playstation.com

Informacje prawne

Oficjalny regulamin: TREAT CODES 2022

ABY WZIĄĆ UDZIAŁ, WYGRAĆ ALBO ODEBRAĆ NAGRODĘ, NIE JEST WYMAGANY ZAKUP ANI PŁATNOŚĆ JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU. ZAKUP ANI PŁATNOŚĆ NIE ZWIĘKSZĄ SZANS NA ZWYCIĘSTWO. 

1.            CZAS TRWANIA PROMOCJI.  Akcja Treat Codes 2022 („Promocja”) rozpoczyna się 15 lutego 2022 r. o godz. 19:00 czasu polskiego, a kończy się 7 marca 2022 r., o godz. 19:00 czasu polskiego („Okres promocji”). Komputer Sponsora będzie oficjalnym zegarem w przypadku wszystkich spraw związanych z Promocją („Sponsor” jest zdefiniowany poniżej, w punkcie 11).

 

2.            PRAWO DO UCZESTNICTWA. Promocja jest dostępna wyłącznie dla osób, które spełniają wszystkie wymagania opisane w tej sekcji.

 

Osoba musi:

 

a.            być legalnym mieszkańcem jednego z poniższych krajów lub regionów (zwanych „Terytoriami uczestniczącymi”): Argentyna, Kanada, Chile, Meksyk i Stany Zjednoczone*, Hongkong, Indonezja, Japonia, Malezja, Singapur, Korea Południowa, Tajwan, Tajlandia, Australia, Austria, Belgia, Chorwacja, Czechy, Dania, Finlandia, Francja, Niemcy, Węgry, Irlandia, Holandia, Norwegia, Portugalia, Rosja, Arabia Saudyjska, Słowacja, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria, Nowa Zelandia, Polska, Wielka Brytania.

*Dotyczy 50 stanów USA i Dystryktu Kolumbii. Promocja niedostępna na terytoriach zależnych i suwerennych USA, w obiektach wojskowych i miejscach, które są w inny sposób zakazane lub ograniczone prawem.

 

b.            mieć co najmniej 18 lat i być osobą pełnoletnią zgodnie z prawem Terytorium uczestniczącego, które zamieszkuje w momencie zgłoszenia;

 

c.            posiadać połączenie z Internetem;

 

d.            posiadać konto w PlayStation™Network („Konto PSN”); i

 

e.            zalogować się na Konto PSN, aby przesłać Zgłoszenia.

 

Każda osoba, która spełnia powyższe wymagania jest „Uczestnikiem”.

 

W przypadku Argentyny, Chile i Meksyku: Sponsor zastrzega sobie prawo do anulowania, zawieszenia i/lub wprowadzenia zmian w Promocji lub każdej jej części.

 

Wyjątki: Uczestnicy nie mogą być (a) pracownikami Sponsora lub RealTime Media, Inc. („Agencji realizującej odbiór nagród”) ani ich firm-matek, firm powiązanych, zależnych, oddziałów lub agencji; ani (b) być bliskimi członkami rodzin (rodzicami, dziećmi, rodzeństwem, małżonkami ani małżonkami tych osób, niezależnie od tego gdzie zamieszkują) ani nie mogą zamieszkiwać tego samego gospodarstwa domowego co osoby z kategorii (a), niezależnie od tego, czy są spowinowaceni.

 

3.            ZASADY UCZESTNICTWA. Aby wziąć udział w Promocji, Uczestnik musi:

 

a.            Znaleźć Kod

b.            Przejść pod adres www.playstation.com i zalogować się na Konto PSN

c.            Kliknąć w widżet Treat Codes i postępować zgodnie z instrukcją wprowadzania kodu

d.            Jeśli wprowadzony Kod będzie poprawny, Uczestnik zyska szansę na odpowiedzenie na pytanie. Po wprowadzeniu odpowiedzi, „Zgłoszenie” zostanie uznane za przesłane. Należy zwrócić uwagę, że: (i) nie przyjmowane będą wielokrotne odpowiedzi oraz (ii) odpowiedź nie może zostać zmieniona po przesłaniu.

               

Pomiędzy 15 lutego 2022 r. a 7 marca 2022 r. udostępnionych zostanie 14 „Kodów”. Każdy Kod składać się będzie z 10 symboli, zawierających przyciski akcji (trójkąt, koło, krzyżyk, kwadrat), przyciski L1/R1, przyciski L2/R2 i przycisku góra/dół/lewo/prawo, znajdujące się na kontrolerach PlayStation. Kody pojawiać się będą na Terytoriach uczestniczących w trakcie kluczowych wydarzeń kulturalnych, w tym, ale nie tylko: sportowych, związanych z grami wideo, filmowych, muzycznych i modowych. Kody będzie też można ujawnić online poprzez kanały w mediach społecznościowych, takie jak YouTube czy Twitter. W trakcie Okresu promocji, na blogu PlayStation (blog.playstation.com) i/lub koncie twitterowym @playstation (www.twitter.com/playstation) pojawiać się będą wskazówki i podpowiedzi.

 

Limit uczestnictwa: Uczestnik może przesłać tylko jedno Zgłoszenie dla danego Kodu. W związku z tym, w Okresie promocji, każdy Uczestnik może przesłać maksymalnie 14 Zgłoszeń (po jednym Zgłoszeniu na Kod). Każda osoba, która spróbuje przesłać więcej niż jedno Zgłoszenie na jeden Kod może, wedle wyłącznego uznania Sponsora, zostać zdyskwalifikowana. Uczestnicy nie mogą używać więcej niż jednego adresu e-mail, konta czy tożsamości. Jeśli okaże się, lub wystąpi podejrzenie, że osoba używa więcej niż jednego adresu e-mail albo kilku tożsamości, aby brać udział w Promocji, osoba ta może, wedle wyłącznego uznania Sponsora, zostać zdyskwalifikowana i może nie kwalifikować się do zdobycia nagrody.

 

Biorąc udział w niniejszej Promocji, każdy Uczestnik akceptuje zasady i warunki zapisane w niniejszym Oficjalnym regulaminie.

 

JEŚLI UCZESTNIK BIERZE UDZIAŁ W PROMOCJI NA URZĄDZENIU MOBILNYM, MOGĄ ZOSTAĆ NALICZONE OPŁATY ZA WIADOMOŚCI I DANE.  UCZESTNICY POWINNI SPRAWDZIĆ SWÓJ ABONAMENT U DOSTARCZYCIELA USŁUG MOBILNYCH.  ZGŁOSZENIE NA URZĄDZENIU MOBILNYM NIE JEST WYMAGANE, ABY WZIĄĆ UDZIAŁ ALBO WYGRAĆ NAGRODĘ W NINIEJSZEJ PROMOCJI.

 

4.            NAGRODY.

 

a.            Nagrody. W związku z każdym Kodem, Uczestnicy z każdej z trzech Uczestniczących Grup będą mieli okazję zdobycia jednej ze 126 dostępnych konsol PlayStation 5 (z napędem optycznym).

 

Uczestniczące Grupy to:

 

Uczestniczące terytoria

Grupa A               Argentyna, Kanada, Chile, Meksyk i Stany Zjednoczone*

*Dotyczy 50 stanów USA i Dystryktu Kolumbii. Promocja niedostępna na terytoriach zależnych i suwerennych USA, w obiektach wojskowych i miejscach, które są w inny sposób zakazane lub ograniczone prawem.

 

Grupa B               Hongkong, Indonezja, Japonia, Malezja, Singapur, Korea Południowa, Tajwan, Tajlandia

 

Grupa C               Australia, Austria, Belgia, Chorwacja, Czechy, Dania, Finlandia, Francja, Niemcy, Węgry, Irlandia, Holandia, Norwegia, Portugalia, Rosja, Arabia Saudyjska, Słowacja, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria, Nowa Zelandia, Polska, Wielka Brytania.

 

Każda nagroda (konsola PlayStation 5) jest warta 499.99 USD / 449.99 GBP / 49,980 JPY. Całkowita pula nagród 126 konsol PlayStation 5 to 62,998.74 USD / 56,698.74 GBP / 6,297,480 JPY.

 

b.            Brak zamienników. Nagród nie można przekazać, nie można ich też wymienić na inny towar, gotówkę czy jej ekwiwalent. Prośby o powyższe będą odrzucane. Jeśli jest to konieczne i nieuniknione, Sponsor może wymienić Nagrodę na alternatywną nagrodę o takiej samej lub wyższej wartości (na przykład jeśli nagroda stanie się niedostępna). 

c.            Podatki i koszty. Wartość każdej nagrody przyznanej Zwycięzcy może wiązać się z koniecznością opłacenia podatku w kraju zamieszkania Zwycięzcy. Z wyjątkami wymaganymi lokalnym prawem, wyłącznie zwycięzcy są odpowiedzialni za opłacenie podatków, wydatków, kosztów lub opłat związanych z wygraniem otrzymanych nagród. Zalecamy kontakt z doradcą podatkowym w przypadku dalszych pytań o podatki związane z otrzymaną nagrodą. 

 

Wyłącznie dla mieszkańców USA: Zdobywcy nagród o wartości większej niż $600 USD, którzy są mieszkańcami Stanów Zjednoczonych Ameryki otrzymają Federal Tax Form 1099.

 

d.            Wyłonienie zdobywców nagród. W związku z każdym Kodem, troje (3) Uczestników z najbliższą właściwą odpowiedzią w każdej Uczestniczącej Grupie uznanych zostanie za „Potencjalnych Zwycięzców” aż do momentu zakończenia procesu weryfikacji zwycięzców, polegającej na sprawdzeniu prawa do uczestnictwa danej osoby oraz zgodności z niniejszym Oficjalnym regulaminem.

 

Potencjalni zwycięzcy, będący mieszkańcami Argentyny, Chile, Meksyku, Stanów Zjednoczonych lub Kanady, mogą zostać dodatkowo poproszeni o samodzielne podanie prawdziwej odpowiedzi na pytanie zadane przez Sponsora, w sposób określony przez Sponsora, w zadanym czasie. W ten sposób Sponsor będzie mógł ogłosić zwycięzcę i wręczyć Nagrodę. Pytanie to może być, wedle wyłącznego uznania sponsora, przesłane online, przez e-mail, przez telefon lub w ramach deklaracji prawa do uczestnictwa Potencjalnego Zwycięzcy.

 

e.            Informacja i weryfikacja Potencjalnych zwycięzców. Potencjalni zwycięzcy zostaną powiadomieni przez Agencję realizującą odbiór nagród Sponsora poprzez adres e-mail przypisany do ich Konta PSN i mogą zostać poproszeni o wypełnienie deklaracji prawa do uczestnictwa, która potwierdzi prawo do uczestnictwa Potencjalnego zwycięzcy i jego zgodność z Oficjalnym regulaminem.

 

Po potwierdzeniu przez Agencję realizującą odbiór nagród, że Potencjalny zwycięzca ma prawo do uczestnictwa i postępuje zgodnie z Oficjalnym regulaminem, osoba ta zostanie potwierdzona jako Zwycięzca (i odtąd nazywana będzie Zweryfikowanym zwycięzcą). Nagrody wręczone zostaną wyłącznie Zweryfikowanym zwycięzcom. 

 

Jeśli Sponsor nie będzie w stanie skontaktować się z Potencjalnym zwycięzcą poprzez adres e-mail przypisany do jego Konta PSN w ciągu siedmiu (7) dni roboczych od pierwszej próby powiadomienia, albo jeśli powiadomienie zostanie zwrócone jako niemożliwe do dostarczenia, Potencjalny zwycięstwa traci prawo do nagrody. Niewywiązanie się z obowiązku podania żądanych danych oraz dokumentacji w okresie podanym w powiadomieniu (siedem (7) dni roboczych) sprawi, że Potencjalny zwycięzca traci prawo do nagrody.

 

f.             Nagrody, do których utracono prawo.  Jeśli nagroda z jakiegoś powodu nie może zostać przyznana, Sponsor może zdecydować o przyznaniu jej innemu zwycięzcy, wybranemu spośród wszystkich kwalifikujących się zgłoszeń (podlega wszelkim pisemnym wytycznym, wydanym zgodnie ze stosownym prawem lub przepisem). Jeśli, po dokonanej w dobrej wierze próbie, Sponsor nie może przyznać nagrody Zweryfikowanemu zwycięzcy, nagroda może zostać wręczona kolejnemu Uczestnikowi o kolejnej najbliższej poprawnej odpowiedzi w danej Uczestniczącej grupie.

 

g.            Dyskwalifikacja. Jeśli Potencjalny zwycięzca lub Zweryfikowany zwycięzca zostaną zdyskwalifikowani, okażą się nie kwalifikować lub postąpią niezgodnie z Oficjalnym regulaminem albo z jakiegoś powodu nie odbiorą nagrody, mogą utracić prawo do nagrody.

 

h.            Lista zwycięzców. Sponsor może, wedle własnego uznania, opublikować nazwisko każdego Zweryfikowanego zwycięzcy na stronie lub stronach Sponsora. Nazwisko każdego Zweryfikowanego zwycięzcy może zostać też udostępnione po rozsądnym żądaniu, jeśli jakaś osoba prześle zaadresowaną na siebie kopertę oznaczoną „Treat Codes 2022” na adres Sponsora, podany w punkcie 11, w ciągu 30 dni od zakończenia Okresu promocji. Jeśli Zweryfikowany zwycięzca nie godzi się na opublikowanie lub udostępnienie swojego nazwiska, prosimy o kontakt ze Sponsorem. Prosimy zwrócić uwagę, że Sponsor może mieć obowiązek udostępnienia takich informacji ciału nadzorującemu.

 

5.            PRZESŁANIE NAGRÓD. Nagrody zostaną dostarczone przez Agencję realizującą odbiór nagród Zweryfikowanym zwycięzcom w ciągu 60 dni od weryfikacji zwycięzców, na adres zamieszkania Zweryfikowanego zwycięzcy (dostarczony przez Zweryfikowanego zwycięzcę w trakcie procesu weryfikacji). Wszelkie nagrody zwrócone jako niemożliwe do dostarczenia ulegają przepadkowi.

 

6.            LICENCJA DOTYCZĄCA PRAWA DO REKLAMY. Biorąc udział w niniejszej Promocji, każdy Zweryfikowany zwycięzca zgadza się wziąć udział w rozsądnej promocji, wymaganej przez Sponsora. Każdy Zweryfikowany zwycięzca zezwala Sponsorowi na użytkowanie imienia i nazwiska, adresu (miasta/stanu/państwa), identyfikatora PSN, awatara i innych informacji i zawartości, które zostały dostarczone w związku z każdą reklamą przygotowaną przez Sponsora do rozpropagowania Promocji na całym świecie (w mediach online lub offline), bez uprzedniego poinformowania, prawa do przejrzenia i akceptacji oraz bez dodatkowego wynagrodzenia, chyba że takie jest nakazane prawem. Aby zrezygnować z takich działań reklamowych, Zweryfikowany zwycięzca może poinformować o tym Sponsora pisemnie, wysyłając informację na adres podany w punkcie 11.

 

7.            GROMADZENIE I PRZETWARZANIE DANYCH.

Dane gromadzone w związku z Promocją podlegają Polityce Prywatności Sponsora, dostępnej pod adresem https://www.playstation.com/legal/privacy-policy/. Biorąc udział w Promocji, każdy Uczestnik zgadza się na podleganie warunkom Polityki Prywatności Sponsora. Dane gromadzone w związku z Promocją przez Agencję realizującą odbiór nagród podlegają Polityce Prywatności Agencji, dostępnej pod adresem https://privacy.rtm.com/PrivacyPolicy.pdf.

 

Dla Argentyny, Chile i Meksyku: uczestnictwo oznacza wyraźną zgodę na publiczne rozpowszechnianie, transmisję, retransmisję, reprodukcję lub publikację filmów, zdjęć, obrazów lub obraz i/lub nagrań głosowych i/lub danych osobowych Uczestników ogólnie, a zwycięzcy w szczególności, we wszystkich rodzajach komunikacji (wizualnej, dźwiękowej i innych, w tym prezentacjach w telewizji naziemnej, antenowej, kablowej, satelitarnej, radiu, Internecie itp.) w dowolnym celu, w okresie trwania konkursu oraz do trzech (3) lat po jego zakończeniu, bez prawa do wynagrodzenia czy żądania wynagrodzenia przez Uczestnika. Uczestnicy gwarantują, że żaden podmiot trzeci nie ma wyłącznych praw do wystawiania, publikowania, rozpowszechniania i/lub reprodukowania głosu i  lub danych osobowych. W przeciwnym wypadku, Uczestnicy podejmą wszelkie środki, aby ochronić Sponsora przed wszelkimi roszczeniami podmiotów trzecich, jakie te mogą wystosować z tego powodu. Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że uczestnictwo nie spowoduje żadnych szkód finansowych, a więc zrzekają się jakichkolwiek roszczeń w związku z utratą przychodów.

 

Dla Argentyny: OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH: Uczestnicy mogą zyskać dostęp do danych bezpłatnie w okresach nie mniejszych niż sześć (6) miesięcy, chyba że występuje uzasadniona potrzeba, zgodnie z zapisami punktu 14, podpunktu 3, ustawy nr 25 326. NARODOWY DYREKTORIAT OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH, ciało kontrolne ustawy nr 25 326.

 

8.            OGRANICZENIE I ZRZECZENIE SIĘ OD ODPOWIEDZIALNOŚCI. 

Do maksymalnego poziomu dozwolonego prawem, uczestnicząc w Promocji, każdy Uczestnik zobowiązuje się do rekompensaty, zwolnienia i ochrony przed stratami Sponsora i każdego z jego odpowiednich pracowników, przedstawicieli, firm-matek, partnerów, oddziałów i podmiotów powiązanych („Podmiotów zwolnionych”), w związku z jakąkolwiek odpowiedzialnością lub stratą, utratą lub szkodami wszelkiego rodzaju, wynikającymi z Promocji, w tym uszkodzeniami własności, obrażeniami ciała i śmiercią, które mogą wystąpić w związku z, w trakcie przygotowywania, podróżowania lub uczestnictwa w Promocji oraz z posiadaniem, akceptacją lub użytkowaniem nagród lub uczestnictwem w jakichkolwiek aktywnościach związanych z Promocją oraz przed roszczeniami w związku z prawem do reklamy, prawami autorskimi lub naruszeniem znaków handlowych, znieważaniem lub naruszeniem prywatności, ochroną danych i dostarczeniem produktów.

 

Nie ograniczając powyższego, chyba że jest to wymagane stosownym prawem lokalnym, Podmioty zwolnione nie będą odpowiedzialne za: jakiekolwiek niewłaściwe lub niedokładne informacje związane z uczestnictwem; błędy ludzkie; awarie techniczne; zagubione, skradzione, uszkodzone, błędnie dostarczone, opóźnione w dostarczeniu, nieczytelne, niekompletne lub niedostarczone na czas zgłoszenia, które mogą ograniczyć zdolność Uczestnika do wzięcia udziału w Promocji, nawet jeśli zostały spowodowane przez zaniedbanie Sponsora; błędy, omyłki, zakłócenia, usunięcia lub defekty dowolnej sieci telefonicznej, systemu komputerowego online, sprzętu komputerowego, serwerów, dostarczycieli lub oprogramowania, w tym za jakiekolwiek uszkodzenia lub straty komputera Uczestnika lub wszelkiej innej osoby, w związku z uczestnictwem lub niemożnością uczestnictwa w Promocji; niezdolności do zyskania dostępu do Strony lub przesłania informacji lub danych; kradzież, nielegalne modyfikacje, zniszczenie lub nieautoryzowany dostęp do lub modyfikację zgłoszeń; dane, które zostaną przetworzone za późno lub niewłaściwie lub są niekompletne lub stracone z powodu awarii telefonu, komputera lub innego urządzenia elektronicznego albo przeciążenia lub awarii sieci telefonicznej lub internetowej lub jakiejkolwiek innej strony (w tym Strony) z jakiegokolwiek powodu; błędy drukarskie i wszystkie inne; lub jakiekolwiek połączenie powyższych. Dowód przesłania informacji lub danych lub podania informacji na Stronie nie jest uznawany za dowód dostarczenia ani paragon. Nieczytelne, podwójne i niekompletne zgłoszenia będą zdyskwalifikowane. Fałszywe, nieprawdziwe lub zwodnicze zgłoszenia lub czynności, wedle uznania Sponsora, sprawiają, że uczestnik nie kwalifikuje się do wzięcia udziału w promocji, a wszystkie związane z nim zgłoszenia stają się nieważne.

 

Do maksymalnego poziomu dozwolonego prawem, w żadnym wypadku Podmioty zwolnione nie będą odpowiedzialne za jakiekolwiek przypadkowe, wynikowe lub karane straty, wynikające z lub mające związek z Promocją.

 

NIEKTÓRE JURYSDYKCJE NIE POZWALAJĄ NA OGRANICZENIE LUB WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA PRZYPADKOWE, WYNIKOWE LUB INNE STRATY; W ZWIĄZKU Z TYM, NIEKTÓRE Z POWYŻSZYCH OGRANICZEŃ LUB WYŁĄCZEŃ MOGĄ NIE DOTYCZYĆ UCZESTNIKÓW BĘDĄCYCH MIESZKAŃCAMI TYCH JURYSDYKCJI.

 

9.            WARUNKI OGÓLNE.

a.            Prawo do modyfikacji, zawieszenia lub anulowania. Sponsor ma wyłączne prawo do anulowania, zawieszenia lub modyfikacji Promocji lub dowolnej jej części, w dowolny sposób, jeśli Sponsor uzna że:

 

i.             Promocji nie można przeprowadzić zgodnie z założeniami Sponsora lub

 

ii.            wszelki błąd, zaniedbanie, oszustwo, problem techniczny, nielegalna modyfikacja, wirus komputerowy, wojna, kryzys związany ze zdrowiem publicznym lub inny czynnik, techniczny lub jakikolwiek inny, pozostający poza rozsądną kontrolą Sponsora, wpływa lub może wpłynąć na właściwe przeprowadzenie Promocji przez Sponsora, zgodnie z wszelkimi stosownymi prawami i rozporządzeniami.

 

W przypadku takiej anulacji, przerwania lub zawieszenia, Sponsor może zdecydować się wylosować zwycięzców spośród kwalifikujących się, niepodejrzanych zgłoszeń, otrzymanych przed momentem anulacji przerwania lub zawieszenia; informacje o takim losowaniu zostaną podane na stronie Sponsora, pod adresem www.playstation.com.

 

b.            Problemy, błędy i awarie. Sponsor nie jest odpowiedzialny za jakiekolwiek problemy, błędy lub awarie, które mogą pojawić się u Uczestników w trakcie Promocji.

 

c.            Nielegalne modyfikacje lub zakłócenia Promocji. Sponsor może zdyskwalifikować Uczestnika (i wszystkie jego zgłoszenia) z Promocji i wszelkich innych promocji, przeprowadzonych teraz lub w przyszłości przez Sponsora lub dowolną z jego siostrzanych firm, w przypadku:

 

i.             nielegalnego modyfikowania procesu zgłaszania; lub

 

ii.            oszustwa lub niewłaściwego zachowania wpływającego na przeprowadzenie niniejszej Promocji.

 

d.            Kontrola oficjalnego regulaminu. W przypadku jakiejkolwiek niezgodności pomiędzy Regulaminem i innymi materiałami dotyczącymi promocji, obowiązują zasady Regulaminu.

 

e.            Rozdzielność. Jeśli jakakolwiek część regulaminu zostanie uznana za odpowiedni sąd w danej jurysdykcji za nielegalną, błędną lub w inny sposób nieegzekwowalną, ta część regulaminu zostanie uznana za niebyłą, a reszta Regulaminu wciąż będzie obowiązywać.

 

f.             Tłumaczenia. Sponsor może tworzyć oficjalne tłumaczenia niniejszego Regulaminu i udostępniać go w językach innych niż angielski.  W stopniu dozwolonym prawem, w przypadku jakiejkolwiek rozbieżności pomiędzy angielską wersją Regulaminu i jego tłumaczenia, stosowana będzie wersja w języku angielskim.

 

10.          SPONSOR. Sponsor Promocji w każdym Terytorium uczestniczącym jest wyszczególniony w poniższej tabeli:

 

TERYTORIUM UCZESTNICZĄCE                        SPONSOR REGIONALNY

Argentyna, Kanada, Chile, Meksyk i Stany Zjednoczone*

Sony Interactive Entertainment LLC

2207 Bridgepointe Parkway

Foster City, CA 94404

 

Hongkong, Indonezja, Japonia, Malezja, Singapur, Korea Południowa, Tajwan, Tajlandia

Sony Interactive Entertainment Inc.

1-6-27, Konan, Minato-ku, Tokyo

108-8270 Japan

 

Australia, Austria, Belgia, Chorwacja, Czechy, Dania, Finlandia, Francja, Niemcy, Węgry, Irlandia, Holandia, Norwegia, Portugalia, Rosja, Arabia Saudyjska, Słowacja, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria, Nowa Zelandia, Polska, Wielka Brytania.

Sony Interactive Entertainment Europe Limited

10 Great Marlborough Street,

London W1F 7LP

United Kingdom

 

Decyzje Sponsora związane z Promocją i niniejszym Oficjalnym regulaminem są ostateczne i wiążące we wszystkich przypadkach. Uczestnicy mający pytania dotyczące Promocji lub Oficjalnego regulaminu, powinni skontaktować się ze Sponsorem dla regionu geograficznego, który zamieszkują. Dla celów niniejszego Regulaminu, miejsce zamieszkania osoby jest określone przez kraj, w którym zarejestrowano jej Konto w PlayStation Network.

 

11.          OBOWIĄZUJĄCE PRAWO I JURYSDYKCJA. Do poziomu dozwolonego stosownym prawem, niniejszy Regulamin i wszelkie wynikające spory zostaną rozpatrywane zgodnie z poniższą tabelą dla każdego Terytorium uczestniczącego. W przypadku postępowania sądowego w związku z jakąkolwiek częścią niniejszego Regulaminu, wszelkie koszty i opłaty, w tym opłaty prawników będą pokryte przez stronę przegrywającą.

 

TERYTORIUM UCZESTNICZĄCE                        OBOWIĄZUJĄCE PRAWO I JURYSDYKCJA

Argentyna, Kanada, Chile, Meksyk i Stany Zjednoczone*

Dla Uczestników zamieszkujących te Uczestniczące terytoria, Regulamin jest zarządzany i został stworzony oraz będzie interpretowany zgodnie z prawem stanu Kalifornia, w Stanach Zjednoczonych Ameryki, bez brania pod uwagę zasad „konfliktu praw”. Wszelki spór niepodlegający rozstrzygnięciu arbitra i nieinicjowany w sądzie ds. drobnych roszczeń może zostać wniesiony przez dowolną stronę do sądu odpowiedniej jurysdykcji, do sądu wyższego stanu Kalifornia dla hrabstwa San Mateo lub do sądu dystryktu Stanów Zjednoczonych dla północnego dystryktu stanu Kalifornia. Obie strony (Uczestnik i Sponsor) zgadzają się na tę wyłączną jurysdykcję i wybrane sądy oraz zrzekają się wszelkich obiekcji odnośnie jurysdykcji, miejsca i odpowiedniego forum.

 

Hongkong, Indonezja, Japonia, Malezja, Singapur, Korea Południowa, Tajwan, Tajlandia

Dla Uczestników zamieszkujących te Uczestniczące terytoria, Regulamin będzie interpretowany zgodnie z prawem japońskim, bez brania pod uwagę zasad „konfliktu praw”. W przypadku sporu sądowego, strony poddadzą się wyłącznej jurysdykcji sądu dla dystryktu Tokio.

 

Australia, Austria, Belgia, Chorwacja, Czechy, Dania, Finlandia, Francja, Niemcy, Węgry, Irlandia, Holandia, Norwegia, Portugalia, Rosja, Arabia Saudyjska, Słowacja, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria, Nowa Zelandia, Polska, Wielka Brytania.

Dla Uczestników zamieszkujących te Uczestniczące terytoria, Regulamin będzie interpretowany zgodnie z prawem brytyjskim. W przypadku sporu sądowego, strony poddadzą się wyłącznej jurysdykcji sądów Anglii i Walii.