PlayStation.com

Informacje prawne

 
 
Triangle Circle Shapes
Square Cross Shapes

WARUNKI KORZYSTANIA Z KODU KUPONU PSN (WITRYNA)

 

1.    Kod kuponu jest wydawany przez firmę Sony Interactive Entertainment Network Europe Limited mieszczącą się pod adresem 10 Great Marlborough Street, Londyn, W1F 7LP, Wielka Brytania (zarejestrowaną pod nr. 6020283), określaną dalej mianem „my”, „nam”, „nasze”.  W niniejszym dokumencie słowa „Użytkownik” i „Użytkownika” odnoszą się do osoby, która jest odbiorcą Kodu kuponu.

 

2.    Aby wykorzystać Kod kuponu, niezbędne jest posiadanie (i) określonego sprzętu; (ii) konta Sony Entertainment Network („SEN”) (znanego wcześniej pod nazwą PlayStation®Network) zarejestrowanego w kraju, z którym powiązany jest Kod kuponu; i (iii) usług internetowych (np. Internet szerokopasmowy, Wi-Fi lub komórkowy, w zależności od posiadanej platformy Sony).  Użytkownik ponosi wszelkie opłaty związane z dostępem do Internetu.

 

3.    Żeby założyć konto SEN, Użytkownik musi mieć ukończone 7 lat i zaakceptować warunki świadczenia usług, warunki i zasady korzystania z kodu kuponu oraz politykę prywatności, z którymi można się zapoznać na stronie www.playstation.com/legal/PSNTerms.  Jeżeli Użytkownik nie ma jeszcze ukończonych 18 lat, rodzic lub opiekun prawny Użytkownika musi założyć konto i utworzyć konto podrzędne dla Użytkownika/dla członka rodziny.  Jeśli Użytkownik ma konto podrzędne/konto dla członka rodziny, który nie ukończyła 18 lat, przed zrealizowaniem Kodu kuponu musi uzyskać zgodę osoby zarządzającej rodziną/właściciela konta głównego SEN.

 

4.    O ile nie postanowiono inaczej, Kod kuponu można zrealizować tylko raz, na jednym koncie SEN.  Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów, Kodów kuponu nie wolno wymieniać, przekazywać, sprzedawać, realizować ani zwracać w celu uzyskania gotówki lub kredytu (z tym zastrzeżeniem, że kupiony przez Użytkownika Kod kuponu można dać komuś w prezencie).

 

5.    Kody kuponu należy zrealizować przed upływem podanego terminu wygaśnięcia ich ważności.

 

6.    Kody kuponu nie będą wymieniane w przypadku ich zagubienia, zniszczenia, kradzieży lub realizacji bez zgody Użytkownika.  Zastrzegamy sobie prawo do zamknięcia lub zawieszenia konta Użytkownika i żądania alternatywnych metod płatności, a także do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności w celu ochrony naszych interesów, w przypadku nielegalnego nabycia i wykorzystania Kodu kuponu w celu opłacenia materiałów/usług PSN.  Jeżeli konto SEN Użytkownika zostanie zamknięte lub zawieszone z powyższych powodów, Użytkownik może utracić niewykorzystane fundusze w portfelu PSN.

 

7.    Niektóre materiały/usługi dostępne za pośrednictwem Kodów kuponu mogą być objęte dodatkowymi ograniczeniami, takimi jak ograniczenia wiekowe i prawa do użytkowania, włącznie z warunkami użytkowania oprogramowania.  Dzieci mogą nie mieć dostępu do materiałów objętych ograniczeniem wiekowym wyższym niż ich wiek.

 

8.    Kod kuponu można zrealizować wyłącznie w krajach, gdzie dostępne są materiały/usługi.  Mogą mieć także zastosowanie dodatkowe ograniczenia terytorialne.

 

9.    Jeśli Kod kuponu będzie wadliwy, naszym jedynym zadośćuczynieniem wobec Użytkownika będzie wymiana takiego Kodu kuponu.  W zakresie dozwolonym przez prawo, my, nasi licencjobiorcy, spółki zależne i licencjodawcy nie udzielamy żadnych gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, w stosunku do Kodów kuponu, łącznie z wyraźnymi lub dorozumianymi gwarancjami dotyczącymi rynkowości lub przydatności do danego celu, a także nie przyjmujemy żadnej odpowiedzialności wobec Użytkownika związanej z używaniem Kodów kuponu.  Użytkownikowi mogą przysługiwać inne prawa konsumenckie, których nie obejmują niniejsze warunki i zasady.

 

10.    Możemy przekazać te warunki i zasady każdej spółce będącej członkiem grupy Sony bez zgody Użytkownika pod warunkiem, że to przekazanie nie będzie naruszało praw Użytkownika wynikających z niniejszych warunków i zasad.

 

11.    W przypadkach, gdy Kody kuponu są udostępniane w ramach oferty promocyjnej, wszelkie skargi związane z takimi ofertami należy kierować do organizatora promocji, a nie do nas.

 

12.    Zasilenia portfela: Kody kuponu służące do doładowania funduszy do portfela SEN („Kody kuponu zasilające portfel”) mogą być zrealizowane wyłącznie przez właścicieli kont SEN, którzy ukończyli 18 lat.  Kody kuponu zasilające portfel mogą być wykorzystywane wyłącznie do dodawania funduszy do kont SEN zarejestrowanych w kraju, w którym wydano Kod kuponu zasilający portfel.    Właściciele konta głównego SEN/osoby zarządzające rodziną mogą umożliwić członkom rodziny/kontom podrzędnym dostęp do portfela konta SEN osoby zarządzającej rodziną i ustawić miesięczny limit wydatków. Kody kuponu zasilające portfel można wykorzystywać wyłącznie do zakupu materiałów/usług.

 

13.    Subskrypcje: Wymagane może być podanie informacji o karcie kredytowej/debetowej.  Subskrypcje są odnawiane do momentu ich anulowania. Opłata za nie jest pobierana automatycznie na koniec kolejnych okresów rozliczeniowych, zgodnie z warunkami świadczenia usługi PSN.  Użytkownik zostanie obciążony za zakupioną subskrypcję opłatą w wysokości obowiązującej w PS Store, która będzie pobierana w dniu zakończenia okresu rozliczeniowego. O wszelkich kolejnych zmianach cen będziemy informować pocztą elektroniczną. Użytkownik zgadza się, żeby stała opłata subskrypcyjna była pobierana z jego portfela PSN.  Jeżeli w portfelu PSN nie ma wystarczającej ilości środków, wymaganą kwotą zostanie obciążona metoda płatnicza zarejestrowana na koncie SEN, chyba że zostało wyłączone automatyczne finansowanie.  Użytkownik może anulować subskrypcję w dowolnym momencie, wygaśnie ona na zakończenie bieżącego okresu rozliczeniowego. Nie otrzymasz zwrotu już dokonanych płatności. Instrukcje opisujące zakończenie subskrypcji można znaleźć na stronie www.playstation.com/get-help/help-library/.  Pełny tekst zasad i warunków można znaleźć w warunkach świadczenia usługi PSN na stronie www.playstation.com/legal/PSNTerms.

 

14.    Subskrypcje PlayStation®Plus:  W zależności od wieku użytkownika realizującego kod dostępne są różne materiały/usługi PlayStation®Plus. Funkcje online niektórych gier mogą zostać wycofane po wcześniejszym powiadomieniu. Gry dostępne w ramach subskrypcji mogą ulec zmianie. Dostępność usług nie jest gwarantowana.

 

15.    Subskrypcje wersji próbnej PlayStation®Plus: Użytkownik jest uprawniony do wykorzystania wyłącznie jednego Kodu kuponu na wersję próbną PlayStation®Plus.  Użytkownik może zrealizować niniejszy Kod kuponu wyłącznie wtedy, gdy nie jest bieżącym subskrybentem PlayStation®Plus i nigdy wcześniej nie subskrybował PlayStation®Plus ani nie korzystał z wersji próbnej tego serwisu.

 

16.    Subskrypcje PlayStation®Now: Kody kuponu wykorzystywane w usłudze PS Now mogą być realizowane wyłącznie przez właścicieli kont SEN, którzy ukończyli 18 lat. Materiały/usługi PlayStation®Now są przesyłane w maksymalnej rozdzielczości 720p. Dźwięk przestrzenny nie jest obsługiwany.  Gry zawarte w subskrypcji w dowolnym momencie (oraz konkretne funkcje każdej gry) mogą ulec zmianie. Gry PS Now mogą mieć inne funkcje niż te, które można znaleźć w grach pobranych lub znajdujących się na płytach, albo wcale nie mieć takich funkcji. Materiały DLC nie są obsługiwane, jeżeli użytkownik ma wyłącznie grę PS Now.  Nie ma możliwości korzystania z treści generowanych przez użytkowników ani dostępu do sklepów w grach.  Dostępność usług nie jest gwarantowana. Być może użytkownicy będą musieli odczekać pewien czas, by uzyskać dostęp do określonych gier. Mają zastosowanie inne ograniczenia techniczne i związane ze zgodnością między PS Now a innymi usługami i sprzętem PS.

 

17.    Subskrypcje wersji próbnej PS Now: Jeżeli Użytkownik kwalifikuje się do korzystania z wersji próbnej i nie anuluje wersji próbnej PlayStation Now przed zakończeniem okresu próbnego, na tej podstawie wersja próbna zostanie zamieniona w płatną subskrypcję ciągłą.  Aktualni ani dawni subskrybenci PS Now oraz użytkownicy wersji próbnych PS Now nie mogą skorzystać z wersji próbnej. Jeden kwalifikujący się Użytkownik może skorzystać tylko z jednej wersji próbnej PS Now.

 

18.    W zakresie przewidzianym przez prawo niniejsze Warunki i zasady są tworzone i interpretowane zgodnie z prawodawstwem obowiązującym Anglii.  Kontrakt pomiędzy nami a Użytkownikiem zostaje uznany za stworzony i wykonywany w Anglii.

 

19.    Jeżeli masz pytania dotyczące korzystania z Kodów kuponu, na przykład dotyczące anulowania subskrypcji, zajrzyj do działu obsługi klienta na stronie www.playstation.com/get-help/help-library/