s jejich dodržováním. Pokud s podmínkami použití nesouhlasíte, nesmíte naši stránku používat. Doporučujeme, abyste si vytiskli kopii podmínek použití pro budoucí potřebu.

2.2     Podmínky použití průběžně doplňujeme. Podmínky použití zkontrolujte při každém použití naší stránky, abyste se ujistili, že rozumíte podmínkám, které v tu chvíli platí.

2.3     Pokud podmínky použití porušíte, aniž jsou dotčena naše další práva a opravné prostředky, můžeme přijmout opatření směřující proti vašemu účtu služby PlayStation Network („služba PSN“) (pokud nějaký máte), včetně uvalení zákazu na váš účet, zejména pokud vnímáme ohrožení naší pověsti, sítě nebo našich zákazníků.

3.       Účet služby PSN a nákupy učiněné na naší stránce

3.1     Pokud se na stránce přihlásíte ke svému účtu služby PSN, vztahují se na vás kromě podmínek použití i podmínky služby PSN, které řídí vaše používání tohoto účtu.

3.2     Veškeré nákupy učiněné na naší stránce jsou od společnosti Sony Interactive Entertainment Network Europe Limited (registrované v Anglii a Walesu pod identifikačním číslem 06020283) („společnost SIENE“), ne od společnosti SIEE (pokud není při nákupu určeno jinak). Podmínky služby PSN a jakékoli jiné podmínky vztahující se k produktu, které se vám zobrazí při nákupu, se vztahují na nákupy učiněné u společnosti SIENE na naší stránce.

4.       Děti

4.1     Některý obsah na naší stránce nemusí být vhodný pro děti mladší určitého věku. V některých případech se zobrazuje klasifikace, která informuje o vhodnosti obsahu, a přístup k tomuto obsahu může být některým věkovým skupinám omezen. Rodiče a opatrovníci by měli kontrolovat přístup svých dětí na webovou stránku a zejména jejich činnost v rámci oblastí komunity.

5.       Duševní vlastnictví

5.1     Všechna práva k duševnímu vlastnictví stránky a obsahu na naší stránce patří společnosti SIEE nebo našim poskytovatelům licencí.  Většina obsahu je chráněna autorským právem, ochrannou známkou nebo jinými zákony.  Pokud není uvedeno jinak, je možné obsah kopírovat pouze pro osobní použití.  Obsah se nesmí měnit, přehrávat, zveřejňovat, předávat dalším osobám ani používat ke komerčním účelům. 

5.2     Nejste oprávněni převádět šifrovací ochranu obsahu ze strojového kódu, dekompilovat ji, provádět její zpětnou analýzu nebo ji jinak nabourávat ani se o to pokoušet, s výjimkou činností a v rozsahu výslovně povoleném platným místním zákonem.

 

6.       Obsah, který vytváříte a sdílíte

6.1     Jste zcela odpovědní za jakýkoli text, video, audio, obrázky, fotografie, informace a další materiály a obsah, které (i) jste vytvořili vy nebo někdo jiný na naší stránce a/nebo (ii) sdíleli vy nebo někdo jiný prostřednictvím naší stránky („uživatelsky vytvořený obsah“ nebo „UGC“). UGC námi nebyl ověřen nebo povolen. Jakékoli názory vyjádřené jinými uživateli na naší stránce nepředstavují naše názory nebo hodnoty.

6.2     Jste vlastníkem svého UGC. Nesmíte jej však bez souhlasu využívat ke komerčním účelům. Potřebujete souhlas náš a případně souhlas kohokoli jiného, kdo má práva k duševnímu vlastnictví v UGC (například vydavatel hry). Důvodem je, že UGC může být způsobem tvorby a sdílení provázán s duševním vlastnictvím, které patří nám a dalším. 

6.3     Když sdílíte svůj UGC:

6.3.1    Můžeme jej zobrazovat na našich stránkách a stránkách našich přidružených společností.

6.3.2    My nebo naše přidružené společnosti jej mohou zobrazovat na dalších místech, například ve službě PlayStation Network.

6.3.3    My a naše přidružené společnosti jej můžeme z různých důvodů pozměnit, včetně přidání vašeho online ID (nebo skutečného jména, pokud se jej rozhodnete použít), aby ostatní věděli, že je váš, a také včetně zajištění, že se bude řádně zobrazovat na různých zařízeních, a podobně.

6.3.4    Mohou s ním zacházet i ostatní, například jej olajkovat, okomentovat, pozměnit, odstranit nebo jej dále sdílet.

6.3.5.   My a naše přidružené společnosti můžeme:

6.3.5.1    licencovat, prodávat či jinak komerčně využívat váš UGC (například prodávat předplatné na přístup k vašemu UGC, a to samostatně nebo ve spojení s jinými UGC);

6.3.5.2    získávat příjem z reklamy v souvislosti s UGC;

6.3.5.3.   používat váš UGC v rámci propagace produktů a služeb; a

6.3.5.4.   změnit či odstranit váš UGC v případě, že to bude nutné kvůli dodržení zákona, nebo uplatnit naše práva vyplývající z podmínek použití.

6.4.    Jak je popsáno v odstavci 6, za používání vašeho UGC vám neplatíme.

6.5.    Sdílením UGC nám sdělujete, že jste držitelem všech práv nezbytných k příslušnému UGC, a udělujete práva uvedená v odstavci 6.

7. Pravidla chování

7.1     Při veškerém jednání s námi a dalšími uživateli musíte dodržovat pravidla chování PSN. Při použití této stránky byste měli mít na paměti:

√ Berte ohled na všechny.

Tato stránka je určena pro všechny bez ohledu na genderovou identitu, sexuální orientaci, rasu, etnickou příslušnost, národnost, barvu pleti, imigrační status, společenskou a ekonomickou třídu, úroveň vzdělání, váhu, rodinný stav, politické přesvědčení, náboženství a duševní a fyzické schopnosti nebo jakoukoli jinou vlastnost, kterou lidé používají ke kategorizování ostatních nebo k rozdělování komunit.

☒ Nepoužívejte ani nepodporujte projevy nenávisti.

☒ Nevyhrožujte ostatním a nedělejte nic, co by je mohlo poškodit či zneklidnit.

☒ Nešikanujte ani neobtěžujte ostatní.

√ Buďte rozumní. Dodržujte zákony.

☒ Nepoužívejte vulgární či urážlivé výrazy.

☒ Nepovzbuzujte nikoho k tomu, aby ublížil sobě či druhým.

☒ Nevyhrožujte nezákonným jednáním ani jej neprovádějte, nepodporujte a nepřehlížejte.

☒ Nevydávejte se za nikoho jiného.

☒ Nenarušujte ničí soukromí ani nikoho nepomlouvejte.

☒ Neporušujte ničí práva k duševnímu vlastnictví.

√ Buďte trpěliví a ohleduplní. Buďte milí.

Pamatujte, že jste kdysi také začínali. Neváhejte někomu zpříjemnit první zkušenosti s hraním a komunitou.

√ Buďte zdvořilí.

Víme, že spolu hráči nemůžou vždy souhlasit. Buď zdvořile vyjádřete nesouhlas, nebo přestaňte diskutovat.

√ Buďte týmovým hráčem.

Pomáhejte si s ostatními. Pokud na stránce, ve službě PSN nebo v některém produktu objevíte slabinu, oznamte nám to, abychom ji mohli opravit a zachovali tak bezpečnost pro vás, další hráče i naši společnost.

☒ Nechovejte se rušivě.

☒ Nepodvádějte.

☒ Nevyužívejte chyby, bugy, glitche, slabá místa či neúmyslné mechaniky na stránce, v produktech ani ve službě PSN k získání výhody.

☒ Nesdílejte, nekupujte, neprodávejte, nepronajímejte a nepřevádějte účty, údaje o účtu či přihlašovací údaje, ani k nim nepostupujte licenci, neobchodujte s nimi a nesnažte se je získat podvodným způsobem.

☒ Nezasílejte nikomu spamy.

☒ Nepřeposílejte svým kontaktům doporučení či nabídky bez jejich svolení.

☒ Nepoužívejte stránku, službu PSN ani žádný z produktů k žádným obchodním činnostem, ani je s takovými činnostmi nespojujte.

☒ Nedělejte  nic, co by službě PSN nebo značce PlayStation dělalo špatnou pověst.

√ Buďte diskrétní. Chovejte se slušně.

Věci, které děláte a říkáte online, mají vliv na jiné lidi v reálném světě. Přemýšlejte, než něco zveřejníte online. Pamatujte, že informace, které zveřejníte online, se mohou rozšířit a mohou je vidět lidé, u kterých jste to nečekali.

☒ Neprozrazujte osobní informace o sobě ani o ostatních. Vy i oni byste tak byli zranitelnější. Mezi osobní informace patří telefonní čísla, e-mailové adresy a adresy v reálném světě, jako jsou adresa domů, do školy nebo do dočasného bydliště.

☒ Nesdílejte erotické nebo pornografické obrázky či videa.

☒ Nesdílejte obrázky druhých osob bez jejich souhlasu.

√ Pomozte nám zajistit, že konzole PlayStation bude tím nejlepším místem k hraní.

Vždy používejte zdravý rozum a chovejte se slušně. Pokud vidíte, že se někdo chová neslušně:

Nahlaste nám dotyčného pomocí našich kontextuálních nástrojů pro hlášení stížností. Využijete-li při hlášení nejvhodnější nástroj ke hlášení stížností, můžete nám také zaslat příslušné důkazy, které nám pomohou vaše hlášení vyhodnotit.  To samozřejmě znamená, že také ostatní lidé si mohou stěžovat na vás a váš obsah. Více informací o hlášení stížností naleznete na webu www.playstation.com/safety.

Pokud s dotyčným budete komunikovat, zůstaňte klidní a zdvořilí. Jděte příkladem a sami tyto podmínky neporušujte.

√ Dodržujte zvláštní pravidla u jednotlivých produktů.

 

8. Dostupnost

8.1     Nezaručujeme, že naše stránka nebo jakýkoli její obsah, budou vždy dostupné nebo nepřerušené. Vyhrazujeme si právo měnit, dočasně nebo trvale stáhnout obsah z naší stránky, pozastavit váš přístup na naši stránku či kdykoli bez předchozího upozornění vypnout stránku nebo některé její funkce.

8.2     Nesmíte poškodit, narušit nebo přerušit přístup na naši stránku nebo k jejímu obsahu, ani udělat cokoli, co by mohlo ohrozit jejich funkčnost nebo zabránit jiným osobám v přístupu na naši stránku nebo k jejímu obsahu.  Stránku nebo její obsah nesmíte používat nezákonným způsobem, ani tak, že by tím společnosti SIEE, našim přidruženým společnostem nebo jakýmkoli jiným osobám vznikla škoda.

 

9.       Odkazy na jiné stránky

9.1     Naše společnost neschválila ani nekontrolovala obsah stránek třetích stran, na které z našich stránek vedou odkazy, a za jejich obsah neneseme žádnou právní ani jinou odpovědnost. Používání stránek třetích stran podléhá podmínkám použití těchto stránek.

10.     Vaše práva a naše odpovědnost

10.1.  Jako spotřebitel můžete mít v rámci platných místních zákonů práva, která nelze vyloučit, omezit ani změnit. Takováto práva mají přednost před čímkoli v podmínkách použití, včetně odstavce 10.

10.2.  Pokud jste spotřebitel, tyto podmínky:

10.2.1.  nemají vliv na zákonné záruky, které máte jako spotřebitel v rámci platných místních zákonů (například vaše práva, pokud jsou produkty vadné);

10.2.2.  nijak nevylučují ani neomezují naši odpovědnost za úmrtí nebo zranění způsobené naší nedbalostí nebo nedbalostí našich zaměstnanců, obchodních zástupců či subdodavatelů;

10.2.3.  nijak nevylučují ani neomezují naši odpovědnost za podvodné jednání či podvodné zkreslené prohlášení; nebo

10.2.4.  nijak nevylučují ani neomezují naši odpovědnost, pokud tak nemůžeme učinit v rámci vašich platných místních zákonů.

10.3.  Pokud jste spotřebitel, naše odpovědnost vůči vám je na základě odstavců 10.1 a 10.2 omezena na 100 GBP (nebo ekvivalent v místní měně).

10.4.  Pokud naši stránku používáte jinak než jako spotřebitel:

10.4.1.  neomezujeme svoji odpovědnost za: (i) úmrtí nebo zranění způsobené naší nedbalostí nebo nedbalostí našich zaměstnanců, obchodních zástupců či subdodavatelů; (ii) náš podvod či podvodná zkreslená prohlášení; (iii) odpovědnost, kterou nelze omezit ani vyloučit podle platných místních zákonů.

10.4.2.  na základě odstavce 10.4.1. nepřijímáme žádnou odpovědnost za: (i) ztrátu zisku; (ii) ztrátu prodeje či obchodu; (iii) ztrátu dohod či smluv; (iv) ztrátu očekávaných úspor; (v) ztrátu nebo poškození softwaru; (vi) data a informace; (vii) ztrátu nebo poškození pověsti; a (viii) jakoukoli nepřímou či následnou ztrátu.

10.4.3.  na základě odstavce 10.4.1. naše celková odpovědnost vůči vám v rámci podmínek použití nebo ve spojení s nimi, ať už se jedná o smlouvu, delikt (včetně nedbalosti), porušení zákonných povinností, nebo cokoli jiného, nepřesáhne 100 GBP (nebo ekvivalent v místní měně).

10.5.  Jak bylo zmíněno výše v odstavci 3.2, podmínky služby PSN se vztahují na nákupy učiněné na této stránce. Omezení a výluky odpovědnosti jako takové ustanovené v podmínkách služby PSN (a ne ty ustanovené v tomto odstavci 10) se budou vztahovat na jakoukoli odpovědnost vyplývající jako důsledek vaší dodávky produktů na této stránce.

 

11. Rozhodné právo, jurisdikce a práva třetích stran

11.1.  Pokud používáte tuto stránku jako spotřebitel:

11.1.1   Tyto podmínky použití, veškeré smlouvy uzavřené v souladu s nimi a veškeré spory, které v souvislosti s nimi můžeme vést, se budou řídit a určovat podle zákonů Anglie a Walesu, ale vy budete mít navíc ochranu závazných zákonů země, ve které žijete. Závazné zákony země, ve které žijete, mají přednost před zákony Anglie a Walesu.

11.1.2   Podmínky použití můžeme vůči vám soudně vymáhat v zemi, ve které žijete.

11.1.3   Vy můžete tyto podmínky použití vůči nám soudně vymáhat v zemi, ve které žijete, nebo v zemi, kde je naše společnost zaregistrována. 

11.2.  Pokud stránku používáte jinak než jako spotřebitel:

11.2.1.  tyto podmínky použití, veškeré smlouvy uzavřené v souladu s nimi a veškeré spory, které v souvislosti s nimi můžeme vést, se budou řídit a určovat podle zákonů Anglie a Walesu; a

11.2.2.  výhradní soudní pravomoc budou mít soudy Anglie a Walesu.