PlayStation.com

Podmínky použití webu

 
 

Tento web a aplikaci provozuje, nebo si nechává provozovat, společnost Sony Interactive Entertainment Europe Limited se sídlem 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP, United Kingdom („SIEE"). Provozujeme, nebo si necháváme provozovat, několik webů a aplikací s různými funkcemi. Tyto Podmínky použití stanovují, jak můžete naše weby a aplikace používat, i když ne všechny funkce jsou dostupné na všech webech. Naše weby mohou být dostupné jen v některých zemích a jazycích.

Použitím této stránky vyjadřujete svůj souhlas s Podmínkami použití. Vyhrazujeme si právo tyto Podmínky použití průběžně aktualizovat. Proto byste tuto stránku měli také čas od času navštívit a informovat se tak o jakýchkoliv změnách. Při nákupu na našich webech nebo v některých jiných případech se mohou na některé funkce nebo propagační akce vztahovat také další podmínky.

1. Děti

Obsah některých našich stránek nemusí být vhodný pro děti mladší určitého věku. V některých případech se zobrazuje klasifikace, která informuje o vhodnosti obsahu, a přístup k tomuto obsahu může být některým věkovým skupinám omezen. Rodiče a opatrovníci by měli kontrolovat přístup svých dětí na weby nebo aplikace a zejména jejich činnost v rámci oblastí komunikace.

2. Duševní vlastnictví

Všechna práva k duševnímu vlastnictví informací a obsahu na našich webech patří SIEE nebo našim poskytovatelům licencí. Většina obsahu je chráněna autorským právem, ochrannou známkou nebo jinými zákony. Pokud není uvedeno něco jiného, je možné obsah kopírovat pouze pro osobní použití. Obsah nesmí být měněn, přehráván, zveřejňován, předáván dalším osobám ani používán pro komerční účely. Nejste oprávněni převádět šifrovací ochranu obsahu ze strojového kódu, dekompilovat ji, provádět její zpětnou analýzu nebo ji jinak nabourávat ani se o to pokoušet, s výjimkou činností a v rozsahu výslovně povoleném platným zákonem.

3. Dostupnost

Naše weby jsou poskytovány na základě principu „tak, jak jsou k dispozici". Naše weby mohou být příležitostně nedostupné nebo dostupné v omezeném rozsahu z důvodu chyby či probíhající údržby či okolností mimo dosah naší kontroly. Na kvalitu, funkčnost, dostupnost nebo výkon našich webů nebo našeho obsahu se nevztahuje žádná záruka. Vyhrazujeme si právo měnit, dočasně nebo trvale stáhnout obsah z našich webů, pozastavit vaši registraci nebo přístup na naše weby či kdykoliv bez předchozího upozornění vypnout web nebo některé jeho funkce. Poplatky poskytovateli přístupu k internetu i ostatní poplatky související s užíváním našich webů hradíte sami.
Nesmíte poškodit, narušit nebo přerušit přístup na naše weby nebo k jejich obsahu, ani podniknout cokoliv, co by mohlo ohrozit jejich funkčnost nebo zabránit jiným osobám v přístupu na naše weby nebo k jejich obsahu. Weby nebo jejich obsah nesmíte používat nezákonným způsobem ani tak, že by tím společnosti SIEE, našim pobočkám nebo jakýmkoliv jiným osobám vznikla škoda.

4. Komunita

Jste plně odpovědni za text, video, audio, obrázky, fotografie nebo jakékoliv jiné materiály či obsah, které zveřejňujete na našich webech. Používejte laskavě všechny dostupné nástroje komunity odpovědně. Především nezveřejňujte na webu obsah, který porušuje zákony nebo práva třetích stran či který zahrnuje činnosti nebo prohlášení, jež jsou diskriminační, urážlivé, sprosté nebo pomlouvačné nebo jež mohou někoho urazit na základě národnosti, etnika, pohlaví, sexuální orientace, náboženského vyznání, přesvědčení nebo tělesného postižení. Nepoužívejte oblasti komunity ke komerčním účelům.
Bez nároku na odměnu nám udělujete nepřetržité, celosvětově platné, nevýlučné, plně přenosné právo na použití, reprodukci, změnu, zveřejnění nebo zobrazení obsahu, který jste umístili nebo nahráli na naše weby, a na jeho zahrnutí do dalších děl. Zříkáte se všech morálních práv, která můžete k tomuto obsahu mít.

Jste srozuměni s tím, že nesledujeme veškerý obsah, který uživatelé na našich stránkách vytvořili, a ani nemáme žádnou takovou povinnost. Nicméně si vyhrazujeme právo monitorovat veškerý takový obsah a bez upozornění jej upravovat, mazat nebo odstranit, jestliže ho vyhodnotíme jako nevhodný. Názory vyjádřené v oblastech komunity jsou názory členů z řad veřejnosti, nikoli společnosti SIEE, našich poboček, poskytovatelů licencí nebo partnerů. Jestliže se domníváte, že nějaký obsah porušuje tyto Podmínky použití, oznamte nám to laskavě na adresu community.admin@scee.net nebo použijte tlačítko Alert button (výstražné tlačítko) (pokud je k dispozici) a sdělte nám podrobnosti o porušení pravidel, uživatelské jméno odpovědné osoby a oblast webu, kde k tomu došlo.

5. Odkazy na jiné weby

Naše společnost neschválila ani nekontrolovala obsah webů třetích stran, na které z našich webů vedou odkazy, a za jejich obsah neneseme žádnou právní ani jinou odpovědnost. Používání webů třetích stran podléhá podmínkám použití těchto webů.
6. Právní omezení
Společnost SIEE neručí za přesnost, spolehlivost ani úplnost informací obsažených na jejích webech. Do maximálního zákonem povoleného rozsahu nenese naše společnost SIEE, naše pobočky anebo poskytovatelé licencí hmotnou odpovědnost za ztrátu nebo škodu, která vám nebo třetí straně vznikla v přímé, nepřímé, náhodné nebo příčinné souvislosti s používáním webu nebo přístupem na něj, ani za ztráty dat nebo škody způsobené stahováním obsahu z našich webů.
Jako spotřebitel můžete mít práva, na která se tyto Podmínky použití nevztahují. Pokud se některé ustanovení těchto Podmínek použití stane nezákonné, neplatné nebo nevymahatelné, ostatní ustanovení zůstávají tímto nedotčena.

7. Rozhodné právo

Tyto Podmínky použití se řídí anglickým právním řádem. Smlouva mezi vámi a společností SIEE se uzavírá v Anglii.