PlayStation.com

Informacje prawne

 
 
Triangle Circle Shapes
Square Cross Shapes

WARUNKI I ZASADY KORZYSTANIA Z KUPONÓW Z KODEM SEN

1.       Ten kupon z kodem („Kupon z kodem”) jest wydawany przez firmę Sony Interactive Entertainment Europe Limited mieszczącą się pod adresem 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, United Kingdom (nr rej. 6020283) („my”, „nas”, „nasze”). W niniejszym dokumencie słowa „Użytkownik” i „Użytkownika” odnoszą się do osoby, która jest odbiorcą Kuponu z kodem.

 

2.       Aby wykorzystać Kupon z kodem, niezbędne jest posiadanie (i) określonego sprzętu; (ii) konta Sony Entertainment Network („SEN”) (znanego wcześniej pod nazwą PlayStation®Network) zarejestrowanego w kraju, z którym powiązany jest Kupon z kodem; i (iii) usług internetowych (np. Internet szerokopasmowy, Wi-Fi lub komórkowy, w zależności od posiadanej platformy Sony). Użytkownik ponosi wszelkie opłaty związane z dostępem do Internetu.

 

3.       W celu założenia konta SEN użytkownik musi mieć co najmniej 7 lat i musi zaakceptować SEN Terms of Service (Warunki świadczenia usługi SEN) oraz Privacy Policy (Zasady prywatności), z którymi można się zapoznać na stronie sonyentertainmentnetwork.com/legal. Jeżeli Użytkownik nie ma jeszcze ukończonych 18 lat, rodzic lub opiekun prawny Użytkownika musi założyć konto główne SEN i utworzyć konto podrzędne dla Użytkownika. Jeśli posiadasz konto podrzędne, przed wykorzystaniem Kuponu z kodem musisz uzyskać zgodę posiadacza nadrzędnego konta SEN.

 

4.       O ile nie postanowiono inaczej, Kupon z kodem można wykorzystać tylko raz, na jednym koncie SEN. Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów, Kuponów z kodem nie wolno wymieniać, przekazywać, sprzedawać, wykorzystywać lub zwracać w celu uzyskania gotówki lub kredytu (z tym zastrzeżeniem, że kupiony przez Użytkownika Kupon z kodem można dać komuś w prezencie).

 

5.       Kupony z kodem należy wykorzystać przed upływem podanego terminu wygaśnięcia ich ważności. Informacje o terminie ważności oraz innych ograniczeniach zostaną przekazane Użytkownikowi wraz z Kuponem z kodem.

 

6.       Kupony z kodem nie będą wymieniane w przypadku ich zagubienia, zniszczenia, kradzieży lub wykorzystania bez zgody Użytkownika. Zastrzegamy sobie prawo do zamknięcia lub zawieszenia konta Użytkownika i żądania alternatywnych metod płatności, a także do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności w celu ochrony naszych interesów, w przypadku nielegalnego nabycia i wykorzystania Kuponu z kodem w SEN lub w celu opłacenia usług PlayStation®Store, SEN Store, Video Unlimited oraz/lub Music Unlimited („Usługi”). Jeżeli konto SEN Użytkownika zostanie zamknięte lub zawieszone z powyższych powodów, Użytkownik może utracić niewykorzystane fundusze w portfelu SEN.

 

7.       Niektóre materiały dostępne za pośrednictwem Kuponów z kodem mogą być objęte dodatkowymi ograniczeniami, takimi jak ograniczenia wiekowe i prawa do użytkowania, włącznie z Warunkami użytkownia oprogramowania. Dzieci mogą nie mieć dostępu do materiałów objętych ograniczeniem wiekowym wyższym niż ich wiek.

 

8.       Kupon z kodem można wykorzystać wyłącznie w krajach, gdzie Usługi są dostępne. Wymiana może być objęta także innymi ograniczeniami terytorialnymi.

 

9.       Jeśli Kupon z kodem będzie wadliwy, naszym jedynym zadośćuczynieniem wobec Użytkownika będzie wymiana takiego Kuponu z kodem. W zakresie dozwolonym przez prawo, my, nasi licencjobiorcy, spółki zależne i licencjodawcy nie udzielamy żadnych gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, w stosunku do Kuponów z kodem, łącznie z wyraźnymi lub dorozumianymi gwarancjami dotyczącymi rynkowości lub przydatności kodów kuponów do danego celu, a także nie przyjmujemy żadnej odpowiedzialności wobec Użytkownika związanej z używaniem Kuponów z kodem. Użytkownikowi mogą przysługiwać inne prawa konsumenckie, których nie obejmują niniejsze Warunki i zasady.

 

10.   Możemy przekazać te Warunki i Zasady każdej spółce będącej członkiem grupy Sony bez zgody Użytkownika pod warunkiem, że to przekazanie nie będzie naruszało praw Użytkownika wynikających z niniejszych Warunków i zasad.

 

11.   W przypadkach, gdy Kupony z kodem są udostępniane w ramach oferty promocyjnej, wszelkie skargi związane z takimi ofertami należy kierować do organizatora promocji, a nie do nas.

 

12.   Zasilanie portfela TopUp: Kupony z kodem służące do doładowania funduszy do portfela SEN („Kupony zasilające portfel TopUp”) mogą być zrealizowane wyłącznie przez właścicieli kont głównych SEN. Kupony zasilające portfel TopUp mogą być wykorzystywane wyłącznie do dodawania funduszy do kont głównych SEN zarejestrowanych w kraju, w którym wydano Kupon zasilający portfel TopUp. W celu założenia konta głównego SEN użytkownik musi mieć co najmniej 18 lat. Właściciele konta głównego mogą umożliwić kontom podrzędnym dostęp do portfela konta głównego SEN i ustawić miesięczny limit wydatków. W niektórych krajach zakup Kuponów zasilających portfel może być dozwolony od pewnego wieku. Zasilenia portfela TopUp można wykorzystać wyłącznie do zakupu Usług.

 

13.   Subskrypcje PlayStation®Plus: Materiały i usługi dostępne w PlayStation®Plus różnią się w zależności od wieku subskrybenta. Funkcje online niektórych gier mogą zostać wycofane po uprzednim powiadomieniu — eu.playstation.com/gameservers.. Dostępność usługi nie jest gwarantowana.

 

14.   Subskrypcje na wersję próbną PlayStation®Plus: Użytkownik jest uprawniony do wykorzystania wyłącznie jednego Kuponu z kodem na bezpłatną wersję próbną PlayStation®Plus. Użytkownik może wykorzystać niniejszy Kupon z kodem wyłącznie wtedy, gdy nie jest bieżącym subskrybentem PlayStation®Plus i nigdy wcześniej nie subskrybował PlayStation®Plus ani nie korzystał z wersji próbnej tego serwisu.

 

15.   Subskrypche: Wymagane może być podanie informacji o karcie kredytowej/debetowej. Subskrypcje ulegają odnowieniu automatycznie na koniec okresu subskrypcji. Opłata od użytkownika zostanie pobrana zgodnie z Warunkami świadczenia usługi SEN. Użytkownik zgadza się, żeby opłata za odnowienie była pobierana z jego portfela SEN. Jeżeli w portfelu SEN, nie ma wystarczającej ilości środków, wymaganą kwotą zostanie obciążona karta płatnicza zarejestrowana na koncie SEN, chyba że zostało wyłączone automatyczne doładowywanie. Funkcję automatycznego odnawiania można wyłączyć w dowolnym momencie, a subskrypcja wygaśnie na koniec czasu jej trwania. Instrukcje dotyczące zamknięcia subskrypcji można znaleźć na stronie www.playstation.com/get-help/help-library. Pełny tekst zasad i warunków można znaleźć w dokumencie SEN Terms of Service (Warunki świadczenia usługi SEN) pod adresem sonyentertainmentnetwork.com/legal.

 

16.   W zakresie przewidzianym przez prawo niniejsze Warunki i zasady są tworzone i interpretowane zgodnie z prawodawstwem obowiązującym Anglii. Kontrakt pomiędzy nami a Użytkownikiem zostaje uznany za stworzony i wykonywany w Anglii.

 

17.   Wszelkie pytania o korzystanie z Kuponów z kodem należy kierować do naszego działu obsługi klienta za pośrednictwem strony www.playstation.com/get-help/help-library.