PlayStation.com

Informacje prawne

 
 
Triangle Circle Shapes
Square Cross Shapes

WARUNKI I ZASADY KORZYSTANIA Z KODU KUPONU PSN

1.           Ten kod kuponu („Kod kuponu”) jest wydawany przez firmę Sony Interactive Entertainment Network Europe Limited mieszczącą się pod adresem 10 Great Marlborough Street, Londyn, W1F 7LP, Wielka Brytania (zarejestrowaną pod nr. 6020283), określaną dalej mianem „my”, „nam”, „nasze”.  W niniejszym dokumencie słowa „Użytkownik” i „Użytkownika” odnoszą się do osoby, która jest odbiorcą Kodu kuponu.

2.           Aby zrealizować Kod kuponu, należy mieć (i) określony sprzęt; (ii) konto w PlayStation™Network zarejestrowane w kraju, do którego odnosi się kod kuponu; oraz (iii) usługi internetowe (np. łącze szerokopasmowe, Internet Wi-Fi lub komórkowy, w zależności od posiadanej platformy Sony).  Użytkownik ponosi wszelkie opłaty związane z dostępem do Internetu.

3.           Aby założyć konto, użytkownik musi mieć ukończone 7 lat i zaakceptować Warunki świadczenia usług, Warunki i zasady korzystania z Kodów kuponu, Zasady prywatności oraz Warunki korzystania z oprogramowania, z którymi można się zapoznać na stronie www.playstation.com/legal/PSNTerms.  Jeżeli Użytkownik nie ma jeszcze ukończonych 18 lat, rodzic lub opiekun prawny Użytkownika musi założyć konto i utworzyć konto podrzędne dla Użytkownika/dla członka rodziny.  Jeśli Użytkownik ma konto podrzędne/konto dla członka rodziny, który nie ukończyła 18 lat, przed zrealizowaniem Kodu kuponu musi uzyskać zgodę osoby zarządzającej rodziną/właściciela konta głównego SEN.

4.           O ile nie postanowiono inaczej, Kod kuponu można zrealizować tylko raz, na jednym koncie.  Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów, Kodów kuponu nie wolno wymieniać, przekazywać, sprzedawać, realizować ani zwracać w celu uzyskania gotówki lub kredytu (z tym zastrzeżeniem, że kupiony przez Użytkownika Kod kuponu można dać komuś w prezencie).

5.           Kody kuponu nie będą wymieniane w przypadku ich zagubienia, zniszczenia, kradzieży lub realizacji bez zgody Użytkownika.  Zastrzegamy sobie prawo do zamknięcia lub zawieszenia konta Użytkownika i żądania alternatywnych metod płatności, a także do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności w celu ochrony naszych interesów, w przypadku nielegalnego nabycia i wykorzystania Kodu kuponu w celu opłacenia materiałów/usług PSN. 

6.           Niektóre materiały/usługi dostępne za pośrednictwem Kodów kuponu mogą być objęte dodatkowymi ograniczeniami, takimi jak ograniczenia wiekowe i prawa do użytkowania, włącznie z warunkami użytkowania oprogramowania.  Dzieci mogą nie mieć możliwości zrealizowania kuponów lub uzyskania dostępu do materiałów objętych ograniczeniem wiekowym przekraczającym ich wiek.

7.           Kod kuponu można zrealizować wyłącznie w krajach, gdzie dostępne są materiały/usługi.  Mogą mieć także zastosowanie dodatkowe ograniczenia terytorialne.

8.           Jeśli Kod kuponu będzie wadliwy, naszym jedynym zadośćuczynieniem wobec Użytkownika będzie wymiana takiego Kodu kuponu.  W zakresie dozwolonym przez prawo lokalne, my, nasi licencjobiorcy, spółki zależne i licencjodawcy nie udzielamy żadnych gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, w stosunku do Kodów kuponu, łącznie z wyraźnymi lub dorozumianymi gwarancjami dotyczącymi rynkowości lub przydatności do danego celu, a także nie przyjmujemy żadnej odpowiedzialności wobec Użytkownika związanej z używaniem Kodów kuponu.  Użytkownikowi mogą przysługiwać inne prawa konsumenckie, których nie obejmują niniejsze warunki i zasady.

9.           Możemy przekazać te warunki i zasady każdej spółce będącej członkiem grupy Sony bez zgody Użytkownika pod warunkiem, że to przekazanie nie będzie naruszało praw Użytkownika wynikających z niniejszych warunków i zasad.

10.        W przypadkach, gdy Kody kuponu są udostępniane w ramach oferty promocyjnej, wszelkie skargi związane z takimi ofertami należy kierować do organizatora promocji.

11.        Doładowanie portfela: Kody kuponu służące do doładowania funduszy do portfela SEN („Kody kuponu zasilające portfel”) mogą zostać zrealizowane wyłącznie przez właścicieli kont, którzy ukończyli 18 lat.  Kody kuponu zasilające portfel mogą być wykorzystywane wyłącznie do dodawania funduszy do kont zarejestrowanych w kraju, w którym wydano Kod kuponu zasilający portfel.    Menedżerowie rodziny/właściciele konta głównego mogą umożliwić członkom rodziny/kontom podrzędnym dostęp do portfela konta SEN osoby zarządzającej rodziną i ustawić miesięczny limit wydatków. Kody kuponu zasilające portfel można wykorzystywać wyłącznie do zakupu materiałów/usług.

12.        Subskrypcje: wymagane może być podanie informacji o karcie kredytowej/debetowej.  Subskrypcje są odnawiane do momentu ich anulowania. Opłata za nie jest pobierana automatycznie na koniec kolejnych okresów rozliczeniowych, zgodnie z warunkami świadczenia usługi PSN.  Użytkownik zostanie obciążony za zakupioną subskrypcję opłatą w wysokości obowiązującej w PS Store, która będzie pobierana w dniu zakończenia okresu rozliczeniowego. O wszelkich kolejnych zmianach cen będziemy informować pocztą elektroniczną. Użytkownik zgadza się, że opłata za subskrypcję cykliczną będzie pobierana automatycznie.  Jeżeli w portfelu PSN nie ma wystarczającej ilości środków, wymagana kwota zostanie pobrana przy użyciu metody płatniczej zarejestrowanej na koncie (jeśli taka istnieje), chyba że zostało wyłączone automatyczne finansowanie.  Użytkownik może anulować subskrypcję w dowolnym momencie, wygaśnie ona na zakończenie bieżącego okresu rozliczeniowego. Nie otrzymasz zwrotu już dokonanych płatności. Instrukcje opisujące zakończenie subskrypcji można znaleźć na stronie www.playstation.com/get-help/help-library/.  Pełny tekst zasad i warunków można znaleźć w warunkach świadczenia usługi PSN na stronie www.playstation.com/legal/PSNTerms.

13.        Subskrypcje PlayStation®Plus: materiały/usługi PlayStation®Plus różnią się w zależności od wieku osoby realizującej kupon. Funkcje online niektórych gier mogą zostać wycofane po wcześniejszym powiadomieniu. Gry dostępne w ramach subskrypcji mogą ulec zmianie. Dostępność usług nie jest gwarantowana.

14.        Subskrypcje PlayStation®Now: Kody kuponu wykorzystywane w usłudze PS Now mogą być realizowane wyłącznie przez właścicieli kont, którzy ukończyli 18 lat. Gry PS Now i ich funkcje mogą ulec zmianie. Gry przesyłane strumieniowo z prędkością do 720p mogą się różnić od gier pobranych i znajdujących się na płytach. Materiały DLC i dodatki nie są zgodne z grami przesyłanymi strumieniowo. Użytkownik powinien mieć łącze internetowe o prędkości co najmniej 5 MB/s, aby móc strumieniowo przesyłać gry. Dostępność usług nie jest gwarantowana. Być może użytkownicy będą musieli czekać, by uzyskać dostęp do określonych gier. Nie wszystkie funkcje systemowe/sieciowe są obsługiwane. Dostępne w systemach PlayStation®4 i Windows. W przypadku komputerów z systemem Windows obowiązują wymagania systemowe (w tym kontrolera). Więcej informacji na stronie www.playstation.com/psnow/FAQ.

15.        Subskrypcje PlayStation®Plus i PS Now na okres próbny: OSTRZEŻENIE O ZMIANIE AUTOMATYCZNEJ WERSJI PRÓBNEJ NA SUBSKRYPCJĘ: Jeśli kwalifikujesz się skorzystania z okresu próbnego PlayStation®Plus lub PlayStation®Now i nie zrezygnujesz z niego przed jego zakończeniem (co możesz zrobić, wyłączając funkcję automatycznego odnawiania w sekcji „Zarządzanie subskrypcjami” w menu „Zarządzanie kontami”), okres próbny automatycznie zmieni się na płatną subskrypcję z opłatą pobieraną z góry co miesiąc, w cenie obowiązującej w dniu płatności w PS Store.  Osoby aktualnie posiadające subskrypcję nie są uprawnione do skorzystania z okresu próbnego. Jeden kwalifikujący się użytkownik może skorzystać tylko z jednego okresu próbnego.

16.        W jaki sposób egzekwowane są niniejsze Warunki?

16.1.      W przypadku korzystania z PSN jako konsument:

16.1.1.  niniejsze Warunki, wszelkie umowy zawarte zgodnie z nimi oraz wszelkie spory, jakie możemy mieć w związku z nimi, będą regulowane i rozstrzygane zgodnie z prawem Anglii i Walii, ale użytkownik będzie miał dodatkową ochronę wynikającą z obowiązujących przepisów prawa kraju, w którym mieszka. Prawo obowiązujące kraju, w którym mieszka użytkownik, ma pierwszeństwo przed prawem Anglii i Walii.

16.1.2.  Możemy egzekwować niniejsze Warunki w sądzie kraju, w którym mieszka użytkownik.

16.1.3.  Użytkownik może wyegzekwować przestrzeganie niniejszych Warunków w sądzie w kraju, w którym mieszka lub w którym zarejestrowana jest nasza firma. 

16.2. W zakresie, w jakim użytkownik korzysta z PSN w celach innych niż konsumenckie:

16.2.1. Niniejsze Warunki, wszelkie umowy zawarte zgodnie z nimi oraz wszelkie spory, jakie możemy mieć w związku z nimi, będą regulowane i rozstrzygane zgodnie z prawem Anglii i Walii; oraz

16.2.2. Sądy Anglii i Walii będą miały wyłączną jurysdykcję.

17.        Jeżeli masz pytania dotyczące korzystania z Kodów kuponu, na przykład dotyczące anulowania subskrypcji, zajrzyj do działu obsługi klienta na stronie www.playstation.com/get-help/help-library/.