PlayStation.com

Právní informace

 
 
Triangle Circle Shapes
Square Cross Shapes

1. Kdo jsme?

1.1. Jsme společnost Sony Interactive Entertainment Europe Limited (identifikační číslo společnosti 03277793) se sídlem na adrese 10 Great Marlborough Street, Londýn, W1F 7LP, Spojené království. 

2. Definice pojmů

2.1. Pojem „autorizované systémy“ označuje systémy PS one, PlayStation®2, PlayStation®Portable, PlayStation®3, PlayStation®Vita, PlayStation®TV a PlayStation®4.

2.2. „PSN“ znamená PlayStation®Network.

2.3. „Software “ znamená hru a aplikační software PlayStation vyvinuté za účelem používání na jednom nebo více autorizovaných systémech.

3. Na co se tyto podmínky používání softwaru vztahují?

3.1. Tyto podmínky používání softwaru („podmínky“) se vztahují na používání veškerého softwaru na autorizovaných systémech. To zahrnuje používání služby PlayStation™Now, která umožňuje přístup k softwaru prostřednictvím zařízení, jako jsou počítače a chytré televizory. 

4. Udělení licence k softwaru

4.1. Při zakoupení softwaru je vám udělena licence k používání tohoto systému tak, jak je popsáno v těchto podmínkách, ale nestáváte se majitelem softwaru. Nebudete-li tyto podmínky dodržovat, můžeme licenci, která vám byla podle těchto podmínek poskytnuta, ukončit, což znamená, že již nebudete mít právo software používat.

5. Kdo mi uděluje licenci k softwaru?

5.1. Existují dva typy softwaru:

5.1.1. software, který vydáváme a k němuž vám udělujeme licenci my; a

5.1.2. software, který vydávají a k němuž vám udělují licenci jiné společnosti;

5.2. Vydavatel je uveden buď:

5.2.1. na obalu – u softwaru na fyzických discích jako DVD, disk Blu-ray Disc nebo karta PS Vita („software na disku“); nebo

5.2.2. v popisu produktu – u softwaru, který je k dispozici v obchodě PlayStation®Store nebo v jiných digitálních prodejnách, které čas od času schválíme („digitální software“). 

5.3. Pokud jsme vydavatelem softwaru, udělujeme vám licenci k jeho používání za těchto podmínek a případných dalších podmínek, o nichž vás v souvislosti s daným softwarem informujeme.

5.4. Pokud je vydavatelem softwaru jiná společnost, uděluje vám licenci k jeho používání za podmínek, které zahrnují zejména tyto podmínky. Tato společnost vás může informovat o dalších podmínkách, které ukládá k používání svého softwaru z vaší strany, přičemž takové podmínky se uplatní navíc k těmto podmínkám, nikoli namísto nich. V případě jakéhokoli rozporu mezi dodatečnými podmínkami a těmito podmínkami platí tyto podmínky.

6. Omezení používání softwaru z vaší strany

6.1. Vaše licence k používání softwaru je nevýhradní, nepřevoditelná osobní licence k používání softwaru pro soukromé účely výhradně na příslušných autorizovaných systémech (jak je uvedeno na obalu softwaru na disku, v popisu produktu u digitálního softwaru nebo jak vám jinak čas od času oznámíme), a to pouze v Evropě, na Středním východě, v Africe, Indii, Rusku a Oceánii. 

6.2. Nejste oprávněni software používat ke komerčním účelům, šířit jej, účtovat si poplatky za jeho používání nebo jej předvádět na veřejnosti bez našeho výslovného souhlasu a navíc bez souhlasu vydavatele, je-li vydavatelem jiná společnost.

6.3. Žádnou část softwaru nesmíte pronajímat, najímat, postupovat na ni licenci, zveřejňovat ji, publikovat, upravovat, přizpůsobovat nebo překládat. 

6.4. Nesmíte software napodobovat.

6.5. Do maximálního zákonem stanoveného rozsahu nesmíte zpětně konstruovat, dekompilovat, rozebírat nebo kopírovat jakoukoli část softwaru nebo vytvářet odvozené dílo ani jinak usilovat o vytvoření zdrojového kódu z cílového kódu softwaru.

6.6. Nejste oprávněni používat žádné prostředky k obcházení nebo vypnutí mechanismů šifrování, zabezpečování nebo ověřování autorizovaných systémů nebo softwaru, nebo k zajištění neoprávněného přístupu nebo narušení funkce jakéhokoli účtu, služby, hardwaru, softwaru nebo sítě připojených ke službě PSN. 

6.7. Nesmíte používat odcizené nebo nezákonně získané autorizované systémy nebo software.

6.8. Používání komunitních funkcí, které vám poskytuje váš autorizovaný systém, a autorizovaného softwaru vydaného k používání na tomto systému v souladu s platnými dohodami uvedenými v odstavci 10.1 nebude porušovat odstavce 6.2 a 6.5 těchto podmínek.

7. Další prodej

7.1. Žádný software na disku ani digitální software nesmíte dále prodat bez našeho výslovného souhlasu a navíc bez souhlasu vydavatele, je-li vydavatelem jiná společnost.  

8. Věková klasifikace

8.1. Je-li u softwaru uvedena věková klasifikace, znamená to, že jeho obsah je nevhodný pro osoby pod danou věkovou hranicí. Rodiče a opatrovníci by si měli projít stránku www.playstation.com/safety, kde naleznou informace o tom, jak zakázat fungování her s věkovou klasifikací nad určitou úrovní na svém systému PlayStation®Portable, PlayStation®3, PlayStation®Vita či PlayStation®4.

8.2. Pokud máte vy nebo majitel účtu, za kterého nesete odpovědnost, zaregistrovaný věk pod věkovou klasifikací uvedenou u konkrétního softwaru, můžeme vám nebo tomuto majiteli v zobrazení, zakoupení nebo použití příslušného softwaru zabránit. Co se týče softwaru her, můžeme vám nebo tomuto majiteli zabránit v používání online režimů dané hry, i když je stále možné na vašem systému PlayStation®Portable, PlayStation®3, PlayStation®Vita nebo PlayStation®4 hrát v offline režimech. 

9. Ochrana soukromí a používání softwaru online

9.1. Služba PSN vám umožňuje používat software online. Při používání služby PSN:

9.1.1. navíc k těmto podmínkám platí podmínky služby a uživatelská smlouva služby PSN („podmínky služby“), na nichž jste se dohodli se společností Sony Interactive Entertainment Network Europe Limited při vytváření svého účtu PSN („účet“). Aktuální podmínky služby naleznete na webu www.playstation.com/legal/PSNTerms;

9.1.2. o vás můžeme my a společnost Sony Interactive Entertainment Network Europe Limited shromažďovat informace. Vysvětlení toho, jak se vaše osobní informace použijí, naleznete v zásadách ochrany soukromí PlayStation. Tyto podmínky služby a zásady ochrany soukromí PlayStation naleznete na webu www.playstation.com/legal/PSNTerms; a

9.1.3. poskytne-li vám licenci k softwaru jiná společnost, může o vás také shromažďovat informace, což bude popsáno v jejích zásadách ochrany soukromí.

 

 

10. Jak se chovat vůči nám a ostatním uživatelům

10.1. Autorizované systémy a software mohou nabízet komunitní funkce, které vám umožní komunikaci a interakci s jinými osobami přes službu PSN a další sociální sítě. Použití komunitních funkcí se řídí několika dohodami s různými společnostmi:

10.1.1. těmito podmínkami; a

10.1.2. podmínkami služby; a

10.1.3. zásadami ochrany soukromí PlayStation; a

10.1.4. případnými dalšími podmínkami, které stanoví vydavatel softwaru; a

10.1.5. případnými dalšími podmínkami, které stanoví společnost, která provozuje sociální síť, kterou používáte (u níž může být nutné mít účet).

10.2. Vy i s vámi spojení uživatelé dětských účtů musíte při veškerém jednání s námi i s ostatními uživateli dodržovat naše pravidla chování.

Berte ohled na všechny.

Služba PSN je určena pro všechny osoby starší 7 let bez ohledu na genderovou identitu, sexuální orientaci, rasu, etnickou příslušnost, národnost, barvu pleti, imigrační status, společenskou a ekonomickou třídu, úroveň vzdělání, váhu, rodinný stav, politické přesvědčení, náboženství a duševní a fyzické schopnosti nebo jakoukoli jinou vlastnost, kterou lidé používají ke škatulkování ostatních nebo k rozdělování komunity.

Nepoužívejte ani nepodporujte projevy nenávisti.

Nevyhrožujte ostatním a nedělejte nic, co by je mohlo poškodit či zneklidnit.

Nešikanujte ani neobtěžujte ostatní.

Buďte rozumní. Dodržujte zákon.

Nepoužívejte vulgární či urážlivé výrazy.

Nepovzbuzujte nikoho k tomu, aby ublížil sobě či druhým.

Nevyhrožujte nezákonným jednáním ani jej neprovádějte, nepodporujte a nepřehlížejte.

Nevydávejte se za nikoho jiného.

Nenarušujte ničí soukromí ani nikoho nepomlouvejte.

Neporušujte ničí práva k duševnímu vlastnictví.

Buďte trpěliví a ohleduplní. Buďte laskaví.

Pamatujte, že jste tu jednou také byli noví. Můžete někomu zpříjemnit první zkušenosti s hraním a komunitou.

Buďte zdvořilí.

Víme, že spolu nemůžete vždy všichni souhlasit. Buď zdvořile nesouhlaste, nebo přestaňte diskutovat.

Buďte hráči.

Navzájem si pomáhejte. Pokud ve službě PSN nebo v jednom z produktů objevíte slabé místo, oznamte nám to, abychom jej mohli opravit a udrželi tak vás i naši společnost v bezpečí.

Nechovejte se rušivě.

Nepodvádějte .

Nevyužívejte chyby, bugy, glitche, slabá místa či neúmyslné mechaniky v produktech ani ve službě PSN k získání výhody.

Nesdílejte, nekupujte, neprodávejte, nepronajímejte a nepřevádějte účty, údaje o účtu či přihlašovací údaje, ani k nim nepostupujte licenci, neobchodujte s nimi a nesnažte se je získat podvodným způsobem.

Nezasílejte nikomu spam.

Nepřeposílejte svým kontaktům doporučení či nabídky bez jejich svolení.

Nepoužívejte službu PSN ani žádný z jejích produktů k žádným obchodním činnostem, ani je s takovými činnostmi nespojujte.

Nedělejte nic, co by službě PSN nebo značce PlayStation dělalo špatnou pověst.

Buďte diskrétní. Chovejte se slušně.

Věci, které děláte a říkáte online, mají vliv na jiné lidi v reálném světě. Přemýšlejte, než něco zveřejníte online. Pamatujte, že informace, které zveřejníte online, se mohou rozšířit a mohou je uvidět lidé, u kterých jste to nečekali.

Neprozrazujte osobní informace o sobě ani o ostatních. Vy i oni byste tak byli zranitelnější. Mezi osobní informace patří telefonní čísla, e-mailové adresy a adresy v reálném světě, jako je adresa domů, do školy nebo do dočasného bydliště.

Nesdílejte erotické nebo pornografické obrázky či videa.

Nesdílejte obrázky druhých osob bez jejich souhlasu.

Pomozte nám zajistit, že služba PSN bude nejlepším způsobem, jak hrát.

Vždy používejte zdravý rozum a slušné chování. Pokud uvidíte, že se někdo chová neslušně:

Nahlaste nám je pomocí našich kontextuálních nástrojů pro hlášení stížností. Využijete-li při hlášení nejbližší nástroj ke hlášení stížností, můžete nám taktéž zaslat příslušné důkazy, které nám pomohou vaše hlášení vyhodnotit. To samozřejmě znamená, že ostatní lidé si mohou stěžovat také na vás a váš obsah. Více informací o hlášení stížností naleznete na webu www.playstation.com/safety.

Pokud s takovýmito lidmi budete komunikovat, zůstaňte klidní a zdvořilí. Jděte příkladem a sami tyto podmínky neporušte.

Držte se zvláštních pravidel pro každý produkt.

 

11. Vytváření a sdílení obsahu online

11.1. Média generovaná uživatelem (UGM), která vytvoříte nebo sdílíte, patří vám, ale my a případně příslušný vydavatel softwaru máme i přesto k vašim UGM práva duševního vlastnictví, takže bez našeho souhlasu a souhlasu vydavatele softwaru nesmíte UGM využít ke komerčním účelům. 

11.2. Udělujete nám, našim přidruženým společnostem a ostatním uživatelům služby PSN právo používat, šířit, kopírovat, měnit, zobrazovat a zveřejňovat vaše UGM, vaše online ID služby PSN (a vaše jméno, pokud se jej rozhodnete použít) v rámci celé služby PSN a ostatních souvisejících služeb, jako jsou webové stránky týkající se softwaru. Taktéž nám bezplatně udělujete právo udělit licenci k vašim UGM, prodat je nebo je jinak komerčně využít (např. prodej předplatného na přístup k vašim UGM (samostatně nebo ve spojení s jinými UGM) a/nebo příjem výnosů z reklamy v souvislosti s UGM) a používat vaše UGM v rámci propagace produktů softwaru a služeb PlayStation®. Berete na vědomí, že my a ostatní uživatelé služby PSN můžeme vaše UGM změnit nebo smazat a zříkáte se všech morálních práv, která můžete ke svým UGM mít. Zveřejněním UGM nám sdělujete, že jste držitelem všech práv nezbytných ke zveřejnění příslušných UGM a k udělení práv uvedených v tomto odstavci.

 

 

12. Co mám dělat, když mám špatnou zkušenost s online komunitou?

12.1. Přejeme si, aby bylo používání naší online komunity pro vás všechny příjemné, ale nemůžeme zaručit, že se každý bude chovat slušně. Nepřebíráme žádnou odpovědnost vůči vám za činnost a UGM ostatních uživatelů služby PSN ani vůči ostatním za vaši činnost a UGM.

12.2. Pokud se během hry setkáte s nepřijatelným nebo nevhodným chováním, informujte o tom prosím příslušného vydavatele (kterým můžeme být my).

12.3. Přestože vám a ostatním uživatelům můžeme umožnit vytvářet příspěvky na sociálních sítích a jiných stránkách třetích stran, neneseme za tyto služby odpovědnost. Pokud se setkáte s nepřijatelným nebo nevhodným chováním na sociálních sítích nebo na stránkách třetí strany, oznamte to prosím na dané sociální síti nebo stránkách třetí strany prostřednictvím příslušného postupu k hlášení stížností.

13. Postup při hlášení z her, které vydáváme

13.1. V rámci her, které vydáváme, a funkcí, které poskytujeme prostřednictvím svých autorizovaných systémů (např. zasílání zpráv v rámci služby PSN), uvádíme mechanismus hlášení stížností tam, kde se domníváme, že mohou být nejdůležitější. Možnost hlášení uvidíte například vedle zpráv, které přijmete přes službu PSN, a ohlašovací nástroje v herním prostředí naleznete v každé hře, kterou vydáme, pokud tato hra umožňuje sdílení UGM. Využijete-li při hlášení nejbližší nástroj ke hlášení stížností, můžete mít taktéž možnost nám zaslat příslušné důkazy, které nám pomohou vaše hlášení vyhodnotit. To samozřejmě znamená, že ostatní lidé si mohou stěžovat také na vás a vaše UGM. 

13.2. Více informací o hlášení stížností naleznete na webu www.playstation.com/safety.

14. Sledujeme, co děláte online?

14.1. Ano, ale nemůžeme sledovat veškerou aktivitu a k ničemu takovému se ani nezavazujeme.

14.2. Můžeme sledovat a zaznamenávat vaši softwarovou aktivitu a můžeme odstranit váš obsah generovaný uživatelem (UGC), aniž bychom vás o tom informovali. Ostatní uživatelé mohou taktéž zaznamenávat věci, které vidí, a zasílat nám je.

14.3. Informace, které získáváme, mohou zahrnovat váš obsah, hlasové a textové komunikace, videa z hraní, čas a místo vašich aktivit, vaše skutečné jméno, vaše online ID služby PSN a vaši IP adresu.

14.4. My nebo naše přidružené společnosti tyto informace používáme k vymáhání těchto podmínek, dodržování zákona, ochraně našich práv a práv našich poskytovatelů licence a uživatelů a ochraně naší komunity. Tyto informace můžeme předat policii nebo jiným příslušným orgánům.

14.5. Další informace o tomto použití vašich informací najdete v našich zásadách ochrany soukromí na adrese www.playstation.com/legal/PSNTerms/

15. Online obchody

15.1. Při používání softwaru online možná budete mít příležitost si zakoupit položky z online obchodu pomocí peněženky PSN. Veškeré nákupy budou od společnosti Sony Interactive Entertainment Network Europe Limited a podléhají těmto podmínkám služby. 

16. Zpětná vazba a zkušební betaverze

16.1. Vítáme vaše nápady a zpětnou vazbu k našim službám a produktům, tyto nápady a zpětná vazba však musí být vaše vlastní. Sdělíte-li nám své nápady a zpětnou vazbu, převádíte na nás vlastnická práva k těmto nápadům a zpětné vazbě bez ohledu na to, zda je realizujeme, či nikoli. Za nápady či zpětnou vazbu vám nebude udělena žádná odměna. 

16.2. Zúčastníte-li se bezplatné zkušební betaverze nebo uplatníte-li příslušný kupón, souhlasíte s těmito dodatečnými podmínkami:

16.2.1. betaverzi softwaru musíte udržovat v bezpečí a dobrém stavu a nesmíte ji zkopírovat, nikomu ji dát nebo prodat, pokusit se o její zpětnou konstrukci, ani ji nesmíte použít k vytvoření odvozených děl;

16.2.2. licenci k použití betaverze softwaru máte pouze pro tuto betaverzi;

16.2.3. nezaručujeme, že betaverze softwaru bude fungovat správně (nebo vůbec);

16.2.4. během zkušební betaverze můžeme bez předchozího oznámení betaverzi softwaru změnit, čímž může dojít k přidání nebo odstranění dat, obsahu a funkce, a souhlasíte s tím, že neponeseme odpovědnost za žádnou ztrátu dat, obsahu nebo funkce; a

16.2.5. zkušební betaverzi nebo váš přístup k ní můžeme kdykoli ukončit. 

17. Aktualizace softwaru a ukončení služby

17.1. Občas můžeme aktualizovat software a v rámci této aktualizace může dojít k přidání nebo odebrání stávajících funkcí. Pokud k tomu dojde, vždy budeme při prosazování svých zájmů brát v potaz i vaše zájmy. Usilujeme o to, abychom dělali rozhodnutí, která jsou za daných podmínek přijatelná, a snažíme se používání softwaru zlepšit, nikoli zhoršit. Naším cílem je jednat s vámi férově (naše základní principy).

17.2. Některý software nabízí služby, jako je online multiplayer, žebříčky nebo prostředky ke komunikaci. Tyto online služby nejsou poskytovány navždy. Při rozhodování o ukončení online služby se řídíme svými základními principy. Na ukončení služby vás předem upozorníme.

17.3. U softwaru vydaného třetími stranami tyto třetí strany žádáme, aby vás na ukončení služby předem upozornily.

18. Autorská práva

18.1. Veškerý software obsahuje knihovní programy, jejichž autorská práva vlastní společnost Sony Interactive Entertainment Inc. a jsou nám na základě licence poskytnuta pro naši geografickou oblast působení. Ostatní autorská práva a práva duševního vlastnictví se váží k softwaru a můžete o nich být čas od času vyrozuměni.

19. Vymáhání podmínek používání softwaru

19.1. Souhlasíte s tím, že můžeme tyto podmínky vůči vám vymáhat v souvislosti s veškerým softwarem bez ohledu na to, zda jsme, či nejsme jeho vydavatelem.  

20. Vaše práva a naše odpovědnost

20.1. Jako spotřebitel můžete mít v rámci platných místních zákonů práva, která nelze vyloučit, omezit ani změnit. Takováto práva mají přednost před čímkoli v těchto podmínkách, včetně odstavce 20.

20.2. Na co se tyto podmínky nevztahují:

20.2.1. nemají vliv na zákonné záruky, které máte jako spotřebitel v rámci platných místních zákonů (například vaše práva v případě, že je software vadný);

20.2.2. úmrtí nebo zranění způsobené naší nedbalostí nebo nedbalostí našich zaměstnanců, obchodních zástupců či subdodavatelů;
20.2.3. podvod či podvodná zkreslená prohlášení; nebo

20.2.4. nijak nevylučují ani neomezují naši odpovědnost, pokud tak nemůžeme učinit v rámci vašich platných místních zákonů.

20.3. Jste-li spotřebitel, naše odpovědnost je na základě odstavce 20.1 a 20.2 omezena na 100 GBP (nebo ekvivalent v místní měně), nebo v případě, že je vyšší, na cenu softwaru, kvůli němuž odpovědnost vznikla, v obchodě PS Store.

20.4. Pokud software používáte jinak než jako spotřebitel:

20.4.1. neomezujeme svoji odpovědnost za: (i) úmrtí nebo zranění způsobené naší nedbalostí nebo nedbalostí našich zaměstnanců, obchodních zástupců či subdodavatelů; (ii) náš podvod či podvodná zkreslená prohlášení; (iii) odpovědnost, kterou nelze omezit ani vyloučit podle platných místních zákonů.

20.4.2. na základě odstavce 20.4.1. nepřijímáme žádnou odpovědnost za: (i) ztrátu zisku; (ii) ztrátu prodeje či obchodu; (ii) ztrátu dohod či smluv; (iii) ztrátu očekávaných úspor; (iv) ztrátu nebo poškození softwaru; (v) data a informace; (vi) ztrátu nebo poškození pověsti; a (vii) jakoukoli nepřímou či následnou ztrátu.

20.4.3. na základě odstavce 20.4.1. naše celková odpovědnost vůči vám, ať už na základě smlouvy, deliktu (včetně nedbalosti), porušení zákonných povinností, nebo čehokoli jiného, nepřesáhne 100 GBP (nebo ekvivalent v místní měně).

21. Změny těchto podmínek a naše právo převést naše smlouvy s vámi

21.1. Čas od času můžeme tyto podmínky změnit. Pokud jsou tyto změny zásadní, požádáme vás o přijetí nového znění těchto podmínek. Pokud se jedná o drobné změny, upozorníme vás na ně přiměřeným způsobem, například pomocí e-mailu. Budete-li vy nebo s vámi spojení uživatelé dětských účtů software nadále používat i po upozornění, bude tento fakt chápán tak, že jste změny přijali. Dokud neodsouhlasíte všechny změny, nebudete moci dříve zakoupený software používat.

21.2. Svá práva a povinnosti dané těmito podmínkami a jakýmikoli smlouvami uzavřenými mezi vámi a námi podle těchto podmínek můžeme převést bez vašeho souhlasu. Budeme-li to však mít v plánu, budeme vás informovat. Vy svá práva ani povinnosti dané těmito podmínkami převést nesmíte. 

22. Rozhodné právo, jurisdikce a práva třetích stran

22.1. Pokud používáte software jako spotřebitel:

22.1.1. tyto podmínky, veškeré smlouvy uzavřené v souladu s nimi a veškeré spory, které v souvislosti s nimi můžeme vést, se budou řídit a určovat podle zákonů Anglie a Walesu, ale vy budete mít navíc ochranu závazných zákonů země, ve které žijete. Závazné zákony země, ve které žijete, mají přednost před zákony Anglie a Walesu.

22.1.2. tyto podmínky vůči vám můžeme soudně vymáhat v zemi, ve které žijete.

22.1.3. vy můžete tyto podmínky vůči nám soudně vymáhat v zemi, ve které žijete, nebo tam, kde je naše společnost zaregistrována. 

22.2. Pokud software používáte jinak než jako spotřebitel:

22.2.1. tyto podmínky, veškeré smlouvy uzavřené v souladu s nimi a veškeré spory, které v souvislosti s nimi můžeme vést, se budou řídit a určovat podle zákonů Anglie a Walesu; a

22.2.2. výhradní soudní pravomoc mají soudy Anglie a Walesu.

 

Poslední aktualizace: prosinec 2019