PlayStation.com

Právní informace

 
 
Triangle Circle Shapes
Square Cross Shapes

Podmínky používání softwaru

1.     Kdo jsme?

1.1.  Jsme společnost Sony Computer Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, Londýn, W1F 7LP, Spojené Království.

 

2.     Definované pojmy

2.1.   „Autorizované systémy“ znamená kterýkoli ze systémů PS one, PlayStation®2, PlayStation®Portable, PlayStation®3, PlayStation®Vita a PlayStation®4.

 

2.2.   „Software“ znamená hry pro systém PlayStation a aplikační software vyvinutý pro provozování na jednom či více Autorizovaných systémech.

 

3.     Na co se tyto Podmínky používání softwaru vztahují?

3.1.  Naše Podmínky používání softwaru („Podmínky“) se vztahují na vaše používání veškerého Softwaru na Autorizovaných systémech.

 

4.     Software je licencován

4.1.  Veškerý Software je licencován, nikoli prodán, což znamená, že získáte oprávnění k používání Softwaru, jak je popsáno v těchto Podmínkách, avšak nestanete se vlastníkem Softwaru.  Pokud nebudete jednat v souladu s těmito Podmínkami, můžeme ukončit platnost vaší Licence na Software, což znamená, že již nebudete oprávni používat Software.

 

5.     Kým je mi Software licencován?

5.1.  Existují dva typy Softwaru:

5.1.1.    vydaný software, který je vám licencován námi; a

5.1.2. vydaný software, který je vám licencován jinými společnostmi.

 

5.2.   Vydavatel je identifikován některým z následujících způsobů:

5.2.1.    na balení produktu - pro Software na fyzickém disku, například na disku DVD, Blu-ray nebo kartě PS Vita („Diskový Software“); nebo

5.2.2.    v popisu produktu - pro Software, který si stáhnete z obchodu PlayStation®Store, sítě Sony Entertainment Network nebo z jiných digitálních obchodů, které čas od času schvalujeme („Stahovaný Software“).

 

5.3.   Pokud jsme vydavatelem Softwaru, udělujeme vám licenci k jeho použití za těchto Podmínek a za jakýchkoli dalších specifických podmínek, které vám sdělíme v souvislosti s konkrétním Softwarem.

 

5.4.  Pokud je vydavatelem Softwaru jiná společnost, udělí vám licenci k jeho používání za podmínek, které zahrnují, avšak neomezují se na, tyto Podmínky.  Tato společnost vás může informovat o dalších podmínkách, které uplatňuje na vaše používání jejího Softwaru, a v takovém případě tyto podmínky platí jako dodatek k těmto Podmínkám, nikoli jako jejich náhrada.  V případě jakéhokoli rozporu mezi dodatečnými podmínkami a těmito Podmínkami platí tyto Podmínky.

 

6.     Omezení vašeho používání Softwaru

6.1.  Vaše licence k používání Softwaru je neexkluzivní a nepřevoditelná licence výhradně k soukromému použití Softwaru na vhodných Autorizovaných systémech (jak je uvedeno na balení u Diskového Softwaru, v popisu produktu u Stahovaného Softwaru nebo jiným způsobem čas od času oznamováno z naší strany) a pouze v Evropě, Středním Východě, Africe, Indii, Rusku a Oceánii.

 

6.2.  Nesmíte používat Software ke komerčním účelům, vysílat jej, vybírat poplatky za jeho používání či pořádat jeho jiná veřejná předvádění bez výslovného povolení z naší strany a, pokud je vydavatel jiná společnost, navíc od vydavatele.

 

 

6.3.  Nesmíte pronajímat, sublicencovat, publikovat, měnit, upravovat ani překládat jakoukoli součást Softwaru.

 

6.4.  Nesmíte emulovat Software.

 

6.5.  V maximálním rozsahu přípustném dle platného práva je zakázáno provádět reverzní inženýring, dekompilovat či zpětně překládat jakékoli části Softwaru nebo vytvářet jakákoli odvozená díla či se jinak pokoušet vytvořit zdrojový kód z kódu objektu Softwaru.

 

 

6.6.  Nesmíte používat žádné prostředky k obejití či vyřazení jakéhokoli mechanismu šifrování, zabezpečení či ověřování pro Autorizované systémy nebo k získání neautorizovaného přístupu nebo k narušení funkce jakéhokoli účtu, služby, hardwaru, softwaru či sítě připojené k síti Sony Entertainment Network.

 

7.     Další prodej

7.1.  Nesmíte dále prodat Diskový Software či Stahovaný Software bez výslovného povolení z naší strany a, pokud je vydavatel jiná společnost, navíc od vydavatele.

 

8.     Hodnocení podle věku

8.1.  Pokud Software zobrazuje hodnocení podle věku, znamená to, že obsahuje obsah, který není vhodný pro kohokoli, kdo tohoto věku nedosahuje.  Pokud jste rodiče či opatrovníci, přečtěte si na adrese eu.playstation.com/parents informace o tom, jak zabránit ve spouštění her s hodnocením od určité úrovně věku na vašem systému PlayStation®Portable, PlayStation®3, PlayStation®Vita nebo PlayStation®4.

 

8.2.  Pokud vy či držitel účtu, za kterého odpovídáte, jste mladší než hodnocení podle věku uvedené v Softwaru, můžeme vám či držiteli účtu zabránit v zobrazení, nákupu či používání Softwaru.  Pokud se jedná o herní Software, můžeme vám či držiteli účtu zabránit používat online režimy hry, a to i v případě, že lze na vašem systému PlayStation®Portable, PlayStation®3, PlayStation®Vita nebo PlayStation®4 hrát v offline režimech.

 

9.     Soukromí a používání Softwaru online

9.1.  Síť PSN vám umožňuje používat Software online.  Při použití sítě PSN:

9.1.1. navíc k těmto Podmínkám používání softwaru platí i Podmínky poskytování služeb SEN a Smlouva s uživatelem („Podmínky poskytování služeb SEN“), které jste přijali vůči společnosti Sony Network Entertainment Europe Limited, když jste vytvořili svůj účet v síti SEN; a

9.1.2.    my a společnost Sony Network Entertainment Europe Limited můžeme shromažďovat informace o vás.  Vysvětlení toho, jakým způsobem mohou být použity vaše osobní informace, je k dispozici v Zásadách zachování soukromí sítě SEN a PSN.  
Plné znění Podmínek poskytování služeb SEN a Zásad zachování soukromí PSN najdete na adrese eu.playstation.com/legal.

9.1.3. Pokud je vám Software licencován jinou společností, mohou o vás také shromažďovat informace a vysvětlení najdete v jejich zásadách zachování soukromí.

 

10.  Jak se chovat v online komunitě

 

10.1.              Váš Autorizovaný systém a autorizovaný Software vydaný k používání na něm může poskytovat komunitní funkce, které vám umožní hrát s nebo proti jiným lidem; komunikovat a vzájemně reagovat s jinými lidmi; a sdílet informace z vašeho Autorizovaného systému, hry či jiné činnosti prostřednictvím sítě PSN a prostřednictvím dalších sociálních sítí.  Vaše používání komunitních funkcí se řídí několika smlouvami s různými společnostmi:

10.1.1.   těmito Podmínkami; a

10.1.2.   Podmínkami poskytování služeb SEN; a

10.1.3.  Zásadami zachování soukromí SEN a PSN; plus

10.1.4.   jakýmikoli dalšími podmínkami stanovenými vydavatelem Softwaru; a

10.1.5.   jakýmikoli dalšími podmínkami stanovenými společností, která provozuje sociální síť, kterou používáte (pro kterou může být nutné mít vytvořený účet).

 

10.2.              Při používání komunitních funkcí můžete mít možnost sdílet zprávy, komentáře, obrázky, fotografie, videa, herní prvky, herní videa a další materiály a informace („Uživatelsky generovaná média“ nebo „UGM“).  Při takovém jednání jste povinni se chovat slušně, zdvořile a brát ohledy na ostatní.  Nesmíte sdílet žádný obsah, který je urážlivý nebo vulgární, ani používat komunitní funkce, abyste někomu uškodili nebo jej vystrašili.  Například:

10.2.1.  nesdílejte nic, co je pomlouvačné či rasově, etnicky, nábožensky či sexuálně urážlivé;

10.2.2.  nejednejte výhružným nebo šikanujícím způsobem;

10.2.3.  nikoho nepronásledujte;

10.2.4.  neotevírejte, nepoužívejte ani nerozšiřujte žádný obsah či materiál, který porušuje něčí soukromí či práva na duševní vlastnictví;

10.2.5.  neprovádějte žádné činnosti, které porušují jakékoli platné právo; a

10.2.6.   vždy se řiďte zdravým rozumem a dodržujte zásady slušného chování.

 

11.   Vytváření a sdílení obsahu online

11.1.              Vámi vytvořená a sdílená UGM patří vám, ale my a odpovídající vydavatel Softwaru (pokud takový existuje) jsme držiteli práv na duševní vlastnictví k vašemu UGM, a proto nesmíte komerčně využívat UGM bez našeho souhlasu a souhlasu vydavatele Softwaru.

 

11.2.              Opravňujete nás a ostatní uživatele sítě PSN používat, šířit, kopírovat, měnit, zobrazovat a zveřejňovat vaše UGM, vaše online ID v síti PSN (a vaše jméno, pokud se rozhodnete jej používat) v síti PSN, síti Sony Entertainment Network a dalších souvisejících službách, například webových stránkách přidružených k Softwaru. Dále nás opravňujete, a to bezplatně, licencovat, prodávat i jinými způsoby komerčně využívat vaše UGM (například prodávat předplatné k přístupu k vašim UGM (samostatně nebo v kombinaci s dalšími UGM) a/nebo přijímat výnosy z reklamy související s UGM), a dále používat vaše UGM při propagaci produktů, Softwaru a služeb PlayStation®. Berete na vědomí, že my a ostatní uživatelé sítě PSN můžeme upravovat vaše UGM a vzdáváte se veškerých morálních práv, které můžete mít na obsah ve svém UGM. Odesláním UGM nám sdělujete, že máte všechna potřebná práva k odeslání takového UGM a že udělujete práva uvedená v tomto odstavci.

 

12.  Co když zažiji nepříjemnou situaci online?

12.1.              Chceme, abyste si všichni z naší online komunity odnesli ty nejlepší zážitky, avšak nemůžeme zaručit, že se všichni budou řádně chovat.  Z toho důvodu vůči vám nepřijímáme žádnou odpovědnost za jednání a UGM ostatních uživatelů sítě PSN ani žádnou odpovědnost vůči ostatním za vaše jednání a UGM.

 

12.2.              Pokud zažijete jakékoli nepřípustné či nevhodné chování ve hře, chceme, abyste o tom uvědomili odpovídajícího vydavatele (což můžeme být my).

 

 

12.3.              Přestože můžeme vám a dalším uživatelům umožnit vkládat příspěvky do služeb sociálních sítí, neodpovídáme za tyto služby.  Pokud zažijete jakékoli nepřípustné či nevhodné chování v nějaké službě sociálních sítí, nahlaste to dané službě pomocí jejich postupu pro hlášení stížností.

 

13.  Hlášení stížností z námi vydaných her

 

13.1.              Jako pomůcku v našich Hrách a pro funkce, které nabízíme prostřednictvím našich Autorizovaných systémů (např. systém zpráv sítě PSN), jsme začlenili mechanismy pro hlášení stížností všude, kde to podle našeho názoru může být nejvíce relevantní.  Možnost pro hlášení stížností například najdete u zpráv, které dostáváte v síti PSN, a v herních nástrojích pro hlášení stížností u námi vydávaných her, pokud tyto obsahují možnost sdílení UGM.  Pokud při ohlášení stížnosti využijete ten nejbližší nástroj pro hlášení, může být také možné zaslat nám vhodné důkazy, které nám pomohou vyhodnotit vaše hlášení.  Například:

13.1.1.   pokud nahlašujete nějakou zprávu PSN, při odeslání hlášení nám také zašlete kopii zprávy, kterou nahlašujete, a veškeré její přílohy; a

13.1.2.   pokud nahlašujete nějaký herní prvek nebo úroveň, kterou někdo vytvořil, při odeslání hlášení můžete mít možnost nám také zaslat tento prvek či úroveň.

Samozřejmě to znamená, že také ostatní uživatelé mohou poslat hlášení týkající se vás a vašich UGM.

 

13.2.              Pokud v určité námi vydané hře nejsou žádné funkce pro hlášení stížností, využijte k ohlášení adresu eu.playstation.com/griefreporting.

 

14.  Monitorujeme síť PSN?

14.1.              Ano, avšak nemůžeme monitorovat všechny aktivity sítě PSN a ani se k tomu nezavazujeme. Vyhrazujeme si však právo podle našeho výhradního uvážení monitorovat a zaznamenávat jakoukoli či veškerou vaši aktivitu v síti PSN a odstranit jakákoli vaše UGM podle našeho výhradního uvážení a bez předchozího upozornění. Vaše používání služeb PSN a našich komunitních funkcí může být zaznamenáváno a shromažďováno námi nebo nám zasláno jinými uživateli, jak je popsáno v části 13. Jakékoli tímto způsobem shromážděné informace, například vaše UGM, obsah vašich hlasových či textových komunikací, video průběhu vaší hry, čas a místo vašich činností a vaše jméno, vaše online ID v síti PSN a adresa IP, mohou být použity námi nebo našimi přidruženými společnostmi k vynucení těchto Podmínek a Podmínek poskytování služeb SEN, k zajištění souladu se zákony, k zajištění ochrany našich práv a práv našich licenčních partnerů a k zajištění osobní bezpečnosti našich pracovníků a uživatelů. Tyto informace mohou být předány policii nebo jiným příslušným úřadům. Přijetím těchto Podmínek používání softwaru s tímto výslovně souhlasíte.

 

14.2.Použití komunitních funkcí poskytovaných naším Autorizovaným systémem a autorizovaným Softwarem vydaným pro použití na tomto systému v souladu s příslušnými smlouvami popsanými v klauzuli 10 neporuší klauzule 6.2 a 6.5 těchto Podmínek.

 

15.  Online obchody

15.1.              Při používání Softwaru v režimu online můžete mít možnost zakoupit určité položky z online obchodu prostřednictvím své peněženky SEN. Všechny nákupy jsou prováděny od společnosti Sony Network Entertainment Europe Limited a řídí se Podmínkami poskytování služeb SEN. Ověřte si práva k používání a hodnocení podle věku pro každý nákup, protože tyto podmínky se pro jednotlivé položky liší. Obchody nemusí být k dispozici ve všech zemích a jazycích - viz eu.playstation.com/legal.

 

16.  Aktualizace Softwaru a Ukončení používání

16.1.Software může být čas od času aktualizován, což může zahrnovat přidání nových nebo odebrání stávajících funkcí.

 

16.2.              My a další vydavatelé někdy považujeme za nutné ukončit online podporu pro některé hry.  To znamená, že již nebudou k dispozici funkce jako online hra pro více hráčů a žebříčky vítězů.  Pokud se jedná o titul, který funguje výhradně online, již nemusí být možné jej dále používat.

 

16.3.Pokud se rozhodneme, že je nutné vypnout online podporu pro určitou hru, vynasnažíme se oznámit toto rozhodnutí nejméně 90 dní předem prostřednictvím našich herních diskusních fór a na adrese eu.playstation.com/gameservers.

 

16.4.              Ostatní vydavatelé mohou stáhnout online podporu pro své hry a mohou vás o tom informovat prostřednictvím diskusních fór nebo webových stránek, na kterých byste si měli vyhledávat aktuální informace.

 

17.  Vlastnictví autorských práv

17.1.              Veškerý Software obsahuje programy knihoven, na které se vztahují autorská práva vlastněná společností Sony Computer Entertainment Inc. a které jsou nám výhradně licencovány.  Software může obsahovat i další autorská práva a intelektuální vlastnictví, na která můžete být čas od času upozorněni.

 

18.  Vymáhání Podmínek používání softwaru 

18.1.              Souhlasíte, že vůči vám můžeme vymáhat tyto Podmínky co se týče veškerého Softwaru, bez ohledu na to, zda jsme či nejsme jeho vydavatelem.

 

Listopad 2013