PlayStation.com

Právní informace

 
 
Triangle Circle Shapes
Square Cross Shapes

Podmínky používání softwaru

 

1. Kdo jsme?
1.1. Jsme společnost Sony Interactive Entertainment Europe Limited (identifikační číslo společnosti 03277793) se sídlem na adrese 10 Great Marlborough Street, Londýn, W1F 7LP, Spojené království.

2. Definované pojmy
2.1. Pojem „Autorizované systémy“ označuje systémy PS one, PlayStation®2, PlayStation®Portable, PlayStation®3, PlayStation®Vita, PlayStation®TV a PlayStation®4.

2.2. „PSN“ znamená PlayStation®Network.

2.3. „Software“ znamená hru a aplikační software PlayStation vyvinutý za účelem používání na jednom nebo více autorizovaných systémech.

3. Na co se tyto podmínky použití softwaru vztahují?
3.1. Tyto podmínky použití softwaru („podmínky“) se vztahují na používání veškerého softwaru na autorizovaných systémech. To zahrnuje používání služby PlayStation™Now, která umožňuje přístup k softwaru prostřednictvím zařízení, jako jsou počítače a chytré televizory.

4. Udělení licence k softwaru
4.1. Při zakoupení softwaru je vám udělena licence k používání tohoto systému tak, jak je popsáno v těchto podmínkách, ale nestáváte se majitelem softwaru.  Nebudete-li tyto podmínky dodržovat, můžeme licenci, která vám byla podle těchto podmínek poskytnuta, ukončit, což znamená, že již nebudete mít právo software používat.

5. Kdo mi uděluje licenci k softwaru?
5.1. Existují dva typy softwaru:
5.1.1. software, který vydáváme a k němuž vám udělujeme licenci my; a
5.1.2. software, který vydávají a k němuž vám udělují licenci jiné společnosti;

5.2. Vydavatel je uveden buď:
5.2.1. na krabici – u softwaru na fyzických discích jako DVD, disk Blu-ray nebo karta PS Vita („software na disku“); nebo
5.2.2. v popisu produktu – u softwaru, který je k dispozici v obchodě PlayStation®Store nebo v jiných digitálních prodejnách, které čas od času schválíme (digitální software).

5.3. Pokud jsme vydavatelem softwaru, udělujeme vám licenci k jeho používání za těchto podmínek a případných dalších podmínek, o nichž vás v souvislosti s daným softwarem informujeme

5.4. Pokud je vydavatelem softwaru jiná společnost, uděluje vám licenci k jeho používání za podmínek, které zahrnují, mimo jiné, tyto podmínky.  Tato společnost vás může informovat o dalších podmínkách, které ukládá pro používání svého softwaru z vaší strany, přičemž takové podmínky se uplatní navíc k těmto podmínkám, nikoli namísto nich.  V případě jakéhokoli rozporu mezi dodatečnými podmínkami a těmito podmínkami platí tyto podmínky.

6. Omezení používání softwaru z vaší strany
6.1. Vaše licence k používání softwaru je nevýhradní, nepřevoditelná osobní licence k používání softwaru pro soukromé účely výhradně na příslušných autorizovaných systémech (jak je uvedeno na krabici softwaru na disku, v popisu produktu u digitálního softwaru nebo jak vám jinak čas od času oznámíme), a to pouze v Evropě, na Středním východě, v Africe, Indii, Rusku a Oceánii.

6.2. Nejste oprávněni software používat ke komerčním účelům, šířit jej, účtovat si poplatky za jeho používání nebo jej předvádět na veřejnosti bez našeho výslovného souhlasu a navíc bez souhlasu vydavatele, je-li vydavatelem jiná společnost.

6.3. Žádnou část softwaru nesmíte pronajímat, najímat, postupovat na ni licenci, zveřejňovat ji, publikovat, upravovat, přizpůsobovat nebo překládat.

6.4. Nesmíte software napodobovat.

6.5. Do maximálního zákonem stanoveného rozsahu nesmíte zpětně konstruovat, dekompilovat, rozebírat nebo kopírovat jakoukoli část softwaru nebo vytvářet odvozené dílo ani jinak usilovat o vytvoření zdrojového kódu z cílového kódu softwaru.

6.6. Nejste oprávněni používat žádné prostředky k obcházení nebo vypnutí mechanismů šifrování, zabezpečování nebo ověřování autorizovaných systémů nebo softwaru, nebo k zajištění neoprávněného přístupu nebo narušení funkce jakéhokoli účtu, služby, hardwaru, softwaru nebo sítě připojené k službě PSN.

6.7. Nesmíte používat odcizené nebo nezákonně získané autorizované systémy nebo software.

6.8. Používání komunitních funkcí, které vám poskytuje váš autorizovaný systém, a autorizovaného softwaru vydaného k používání na tomto systému v souladu s platnými dohodami uvedenými v odstavci 10.1, nebude porušovat odstavce 6.2 a 6.5 těchto podmínek.

7. Další prodej
7.1. Žádný software na disku ani digitální software nesmíte dále prodat bez našeho výslovného souhlasu a navíc bez souhlasu vydavatele, je-li vydavatelem jiná společnost.

8. Věková klasifikace
8.1. Je-li u softwaru uvedena věková klasifikace, znamená to, že jeho obsah je nevhodný pro osoby pod danou věkovou hranicí.  Rodiče a opatrovníci by si měli projít stránku www.playstation.com/safety, kde naleznou informace o tom, jak zakázat fungování her s věkovou klasifikací nad určitou úrovní na svém systému PlayStation®Portable, PlayStation®3, PlayStation®Vita či PlayStation®4.

8.2. Pokud máte vy nebo majitel účtu, za kterého nesete odpovědnost, zaregistrovaný věk pod věkovou klasifikací uvedenou u konkrétního softwaru, můžeme vám nebo tomuto majiteli v zobrazení, zakoupení nebo použití příslušného softwaru zabránit.  Co se týče softwaru her, můžeme vám nebo tomuto majiteli zabránit v používání online režimů dané hry, i pokud je možné na vašem systému PlayStation®Portable, PlayStation®3, PlayStation®Vita nebo PlayStation®4 hrát v offline režimech.

9. Ochrana soukromí a používání softwaru online
9.1. Služba PSN vám umožňuje používat software online.  Při používání služby PSN:
9.1.1. navíc k těmto podmínkám platí podmínky služby a uživatelská smlouva služby PSN („podmínky služby“), na nichž jste se dohodli se společností Sony Interactive Entertainment Network Europe Limited při vytváření svého účtu PSN („účet“). Aktuální podmínky služby naleznete na webu www.playstation.com/legal/PSNTerms;
9.1.2. o vás můžeme my a společnost Sony Interactive Entertainment Network Europe Limited shromažďovat informace.  Vysvětlení toho, jak se vaše osobní informace použijí, naleznete v zásadách ochrany soukromí PlayStation. Tyto podmínky služby a zásady ochrany soukromí PlayStation naleznete na webu www.playstation.com/legal/PSNTerms; a
9.1.3. poskytne-li vám licenci k softwaru jiná společnost, může o vás také shromažďovat informace, což vysvětlí ve svých zásadách ochrany soukromí.

10. Jak se chovat vůči nám a ostatním uživatelům
10.1. Autorizované systémy a software mohou nabízet komunitní funkce, které vám umožní komunikaci a interakci s jinými osobami přes službu PSN a další sociální sítě. Použití komunitních funkcí se řídí několika dohodami s různými společnostmi:
10.1.1. těmito podmínkami; a
10.1.2. podmínkami služby; a
10.1.3. zásadami ochrany soukromí PlayStation; a
10.1.4. případnými dalšími podmínkami, které stanoví vydavatel softwaru; a
10.1.5. případnými dalšími podmínkami, které stanoví společnost, která provozuje sociální síť, kterou používáte (u níž může být nutné mít účet).

10.2. Při interakci s námi a ostatními uživateli (mezi nimiž mohou být děti) se musíte chovat v souladu se zákonem, slušně, uctivě a ohleduplně. To se týká také používání funkcí pro sdílení a komunikaci, které jsou dostupné prostřednictvím služby PSN, díky kterým můžete posílat zprávy, komentáře, obrázky, fotografie, videa, herní prvky, videa z her a další materiály a informace („média generovaná uživatelem“ nebo „UGM“), a vaší komunikace s naším týmem zákaznického servisu nebo jinými zaměstnanci a obchodními zástupci prostřednictvím e-mailu, telefonu nebo jinými prostředky.   

10.3. Například:
10.3.1. nesdílejte nic vulgárního a nepoužívejte komunitní funkce k poškozování nebo zneklidňování jiné osoby,
10.3.2. nesdílejte nic hanlivého ani urážlivého (ani nic rasově, etnicky, nábožensky nebo sexuálně urážlivého);
10.3.3. nepoužívejte ani nepodporujte projevy nenávisti, násilné chování ani nelegální látky;;
10.3.4. nehrozte násilím ani násilí nepodporujte, a to včetně vyhrožování terorismem nebo jeho podporováním;
10.3.5. nechovejte se rušivě, nevyhrožujte, nešikanujte, nevydávejte se za nikoho jiného ani nikoho neobtěžujte;
10.3.6. svým kontaktům neposílejte spam ani jim nepřeposílejte doporučení/nabídky bez jejich svolení;
10.3.7. nepodvádějte, nesnažte se zneužít či využít případných bugů, chyb, zranitelných míst nebo neúmyslných herních mechanismů v softwaru, službě PSN nebo v jakémkoli z jejích produktů za účelem získání neoprávněné výhody;
10.3.8. nesdílejte přihlašovací údaje, neobchodujte s nimi, nesnažte se je získat ani obstarat podvodným způsobem;
10.3.9. nepoužívejte software, službu PSN ani žádný z jejích produktů k žádným obchodním činnostem ani je s takovými činnostmi nespojujte;
10.3.10. nejednejte způsobem, který porušuje práva na ochranu soukromí nebo práva duševního vlastnictví;
10.3.11. neprovádějte, nepokoušejte se provádět ani nevyhrožujte provedením žádné činnosti, která je v rozporu s těmito podmínkami nebo platnými zákony; a
10.3.12. vždy uplatňujte selský rozum a slušné chování.

11. Vytváření a sdílení obsahu online
11.1. UGM, která vytvoříte nebo sdílíte, patří vám, ale my a případně příslušný vydavatel softwaru máme i přesto k vašim UGM práva duševního vlastnictví, takže bez našeho souhlasu a souhlasu vydavatele softwaru nesmíte UGM využít pro komerční účely.

11.2. Udělujete nám, našim přidruženým společnostem a ostatním uživatelům služby PSN právo používat, šířit, kopírovat, měnit, zobrazovat a zveřejňovat své UGM, své online ID služby PSN (a své jméno, pokud se jej rozhodnete použít) v rámci celé služby PSN a ostatních souvisejících služeb, jako jsou webové stránky týkající se softwaru. Taktéž nám bezplatně udělujete právo udělit licenci k vašim UGM, prodat je nebo je jinak komerčně využít (např. prodej předplatného na přístup k vašim UGM (samostatně nebo ve spojení s jinými UGM) a/nebo příjem výnosů z reklamy v souvislosti s UGM) a používat vaše UGM v rámci propagace produktů softwaru a služeb PlayStation®. Berete na vědomí, že my a ostatní uživatelé služby PSN můžeme vaše UGM změnit nebo smazat, a zříkáte se všech morálních práv, která můžete ke svým UGM mít. Zveřejněním UGM nám sdělujete, že jste držitelem všech práv nezbytných ke zveřejnění příslušných UGM, a udělujete práva uvedená v tomto odstavci.

12. Co mám dělat, když mám špatnou zkušenost s online komunitou?
12.1. Přejeme si, aby bylo používání naší online komunity pro vás všechny příjemné, ale nemůžeme zaručit, že se každý bude chovat slušně.  Nepřebíráme žádnou odpovědnost vůči vám za činnost a UGM ostatních uživatelů služby PSN ani vůči ostatním za vaši činnost a UGM.

12.2. Pokud se během hry setkáte s nepřijatelným nebo nevhodným chováním, informujte o tom prosím příslušného vydavatele (kterým můžeme být my).

12.3. Přestože vám a ostatním uživatelům můžeme umožnit vytvářet příspěvky na sociálních sítích a jiných stránkách třetích stran, neneseme za tyto služby odpovědnost.  Pokud se setkáte s nepřijatelným nebo nevhodným chováním na sociální síti nebo na stránkách třetí strany, oznamte to prosím na dané sociální síti nebo stránkách třetí strany prostřednictvím příslušného postupu pro hlášení stížností.

13. Postup při hlášení z her, které vydáváme
13.1. V rámci her, které vydáváme, a funkcí, které poskytujeme prostřednictvím svých autorizovaných systémů (např. zasílání zpráv v rámci služby PSN), uvádíme mechanismus hlášení stížností tam, kde se domníváme, že mohou být nejdůležitější.  Možnost hlášení uvidíte například vedle zpráv, které přijmete přes službu PSN, a ohlašovací nástroje v herním prostředí naleznete v každé hře, kterou vydáme, pokud tato hra umožňuje sdílení UGM.  Využijete-li při hlášení nejbližší nástroj pro hlášení stížností, můžete mít taktéž možnost nám zaslat příslušné důkazy, které nám pomohou vaše hlášení vyhodnotit.  To samozřejmě znamená, že ostatní lidé si mohou stěžovat také na vás a vaše UGM.

13.2. Více informací o hlášení stížností naleznete na webu www.playstation.com/safety.

14. Sledujeme chování online?
14.1. Ano, ale nemůžeme sledovat všechny činnosti týkající se softwaru a nic takového ani neslibujeme. Vyhrazujeme si však právo dle vlastního uvážení sledovat a zaznamenávat kterékoli z vašich činností týkajících se softwaru a odstranit kterákoli z vašich UGM dle svého vlastního uvážení, aniž bychom vás o tom informovali.  Můžeme zaznamenávat nebo shromažďovat informace o vašem používání softwaru nebo nám je mohou zasílat ostatní uživatelé, jak je popsáno v odstavci 13.1.  Veškeré takto shromážděné informace, např. vaše UGM, obsah vaší hlasové a textové komunikace, videozáznamy vaší hry, čas a místo vašich aktivit a vaše skutečné jméno, vaše online ID služby PSN a IP adresu můžeme použít my nebo naše přidružené společnosti za účelem vymáhání těchto podmínek nebo podmínek služby, dodržování zákona, ochrany našich práv, práv našich poskytovatelů licence a uživatelů a ochrany osobní bezpečnosti našich zaměstnanců a uživatelů. Tyto informace mohou být předány policii nebo jiným příslušným orgánům. Přijetím těchto podmínek použití softwaru s tím výslovně souhlasíte.

15. Online obchody
15.1. Při používání softwaru online možná budete mít příležitost si zakoupit položky z online obchodu pomocí peněženky SEN. Veškeré nákupy budou od společnosti Sony Interactive Entertainment Network Europe Limited a podléhají těmto podmínkám služby.

16. Zpětná vazba a zkušební betaverze
16.1. Vítáme vaše nápady a zpětnou vazbu k našim službám a produktům, tyto nápady a zpětná vazba však musí být vaše vlastní. Sdělíte-li nám své nápady a zpětnou vazbu, převádíte na nás vlastnická práva k těmto nápadům a zpětné vazbě bez ohledu na to, zda je realizujeme či ne. Za nápady či zpětnou vazbu vám nebude udělena žádná odměna.

16.2. Zúčastníte-li se bezplatné zkoušky betaverze nebo uplatníte-li příslušný kupón, souhlasíte s těmito dodatečnými podmínkami:
16.2.1. beta software musíte udržovat v bezpečí a dobrém stavu a nesmíte jej zkopírovat, nikomu jej dát nebo prodat, pokusit se o jeho zpětnou konstrukci, ani jej nesmíte použít k vytvoření odvozených děl;
16.2.2. licenci k použití beta softwaru máte pouze pro tuto betaverzi;
16.2.3. nezaručujeme, že beta software bude fungovat správně (nebo vůbec);
16.2.4. během zkoušky betaverze můžeme bez předchozího oznámení beta software změnit, čímž může dojít k přidání nebo odstranění dat, obsahu a funkce, a souhlasíte s tím, že neponeseme odpovědnost za žádnou ztrátu dat, obsahu nebo funkce; a
16.2.5. zkoušku betaverze nebo váš přístup k ní můžeme kdykoli ukončit.

17. Aktualizace softwaru a ukončení služby
17.1. Služba může být čas od času aktualizována a v rámci této aktualizace může dojít k přidání nebo odebrání stávajících funkcí.

17.2. V některých případech považujeme my a ostatní vydavatelé za nutné ukončit poskytování online podpory softwaru.  To znamená, že již nadále nebudou k dispozici funkce online multiplayer a žebříčky.  Lze-li hru hrát pouze online, je možné, že ji již nebudete moci využívat.

17.3. Pokud dospějeme k rozhodnutí, že musíme vypnout online podporu určité hry, pokusíme se vás o tomto rozhodnutí informovat dostatečně předem prostřednictvím svých herních fór a na webu eu.playstation.com/gameservers.

17.4. Ostatní vydavatelé mohou zrušit online podporu pro své hry a mohou vás informovat o tom, na jakých fórech či webech naleznete aktuální informace.

18. Autorská práva
18.1. Veškerý software obsahuje knihovní programy, jejichž autorská práva vlastní společnost Sony Interactive Entertainment Inc. a jsou nám na základě licence poskytnuta pro naši geografickou oblast působení.  Ostatní autorská práva a práva duševního vlastnictví se váží k softwaru a můžete o nich být čas od času vyrozuměni.

19. Vymáhání podmínek použití softwaru
19.1. Souhlasíte s tím, že můžeme tyto podmínky vůči vám vymáhat v souvislosti s veškerým softwarem bez ohledu na to, zda jsme či nejsme jeho vydavatelem.

20. Vaše práva a naše odpovědnost
20.1. Nevylučujeme ani neomezujeme svoji odpovědnost za:
20.1.1 úmrtí nebo zranění způsobené naší nedbalostí nebo nedbalostí našich zaměstnanců, obchodních zástupců či subdodavatelů;
20.1.2 podvod či podvodná zkreslená prohlášení; a
20.1.3 žádnou odpovědnost, kterou nelze vyloučit nebo omezit podle platných zákonů.

20.2. S výhradou podmínek uvedených v odstavci 20.1 se naše odpovědnost a váš jediný opravný prostředek omezuje na částku £50 (nebo ekvivalent v místní měně).

21. Změny těchto podmínek a naše právo převést naše smlouvy s vámi
21.1 Čas od času můžeme tyto podmínky změnit. Pokud jsou tyto změny zásadní, požádáme vás o přijetí nového znění těchto podmínek. Pokud jsou tyto změny nepodstatné, buď vás požádáme o přijetí nového znění, nebo vás o změnách v dostatečném předstihu informujeme. Budete-li vy nebo uživatelé vašich dětských účtů i nadále po tomto oznámení software používat, bude se mít za to, že se změnami souhlasíte. Dokud neodsouhlasíte všechny změny, nebudete moci dříve zakoupený software používat.

21.2 Svá práva a povinnosti dané těmito podmínkami a jakýmikoli smlouvami uzavřenými mezi vámi a námi podle těchto podmínek můžeme kdykoli převést bez vašeho souhlasu. Budeme-li to však mít v plánu, budeme vás informovat. Vy svá práva ani povinnosti dané těmito podmínkami převést nesmíte.

22 Rozhodné právo, jurisdikce a práva třetích stran
22.1 V rozsahu povoleném zákony jsme se s vámi dohodli na těchto podmínkách, jejich předmětu a vzniku, na tom, že případné spory týkající se těchto podmínek se budou řídit, vykládat a interpretovat v souladu s anglickými zákony, a na tom, že výlučná příslušnost náleží anglickým soudům.

Poslední aktualizace: říjen 2017