playstation.com

Informacje prawne

Warunki i zasady

PlayStation® Plus: strona internetowa Nagrody PlayStation® Plus 

 

„Wymagania uprawniające”

·        Użytkownik musi mieć aktywne członkostwo PlayStation®Plus.

·        Użytkownicy muszą mieć ukończone 7 lat, a osoby, które nie ukończyły jeszcze 18 lat, muszą mieć zgodę rodziców. Użytkownicy z Niemiec muszą mieć ukończone 18 lat; oraz

·        Jeśli oferta dotyczy produktu, który ma ograniczenia wiekowe, wiek użytkowników musi być przynajmniej taki, jaki jest wymagany dla danego produktu.

·        Miejscem zamieszkania użytkownika musi być kraj stanowiący część Terytorium.

„Dzień rozpoczęcia”

Jak określono we właściwej Ofercie.

„Dzień zakończenia”

Jak określono we właściwej Ofercie.

„Terytorium”

Polska

„Dzień wygaśnięcia Kodu kuponu”

Data, kiedy kody kuponu wygasają, jak określono we właściwej Ofercie. 

„Kod kuponu”

Jak określono we właściwej Ofercie.

„Okres promocyjny”

Każda właściwa Oferta rozpoczyna się w Dniu rozpoczęcia i kończy w Dniu zakończenia.

„Sony”

 

Sony Interactive Entertainment Europe Limited, numer rejestracyjny  firmy 03277793, adres siedziby: 10 Great Marlborough Street, Londyn W1F 7LP, Wielka Brytania.

 

1.      Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszymi warunkami i zasadami, ponieważ stanowią one umowę prawną pomiędzy użytkownikiem a firmą Sony.  Korzystanie z programu nagród PlayStation® Plus jest uzależnione od warunków i zasad, które są wyświetlane poniżej. Nie należy korzystać z programu nagród PlayStation® Plus, jeśli użytkownik nie akceptuje tych warunków. 

2.      Nagrody PlayStation® Plus to platforma utworzona przez firmę Sony, na której firma Sony i strony trzecie mogą udostępniać kody rabatowe w ramach ofert dotyczących produktów, które sprzedają („Oferty” i każda „Oferta”). W przypadku, gdy produkty są sprzedawane przez stronę trzecią, warunki odpowiedniej strony trzeciej obowiązują Ofertę i produkty objęte Ofertą wraz z niniejszymi warunkami i zasadami oraz wszelkimi warunkami wyświetlonymi na stronie internetowej Nagrody PlayStation® Plus. W przypadku, gdy produkty są sprzedawane przez firmę Sony, niniejsze warunki i zasady są wyświetlane na stronie internetowej Nagrody PlayStation® Plus oraz wszystkie warunki określone dla produktu Sony obowiązują w przypadku Oferty i produktów objętych Ofertą.

3.      Oferty dostępne w ramach PlayStation® Plus są otwarte dla posiadaczy kont, którzy mają konto PlayStation® Network („PSN”) i które spełniają wymagania dotyczące kwalifikacji („Kwalifikujące się osoby”).

4.      Każda Oferta jest dostępna w odpowiednim okresie promocyjnym.

5.      Oferty dostępne w ramach Nagród PlayStation® Plus mogą się różnić w zależności od kraju.

6.      Minimalne ograniczenia wiekowe mają zastosowanie do niektórych Ofert, co oznacza, że niektóre Oferty nie mogą być udostępniane użytkownikom poniżej wymaganego wieku, a użytkownicy poniżej wymaganego wieku mogą nie być w stanie zrealizować Kodu kuponu lub skorzystać z Oferty.

7.      Aby skorzystać z Oferty, osoby biorące udział w promocji muszą wykonać następujące czynności w odpowiednim Okresie promocyjnym („kroki”):

a.      kliknij łącze Nagrody PlayStation® Plus na stronie www.playstation.com;

b.      zaloguj się na konto;

c.      Kliknij Ofertę, aby uzyskać dostęp do Kodu kuponu. oraz

d.      kliknij łącze do witryny strony trzeciej, aby zrealizować Kod kuponu.

8.      Nie będzie oferowana gotówka ani żadna inna alternatywa dla Kodu kuponu. Ponadto Kodów kuponu nie można przekazywać innym osobom ani odsprzedawać.

9.      Kody kuponów wygasają w Dniu wygaśnięcia Kodów kuponów. 

10.   Jedna Kwalifikująca się osoba z jednym Kodem kuponu może skorzystać tylko z jednej Oferty.

11.   Rejestracja w PSN wymaga zaakceptowania Warunków świadczenia usługi PSN oraz Polityki prywatności.

12.   Subskrypcja PlayStation® Plus jest dostępna wyłącznie dla posiadaczy konta PSN, którzy mają dostęp do PlayStation® Store i połączenia internetowego o dużej szybkości.  PSN, PS Store i PS Plus podlegają warunkom korzystania oraz ograniczeniom językowym i krajowym; Materiały i usługi dostępne w PS Plus (w tym dostępność Ofert) różnią się w zależności od wieku subskrybenta. Aby uzyskać dostęp do PlayStation® Plus, użytkownicy muszą mieć ukończone 7 lat, a osoby, które nie ukończyły jeszcze 18 lat, muszą mieć zgodę rodziców na utworzenie konta. Użytkownicy z Niemiec muszą mieć ukończone 18 lat. Dostępność usługi nie jest gwarantowana. Funkcje online niektórych gier mogą zostać wycofane po uprzednim powiadomieniu – www.playstation.com/gameservers.  Do zakupu subskrypcji PlayStation®Plus niezbędne jest podanie szczegółowych informacji o zatwierdzonej formie płatności.  Zastosowanie mają pełne warunki i zasady: warunki świadczenia usługi PSN dostępne na stronie www.playstation.com/legal/PSNTerms.

13.   Wymagany dostęp do Internetu. Uczestnicy promocji są odpowiedzialni za uiszczenie wszelkich opłat za dostęp do Internetu.

14.   Dostęp do ofert stanie się dostępny dla uprawnionych osób w ciągu 24 godzin od dołączenia do PlayStation® Plus.

15.   Jeżeli pojawi się jakikolwiek powód, by uznać, że doszło do złamania niniejszych warunków i zasad, albo że zostały przekazane nieprawidłowe, nieczytelne, fałszywe lub niewłaściwe dane, firma Sony może, według własnego uznania, odmówić dostarczenia Kodu kuponu.

16.   Firma Sony nie przyjmuje odpowiedzialności za niepowodzenie Kwalifikującej się osoby w utworzeniu lub zalogowaniu się na ich konto lub w otrzymaniu Oferty, wynikające z jakiegokolwiek błędu sieci, sprzętu lub oprogramowania Kwalifikującej się osoby lub strony trzeciej.

17.   Jeżeli oferta dotyczy produktu strony trzeciej (tj. produktu, który nie jest sprzedawany przez firmę Sony), Kody kuponu, Oferta i produkt w ramach Oferty są dostarczane i obsługiwane przez stronę trzecią, a firma Sony nie ponosi żadnej odpowiedzialności za Kody rabatowe, Oferty lub produkty w ramach Oferty, w tym za nieścisłości w opisie Oferty lub produktów, niezdolność Kwalifikującej się osoby do wykorzystania Kodów kuponu (np. z powodu uszkodzenia Kodów kuponów) lub wykorzystanie czy zakup produktów.

18.   Firma Sony zastrzega sobie prawo do zmiany, zawieszenia lub anulowania niniejszej Oferty, albo uaktualnienia bądź poprawienia niniejszych warunków i zasad w dowolnym momencie, jeżeli uzna to za konieczne lub w przypadku nieprzewidzianych sytuacji.

19.   W przypadku sporu decyzja firmy Sony jest ostateczna, nie będzie prowadzona żadna korespondencja ani dyskusja.

20.   Firma Sony rezerwuje sobie prawo, by według własnego uznania zdyskwalifikować dowolną osobę, której zachowanie zaprzecza duchowi niniejszych zasad i warunków lub intencjom którejkolwiek Oferty.

21.   Oferty dotyczące produktów strony trzeciej można wykupić przez stronę internetową strony trzeciej i podlegają warunkom użytkowania określonym przez stronę trzecią.  Firma Sony nie ponosi odpowiedzialności za dostarczenie Kodów kuponów strony trzeciej.

22.   W zakresie przewidzianym przez prawo niniejsze warunki i zasady są tworzone i interpretowane zgodnie z prawodawstwem obowiązującym w Anglii, a umowa pomiędzy każdym Uczestnikiem a firmą Sony zostaje uznana za sporządzoną i wykonywaną w Anglii.