playstation.com

Informacje prawne

WARUNKI I ZASADY KORZYSTANIA Z KODU KUPONU PSN

1.            Ten kod kuponu („Kod kuponu”) jest wydawany przez firmę Sony Network Entertainment Europe Limited mieszczącą się pod adresem 10 Great Marlborough Street, Londyn, W1F 7LP, Wielka Brytania (nr rej. 06020283) („my”, „nas”, „nasze”).  W niniejszym dokumencie słowa „Użytkownik” i „Użytkownika” odnoszą się do osoby, która jest odbiorcą Kodu kuponu.

2.            Aby wykorzystać Kod kuponu, niezbędne jest posiadanie (i) określonego sprzętu; (ii) konta w PlayStation™Network zarejestrowanego w kraju, z którym powiązany jest Kod kuponu; i (iii) usług internetowych (np. Internet szerokopasmowy, Wi-Fi lub komórkowy, w zależności od posiadanej platformy Sony). 

3.            Aby założyć konto, użytkownik musi mieć ukończone 7 lat i zaakceptować Warunki świadczenia usług, Warunki i zasady korzystania z Kodów kuponu, Zasady prywatności oraz Warunki korzystania z oprogramowania, z którymi można się zapoznać na stronie www.playstation.com/legal/PSNTerms.  Jeżeli Użytkownik nie ma jeszcze ukończonych 18 lat, rodzic lub opiekun prawny Użytkownika musi założyć konto i utworzyć konto podrzędne dla Użytkownika/dla członka rodziny.  Jeśli Użytkownik ma konto podrzędne/konto dla członka rodziny, który nie ukończyła 18 lat, przed zrealizowaniem Kodu kuponu musi uzyskać zgodę osoby zarządzającej rodziną/właściciela konta głównego SEN.

4.            O ile nie postanowiono inaczej, Kod kuponu można zrealizować tylko raz, na jednym koncie.  Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów, Kodów kuponu nie wolno wymieniać, przekazywać, sprzedawać, realizować ani zwracać w celu uzyskania gotówki lub kredytu (z tym zastrzeżeniem, że kupiony przez Użytkownika Kod kuponu można dać komuś w prezencie).

5.            Kody kuponu nie będą wymieniane w przypadku zagubienia, kradzieży, uszkodzenia po zakupie ani wykorzystania bez zgody Użytkownika.  Zastrzegamy sobie prawo do zamknięcia lub zawieszenia konta Użytkownika i żądania alternatywnych metod płatności, a także do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności w celu ochrony naszych interesów w przypadku nielegalnego nabycia i wykorzystania Kodu kuponu w celu opłacenia materiałów/usług PSN. 

6.            Niektóre materiały/usługi dostępne za pośrednictwem Kodów kuponu mogą być objęte dodatkowymi ograniczeniami, takimi jak ograniczenia wiekowe i prawa do użytkowania, włącznie z warunkami użytkowania oprogramowania.  Dzieci mogą nie mieć możliwości zrealizowania kuponów lub uzyskania dostępu do materiałów objętych ograniczeniem wiekowym przekraczającym ich wiek.

7.            Kod kuponu można zrealizować wyłącznie w krajach, gdzie dostępne są materiały/usługi.  Mogą mieć także zastosowanie dodatkowe ograniczenia terytorialne.

8.            W zależności od obowiązujących przepisów lokalnych, jeśli Kod kuponu będzie wadliwy, naszym jedynym zadośćuczynieniem wobec Użytkownika będzie wymiana takiego Kodu kuponu.  W zakresie dozwolonym przez prawo lokalne, my, nasi licencjobiorcy, spółki zależne i licencjodawcy nie udzielamy żadnych gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, w stosunku do Kodów kuponu, łącznie z wyraźnymi lub dorozumianymi gwarancjami dotyczącymi rynkowości albo przydatności do danego celu, a także nie przyjmujemy żadnej odpowiedzialności wobec Użytkownika związanej z używaniem Kodów kuponu.  Użytkownikowi mogą przysługiwać inne prawa konsumenckie, których nie obejmują niniejsze warunki i zasady.

9.            Możemy przekazać te Warunki i zasady każdej spółce będącej członkiem grupy Sony bez zgody Użytkownika pod warunkiem, że to przekazanie nie będzie naruszało praw Użytkownika wynikających z niniejszych Warunków i zasad.

10.         W przypadkach, gdy Kody kuponu są udostępniane w ramach oferty promocyjnej, wszelkie skargi związane z takimi ofertami należy kierować do organizatora promocji.

11.         Zasilenia portfela: Kody kuponu służące do doładowania funduszy do portfela PSN („Kody kuponu zasilające portfel”) mogą być zrealizowane wyłącznie przez właścicieli kont, którzy ukończyli 18 lat.  Kody kuponu zasilające portfel mogą być wykorzystywane wyłącznie do dodawania funduszy do kont zarejestrowanych w kraju, w którym wydano Kod kuponu zasilający portfel.    Menedżerowie rodziny/właściciele konta głównego mogą umożliwić członkom rodziny/kontom podrzędnym dostęp do portfela konta SEN osoby zarządzającej rodziną i ustawić miesięczny limit wydatków. Fundusze z portfela PSN mogą być wykorzystywane wyłącznie do zakupu materiałów/usług w PlayStation™Store.

12.         Subskrypcje: Wymagane może być podanie informacji o karcie kredytowej/debetowej.  Subskrypcje trwają przez czas nieokreślony. Do momentu anulowania subskrypcji będą automatycznie pobierane cykliczne opłaty subskrypcyjne z częstotliwością, którą podano w miejscu zakupu. Spróbujemy pobrać pierwszą płatność na koniec początkowego okresu rozliczeniowego.  Użytkownik zostanie obciążony za zakupioną subskrypcję opłatą w wysokości obowiązującej w PlayStation™Store, pobieraną w dniu zakończenia okresu rozliczeniowego. O wszystkich kolejnych zmianach cen będziemy informować pocztą elektroniczną, zgodnie z warunkami świadczenia usługi PSN. Użytkownik zgadza się, że opłata za subskrypcję cykliczną będzie pobierana automatycznie.  Jeżeli w portfelu PSN nie ma wystarczających środków, wymagana kwota zostanie pobrana przy użyciu domyślnej metody płatniczej zarejestrowanej na koncie (jeśli taka istnieje).  Użytkownik może anulować subskrypcję w dowolnym momencie, wygaśnie ona na zakończenie bieżącego okresu rozliczeniowego. Użytkownik nie otrzyma zwrotu już dokonanych płatności. Instrukcje opisujące zakończenie subskrypcji można znaleźć na stronie www.playstation.com/get-help/help-library/.  Pełny tekst zasad i warunków można znaleźć w warunkach świadczenia usługi PSN na stronie www.playstation.com/legal/PSNTerms.

13.         Subskrypcja PlayStation®Plus:  W zależności od wieku użytkownika realizującego kod dostępne są różne materiały/usługi PlayStation®Plus. Funkcje online niektórych gier mogą zostać wycofane po wcześniejszym powiadomieniu. Gry dostępne w ramach subskrypcji mogą ulec zmianie. Dostępność usług nie jest gwarantowana.

14.         Subskrypcja PlayStation™Now: Kody kuponu wykorzystywane w usłudze PS Now mogą być realizowane wyłącznie przez właścicieli kont PSN, którzy ukończyli 18 lat. Gry PS Now i ich funkcje mogą ulec zmianie. Gry przesyłane strumieniowo z prędkością do 720p mogą się różnić od gier pobranych i znajdujących się na płytach. Materiały DLC i dodatki nie są zgodne z grami przesyłanymi strumieniowo. Użytkownik powinien mieć łącze internetowe o prędkości co najmniej 5 MB/s, aby móc strumieniowo przesyłać gry. Dostępność usług nie jest gwarantowana. Być może użytkownicy będą musieli czekać, by uzyskać dostęp do określonych gier. Nie wszystkie funkcje systemowe/sieciowe są obsługiwane. Dostępne w systemach PlayStation®4, PlayStation®5  i Windows. W przypadku komputerów z systemem Windows obowiązują wymagania systemowe (w tym kontrolera). Więcej informacji na stronie www.playstation.com/psnow/FAQ.

15.         Subskrypcje próbne PlayStation®Plus i PS Now: OSTRZEŻENIE:  OKRES PRÓBNY AUTOMATYCZNIE ZMIENIA SIĘ W PŁATNĄ SUBSKRYPCJĘ: Jeśli kwalifikujesz się skorzystania z okresu próbnego PlayStation®Plus lub PlayStation™Now i nie zrezygnujesz z niego przed jego zakończeniem (co możesz zrobić, wyłączając funkcję automatycznego odnawiania w sekcji „Zarządzanie subskrypcjami” w menu „Zarządzanie kontami”), okres próbny automatycznie zmieni się na płatną subskrypcję z opłatą pobieraną z góry co miesiąc, w cenie obowiązującej w dniu płatności w PlayStation™Store.  Osoby aktualnie posiadające subskrypcję nie są uprawnione do skorzystania z okresu próbnego. Jeden kwalifikujący się użytkownik może skorzystać tylko z jednego okresu próbnego.

16.         W jaki sposób egzekwowane są niniejsze Warunki?

16.1.      W przypadku korzystania z PSN jako konsument:

16.1.1.  niniejsze Warunki, wszelkie umowy zawarte zgodnie z nimi oraz wszelkie spory, jakie możemy mieć w związku z nimi, będą regulowane i rozstrzygane zgodnie z prawem Anglii i Walii, ale użytkownik będzie miał dodatkową ochronę wynikającą z obowiązujących przepisów prawa kraju, w którym mieszka. Prawo obowiązujące kraju, w którym mieszka użytkownik, ma pierwszeństwo przed prawem Anglii i Walii;

16.1.2.  możemy egzekwować niniejsze Warunki w sądzie kraju, w którym mieszka użytkownik;

16.1.3.  użytkownik może wyegzekwować przestrzeganie niniejszych Warunków w sądzie w kraju, w którym mieszka lub w którym zarejestrowana jest nasza firma. 

16.2. W zakresie, w jakim użytkownik korzysta z PSN w celach innych niż konsumenckie:

16.2.1. niniejsze Warunki, wszelkie umowy zawarte zgodnie z nimi oraz wszelkie spory, jakie możemy mieć w związku z nimi, będą regulowane i rozstrzygane zgodnie z prawem Anglii i Walii;

16.2.2. sądy Anglii i Walii będą miały wyłączną jurysdykcję.

17.         Jeżeli masz pytania dotyczące korzystania z Kodów kuponu, zajrzyj do działu obsługi klienta na stronie www.playstation.com/get-help/help-library/.