playstation.com

Informacje prawne

UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO APLIKACJI SIE (wersja 1.1)

1 kwietnia 2018 r.

 

NALEŻY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZĄ UMOWĘ LICENCYJNĄ UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO APLIKACJI SIE ("UMOWĘ"), ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z PRAWAMI I OBOWIĄZKAMI UŻYTKOWNIKA.

NINIEJSZA UMOWA STANOWI UMOWĘ POMIĘDZY UŻYTKOWNIKIEM A FIRMĄ SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT INC. ("SIE"). DOSTĘP DO DYSTRYBUOWANEJ PRZEZ FIRMĘ SIE APLIKACJI (DALEJ "APLIKACJI") PRZEZNACZONEJ DO UŻYTKU NA URZĄDZENIU (DEFINICJA PONIŻEJ) ORAZ KORZYSTANIE Z NIEJ SĄ W SPOSÓB WYRAŹNY UZALEŻNIONE OD ZAAKCEPTOWANIA WARUNKÓW NINIEJSZEJ UMOWY. KORZYSTAJĄC Z APLIKACJI, UŻYTKOWNIK POTWIERDZA ZDOLNOŚĆ DO ZAWARCIA UMOWY ZGODNIE Z PRAWAMI GO OBOWIĄZUJĄCYMI I WYRAŻA ZGODĘ NA ZWIĄZANIE SIĘ WARUNKAMI NINIEJSZEJ UMOWY.

Użytkownik akceptuje niniejszą UMOWĘ w imieniu własnym oraz w imieniu innych osób, które uzyskują dostęp lub korzystają z: (i) APLIKACJI na urządzeniu, którego użytkownik jest właścicielem lub nad którym sprawuje kontrolę oraz na którym legalnie działa odpowiednia wersja systemu operacyjnego Microsoft Windows lub Mac OS ("URZĄDZENIE"); lub (ii) konta w sieci PlayStation™Network („konto”) w APLIKACJI. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za korzystanie z APLIKACJI przez inne osoby oraz za zachowanie przez nie zgodności z warunkami niniejszej UMOWY.

UMOWA ma zastosowanie do APLIKACJI oraz do wszelkich wprowadzanych do niej poprawek, aktualizacji i uaktualnień oraz jej nowych wersji.

UWAGA: JEŻELI UŻYTKOWNIK JEST REZYDENTEM STANÓW ZJEDNOCZONYCH LUB REZYDENTEM KRAJU POŁOŻONEGO W AMERYCE PÓŁNOCNEJ, ŚRODKOWEJ LUB POŁUDNIOWEJ, NINIEJSZA UMOWA, W NAJSZERSZYM DOZWOLONYM PRAWEM ZAKRESIE, ZAWIERA W SEKCJI 9 KLAUZULĘ ZWIĄZANIA ARBITRAŻEM INDYWIDUALNYM ORAZ ZRZECZENIA SIĘ PRAWA DO POZWÓW ZBIOROWYCH, KTÓRA WPŁYWA NA PRAWA UŻYTKOWNIKA W RAMACH NINIEJSZEJ UMOWY ORAZ W ZWIĄZKU ZE "SPORAMI" (ZGODNIE Z DEFINICJĄ W SEKCJI 9) POMIĘDZY UŻYTKOWNIKIEM A "JEDNOSTKĄ SONY" (ZGODNIE Z DEFINICJĄ W SEKCJI 9). UŻYTKOWNIK MA PRAWO DO REZYGNACJI ZE ZWIĄZANIA SIĘ ARBITRAŻEM I ZRZECZENIA SIĘ PRAWA DO POZWÓW ZBIOROWYCH W SPOSÓB OPISANY W SEKCJI 9.

 

1. UDZIELENIE LICENCJI

Na mocy warunków niniejszej UMOWY firma SIE udziela użytkownikowi ograniczonego, nieprzenoszalnego, niewyłącznego prawa do niekomercyjnego korzystania z APLIKACJI wyłącznie na URZĄDZENIU. Prawa użytkownika do korzystania z poprzednich wersji APLIKACJI innych niż bieżąca wersja APLIKACJI wygasają w momencie otrzymania lub wejścia w posiadanie najnowszej wersji APLIKACJI zainstalowanej na URZĄDZENIU.

Niektóre warunki licencyjne na licencjonowane przez SIE oprogramowanie lub usługi firm trzecich mogą wymagać przedstawienia przez SIE uwag i warunków licencji tego oprogramowania lub usługi firmy trzeciej. Te uwagi i warunki licencji są udostępniane użytkownikowi w miejscu, które firma SIE uzna za odpowiednie.

Wszelkie prawa do użytkowania APLIKACJI są udzielane jedynie na zasadzie licencji. Użytkownik nie otrzymuje żadnych udziałów ani praw własności do APLIKACJI. Firma SIE i jej licencjodawcy zachowują wszelkie prawa własności intelektualnej do APLIKACJI. Wszelkie korzystanie z APLIKACJI lub dostęp do niej podlega warunkom i postanowieniom niniejszej UMOWY oraz stosownym prawom własności intelektualnej. Poza wyjątkami wyraźnie wskazanymi w niniejszej UMOWIE firma SIE i jej licencjodawcy zastrzegają wszelkie prawa do APLIKACJI.

 

2. OGRANICZENIA

Zabronione jest (i) wynajmowanie, wypożyczanie, udzielanie podlicencji, publikowanie, modyfikowanie, adaptowanie oraz tłumaczenie APLIKACJI; (ii) odtwarzanie, dekompilowanie oraz dezasemblowanie APLIKACJI, a także tworzenie dzieł pochodnych APLIKACJI; (iii) podejmowanie prób utworzenia kodu źródłowego APLIKACJI na podstawie jej kodu obiektowego; (iv) korzystanie z jakiegokolwiek nieautoryzowanego, nielegalnego, nieoryginalnego lub zmodyfikowanego sprzętu albo oprogramowania w połączeniu z APLIKACJĄ; (v) ponowne instalowanie wcześniejszych wersji APLIKACJI; (vi) naruszanie jakichkolwiek praw, przepisów, statutów lub uprawnień firmy SIE albo firm trzecich w związku z użytkowaniem APLIKACJI lub dostępem do niej; (vii) pozyskiwanie APLIKACJI w jakikolwiek sposób inny niż autoryzowane przez SIE metody dystrybucji; oraz (viii) wykorzystywanie APLIKACJI w jakikolwiek sposób nieobjęty licencją.

Wymienione ograniczenia obowiązują w najszerszym dozwolonym przez prawo lokalne zakresie.

 

3. USŁUGI I AKTUALIZACJE; ZAWARTOŚĆ I UMOWY FIRM TRZECICH

SIE może dostarczać użytkownikowi pewne usługi, uaktualnienia i aktualizacje APLIKACJI. Niektóre aktualizacje, uaktualnienia lub usługi mogą spowodować zmianę bieżących ustawień, utratę danych lub zawartości, a także niemożność korzystania z określonych funkcji.

APLIKACJA może odwoływać się, wyświetlać lub udostępniać użytkownikowi łącza do zawartości lub witryn internetowych prowadzonych lub utrzymywanych niezależnie przez firmy trzecie ("zawartość i łącza firm trzecich").

Firma SIE i jej firmy stowarzyszone nie kontrolują ani nie nadzorują zawartości i łączy firm trzecich ani też nie monitorują, nie zatwierdzają, nie popierają, nie udzielają gwarancji ani nie sponsorują jakiejkolwiek zawartości i łączy firm trzecich. Firma SIE i jej firmy stowarzyszone nie ponoszą odpowiedzialności za zawartość i łącza firm trzecich. Użytkownik korzysta z zawartości i łączy firm trzecich na własne ryzyko, przyjmując pełną odpowiedzialność i ponosząc konsekwencje wynikające z ich użycia.

 

4. GROMADZENIE INFORMACJI

W związku z obsługą działalności firmy SIE oraz dostarczaniem produktów i usług, firma SIE może gromadzić i pozyskiwać informacje dotyczące URZĄDZENIA oraz APLIKACJI. Te informacje mogą być wykorzystywane do celów związanych z monitorowaniem/diagnozowaniem systemu, do celów marketingowych oraz do śledzenia zachowań użytkowników w sposób anonimowy. Gdy użytkownik zaloguje się do konta za pośrednictwem APLIKACJI, firma SIE może być w stanie połączyć te informacje z kontem użytkownika oraz innymi informacjami związanymi z kontem użytkownika. Szczegółowe informacje na temat sposobu wykorzystywania tych informacji oraz dane kontaktowe osób, z którymi należy kontaktować się w razie pytań można znaleźć w Polityce prywatności PSN(SM) dla danego regionu, do której łącze można znaleźć w witrynie firmy SIE z dokumentacją prawną pod adresem https://doc.dl.playstation.net/doc/legal/index.html.

 

5. POŁĄCZENIE INTERNETOWE

Do korzystania z niektórych funkcji APLIKACJI niezbędne może być połączenie internetowe. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie opłaty wynikłe z dostępu do Internetu lub jego użytkowania.

 

6. ZRZECZENIE SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI GWARANCYJNEJ I OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

APLIKACJA jest dostarczana w stanie "TAK JAK JEST", bez udzielania żadnych gwarancji, wyrażonych ani dorozumianych. Firma SIE, jej firmy stowarzyszone i licencjodawcy niniejszym zrzekają się wszelkiej dorozumianej odpowiedzialności w zakresie gwarancji przydatności handlowej, gwarancji przydatności do określonego celu oraz gwarancji nienaruszalności praw. Firma SIE nie gwarantuje, że APLIKACJA będzie działać bez zakłóceń i błędów, ani że APLIKACJA będzie działać prawidłowo na URZĄDZENIACH. Firma SIE może, według własnego uznania firmy SIE, zaprzestać obsługi APLIKACJI w dowolnym momencie, a ponadto firma SIE nie ponosi w związku z takim zaprzestaniem żadnej odpowiedzialności.

Jeśli APLIKACJA korzysta z serwerów internetowych, firma SIE nie zobowiązuje się do zapewnienia ciągłej dostępności tych serwerów.

W ŻADNYM WYPADKU FIRMA SIE, JEJ FIRMY STOWARZYSZONE I LICENCJODAWCY NIE PONOSZĄ JAKIEJKOLWIEK ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA UTRATĘ DANYCH, UTRATĘ ZYSKÓW ORAZ INNE STRATY LUB SZKODY BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, WYPADKOWE, SPECJALNE LUB WYNIKOWE, BEZ WZGLĘDU NA POWÓD ICH POWSTANIA, A WYNIKAJĄCE Z DOSTĘPU LUB UŻYTKOWANIA APLIKACJI. TAK DŁUGO JAK NINIEJSZE POSTANOWIENIE MA ZASTOSOWANIE W DANEJ JURYSDYKCJI, WSZELKIE POPRZEDZAJĄCE JE OGRANICZENIA, WYŁĄCZENIA I OŚWIADCZENIA O ZRZECZENIU SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI BĘDĄ STOSOWANE W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOPUSZCZONYM PRZEZ WŁAŚCIWE PRAWO, NAWET JEŚLI ŚRODKI PRAWNE NIE BĘDĄ ODPOWIADAĆ PIERWOTNEMU CELOWI.

 

7. NARUSZENIE POSTANOWIEŃ UMOWY, WYPOWIEDZENIE PRAW I ŚRODKI NAPRAWCZE SIE

W przypadku stwierdzenia przez firmę SIE naruszenia warunków niniejszej UMOWY przez użytkownika firma może, samodzielnie lub poprzez pełnomocnika, podjąć wszelkie działania mające na celu ochronę jej interesów, między innymi uniemożliwić dostęp lub korzystanie z całości lub części APLIKACJI, uniemożliwić dostęp do sieci PSN, odmówić dostępu do usług udostępnianych w APLIKACJI lub zastosować inne mechanizmy mające na celu uniemożliwienie użytkowania zmodyfikowanej APLIKACJI lub użytkowania jej w niedozwolony sposób.

Firma SIE, jej firmy stowarzyszone i licencjodawcy zastrzegają sobie prawo podjęcia kroków prawnych w przypadku naruszenia postanowień niniejszej UMOWY. Firma SIE zastrzega sobie prawo do uczestnictwa w postępowaniu prawnym, wszczynanym z urzędu lub z oskarżenia prywatnego, oraz w dochodzeniu dotyczącym działań użytkownika związanych z APLIKACJĄ.

 

8. KONTROLA EKSPORTU I ZGODNOŚĆ Z PRAWEM

APLIKACJA może zawierać technologie podlegające określonym ograniczeniom w związku z prawami dotyczącymi kontroli eksportu. W związku z tym APLIKACJA nie może być eksportowana ani reeksportowana do osób lub jednostek naruszających te prawa. Korzystanie z APLIKACJI wymaga przestrzegania tych praw. Użytkownik oświadcza i zapewnia, że (i) nie znajduje się w kraju objętym embargiem przez rząd Stanów Zjednoczonych, ani uznanym przez rząd Stanów Zjednoczonych za kraj "wspierający terroryzm"; oraz że (ii) nie jest wymieniony w sporządzonym przez rząd Stanów Zjednoczonych spisie podmiotów objętych zakazem lub ograniczeniami.

 

9. ZWIĄZANIE INDYWIDUALNYM ARBITRAŻEM W PRZYPADKU OKREŚLONYCH REZYDENTÓW

Następujące warunki w sekcji 9 w najszerszym dozwolonym prawem zakresie dotyczą użytkownika jedynie, jeżeli jest rezydentem Stanów Zjednoczonych lub kraju w Ameryce Północnej, Środkowej lub Południowej.

Termin "spór" oznacza jakikolwiek spór, roszczenie lub kontrowersje pomiędzy użytkownikiem a SIE, Sony Interactive Entertainment LLC, ich dowolnymi obecnymi lub wcześniejszymi podmiotami stowarzyszonymi lub dowolnym podmiotem będącym poprzednikiem lub następcą prawnym którejkolwiek z wymienionych firm, w tym Sony Computer Entertainment Inc., Sony Computer Entertainment America LLC oraz Sony Interactive Entertainment America LLC ("jednostką Sony"), odnośnie użytkowania APLIKACJI, niezależnie od tego czy dotyczą one postanowień kontraktu, statutu, regulacji, zarządzenia, czynu niedozwolonego (w tym oszustwa, fałszywego przedstawienia, zachęty do oszustwa lub zaniedbania) lub jakiejkolwiek innej teorii prawnej, oraz obejmuje ważność, egzekwowalność lub zakres niniejszej sekcji 9 (za wyjątkiem egzekwowalności poniższej klauzuli zrzeczenia się praw do procesów zbiorowych). "Spór" ma najszersze możliwe egzekwowane znaczenie.

W przypadku sporu (innego niż opisany poniżej jako wykluczony z arbitrażu) z dowolną jednostką Sony lub członkami jej zarządu, dyrektorami, pracownikami i agentami jednostki Sony ("przeciwnej jednostki Sony"), który nie może zostać rozwiązany w drodze negocjacji, zgodnie z opisanymi poniżej wymogami, użytkownik i przeciwna jednostka Sony muszą dążyć do rozwiązania sporu jedynie w drodze arbitrażu tego sporu zgodnie z warunkami przedstawionymi w sekcji 9 i nie rozwiązywać sporu w drodze postępowania sądowego. Arbitraż oznacza, że spór zostanie rozstrzygnięty przez neutralnego arbitra zamiast przez sędziego lub ławę przysięgłych w sądzie.

UŻYTKOWNIK I JEDNOSTKI SONY ZGADZAJĄ, ŻE ROSZCZENIA ZGŁOSZONE PRZEZ UŻYTKOWNIKA LUB JEDNOSTKĘ SONY W SĄDACH DROBNYCH WYKROCZEŃ NIE PODLEGAJĄ WARUNKOM ARBITRAŻU OPISANYM W NINIEJSZEJ SEKCJI 9.

JEŻELI UŻYTKOWNIK NIE CHCE ZWIĄZYWAĆ SIĘ ZOBOWIĄZANIEM DO ARBITRAŻU I ZRZEC SIĘ PRAW DO POZWÓW ZBIOROWYCH W NINIEJSZEJ SEKCJI 9, MUSI POWIADOMIĆ PISEMNIE SIE W CIĄGU 30 DNI OD DATY ZAAKCEPTOWANIA NINIEJSZEJ UMOWY. PISEMNE POWIADOMIENIE MUSI ZOSTAĆ PRZESŁANE POCZTĄ DO FIRMY SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT INC. NA RĘCE SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT LLC, 2207 BRIDGEPOINTE PARKWAY, SAN MATEO, CA 94404 Z DOPISKIEM ATTN: LEGAL DEPARTMENT – WAIVER I MUSI ZAWIERAĆ: (I) IMIĘ I NAZWISKO UŻYTKOWNIKA, (II) ADRES UŻYTKOWNIKA, (III) IDENTYFIKATOR WPISU, JEŻELI UŻYTKOWNIK TAKI POSIADA ORAZ (IV) WYRAŹNE OŚWIADCZENIE, ŻE UŻYTKOWNIK NIE CHCE ROZSTRZYGAĆ SPORÓW Z JEDNOSTKAMI SONY W DRODZE ARBITRAŻU.

W PRZYPADKU SPORU Z JEDNOSTKĄ SONY UŻYTKOWNIK MUSI PRZESŁAĆ PISEMNE POWIADOMIENIE DO FIRMY SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT INC. NA RĘCE SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT LLC, 2207 BRIDGEPOINTE PARKWAY, SAN MATEO, CA 94404 Z DOPISKIEM ATTN: LEGAL DEPARTMENT - DISPUTE RESOLUTION, ABY UMOŻLIWIĆ PRZECIWNEJ JEDNOSTCE SONY NIEFORMALNE ROZSTRZYGNIĘCIE SPORU W DRODZE NEGOCJACJI.

Użytkownik zobowiązuje się negocjować w dobrej wierze rozstrzygnięcie sporu przez co najmniej 60 dni po dostarczeniu powiadomienia o sporze. Jeżeli przeciwna jednostka Sony nie doprowadzi do rozstrzygnięcia sporu w ciągu 60 dni od otrzymania powiadomienia o sporze, użytkownik lub przeciwna jednostka Sony mogą kontynuować roszczenie w drodze arbitrażu na warunkach opisanych w niniejszej sekcji 9.

WSZELKIE POSTĘPOWANIA W CELU ROZSTRZYGNIĘCIA SPORÓW, CZY TO W DRODZE ARBITRAŻU, CZY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO, BĘDĄ PRZEPROWADZANE WYŁĄCZENIE INDYWIDUALNIE, A NIE W DRODZE POZWÓW ZBIOROWYCH, IMIENNYCH LUB ANONIMOWYCH, SKONSOLIDOWANYCH LUB PRZEZ PRZEDSTAWICIELA ALBO PRZEDSTAWICIELA PUBLICZNEGO, CHYBA ŻE UŻYTKOWNIK I PRZECIWNA JEDNOSTKA SONY WYRAŻĄ NA TO PISEMNĄ ZGODĘ PO ROZPOCZĘCIU ARBITRAŻU.

Jeżeli użytkownik lub przeciwna jednostka Sony wybiorą rozstrzygnięcie sporu w drodze arbitrażu, strona inicjująca postępowanie arbitrażowe może wnieść je do Amerykańskiego Stowarzyszenia Arbitrażowego (American Arbitration Association, "AAA"), www.adr.org, lub JAMS www.jamsadr.com. W razie sprzeczności z regulaminem organizacji arbitrażowej wybranej przez strony obowiązują warunki niniejszej sekcji 9.

O możliwości arbitrażu w sporach dotyczących handlu międzystanowego decyduje federalna ustawa arbitrażowa (Federal Arbitration Act, "FAA"). Na istotę sporu mogą wpływać jednak także stosowne prawa federalne lub stanowe. W przypadku roszczeń nieprzekraczających 75 000 USD mają zastosowanie uzupełniające procedury sporów konsumenckich AAA ("procedury uzupełniające"), w tym wykaz opłat za arbitraż określony w sekcji C-8 procedur uzupełniających. W przypadku roszczeń przekraczających 75 000 USD mają zastosowanie reguły arbitrażu handlowego AAA i odpowiedni wykaz opłat za postępowania niezbiorowe.

Reguły AAA można uzyskać w witrynie www.adr.org lub dzwoniąc pod numer 1-800-778-7879. Ponadto jeżeli roszczenia użytkownika nie przekraczają 75 000 USD, użytkownik przekazał powiadomienie przeciwnej jednostce Sony i przeprowadził z nią w dobrej wierze negocjacje jak opisano powyżej i arbiter uzna podczas arbitrażu użytkownika za stronę wygrywającą, użytkownik będzie uprawniony do uzyskania pokrycia kosztów sądowych w zakresie określonym przez arbitra w uzupełnieniu do praw do ich pokrycia zgodnych z właściwym prawem stanowym lub federalnym.

Arbiter ogłosi werdykt na piśmie, ale nie wyda uzasadnienia, o ile nie zażąda tego któraś ze stron. Werdykt arbitra będzie wiążący i ostateczny, za wyjątkiem praw do apelacji udzielanych przez FAA, i może zostać zgłoszony w celu egzekucji w dowolnym sądzie, którego jurysdykcji podlegają strony sporu.

Użytkownik lub przeciwna jednostka Sony mogą rozpocząć arbitraż w okręgu San Mateo w Kalifornii lub w okręgu, w którym rezyduje użytkownik. W przypadku wyboru okręgu, w którym przebywa użytkownik, przeciwna jednostka Sony może przenieść arbitraż do okręgu San Mateo, jeżeli wyrazi zgodę na pokrycie dodatkowych opłat i kosztów poniesionych przez użytkownika w wyniku zmiany lokalizacji w wysokości określonej przez arbitra.

Jeżeli któryś z zapisów w niniejszej sekcji 9 (za wyjątkiem zamieszczonego powyżej zrzeczenia się praw do pozwów zbiorowych) okaże się niedozwolony lub nieegzekwowalny, zostanie on usunięty z sekcji 9, a pozostała część sekcji 9 pozostanie w pełnej mocy. Jeżeli klauzula zrzeczenia się praw do pozwów zbiorowych okaże się niedozwolona lub nieegzekwowalna, cała sekcja 9 staje się nieegzekwowalna, a spory będą rozstrzygane na drodze sądowej.

Sekcja 9 pozostaje w mocy po rozwiązaniu niniejszej UMOWY.

 

10. PRAWO WŁAŚCIWE

Jeżeli użytkownik jest rezydentem Japonii lub kraju/obszaru położonego w Azji Wschodniej lub Południowo-Wschodniej, niniejsza UMOWA podlega prawu japońskiemu i powinna być interpretowana zgodnie z jego zasadami z wyłączeniem kolizji zasad prawnych. Wszelkie spory wynikłe w związku z niniejszą UMOWĄ powinny być zgłaszane wyłącznie do sądu dystryktu tokijskiego w Tokio, Japonia.

Jeżeli użytkownik jest rezydentem Europy, Afryki, Australii i Oceanii, Bliskiego Wschodu, Indii lub Federacji Rosyjskiej, niniejsza UMOWA podlega prawu angielskiemu i powinna być interpretowana zgodnie z jego zasadami z wyłączeniem kolizji zasad prawnych.

Jeżeli użytkownik rezyduje w innym miejscu, niniejsza UMOWA podlega prawu stanu Kalifornia i powinna być interpretowane zgodnie z nim z wyłączeniem kolizji zasad prawnych. Jeżeli użytkownik jest rezydentem Stanów Zjednoczonych, spory niepodlegające arbitrażowi i niewniesione do sądu drobnych wykroczeń muszą być rozstrzygane w sądzie właściwej jurysdykcji w Sądzie Najwyższym stanu Kalifornia w okręgu San Mateo lub w Sądzie Dystryktowym Stanów Zjednoczonych dla Północnego Dystryktu Kalifornii.

 

11. OGÓLNE INFORMACJE PRAWNE

Użytkownik jest związany postanowieniami najnowszej wersji niniejszej UMOWY. SIE może w dowolnym momencie zmienić warunki niniejszej UMOWY. Bieżącą wersję niniejszej UMOWY w postaci do druku można znaleźć pod adresem https://doc.dl.playstation.net/doc/legal/index.html. Wskazany adres URL należy sprawdzać od czasu do czasu, aby zapoznać się ze zmianami w UMOWIE. Dalsze uzyskiwanie dostępu do APLIKACJI lub jej użytkowanie będzie oznaczać zaakceptowanie przez użytkownika najnowszej wersji niniejszej UMOWY.

Jeżeli któreś z postanowień niniejszej UMOWY okaże się nieważne, niedozwolone lub nieegzekwowalne, ważność, legalność i egzekwowalność pozostałych postanowień UMOWY nie zostanie w żaden sposób naruszona. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że naruszenie postanowień niniejszej UMOWY może narazić SIE na nienaprawialne szkody, w przypadku których odszkodowanie pieniężne może nie być adekwatnym zadośćuczynieniem, i że SIE ma prawo do godziwego zadośćuczynienia w uzupełnieniu innych dostępnych prawnie środków naprawczych.

Niniejsza UMOWA stanowi całość porozumienia pomiędzy użytkownikiem i SIE w odniesieniu do APLIKACJI i zastępuje wszelkie wcześniejsze lub współczesne porozumienia w tej kwestii. Niemożliwość lub opóźnienie w egzekwowaniu praw wypływających z niniejszej UMOWY nie powoduje zrzeczenia się tych praw. SIE może przekazać dowolne swoje prawa wynikające z niniejszej UMOWY, w tym prawa do egzekwowania jej postanowień, dowolnej firmie stowarzyszonej SIE.

 

12. KONTAKT

W razie jakichkolwiek pytań lub zażaleń związanych z APLIKACJĄ zapraszamy do skontaktowania się z zespołem wsparcia technicznego pod adresem https://www.playstation.com/support/.

Microsoft oraz Windows są zarejestrowanymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub w innych krajach.

Mac oraz Mac OS są znakami towarowymi firmy Apple Inc. zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych oraz innych krajach.